indochinaexplorer
SINGAPORE – Laem Chabang
ผู้เดินเรือ : COSTA CRUISES
CODE : CV-AA-CV002-5D4N
เดินทาง : 13 - 17 เมษา่ยน 2019
ระยะเวลา : 5 วัน 4คืน
เดินทางโดย : สายการบิน Air Asia

 

  BW..COSTA VENEZIA

SINGAPORE – Laem Chabang(THAILAND)

5 DAYS 4 NIGHTS 13-17 April 2019

วันที่ 1  วันแรกของการเดินทาง - สนามบินดอนเมือง - ประเทศสิงคโปร์
07.00 น. นำท่านเหินฟ้าสู่ เกาะสิงคโปร์ โดยสายการบินแอร์เอเชียเที่ยวบินที่ FD359
10.25 น. เดินทางถึง สนามบินซางฮี ประเทศสิงคโปร์ หรือเที่ยวบิน  หรือ
08.30 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง
10.40 น. นำท่านเหินฟ้า สู่ เกาะสิงคโปร์ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD357
14.00 น. เดินทางถึง สนามบิน ซางฮี ประเทศสิงคโปร์ 
  (เวลาท้องถิ่น เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและ
  ศุลกากรนำทุกท่านเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์ 
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวบนเกาะสิงคโปร์ นำทุกท่านชมน้ำพุแห่งความมั่งคั่ง
  หรือ Fountain of Wealth เป็นน้ำพุขนาดใหญ่ จนได้รับการบันทึกใน Guinness Book of Records 
  ว่าเป็นน้ำพุที่ใหญ่ที่สุดในโลกนับตั้งแต่ปี 1988 ซึ่งในปัจจุบันก็ยังไม่มีใครล้มแชมป์ได้ด้วยขนาด
  ความสูงที่มากถึง 13.8 เมตร อีกทั้งน้ำพุแห่งนี้ตั้งอยู่ใน กลุ่มอาคารซันเทค ซิตี้ (Suntec city)
  ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารที่ว่ากันว่าออกแบบตามหลักฮวงจุ้ยทุกประการ จึงทำให้เป็นเหมือนจุดศูนย์รวม
  ของพลังงานด้านบวกตามหลักฮวงจุ้ยนั่นเอง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  นำทุกท่านชมวิว เมอร์ไลอ้อน สิงคโปร์ ไฟลเออร์ ตึกเอสพลานาด และบริเวณอ่าวมารีน่าเบย์ 
  จากมุมมองที่แตกต่าง ซึ่งสวยงามและน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวท่านสามารถถ่ายรูปคู่กับ
  เมอร์ไลอ้อนสัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีอายุกว่า 30 ปีโดยรูปปั่นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้
  หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า ซึ่งมีทัศนียภาพงามมากๆ The Merlionนี้ถูกผสมผสานระหว่างความจริง 
  และตำนานซึ่งมีหัวเป็นสิงโตและลำตัวเป็นปลากำลังโต้คลื่นส่วนหัวนั้นเป็นสัญลักษณ์ของตำนาน
  การค้นพบสิงหปุระ หรือสิงคโปร์ในปัจจุบัน
  สิงคโปร์ การ์ เด้น บาย เดอะ เบย์GARDEN BY THE BAY ให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่บนเกาะสิงคโปร์ 
  กับต้นไม้นานาพันธุ์ บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์นอกจากนี้ ยังมีทางเดินลอยฟ้า 
  เชื่อมต่อกับ Super tree คู่ที่มีความสูงเข้าด้วยกันมีไว้สำหรับให้ผู้ที่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้น 50 เมตร
  บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบและยังมีโซนของโดมจัดสวน
  จะแบ่งเป็นสองเรือนหลักๆซึ่งแบ่งโดย อุณหภูมิที่ต้นไม้ต้องการ ดังนี้ Flower Dome 
  (ชีวภาพแบบแห้ง เย็น)(OCBC SKY WALK) และ Cloud Forest (ชีวภาพแบบชื้นเย็น) และยังมีสวนธีมต่างๆ
 

(ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์สำหรับ Super Tree 8 SGD (208บาท)และ 2Domes(700 บาท)

นำท่านสู่ย่านธุรกิจใจกลางสิงคโปร์ที่ ถนนออร์ชาร์ด ศูนย์รวมห้างสรรพสินค้าชั้นนำและสินค้าหลากหลาย อาทิ เช่น เซ็นเตอร์พ็อยท์, โรบินสัน, ลักกี้พลาซ่า, อิเซตัน, ตากาชิยาม่า, ออร์ชาร์ดชอ้ปปิ้งเซ็นเตอร์ เป็นต้น ให้ท่านชอ้ปปิ้งสินค้า มากมายจากทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแบรนด์เนมชั้น นำต่าง ๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า ขนมขบเคี้ยว ของฝาก ของที่ระลึก ของเล่นเด็ก

ค่ำ อิสระอาหารค่ำ เพื่อไม่รบกวนเวลาช้อปปิ้งของท่าน

23.50 น. 

 

 

 

เรือสำราญ COSTA VENEZIA ออกจากท่าเรือ MARINA BAY CRUISE สู่น่านน้ำสากล

*** ก่อนที่เรือสำราญจะทำการถอนสมอออกเดินทาง ทางเรือจะมีการซ้อมหนีภัยตามหลักสากล (Muster Drill)

 โดยขอให้ผู้โดยสารทุกท่านมารายงานตัวยังจุดที่กำหนดไว้ โดยสังเกตจุดรวมพลของแต่ล่ะท่านได้ 

 ที่แผ่นป้ายด้านหลังประตูห้องพักของท่าน***

  (สำคัญมาก ***ทุกท่าน ต้องเตรียมหนังสือเดินทางที่มีอายุมากกว่า 6 เดือนขึ้นไปมาที่ท่าเรือด้วย)
วันที่2 น่านน้ำสากล – อิสระพักผ่อนบนเรือสำราญ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA VENEZIA
  เรือสำราญ COSTA  VENEZIA เรือสำราญลำใหม่ล่าสุดของแบรนด์ Costa Cruiseเปิด
  ให้บริการเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นเส้นทางเปิดตัวใหม่แกะกล่อง สำหรับเรือสำราญ 
  COSTA  VENEZIAหนัก 135,500 ตัน ความยาวของเรือ 324 ฟุต ความสูง 18 ชั้น ห้องพัก
  จำนวน 2,116เคบิล สามารรับผู้เข้าพักได้5,260 คน
  อิสระให้ทุกท่าน สนุกสนานเพลิดเพลิน กับกิจกรรมและ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
  บนเรือที่ทางเรือ จัดเตรียมไว้ให้สำหรับทุกท่านอย่างเต็มที่ตลอดทั้งวัน ท่านสามารถเช็คเวลา 
  เวลา ดูตารางกิจกรรมต่างๆ ได้จากเอกสาร ชื่อว่า TODAY ที่จะมีส่งไว้ให้ทุกท่าน
  ทุกช้าที่หน้าห้องของทุกท่าน
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA VENEZIA
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA VENEZIA
วันที่3 น่านน้ำสากล – อิสระพักผ่อนบนเรือสำราญ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA VENEZIA
  อิสระให้ทุกท่าน สนุกสนานเพลิดเพลิน กับกิจกรรมและ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
  บนเรือที่ทางเรือ จัดเตรียมไว้ให้สำหรับทุกท่านอย่างเต็มที่ตลอดทั้งวัน ท่านสามารถเช็คเวลา 
  ดูตารางกิจกรรมต่างๆ ได้จากเอกสาร ชื่อว่า TODAY ที่จะมีส่งไว้ให้ทุกท่านทุกช้าที่หน้าห้องของทุกท่าน
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA VENEZIA
  อิสระให้ทุกท่าน สนุกสนานเพลิดเพลิน กับกิจกรรมและ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆบนเรือ
  ที่ทางเรือ จัดเตรียมไว้ให้สำหรับทุกท่านอย่างเต็มที่ตลอดทั้งวันท่านสามารถเช็คเวลา 
  ดูตารางกิจกรรมต่างๆได้จากเอกสาร ชื่อว่าTODAYที่จะมีส่งไว้ให้ทุกท่านทุกช้าที่หน้าห้องของทุกท่าน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA VENEZIA
วันที่4 ท่าเรือแหลมฉบัง (ประเทศไทย)– อิสระพักผ่อนบนเรือสำราญ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA VENEZIA
  อิสระให้ทุกท่าน สนุกสนานเพลิดเพลิน กับกิจกรรมและ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
  บนเรือที่ทางเรือ จัดเตรียมไว้ให้สำหรับทุกท่านอย่างเต็มที่ตลอดทั้งวัน ท่านสามารถเช็คเวลา 
  ดูตารางกิจกรรมต่างๆ ได้จากเอกสาร ชื่อว่า TODAY ที่จะมีส่งไว้ให้ทุกท่านทุกช้าที่หน้าห้องของทุกท่าน
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA VENEZIA

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของเรือสำราญ COSTA VENEZIA

 

 

 

 

 

วันที่5

 หมายเหตุ  ในเย็นวันนี้ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆซึ่งเป็นตัวกำหนดลำดับการนำกระเป๋าลงจากเรือ

ท่านจะต้องจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้องก่อนเที่ยงคืนโดยแยกข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก 

เพราะเจ้าหน้าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึกและบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆจะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็ค

ก่อนทำการชำระในวันรุ่งขึ้น สำหรับท่านที่ต้องการชำระผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต

ที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ

ท่าเรือแหลมฉบัง (ประเทศไทย) -กรุงเทพฯ

  เรือสำราญ COSTA VENEZIA เข้าเทียบท่าเรือแหลมฉบัง หลังเสร็จจากพิธีตรวจหนังสือ
  เดินทางผ่านศุลกากร และรับกระเป๋า สัมภาระการเดินทางแล้ว 
  นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพฯ (สวนจุฬา 100 ปี) โดยรถโค้ชปรับอากาศ
 
 
หมายเหตุ - อัตรานี้ไม่รวมค่าทิปพนักงานบนเรือ ผู้ใหญ่ท่านละ 14.5 USD/คืน    
     เด็กท่านละ 7.25 USD/คืน    
  - อัตรานี้ไม่รวมค่าทิปคนขับรถและไกด์ที่สิงค์โปร์ ท่านละ 300 บาท    
อัตรานี้รวม 1.ห้องพักบนเรือสำราญ 4 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทำการชำระเงินมา)    
  2.ตั๋วเครื่องบินขาไป สายการบินแอร์เอเชีย ชั้นประหยัด เส้นทาง กรุงเทพ – สิงคโปร์       
  3.รถรับส่งขากลับจากแหลมฉบัง - กรุงเทพฯ    
  4.อาหารบนเรือสำราญ, กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ,ภาษีท่าเรือ    
  5. ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตรา  
  ณ วันที่ 1 ตุลาคม  2561 และ ท่านต้องชำระเพิ่ม หากสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม    
  6.ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน )    
  7. เจ้าหน้าที่บริษัทคอยอำนวยความสะดวก    
  8.ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)
  9.ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)  
 

 

อัตรานี้ไม่รวม 1.ค่าทิปพนักงานบนเรือ ผู้ใหญ่ท่านละ  14.5USD/คืน และ สำหรับเด็กท่านละ 7.25 USD/คืน  
  2.ค่าทิปคนขับรถและไกด์สิงค์โปร์ท่านละ 300 บาท    
  3.ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด    
  4.อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ    
  5.ค่าเพคเกจน้ำดื่มบนเรือสำราญ    
  6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์    
  7. ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ    
  8.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ    
การชำระเงิน  ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน หลังจากมีการทำจองสำรอง  
  โปรแกรมท่องเที่ยวแล้ว 3 วันทำการ สำหรับการจองทัวร์เรือสำราญครั้งนี้และรบกวนชำระยอดเต็มที่  
  เหลือหลัง 14 วันทำการนับจากวันที่ชำระยอดมัดจำ    
การยกเลิก หากมีการยกเลิกทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน(ไม่คืนเงินในทุกกรณี) แต่ทางผู้โดยสารสามารถ  
  เปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ก่อนวันเดินทาง 60 วันทำการ (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์)     
หมายเหตุ: 1. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางเข้าหรือออกประเทศ ทางบริษัทฯ    
  ไม่สามารถคืนค่าทัวร์ให้ได้    
  2. ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่า
  ท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถขอคืนค่าบริการได้    
  3.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ 
  การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกนอกประเทศ เป็นต้น    
  4.รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พัก  
  ในต่างประเทศ  เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้  
  เดินทางเป็นสำคัญ    

 

โปรดตรวจสอบหนังสือเดินทางของท่านว่ามีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6  เดือนนับจากวันที่เดินทาง

กรณีอายุหนังสือเดินทางน้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง
ควรรีบทำเล่มหนังสือเดินทางใหม่ และส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทางมาให้กับทางบริษัทฯอีกครั้ง
หากมีการผิดพลาดทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
***เมื่อท่านได้ชำระเงินค่ามัดจำบริการทัวร์ หรือชำระค่าบริการทัวร์เต็มจำนวนแล้ว ***
*** ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ***