indochinaexplorer
ล่องเรือสำราญ SUPERSTAR GEMINI สิงคโปร์ - ล่องช่องแคบมะละกา(น่านน้ำสากล)- สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน
ผู้เดินเรือ : STAR CRUISES
CODE : CV-AA-ST001-3D2N
เดินทาง : สอบถามเจ้าหน้าที่
ระยะเวลา : 3วัน2คืน
เดินทางโดย : Tiger Air

ล่องเรือสำราญ SUPERSTAR GEMINI
สิงคโปร์ - ล่องช่องแคบมะละกา(น่านน้ำสากล)- 
สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน
โดย สายการบิน Tiger Air 

สัมผัสการล่องเรือท่องเที่ยวอย่างมีระดับ โดยทีมงานทัวร์เรือ
มืออาชีพ นำท่านท่องเที่ยวสิงคโปร์ สัมผัสอาหารขึ้นชื่อ
ทั้งข้าวมันไก่บุนตงกี่และบักกุ๊ดเต๋สิงคโปร์  ชมช่องแคบมะละกา
ให้ท่านได้พักผ่อนบนเรือสำราญในราคาที่ท่านพอใจ 
(พักบนเรือ STAR CRUISE GEMINI 2 คืน)

-----   วันที่เดินทาง -----               
สอบถามเจ้าหน้าที่
 ** ห้องประเภทไม่มีหน้าต่าง เป็นห้องที่มีการจองล่วงหน้าสูงสุด กรุณาวางแผนล่วงหน้า **

 
วันแรก กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – เมอร์ไลอ้อน – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – ท่าเรือ Harbour Front Centre เรือซูเปอร์สตาร์ เจมิไน
 
 07.00 น. พร้อมกัน ณ สุวรรณภูมิ พบเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวก พร้อมจัดเก็บสัมภาระเช็คอินการเดินทาง
 
 09.05 น. เดินทางสู่ สนามบินชางฮี ระเทศสิงคโปร์ ปโดยสายการบิน TIGER AIR เที่ยวบินที่ TR 2103 
*** เนื่องจากเป็นสายการบิน Low Cost จึงอาจมีการปรับเปลี่ยนสายการบินโดยไม่แจ้งล่วงหน้าทาง เปลี่ยนสายการบินที่สามารถทำโปรแกรมที่สัมพันธ์กับการล่องเรือได้ เพื่อความสะดวกของลูกค้าโดยจะแจ้งลูกค้าก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน***
 
 12.40 น. เดินทางถึง สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระ
 
 เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ !! ข้าวมันไก่ Boon Tong Kee
 
 บ่าย นำท่าน ถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่สวยงาม โดยมีฉากด้านหลังเป็น “โรงละครเอสเพลนาท” ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมคล้ายหนามทุเรียน ชม ถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์ นำท่านแวะชม น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง Fountain of wealth แห่งเมืองสิงคโปร์ตั้งอยู่ท่ามกลางหมู่ตึกซันเทคซิตี้ ซันเทค มาจากคำในภาษาจีน แปลว่าความสำเร็จชิ้นใหม่ หมู่ตึกซันเทค สร้างขึ้นโดยนักธุรกิจชาวฮ่องกง ซึ่งนับเป็นโครงการพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่สุดของเมือง โดยคนสิงคโปร์เชื่อว่าถ้าได้เดินรอบลานน้ำพุ และได้สัมผัสน้ำจะพบโชคดีและ ร่ำรวยตลอดปี จากนั้นเดินทางสู่ ท่าเรือ Harbour Front Centre
 
 16.30 น. นำท่านลงทะเบียน สู่ เรือสำราญ ซูเปอร์สตาร์ เจมิไน (SUPERSTAR GEMINI) เชิญท่านพบกับความอลังการยิ่งใหญ่ของเรือ พร้อมสรรพด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก ความบันเทิงระดับโลก อาหารมื้อค่ำอันเลิศรสมากกว่า 6 แห่งบนเรือ เต็มอิ่มกับอาหารวันละ 4 มื้อ และอื่นๆอีกมากมาย อิสระเตรียมพร้อมสู่ความบันเทิงต่างๆของเรือสำราญระดับโลก กับกิจกรรมมากมายที่รอให้ท่านได้สัมผัส
 
 18.30 น. บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารบนเรือ จากนั้นเชิญท่านอิสระพักผ่อน หรือร่วมกิจกรรมต่างๆ หรือท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
 23.30 น. รับประทานอาหารมื้อดึก ณ ภัตตาคารบนเรือ ที่พัก พักบนเรือ SUPERSTAR GEMINI
 
วันที่สอง ล่องช่องแคบมะละกา
 
 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือ
จากนั้นให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยบนเรือ ท่านจะได้พบกับความบันเทิงที่หลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น การออกกำลังกายรับอรุณในตอนเช้าหรือ Sun dance จ๊อกกิ้งบนดาดฟ้าของเรือ ฟิตหุ่นที่ห้อง Pompeii Spa and Fitness Center และผ่อนคลายไปการบริการเสริมที่ Hydro-massage spa
 
 กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือ
 
 บ่าย เต็มอิ่มกับอาหารสไตล์ยุโรปหรืออาหารจีน อิสระท่าน ชมการแสดงอันอลังการหลังมื้ออาหารทุกคืนที่โรงละคร “Festival” หรือช็อปปิ้งสินค้าที่ระลึกและแบรนด์ดัง รวมไปถึงการรื่นเริงกับการร้องเพลงและเต้นระบำ, หรือเสี่ยงดวงกับ CASINO และตบท้ายด้วยการวาดลีลาแดนซ์กระจายที่ผับ Rock Star Discoให้ท่านพักผ่อนอิสระหรือร่วมกิจกรรมบนเรือ (ดูจาก Star Navigator)
 
 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบนเรือ
 
 19.00 น. เรือออกเดินทางกลับสู่ สิงคโปร์ อิสระชมการแสดง พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
 23.30 น. รับประทานอาหารมื้อดึก ณ ภัตตาคารบนเรือ อิสระพักผ่อน หรือร่วมกิจกรรม
ที่พัก พักบนเรือ SUPERSTAR GEMINI
 
วันที่สาม สิงคโปร์ – ช็อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด - กรุงเทพฯ
 
 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือ ให้ท่าน พักผ่อนอิสระ หรือ ร่วมกิจกรรมบนเรือ (ดูจาก Star Navigator)
 
 10.00 น. เรือเทียบท่า Harbour Front Centre สิงคโปร์ ผ่านพิธีการต่างๆรับสัมภาระ
นำท่านช้อปปิ้งร้านสินค้าปลอดภาษี และเลือกชมของฝากของที่ระลึก น้ำหอม นาฬิกา ในราคาพิเศษสุดๆ
 
 เที่ยง รับประทานอาหาร บักกุ๊ดเต๋ ร้าน Song Fa
 
 บ่าย นำท่านช็อปปิ้งย่าน ถนนออร์ชาร์ด สินค้าแบรนด์เนม รุ่นใหม่ล่าสุด จะถูกนำมาวางขายตามห้างสรรพสินค้า ที่ตั้งอยู่บนถนนสายนี้เป็นแห่งแรก เพราะว่าสิงคโปร์มีท่าเรือและเรือสินค้าทุกลำจะ ต้องมาผ่านที่ท่าเรือของสิงคโปร์นี้เสมอ ถนนออร์ชาร์ดจัดได้ว่าเป็นแหล่งช็อปปิ้งระดับโลก เพราะว่ามีศูนย์การค้า ร้านค้าและโรงแรมชั้นดีมากมายตั้งอยู่เรียงรายสองฝั่งถนน อาทิ เช่น ห้าง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอื่นๆอีกมากมาย
 
 16.00 น. เดินทางสู่ สนามบินชางฮี คณะเช็คอินสัมภาระโดยเจ้าหน้าที่สายการบิน Tiger Air
 
 18.00 น. สู่ประเทศไทย โดย Tiger Air เที่ยวบินที่ TR 2108
 
 19.25 น. ถึง สนามบิน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
 
 *** เนื่องจากเป็นการบิน Low Cost อาจมีการปรับเปลี่ยนสายการบินโดยไม่แจ้งล่วงหน้าทาง เปลี่ยนที่สามารถทำโปรแกรมที่สัมพันธ์กับการล่องเรือได้ เพื่อความสะดวกของลูกค้าโดยจะแจ้งลูกค้าก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน***
*** หนังสือเดินทางต้องมีอายุ เหลือ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันเดินทางกลับ เท่านั้น ***
ทางบริษัททัวร์จะไม่รับผิดชอบหากหนังสือเดินทางเหลืออายุไม่ครบกำหนดการเดินทาง
ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการขึ้นเรือโดยเจ้าที่หน้าเรือ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นโดยเฉพาะ พาสปอร์ตต่างด้าว

*** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 *** หมายเหตุ : สามารถออกเดินทางได้ขั้นต่ำ 20 ท่านขึ้นไป ***

อัตราค่าบริการ
 

 กำหนดวันเดินทาง

แบบไม่มีหน้าต่าง

แบบมีหน้าต่าง

แบบมีระเบียงส่วนตัว

 สอบถาม

-

-

-


 *** ห้องประเภท ไม่มีหน้าต่าง เป็นห้องที่มีการจองล่วงหน้าสูงสุด กรุณาวางแผนการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 90 วัน***
 
 

 อัตรานี้รวม:
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สายการบิน Tiger Air หรือThai Lion Air *** เนื่องจากเป็นสายการบิน Low Cost จึงอาจมีการปรับเปลี่ยนสายการบินโดยไม่แจ้งล่วงหน้า อาจเปลี่ยนสายการบินที่สามารถทำโปรแกรมที่สัมพันธ์กับการล่องเรือได้ โดยที่ทางทีมงานจะเลือกสายการบินที่ใกล้มากที่สุดเพื่อความสะดวกของลูกค้าโดยจะแจ้งลูกค้าก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน***
2. ค่าห้องพักบนเรือตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ // ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
4. รวมค่าภาษีท่าเรือ สิงคโปร์ 1,640 บาท และ ค่า Gantuity (ทิปบริการพนักงานเรือ) 1,000 บาท
5. ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท(ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
7. รวมค่าฮอลลิเดย์ชาร์จ (บางช่วงเวลา ถ้ามี)
8. สำหรับลูกค้า 20 ท่านขึ้นไป มีหัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดการเดินทาง ในกรณีลูกค้าเดินทาง ตั้งแต่ 10-19 ท่าน จะมีไกด์ท้องถิ่นพูดไทยได้ คอยให้บริการในประเทศสิงคโปร์

อัตรานี้ไม่รวม :
1. ค่าท่องเที่ยวอื่นๆนอกเหนือรายการที่ระบุ
2. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน
3. ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
5. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
6. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
8. ไม่รวมทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ สิงคโปร์ ( 250 บาท) ค่าทิป หัวหน้าทัวร์ไทย ESCORT (500 บาท) *** รวม 750 บาท ***

หมายเหตุ : สำคัญมาก 1. ท่านผู้โดยสารสุภาพสตรีที่ตั้งครรภ์ไม่เกิน 18 สัปดาห์ สามารถขึ้นเรือได้โดยไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์ / สุภาพสตรีที่ตั้งครรภ์เกิน 18 สัปดาห์ ไม่สามารถขึ้นเรือได้ และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าโดยสารให้กับผู้โดยสารที่ไม่สามารถขึ้นเรือได้โดยมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขดังกล่าว
2. เด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือน ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถขึ้นเรือได้
3. ราคารวมค่าห้องพัก , กิจกรรมสันทนาการบนเรือ และค่าอาหาร (สามารถเลือกทานได้ 1 ห้องอาหารในแต่ละมื้อ) -Mariners Buffet (บุฟเฟต์นานาชาติ) ชั้น 9 กลางเรือ -Bella Vista ( อาหารตะวันตก Set Menu) ชั้น 9 ท้ายเรือ -Dynasty (อาหารจีน Set Menu) ชั้น 11 ท้ายเรือ (ในระหว่างมื้ออาหารจะมีน้ำดื่มเป็นน้ำเปล่าให้บริการเท่านั้น นอกเหนือจากนี้เป็นเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ อาทิ น้ำอัดลม เบียร์ ไวน์ ค่าใช้จ่ายจะอยู่ในความรับผิดชอบของท่านที่สั่งเพิ่ม)
4. การแสดงรอบปกติทุกคืนที่ Galaxy of the Star วันละ 2 รอบ // ห้องอาหารที่ไม่รวมในค่าห้องพัก -ห้อง Oceana Barbecue ชั้น 12 กลางเรือ -ห้อง Blue Lagoon ชั้น 11 กลางเรือ / -ห้อง Taipan ชั้น 11 ท้ายเรือ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ,แผ่นดินไหว,ภูเขาไฟ,ระเบิด,อุทกภัย,วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงเท่านั้น เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน,ค่าวางมัดจำห้องพัก

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
มัดจำท่านละ 15,000 บาท พร้อมสลิปการโอนเงินและหน้าหนังสือเดินทาง ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
กรณียกเลิกการเดินทาง ยกเลิก ก่อน การเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด // น้อยกว่า 15 วัน เก็บ 100 % ของราคาทัวร์ในทุกกรณี