indochinaexplorer
การล่องเรือสำราญสุดหรูซูเปอร์สตาร์ เวอร์โก้ 6 วัน 5 คืน ฮ่องกง - มะนิลา(ฟิลิปปินส์) - ลาวอง(ฟิลิปปินส์) - เกาสง(ไต้หวัน)-ฮ่องกง
ผู้เดินเรือ : STAR CRUISES
CODE : CV-AE-ST005-6D5N
เดินทาง : สอบถามเจ้าหน้าที่
ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
เดินทางโดย : สายการบินไทย

ร่วมฉลองสงกรานต์….กับการล่องเรือสำราญสุดหรูซูเปอร์สตาร์ เวอร์โก้ 6 วัน 5 คืน

ฮ่องกง - มะนิลา(ฟิลิปปินส์) - ลาวอง(ฟิลิปปินส์)
- เกาสง(ไต้หวัน)-ฮ่องกง 
โดย สายการบินไทย

 

วันที่เดินทาง  :  xx-xx   

 
วันแรก กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - วัดหวังต้าเซียน - ลงเรือ ซูเปอร์สตาร์เวอร์โก้
 
 11.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ตัวอักษร D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่บริษัทคอยอำนวยความสะดวกในเรื่องของเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง
 
 14.00 น. เดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG638 พร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
 
 17.45 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติฮ่องกง ท่าอากาศยานแห่งใหม่ของฮ่องกงที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ พร้อมรับการตรวจเอกสารและสัมภาระในการเข้าเมือง จากนั้นเดินทางสู่ท่าเรือ Ocean Terminal เพื่อทำการลงทะเบียนสู่เรือสำราญหรูขนาด 75,300 กลอสตัน พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย  ** เช็คอินได้ระหว่าง 19.30 – 21.30 น. ***
เชิญท่านเดินสำรวจ สิ่งอำนวยความสะดวกและส่วนบริการบนเรือตามอัธยาศัย  เชิญผู้โดยสารทุกท่านร่วมชมการสาธิตการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆในกรณีฉุกเฉิน
 
 20.30 น. บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารบนเรือ ซึ่งมีให้ท่านได้เลือกถึง 3 ห้อง 3 สไตล์
 
 23.30 น. เรือซูเปอร์สตาร์ เวอร์โก้ ออกจากท่าเรือที่ฮ่องกง ล่องผ่านน่านน้ำสากลสู่ประเทศฟิลิปปินส์     เมื่อเรือแล่นเข้าสู่น่านน้ำสากล เชิญอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย  ดื่มด่ำกับเสียงดนตรีร่วมสมัย เชิญสัมผัสความบันเทิงระดับโลกที่ไม่ซ้ำแบบใคร ชมการแสดงสุดอลังการจากทีมนักแสดงมืออาชีพ ณ ห้องลิโด้ ชั้น 7 ท้ายเรือ
 
 24.00 น. บริการอาหารมื้อดึกเบาๆ ณ ห้องอาหาร เมอดิเตอเรเนียน บริเวณชั้น 12
 
วันที่สอง น่านน้ำสากล 
 
 เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก จากนั้นกับกลิ่นไอทะเล ออกกำลังกายยามเช้าให้ร่างกายสดชื่น ณ ยูนิเวอร์แซลยิม  บริเวณชั้น 12  อิสระกับการเลือกรับประทานอาหารนานาชาติที่มีมากมายตามอัธยาศัย
จากนั้นสนุกสนานเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือจัดเตรียมไว้ให้ท่านโดยท่านสามารถดูรายละเอียดได้จาก Star Navigator บนเรือ
(บริการอาหารทุกมื้อบนเรือ)
 
วันที่สาม เมืองมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
 
 เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า อิสระกับการเลือกรับประทานในแบบที่ท่านชื่นชอบ ณ ห้องอาหารบนเรือ
 
 08.00 น. เรือเทียบท่าที่เมืองมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์  ด้วยทำเลที่ตั้งทางด้านตะวันออกของทวีปเอเชีย ประเทศที่ประกอบไปด้วยเกาะแก่งน้อยใหญ่มากกว่า 7,000 เกาะ ซึ่งเป็นบ้านของคนพื้นถิ่นที่เปี่ยมไปด้วยมิตรไมตรี จากชายหาดอันบริสุทธิ์ สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติอันน่าทึ่งไปจนถึงสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ ฟิลิปปินส์จึงนับได้ว่าเป็นศูนย์รวมของสิ่งที่น่าสนใจอันหลากหลายที่คุณสามารถเข้าไปสัมผัสนับเป็นประสบการณ์อันน่าทึ่งครั้งหนึ่งในชีวิตที่น่าค้นหา
*ท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์ลงท่องเที่ยวที่เมืองมะนิลาได้จากเคาน์เตอร์ทัวร์บนเรือ*
 
 เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือ
(สำหรับท่านที่ไม่ลงท่องเที่ยวที่ฝั่งอิสระพักผ่อนบนเรือตามอัธยาศัย)
 
 18.00 น. เรือสำราญซูเปอร์สตาร์เวอร์โก้ ออกจากเมืองมะนิลา มุ่งหน้าสู่ เมืองลาวอง (Laoag) ทางตอนเหนือของประเทศฟิลิปปินส์
 
 19.00 น. เลือกรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารบนเรือ 
หลังอาหารเพลินเพลินกับกิจกรรมต่างๆ อาทิ ชมการแสดงสุดอลังการ ณ ห้องลิโด ชั้น 7 บริเวณท้ายเรือ  หรือ ฟังเพลงเบาๆ ตามส่วนบริการต่างๆ หรือเลือกร้องเพลงคาราโอเกะ ตามอัธยาศัย
 
 23.30 น. บริการอาหารมื้อดึก ณ ภัตตาคารบนเรือ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่สี่ เมืองลาวอง ฟิลิปปินส์
 
 เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า เดินรับอากาศอันสดชื่นแสนบริสุทธิ์ที่บริเวณดาดฟ้า หรือเดิน วิ่งออกกำลังกายรอบเรือ ณ บริเวณชั้น 7 จากนั้นเลือกรับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือที่มีให้เลือกถึง 3 ห้อง 3 สไตล์
 
 10.00 น.

เรือเทียบท่าที่เมือง ลาวอง (Laoag)  เมืองหลวงของจังหวัด อิโลคอส นอร์ธ (Ilocos Norte) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของหมู่เกาะฟิลิปปินส์ ศูนย์รวมวัฒนธรรมอิโคโน มีพิพิธภัณฑ์อิโลคอส นอร์ธเต้
นอกจากนี้ลาวองยังเป็นที่ตั้งของศาลาว่าการเมืองและมหาวิทยาลัยอีกด้วย สิ่งที่ทำให้อิโลคอสมีความสำคัญ คือ ภาษาถิ่น อิโลคาโน ที่มีผู้ใช้กว่า 8 ล้านคนและมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอีกประชากรส่วนใหญ่ที่ใช้ภาษานี้สื่อสารอยู่ในเขตการปกครองคอร์ดีเลอร่า ลายูเนียน คากาแยน วาเลย์ และปากาซินัง และในบางพื้นที่ของหมู่เกาะฮาวายที่ชาวอิโลคอสอพยพไปอาศัยอยู่ 

*ท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์พิเศษลงท่องเที่ยวเมืองลาวองได้จากเคาเตอร์ทัวร์บนเรือ*

 
 เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารบนเรือ 
สำหรับท่านที่มาลงท่องเที่ยวที่ฝั่ง อิสระพักผ่อนบนเรือตามอัธยาศัย
ส่วนผู้โดยสารที่ลงท่องเที่ยวที่เมืองลาวอง กรุณากลับขึ้นมาบนเรือก่อนเวลา 17.00 น.
 
 19.00 น. เรือสำราญ ซูเปอร์สตาร์เวอร์โก้ เดินทางมุ่งหน้าสู่ เมืองเกาสง ประเทศไต้หวัน

อิสระเลือกรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารบนเรือ   หลังอาหารขอเชิญชมการแสดงประจำค่ำคืนโดยทีมนักแสดงมืออาชีพที่จะสร้างความบันเทิงให้ท่านอย่างประทับใจ  จากนั้นเชิญท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ มากมาย
 
 23.30 น. อิ่มอร่อยกับอาหารมื้อดึก ณ ภัตตาคาร 
 
วันที่ห้า เมืองเกาสง  ประเทศไต้หวัน  
 
 เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า เดินรับอากาศอันสดชื่นแสนบริสุทธิ์ที่บริเวณดาดฟ้า หรือเดิน วิ่งออกกำลังกายรอบเรือ ณ บริเวณชั้น 7  จากนั้นเลือกรับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือที่มีให้เลือกถึง 3 ห้อง 3 สไตล์
 
 10.00 น. เรือเทียบท่าที่เมืองเกาสง ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดอันดับที่สี่ของไต้หวันและตั้งอยู่ในทิศใต้ของเกาะไต้หวัน ยังเป็นศูนย์กลางสำคัญของอุตสาหกรรมการผลิต การกลั่นน้ำมัน การขนส่ง และเป็นเมืองท่าเรือที่สำคัญ เกาสงเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการต่อเรือของไต้หวันเพราะท่าเรือของเกาสงเป็น 1 ใน 4 ของท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดของโลก   นอกจากนี้เกาสงยังเป็นเมืองที่สวยงามและมีชื่อเสียงในด้านทิวทัศน์ที่งดงามเหมาะสำหรับการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก
*ท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์ลงท่องเที่ยวที่เมืองเกาสงได้จากเคาน์เตอร์ทัวร์บนเรือ* หรือ อิสระลงท่องเที่ยวสัมผัสวัฒนธรรมของชาวเกาสงด้วยตัวท่านเองตามอัธยาศัย
 
 เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือ
 
 บ่าย อิสระพักผ่อน หรือท่องเที่ยวที่เมืองเกาสงตามอัธยาศัย
(สำหรับท่านที่ลงเที่ยว กรุณากลับมาขึ้นเรือก่อนเวลา 17.00 น.)
 
 ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารบนเรือ
หลังอาหารเชิญท่านชมการแสดงสุดอลังการ ณ ห้อง Lido บริเวณชั้น 7 ท้ายเรือ หรือเลือกนั่งฟังเพลงเบาๆ และจิบเครื่องดื่มเย็นๆ พร้อมทั้งสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ ณ ห้องกาแล็คซี่ ออฟ เดอะสตาร์ ชั้น 12 หัวเรือ สำหรับท่านที่ชื่นชอบการช้อปปิ้ง สามารถเพลิดเพลินไปกับการเลือกชม เลือกซื้อ สินค้าที่ระลึก สินค้าแบรนด์ต่างๆ ที่ร้าน Duty Free บนเรือ หรือลุ้นไปกับการเสี่ยงโชค ณ ห้องคาสิโนตามอัธยาศัย
 
วันที่หก ฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - อิสระช้อปปิ้ง - กรุงเทพฯ
 
 เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า อิสระกับการเลือกรับประทานในแบบที่ท่านชื่นชอบ ณ ห้องอาหารบนเรือ
 
 07.00 น. เรือเทียบท่าที่เมืองมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์  ด้วยทำเลที่ตั้งทางด้านตะวันออกของทวีปเอเชีย ประเทศที่ประกอบไปด้วยเกาะแก่งน้อยใหญ่มากกว่า 7,000 เกาะ ซึ่งเป็นบ้านของคนพื้นถิ่นที่เปี่ยมไปด้วยมิตรไมตรี จากชายหาดอันบริสุทธิ์ สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติอันน่าทึ่งไปจนถึงสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ ฟิลิปปินส์จึงนับได้ว่าเป็นศูนย์รวมของสิ่งที่น่าสนใจอันหลากหลายที่คุณสามารถเข้าไปสัมผัสนับเป็นประสบการณ์อันน่าทึ่งครั้งหนึ่งในชีวิตที่น่าค้นหา
*ท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์ลงท่องเที่ยวที่เมืองมะนิลาได้จากเคาน์เตอร์ทัวร์บนเรือ*
 
 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัคตาคาร
ให้เวลาทุกท่านได้ อิสระช้อปปิ้งที่ ถนนจิมซาจุ่ย ขึ้นชื่อว่ามาเที่ยวฮ่องกง สิ่งที่ไม่ควรพลาด คือ ช้อปปิ้ง เพราะ ฮ่องกงถือเป็นเขตปลอดภาษีและท่าเรือน้ำลึกสำหรับขนถ่ายสินค้า นับเป็นประตูสู่ประเทศจีน และจากจีนสู่โลกก็ว่าได้ สินค้าแบรนด์เนมมากมายเลยมีขายราคาไม่แพงที่ฮ่องกง แหล่งช้อปปิ้งสำคัญที่ไม่ควรพลาด คือ ถนนนาธานบนฝั่งเกาลูนที่มีย่านช็อปปิ้งดัง ๆ อย่าง จิมซาจุ่ย (Tsim Sha Tsui) ม่งก๊ก (Mong Kok) และ Ladies’ Market ถนนนาธานมีร้านค้าตลอดสองข้างทาง ได้เวลานัดหมายนำทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินฮ่องกง
 
 13.00 น. เรือเทียบท่าที่เกาะฮ่องกง  
 
  หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว  นำท่านสู่ วัดแชกงหมิว(กังหันนำโชค) ซึ่งเป็นวัดที่คนฮ่องกงเคารพนับถือเป็นอย่างมากและเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งของฮ่องกง  ช่วงตรุษจีนของทุกๆ ปีชาวฮ่องกงจะแย่งกันเข้าไปปักธูปในพระอุโบสถเป็นคนแรกๆ และหมุนกังหันที่สามารถเปลี่ยนดวงชะตาของตนเองให้ดีขึ้น ถ้าได้ทำแล้วในปีนั้นดวงชะตาของคนๆนั้นจะดีตลอดปีซึ่งเป็นความเชื่อของคนฮ่องกง ฉะนั้นคนฮ่องกงจึงนิยมมากราบไหว้และมาหมุนกังหัน ก่อนที่จะไปทำธุรกิจหรือริเริ่มธุรกิจอย่างอื่น  โดยเฉพาะเหล่าข้าราชการของคนฮ่องกงจะมากราบไหว้และหมุนกังหันเพื่อให้ธุรกิจน่าที่การงานราบรื่นเป็นที่รักของเจ้านายและพวกพ้อง ทั้งยังปัดเป่าหมุนสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเราตลอดทั้งปี นำชมโรงงานจิวเวลลี่ ที่มีชื่อเสียงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับเพื่อเสริมฮวงจุ้ย อิสระเลือกซื้อสินค้าเครื่องประดับ อาทิ กังหันเสริมดวง ที่มีเป็นรูปแบบต่างๆ ตามอัธยาศัย
จากนั้นเชิญท่าน อิสระช้อปปิ้ง ย่านช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน ตามอัธยาศัย สนุกสนานกับการช้อปปิ้งสินค้าทั้ง เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า น้ำหอมเครื่องสำอาง 
นาฬิกายี่ห้อดังต่างๆ ที่มาจากทั่วทุกมุมโลก อาทิ  MARK&SPENSOR, GIORDANO, G2000, FERAGAMO, BALLY, LOUIS, PRADA เป็นต้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติฮ่องกง
 
 20.40 น. เหินฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG607
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
 
 22.30 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
 
       *************************************************************
 
 *** หมายเหตุ 1: รายการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะยึดถือผลประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ
 *** หมายเหตุ2 : ห้องอาหารที่รวมในแพ็คเก็จ (เลือกได้ 1 ห้อง ต่อ 1 มื้อ)
ห้อง GENTING PALACE อาหารจีน แบบ SET โต๊ะ ชั้น 6 (บริเวณท้ายเรือ)
ห้อง PAVILION อาหารตะวันตก แบบ SET โต๊ะ ชั้น 6 (บริเวณกลางเรือ)
ห้อง MEDITERRANEAN  BUFFET   บุฟเฟห์ นานาชาติ  ชั้น 12 (บริเวณกลางเรือ)
 
อัตราค่าบริการ  สำหรับผู้เดินทาง จำนวนขั้นต่ำ 30 ท่าน
 

 ค่าบริการ/ท่าน

ห้องพักแบบไม่มีหน้าต่าง

ห้องพักแบบมีหน้าต่าง

ห้องพักแบบมีระเบียงส่วนตัว

 พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ

-

-

-

 บุคคลที่ 3 และ 4 ของห้อง
(กรณีพักห้องละ 3-4 ท่าน)

-

-

-


อัตราค่าบริการรวม  
 1.ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไปกลับ   กรุงเทพ ฮ่องกง   โดยสายการบินไทย(TG)  
 2.ค่าห้องพักบนเรือ 5 คืน  
 3.ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 4.ค่ายานพาหนะรับ – ส่ง ตามรายการ  

 5.ค่าภาษีน้ำมันสนามบินทุกแห่ง
 6.ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000.-บาท (กรณีบาดเจ็บค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 500,000.-บาท)    
    *ตามเงื่อนไขบริษัทประกันภัย  
 7. มัคคุเทศก์ท้องถิ่นรับรองที่ฮ่องกง 

 8. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ  
 9. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามกำหนดการ
 10. ค่าภาษีท่าเรือ
 11. หัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 12. ค่าทิปพนักงานบนเรือ

อัตรานี้ไม่รวม    
 1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ อาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ทางไกล  ค่าอินเตอร์เน็ต WIFI ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ
 
2.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%    (คิดจากค่าบริการ ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน)  
 3.ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีที่บริษัทต้องการ)  
 4.ค่าทำหนังสือเดินทาง
 5.ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ
 6.กิจกรรมบางอย่างบนเรือ (กรุณาตรวจสอบอีกครั้งค่ะ)
 7.ค่าทัวร์ลงท่องเที่ยวตามท่าเรือต่างๆ

หมายเหตุ : *บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า* 
** กรณีสายการบิน มีการปรับขึ้นอัตราค่าภาษีน้ำมันตามภาวะน้ำมันโลก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามจริง**

หมายเหตุ 2:
 1. ระหว่างท่องเที่ยวหากท่านไม่ไปพร้อมคณะหรือขอถอนตัวถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องเงินหรือส่วนบริการที่ขาดหายได้
 2. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ปฏิเสธมิให้ท่านออกนอกประเทศและเข้าประเทศ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้ท่าน ไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมด
 3. หากไม่สามารถเดินทางได้ด้วยสาเหตุใดก็ตาม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
 4. กรณีที่ยังไม่มีการยืนยันการเดินทางหรือเซ็นสัญญาการจัดการท่องเที่ยว บริษัทฯ จะไม่สามารถสำรองห้องพักและบัตรโดยสารเครื่องบินให้กับท่านได้
 5. ราคาที่นำเสนอนี้ คิดค่าโดยสารเครื่องบินในปัจจุบัน  ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2559 หากมีการขึ้นราคาของบัตรโดยสาร เครื่องบินในอัตราที่สูงขึ้นตามราคาน้ำมันโลก ซึ่งสายการบินจะแจ้งให้ทราบก่อนออกบัตรโดยสาร อีกทั้งภาษี น้ำมันและภาษีอื่นๆ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาบัตรโดยสารเครื่องบินจากสถานการณ์ต่างๆตามความเป็นจริง
 6. ราคาที่นำเสนอ เป็นอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราในรอบปัจจุบันเท่านั้น ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2559  กรณีมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการแลกเปลี่ยน เงินตรา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา ขึ้น – ลง ตามความเหมาะสม
 7. บริษัทในฐานะตัวแทนสายการบิน ยานพาหนะอื่นๆ จะไม่รับผิดชอบใดๆต่อการบาดเจ็บ สูญหาย หรือค่าใช้จ่ายต่างๆอันเกิดจากความล่าช้าของท่าน การยกเลิกเที่ยวบิน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน และปัญหาทางการเมือ
 8. กรณีที่ลูกค้าลืมของหรือทำของหล่นหายในระหว่างการเดินทาง ไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ หรือของบริษัทฯ หากแต่จะช่วยดำเนินการประสานงานให้อย่างสุดความสามารถ
 9. สำหรับผู้มีครรภ์ที่มีอายุครรภ์ไม่เกิน 24 สัปดาห์ ต้องแจ้งล่วงหน้า พร้อมใบรับรองจากแพทย์ ( ภาษาอังกฤษ )ก่อนการเดินทาง