indochinaexplorer
SINGAPORE – Laem Chabang(THAILAND)
ผู้เดินเรือ : COSTA CRUISES
CODE : CV-AA-CV001-5D4N
เดินทาง : 13 - 17 เมษา่ยน 2019
ระยะเวลา : 5 วัน 4คืน
เดินทางโดย : สายการบินไทย

 

BW…COSTA VENEZIA 5D4N

SINGAPORE – Laem Chabang(THAILAND)

 

on13-17 April 2019

วันที่1  วันแรกของการเดินทาง - สนามบินสุวรรณภูมิ - ประเทศสิงคโปร์
05.30 คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยให้การต้อนรับดูแล
  ด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง
08.00  นำท่านเหินฟ้าสู่ เกาะสิงคโปร์ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ TG 403
11.15  เดินทางถึง สนามบินซางฮี ประเทศสิงคโปร์ หรือเที่ยวบิน
  (เวลาท้องถิ่น เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรนำทุกท่านเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์ 
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ แหล่งท่องเที่ยวบนเกาะสิงคโปร์
  นำทุกท่านชมน้ำพุแห่งความมั่งคั่งหรือFountain of Wealth เป็นน้ำพุขนาดใหญ่จนได้รับ
  การบันทึกในGuinness Book of Records ว่าเป็นน้ำพุที่ใหญ่ที่สุดในโลกนับตั้งแต่ปี 1988 ซึ่ง
  ฮวงจุ้ยทุกประการ จึงทำให้เป็นเหมือนจุดศูนย์รวมของพลังงานด้านบวกตามหลักฮวงจุ้ยนั่นเอง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ำ

นำทุกท่านชมวิว เมอร์ไลอ้อน สิงคโปร์ ไฟลเออร์ ตึกเอสพลานาด และบริเวณอ่าวมารีน่าเบย์ จากมุมมองที่แตกต่าง ซึ่งสวยงามและน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียว ท่านสามารถถ่ายรูปคู่กับเมอร์ไลอ้อนสัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีอายุกว่า 30ปี โดยรูปปั่นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า ซึ่งมีทัศนียภาพงามมากๆThe Merlionนี้ถูกผสมผสานระหว่างความจริง และตำนานซึ่งมีหัวเป็นสิงโตและลำตัวเป็นปลากำลังโต้คลื่น ส่วนหัวนั้นเป็นสัญลักษณ์ของตำนานการค้นพบสิงหปุระ หรือ  สิงคโปร์ในปัจจุบันสิงคโปร์ การ์ เด้น บาย เดอะ เบย์GARDEN BY THE BAYให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่บนเกาะสิงคโปร์ กับต้นไม้น านาพันธุ์ บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากนี้ ยังมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ Super tree คู่ที่มีความสูงเข้าด้วยกันมีไว้สำหรับให้ผู้ที่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้น 50 เมตร บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ และยังมี โซนของโดมจัดสวนจะแบ่งเป็นสองเรือนหลักๆ ซึ่งแบ่งโดย อุณหภูมิที่ต้นไม้ต้องการ ดังนี้ Flower Dome (ชีวภาพแบบแห้ง เย็น)(OCBC SKY WALK) และ Cloud Forest (ชีวภาพแบบชื้นเย็น) และยังมีสวนธีมต่างๆ

(ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์สำหรับ Super Tree 8 SGD (208บาท)และ 2Domes (700 บาท)

นำท่านสู่ย่านธุรกิจใจกลางสิงคโปร์ที่ ถนนออร์ชาร์ด ศูนย์รวมห้างสรรพสินค้าชั้นนำและสินค้าหลากหลาย อาทิ เช่น เซ็นเตอร์พ็อยท์, โรบินสัน, ลักกี้พลาซ่า, อิเซตัน, ตากาชิยาม่า, ออร์ชาร์ดชอ้ปปิ้งเซ็นเตอร์ เป็นต้น ให้ท่านชอ้ปปิ้งสินค้า มากมายจากทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแบรนด์เนมชั้น นำต่าง ๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า ขนมขบเคี้ยว ของฝาก ของที่ระลึก ของเล่นเด็ก

"อิสระอาหารค่ำ เพื่อไม่รบกวนเวลาช้อปปิ้งของท่าน

23.50 

 

เรือสำราญ COSTA VENEZIA ออกจากท่าเรือ MARINA BAY CRUISE สู่น่านน้ำสากล  ** ก่อนที่เรือสำราญจะทำการถอนสมอออกเดินทาง ทางเรือจะมีการซ้อมหนีภัยตามหลักสากล(Muster Drill)โดยขอให้ผู้โดยสารทุกท่านมารายงานตัวยังจุดที่กำหนดไว้ โดยสังเกตจุดรวมพลของแต่ล่ะท่านได้ ที่แผ่นป้ายด้านหลังประตูห้องพักของท่าน **(สำคัญมาก ***ทุกท่าน ต้องเตรียมหนังสือเดินทางที่มีอายุมากกว่า 6 เดือนขึ้นไปมาที่ท่าเรือด้วย)**

วันที่2

เดินทางน่านน้ำสากล – อิสระพักผ่อนบนเรือสำราญ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA VENEZIA

 

 

 

เที่ยง

เรือสำราญ COSTA  VENEZIA เรือสำราญลำใหม่ล่าสุดของแบรนด์ Costa Cruiseเปิดให้บริการเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นเส้นทางเปิดตัวใหม่แกะกล่องสำหรับเรือสำราญ COSTA  VENEZIAหนัก 135,500 ตัน ความยาวของเรือ 324 ฟุตความสูง 18 ชั้น ห้องพักจำนวน 2,116เคบิล สามารรับผู้เข้าพักได้5,260 คนอิสระให้ทุกท่าน สนุกสนานเพลิดเพลินกับกิจกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ บนเรือที่ทางเรือจัดเตรียมไว้ให้สำหรับทุกท่านอย่างเต็มที่ตลอดทั้งวัน ท่านสามารถเช็คเวลา ดูตารางกิจกรรมต่างๆ ได้จากเอกสารชื่อว่า TODAY ที่จะมีส่งไว้ให้ทุกท่านทุกช้าที่หน้าห้องของทุกท่าน

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA VENEZIA

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA VENEZIA
วันที่3 น่านน้ำสากล – อิสระพักผ่อนบนเรือสำราญ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA VENEZIA

 

 

เที่ยง

อิสระให้ทุกท่าน สนุกสนานเพลิดเพลิน กับกิจกรรมและ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ  บนเรือที่ทางเรือจัดเตรียมไว้ให้สำหรับทุกท่านอย่างเต็มที่ตลอดทั้งวัน ท่านสามารถเช็คเวลา  ดูตารางกิจกรรมต่างๆ ได้จากเอกสาร ชื่อว่า TODAY ที่จะมีส่งไว้ให้ทุกท่านทุกช้าที่หน้าห้องของทุกท่าน

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA VENEZIA

 

 

ค่ำ

อิสระให้ทุกท่าน สนุกสนานเพลิดเพลิน กับกิจกรรมและ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ บนเรือที่ทางเรือ จัดเตรียมไว้ให้สำหรับทุกท่านอย่างเต็มที่ตลอดทั้งวัน ท่านสามารถเช็คเวลาดูตารางกิจกรรมต่างๆ ได้จากเอกสาร ชื่อว่า TODAY ที่จะมีส่งไว้ให้ทุกท่านทุกช้าที่หน้าห้องของทุกท่าน

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA VENEZIA

วันที่4 เดินทางท่าเรือแหลมฉบัง (ประเทศไทย) – อิสระพักผ่อนบนเรือสำราญ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA VENEZIA

 

 

เที่ยง

อิสระให้ทุกท่านสนุกสนานเพลิดเพลิน กับกิจกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ บนเรือที่ทางเรือ จัดเตรียมไว้ให้สำหรับทุกท่านอย่างเต็มที่ตลอดทั้งวัน ท่านสามารถเช็คเวลา ดูตารางกิจกรรมต่างๆ ได้จากเอกสารชื่อว่า TODAY ที่จะมีส่งไว้ให้ทุกท่านทุกช้าที่หน้าห้องของทุกท่าน

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA VENEZIA

 

 

 

ค่ำ

หมายเหตุ ในเย็นวันนี้ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึ่งเป็นตัวกำหนดลำดับการนำกระเป๋าลงจากเรือท่านจะต้องจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง ก่อนเที่ยงคืน โดยแยกข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะเจ้าหน้าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึกและบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนทำการชำระในวันรุ่งขึ้น สำหรับท่านที่ต้องการชำระผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA VENEZIA

วันที่5

08.00

ท่าเรือแหลมฉบัง (ประเทศไทย) -กรุงเทพฯ

เรือสำราญ COSTA VENEZIA เข้าเทียบท่าเรือแหลมฉบัง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลังเสร็จจากพิธีตรวจหนังสือเดินทางผ่านศุลกากร และรับกระเป๋าสัมภาระการเดินทางแล้ว เดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพฯ

(สวนจุฬา 100 ปี) โดยรถโค้ชปรับอากาศ

 หมายเหตุ - อัตรานี้ไม่รวมค่าทิปพนักงานบนเรือ ผู้ใหญ่ท่านละ 14.5 USD/คืน  เด็กท่านละ 7.25 USD/คืน

                - อัตรานี้ไม่รวมค่าทิปคนขับรถและไกด์ที่สิงค์โปร์ ท่านละ 300 บาท

****************************************************************************************************************************

อัตรานี้รวม: 

1. ห้องพักบนเรือสำราญ 4 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทำการชำระเงินมา)

2. ตั๋วเครื่องบินขาไป สายการบินไทย ชั้นประหยัด เส้นทาง กรุงเทพ – สิงคโปร์   

3. รถรับส่งขากลับจากแหลมฉบัง - กรุงเทพฯ

4. อาหารบนเรือสำราญ, กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ,ภาษีท่าเรือ

5. ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราณ วันที่ 1 ตุลาคม  2561 และท่านต้องชำระเพิ่ม หากสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม

6. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน )

7. เจ้าหน้าที่บริษัทคอยอำนวยความสะดวก

8. ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)

9. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)

อัตรานี้ไม่รวม:

1. ค่าทิปพนักงานบนเรือ ผู้ใหญ่ท่านละ  14.5USD/คืนเด็กท่านละ 7.25 USD/คืน

2. ค่าทิปคนขับรถและไกด์สิงค์โปร์ท่านละ 300 บาท

3. ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด

4. อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ

5. ค่าเพคเกจน้ำดื่มบนเรือสำราญ

6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์

7. ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ

8. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ การชำระเงิน ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน หลังจากมีการทำจองสำรองโปรแกรมท่องเที่ยวแล้ว 3 วันทำการ สำหรับการจองทัวร์เรือสำราญครั้งนี้และรบกวนชำระยอดเต็มที่เหลือหลัง  14 วันทำการนับจากวันที่ชำระยอดมัดจำ

การยกเลิกหากมีการยกเลิกทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน(ไม่คืนเงินในทุกกรณี)"แต่ทางผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ก่อนวันเดินทาง 60 วันทำการ (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์) 

หมายเหตุ:

1. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางเข้าหรือออกประเทศ ทางบริษัทฯไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้ได้

2. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น

4. รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ  เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญโปรดตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่านว่ามีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6  เดือนนับจากวันที่เดินทางกรณีอายุหนังสือเดินทางน้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันที่เดินทางควรรีบทำเล่มหนังสือเดินทางใหม่ และส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทางมาให้กับทางบริษัทฯอีกครั้งหากมีการผิดพลาดทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ       ทั้งสิ้น

***เมื่อท่านได้ชำระเงินค่ามัดจำบริการทัวร์ หรือชำระค่าบริการทัวร์เต็มจำนวนแล้ว ***

*** ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ***