indochinaexplorer
ล่องเรือสำราญ SUPERSTAR GEMINI สิงคโปร์ - ปีนัง - ลังกาวี - สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน
ผู้เดินเรือ : STAR CRUISES
CODE : CV-AA-ST004-4D3N
เดินทาง : สอบถามเจ้าหน้าที่
ระยะเวลา : 4วัน3คืน
เดินทางโดย : สายการบิน Air Asia

ล่องเรือสำราญ SUPERSTAR GEMINI
สิงคโปร์ - ปีนัง - ลังกาวี - สิงคโปร์
4 วัน 3 คืน
โดย สายการบิน Air Asia

สัมผัสการล่องเรือท่องเที่ยวอย่างมีระดับ โดยทีมงานทัวร์เรือมืออาชีพ อิสระท่องเที่ยวเกาะปีนัง

นำเที่ยวเต็มรูปแบบและช็อปปิ้งอย่างจับสินค้าปลอดภาษีใน
เกาะลังกาวี  ให้ท่านได้พักผ่อนบนเรือสำราญในราคาที่ท่านเอื้อมถึง

** นอนบนเรือทั้ง 3 คืน **

 
วันที่เดินทาง
   : 
 สอบถามเจ้าหน้าที่

 
วันแรก กรุงเทพฯ - ท่าเรือ Harbour Front Centre เรือซูเปอร์สตาร์ เจมิไน
 
 05.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง ชั้น 2 ทางเข้าประตู 1 พบเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวก พร้อมจัดเก็บสัมภาระเช็คอินการเดินทาง
 
 07.05 น. เดินทางสู่ สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ โดย สายการบิน Air Asia  เที่ยวบินที่ FD 359
 
 10.25 น. เดินทางถึง สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระ
 
 12.00 น. นำท่านลงทะเบียน สู่ เรือสำราญ ซูเปอร์สตาร์ เจมิไน (SUPERSTAR GEMINI)
 
 กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือ  
เชิญท่านพบกับความอลังการยิ่งใหญ่ของเรือ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ความบันเทิงระดับโลก อาหารมื้อค่ำ อันเลิศรสมากกว่า 6 แห่งบนเรือ เต็มอิ่มกับอาหารวันละ 4 มื้อ และอื่นๆอีกมากมาย อิสระเตรียมพร้อมสู่ความบันเทิงต่างๆของเรือสำราญระดับโลก กับกิจกรรมมากมายที่รอให้ท่านได้สัมผัส
 
 15.00 น. เรือออกจากท่าเรือ มุ่งสู่น่านน้ำสากล
 
 18.00 น. บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารบนเรือ  จากนั้นเชิญท่านร่วมกิจกรรมต่างๆ หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
  ที่พัก พักบนเรือ SUPERSTAR GEMINI***แบบห้องที่ท่านเลือก
 
วันที่สอง เกาะปีนัง ประเทศมาเลเชีย
 
 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือ ตามอัธยาศัย  
จากนั้นให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย บนเรือท่านจะได้พบกับความบันเทิงที่หลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น การออกกำลังกายรับอรุณในตอนเช้าหรือ Sun dance, จ๊อกกิ้งบนดาดฟ้าของเรือ ฟิตหุ่นที่ห้อง Pompeii Spa and Fitness Center, และผ่อนคลายไปการบริการเสริมที่ Hydro-massage spa  พักผ่อนอิสระ หรือ ร่วมกิจกรรมบนเรือ (ดูจาก Star Navigator)
 
 กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือ
 
 16.00 น. เรือสำราญเทียบท่า ณ เกาะปีนัง ประเทศมาเลเซีย  
-----   ท่านลงท่องเที่ยว ที่ เกาะปีนังได้ตามอัธยาศัย ไม่รวมในค่าทัวร์ **------

สำหรับท่านที่ไม่ลงจากเรือ เชิญท่านสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือจัดเตรียมไว้บริการท่าน

รัฐปีนัง (Penang) เป็นรัฐที่มีสมญาว่า “ไข่มุกตะวันออก” (Pearl of the Orient) อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของคาบสมุทรมลายู ปีนังประกอบด้วยส่วนที่เป็นเกาะ มีพื้นที่ประมาณ 285 ตารางกิโลเมตร และส่วนที่เป็นแผ่นดินใหญ่  
760 ตารางกิโลเมตร ทั้ง 2 ส่วนคั่นด้วยช่องแคบที่มีความกว้าง 3 กิโลเมตร ระหว่างท่าเรือเฟอร์รี่เมืองจอร์จทาวน์บนเกาะ กับท่าเรือบัตเตอร์เวิร์ธ บนฝั่งแผ่นดินใหญ่ ก่อนหน้านี้การสัญจรระหว่างสองฟากฝั่งต้องอาศัยเรือข้ามฟาก  แต่ปัจจุบันสะดวกสบายยิ่งขึ้น เมื่อรัฐบาลมาเลเซียสร้างสะพาน Penang Bridge ยาว7 กิโลเมตร เชื่อมสองแผ่นดิน และได้ชื่อว่าเป็นสะพานที่ยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น ห้างสรรพสินค้า Gurney plaza , ตลาดโต้รุ่งปีนัง
 
 22.00 น. ได้เวลาอันสมควร เชิญท่านเดินทางกลับสู่ ท่าเรือเพื่อขึ้นเรือ ***เนื่องจากเรือมีรอบอาหาร เวลาเริ่มต้น  18.00 น.-20.00 น.โดยประมาณ ห่างท่านกลับจากการท่องเที่ยวไม่ทัน ทางเรือขอสงวนสิทธิ์ท่าน สละสิทธิ์ในการรับประทานอาหารในเมื้อนั้นๆไม่สามารถเรียกชำระเงินคืนได้ และ ทางเรือจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่านขึ้นเรือไม่ทัน เนื่องจากเรือมีตารางเวลาชัดเจนในการเข้าออกท่าเรือจึงไม่สามารถรอท่านได้ แม้มีเหตุสุดวิสัยทุกกรณี***
 
 
 18.00 น.
** สำหรับท่านที่ไม่ลงจากเรือ เชิญท่านสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือจัดเตรียมไว้บริการท่าน 
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบนเรือ   จากนั้นเชิญท่านร่วมกิจกรรมต่างๆ หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
 23.30 น. รับประทานอาหารมื้อดึก ณ ภัตตาคารบนเรือ อิสระพักผ่อน หรือร่วมกิจกรรม
 
 23.59 น. เรือออกเดินทางกลับสู่ เกาะลังกาวี อิสระชมการแสดง ตามอัธยาศัย
 
  ที่พัก พักบนเรือ SUPERSTAR GEMINI *** ตามแบบห้องที่ท่านเลือก
 
วันที่สาม เกาะลังกาวี -  สุสาน มสุรีย์ -  พิพิธภัณฑ์ของสะสม ของมหาเธร์ โมฮัมหมัด - ดาตารัน ลัง (จัตุรัสนกอินทรีย์) - ตลาด กั๊ว - กาล่าดินเนอร์
 
 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือ ตามอัธยาศัย
 
 08.30 น. เรือสำราญเทียบท่า ณ เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย นำทุกท่านเที่ยว เกาะลังกาวี เป็นเกาะเล็กๆ อยู่ทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย เกาะแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ชาวมาเลย์ ก็เพราะตำนานที่เล่าขานกันมาถึงเจ้าหญิงชายารัชทายาท ซึ่งมีชีวิตอยู่เมื่อ 200 กว่าปีมาแล้วนามว่า มสุรีย์  เธอตั้งจิตอธิษฐานก่อนถูกตัดสินโทษว่าหากเธอไม่ได้กระทำผิดดังถูกใส่ความขอให้โลหิตของเธอที่ไหลออกมาเป็นสีขาว และก่อนสิ้นชีพ เธอได้สาบแช่งเกาะนี้ว่าขอให้ไม่เจริญมีแต่ความเสื่อมโทรมนาน 7 ชั่วโคตร นำท่านชม สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ คือ สุสานมสุรีย์ ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งห่างจากเมืองกัวห์ ประมาณ 12 กิโลเมตร สถานที่บูชาแห่งนี้ตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่เธอและความเชื่อว่าใครที่มาแล้วตั้งใจอธิษฐานก็จะสำเร็จสมดั่งใจทุกคน พิพิธภัณฑ์ของสะสม ของมหาเธร์ โมฮัมหมัด อดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย หากใครมาเที่ยวเกาะลังกาวี แล้วพลาดชมพิพิธภัณฑ์ของอดีตนายก มหาเธร์ฯ มาเลเซีย แล้วก็ต้องบอกว่าน่าเสียดายมาก เพราะที่นี่เป็นที่รวบรวมสิ่งของที่ได้รับขณะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตลอดระยะเวลาถึง 22 ปี ซึ่งคงน้อยคนนักสำหรับผู้นำประเทศที่จะครองอำนาจได้นานขนาดนี้ ไม่ว่าจะเป็นของที่ได้รับจากบุคคล เอกชน บริษัทห้างร้าน ไปจนถึงที่ได้รับจากผู้นำประเทศต่างๆ ทั้งหมดนี้ได้นำมาตั้งโชว์ไว้   ภายในอาคารที่สร้างอย่างหรูหราอลังการ หากมองภายนอกก็ไม่ต่างกับอาคาร 2 ชั้นทั่วๆไป แต่พอเข้ามาข้างในแล้ว ต่างกันชนิดหน้ามือเป็นหลังมือ จำนวนของที่นำมาโชว์มีทั้งหมดประมาณ 2,500 ชิ้น มีทั้งภาพเขียน งานศิลปะของชาติอิสลาม ของที่ระลึกจากผู้นำประเทศ เครื่องแก้วคริสตัล เครื่องราชอิสริยาภรณ์ รวมไปถึงรถจักรยาน รถจักรยานยนต์ รถยนต์ รวมไปถึงรถแข่งฟอร์มูล่าวัน เป็นต้น
 
 กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย เกาะลังกาวี  
หลังอาหารนำท่านเที่ยว ดาตารัน ลัง (จตุรัสนกอินทรีย์) เป็นจุดหมาย ที่เห็นง่ายสำหรับผู้ที่เดินทางมาทางทะเล จัตุรัสนกอินทรีย์  ตั้งอยู่ใกล้สะพานยาวของเมืองกัวห์จุดดึงดูดใจของสถานที่แห่งนี้ก็ คือ รูปปั้นนกอินทรีย์สีนํ้าตาลแกมแดง ที่แสดงท่ากำลังจะโผบินสู่ท้องฟ้าอย่างสง่างาม   ตามตำนานคำว่า ลังกาวี มาจากนกอินทรีย์ หรือ เฮอลังในภาษามาเลย์ ส่วนคำว่า กาวี ก็หมายถึง สีนํ้าตาลแกมแดง ดังนั้นลังกาวี จึงมีความหมายว่านกอินทรีย์สีนํ้าตาลแกมแดง เป็นต้น จากนั้นพาท่านช็อปปิ้งที่ร้าน ปลอดภาษี ตลาดกั๊ว  ให้ท่านได้สนุกสนานกับการช็อปปิ้ง สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่ท่าเรือ 
 
 15.00 น.

ได้เวลาอันสมควร เชิญท่านเดินทางกลับสู่ ท่าเรือเพื่อขึ้นเรือ
กรุณาตรงเวลาทางเรือจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่านขึ้นเรือไม่ทัน เนื่องจากเรือมีตารางเวลาชัดเจนในการเข้าออกท่าเรือจึงไม่สามารถรอท่านได้ แม้มีเหตุสุดวิสัยทุกกรณี

 
 
 18.00 น.
สำหรับท่านที่ไม่ลงจากเรือ เชิญท่านสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือจัดเตรียมไว้บริการท่าน 
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบนเรือ (กาล่าดินเนอร์)
 อิสระพักผ่อน หรือร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามอัธยาศัย
 
 23.30 น. รับประทานอาหารมื้อดึก ณ ภัตตาคารบนเรือ
 
 23.59 น. เรือออกเดินทางกลับสู่ เกาะลังกาวี อิสระชมการแสดง ตามอัธยาศัย 
 
  ที่พัก พักบนเรือ SUPERSTAR GEMINI *** ตามแบบห้องที่ท่านเลือก
 
วันที่สี่ สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ
 
 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือ
จากนั้นให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย บนเรือท่านจะได้พบกับความบันเทิงที่หลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น การออกกำลังกายรับอรุณในตอนเช้าหรือ Sundance, จ๊อกกิ้งบนดาดฟ้าของเรือฟิตหุ่นที่ห้อง Pompeii Spa and Fitness Center, และผ่อนคลายไปการบริการเสริมที่ Hydro-massage spa
 
 กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือ 
 
 บ่าย เต็มอิ่มกับอาหารสไตล์ยุโรปหรือ อาหารจีน อิสระท่าน ชมการแสดงอันอลังการหลังมื้ออาหารทุกคืนที่โรงละคร “Festival”, หรือช็อปปิ้งสินค้าที่ระลึกและแบรนด์ดัง, รวมไปถึงการรื่นเริงกับการร้องเพลงและเต้นระบำ, หรือเสี่ยงดวงกับ CASINO พักผ่อนอิสระ หรือ ร่วมกิจกรรมบนเรือ (ดูจาก Star Navigator)
 
 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบนเรือ
 
 19.00 น. เรือเทียบท่า Harbour Front Centre สิงคโปร์ ผ่านพิธีการต่างๆรับสัมภาระ
 
 20.00 น. เดินทางสู่ สนามบินชางฮี คณะเช็คอินโดยเจ้าหน้าที่สายการบิน Air Asia
 
 22.45 น. กลับสู่ประเทศไทย โดย Air Asia เที่ยวบินที่ FD 352
 
 00.10 น. ถึงดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 

*** หนังสือเดินทางต้องมีอายุ เหลือ ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับถึงวันเดินทางกลับ เท่านั้น ***
ทางบริษัททัวร์จะไม่รับผิดชอบหากหนังสือเดินทางเหลืออายุไม่ครบกำหนดการเดินทาง

*** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


อัตราค่าบริการ
 

 กำหนดวันเดินทาง

แบบไม่มีหน้าต่าง

แบบมีหน้าต่าง

แบบมีระเบียงส่วนตัว

 สอบถาม

-

-

-


 *** ห้องประเภท ไม่มีหน้าต่าง เป็นห้องที่มีการจองล่วงหน้าสูงสุด กรุณาวางแผนการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 90 วัน***
 
 

 อัตรานี้รวม:
1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไป-กลับ สายการบิน  AIR ASIA (ตามที่ระบุในโปรแกรม)
2. ค่าห้องพักบนเรือตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ    //   ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ 
4. รวมค่าภาษีท่าเรือ ลังกาวี 2,140 บาท 
5. ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6.ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
7. สำหรับลูกค้า 30 ท่านขึ้นไป มีหัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดการเดินทาง  ในกรณีลูกค้าเดินทาง ตั้งแต่ 15-29 ท่าน จะมีหัวหน้าทัวร์คอยบริการในประเทศสิงคโปร์

อัตรานี้ไม่รวม :
1. ค่าท่องเที่ยวในเมืองปีนัง  (Shore Exclusion) 
2. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน 
3. ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
5. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
6. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
8. ไม่รวมทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ 5 สิงคโปร์ดอลล่าร์/ท่าน/วัน สำหรับหัวหน้าทัวร์ไทย 10 เหรียญ รวม /ท่าน/ทิป รวม 30 เหรียญ/ท่าน/ทริป

หมายเหตุ : สำคัญมาก
1. ท่านผู้โดยสารสุภาพสตรีที่ตั้งครรภ์ไม่เกิน 24 สัปดาห์ สามารถขึ้นเรือได้โดยไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์ / สุภาพสตรีที่ตั้งครรภ์เกิน 24 สัปดาห์ ไม่สามารถขึ้นเรือได้ และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าโดยสารให้กับผู้โดยสารที่ไม่สามารถขึ้นเรือได้โดยมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขดังกล่าว

2. เด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือน ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถขึ้นเรือได้
3. ราคารวมค่าห้องพัก , กิจกรรมสันทนาการบนเรือ และค่าอาหาร (สามารถเลือกทานได้ 1 ห้องอาหารในแต่ละมื้อ) -Mariners Buffet (บุฟเฟต์นานาชาติ) ชั้น 9 กลางเรือ -Bella Vista ( อาหารตะวันตก Set Menu) ชั้น 9 ท้ายเรือ -Dynasty (อาหารจีน Set Menu) ชั้น 11 ท้ายเรือ (ในระหว่างมื้ออาหารจะมีน้ำดื่มเป็นน้ำเปล่าให้บริการเท่านั้น นอกเหนือจากนี้เป็นเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ อาทิ น้ำอัดลม เบียร์ ไวน์ ค่าใช้จ่ายจะอยู่ในความรับผิดชอบของท่านที่สั่งเพิ่ม)
4. การแสดงรอบปกติทุกคืนที่ Galaxy of the Star วันละ 2 รอบ
5. ห้องอาหารที่ไม่รวมในค่าห้องพัก -ห้อง Oceana Barbecue ชั้น 12 กลางเรือ -ห้อง Blue Lagoon ชั้น 11 กลางเรือ / -ห้อง Taipan ชั้น 11 ท้ายเรือ 

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง 
1. มัดจำท่านละ 10,000 บาท พร้อม แสดงหลักฐานการโอนเงินและหน้าหนังสือเดินทาง 
2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน

กรณียกเลิกการเดินทาง
กรณียกเลิกการเดินทาง  ยกเลิก ก่อน การเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด // น้อยกว่า 15 วัน  เก็บ 100 % ของราคาทัวร์ในทุกกรณี

 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ,แผ่นดินไหว,ภูเขาไฟ,ระเบิด,อุทกภัย,วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงเท่านั้น เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน,ค่าวางมัดจำห้องพัก