indochinaexplorer
ล่องเรือสำราญ Mariner of the Seas กระบี่ - สิงคโปร์ - พอร์ตคลัง - สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน
ผู้เดินเรือ : ROYAL CARIBBEAN INTERNATIONAL
CODE : CV-AA-RC002-4D3N
เดินทาง : สอบถามเจ้าหน้าที่
ระยะเวลา : 4วัน3คืน
เดินทางโดย : Thai Air Asia

ล่องเรือสำราญ Mariner of the Seas
กระบี่ - สิงคโปร์ - พอร์ตคลัง - สิงคโปร์
4 วัน 3 คืน
โดยสายการบิน Thai Air Asia 

สัมผัสการล่องเรือท่องเที่ยวอย่างมีระดับ
โดยทีมงานทัวร์เรือมืออาชีพ นำท่านท่องเที่ยวสิงคโปร์
สัมผัสอาหารขึ้นชื่อ ท่องเที่ยวกัวลาลัมเปอร์
ให้ท่านได้พักผ่อนบนเรือสำราญระดับ 5 ดาวในราคาที่ท่านเอื้อมถึง

 
   วันที่เดินทาง     :    สอบถามเจ้าหน้าที่

 
วันแรก กรุงเทพฯ - สิงคโปร์- ท่าเรือ Marina Center -  ลงเรือ  Mariner of the Seas
 
 08.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินนานาชาติกระบี่  พบเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวก พร้อมจัดเก็บสัมภาระเช็คอินการเดินทาง
 
 10.20 น. เดินทางสู่ สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ โดย สายการบิน Thai  Air Asia  เที่ยวบินที่  FD330
 
 12.55 น. เดินทางถึง สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระ
 
 เที่ยง *** รับประทานอาหารกลางวัน อิสระที่สนามบิน***
 
  นำท่านลงทะเบียน ณ. ท่าเรือ Marina Bay Cruise Center สู่ เรือสำราญ Mariner of the Seas  ผลงานวิศวกรรมชั้นเลิศของสายเดินเรือ “โดยเรือมีขนาด 138,000 ตัน รองรับนักล่องเรือสำราญได้ 3,114 คน มีห้องอาหาร Sushi Restaurant และห้องอาหารให้เลือกอีกมากมาย และยังเป็นที่รวมกิจกรรมหลายอย่างไว้ในที่เดียว ด้วยลานไอซ์สเก็ต ถนนใจกลางเรือ Royal Promenade ฝึกปีนหน้าฝาจำลอง ที่จะทำให้ท่านร่วมสนุกกับกิจกรรมอย่างไม่รู้เบื่อ"
 
 18.00 น. บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารบนเรือ
 
  จากนั้นเชิญท่านอิสระพักผ่อน ร่วมกิจกรรมต่างๆ ชมโชว์หรือท่านจะร่วมสนุกกับการเสี่ยงโชค ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
เรือออกเดินทางสู่น่านน้ำสากล มุ่งสู่ประเทศมาเลเซีย
 
  ที่พัก พักบนเรือ Mariner of the Seas ตามประเภทห้องที่ท่านเลือก
 
วันที่สอง พอร์ตคลัง มาเลเซีย ประเทศมาเลเซีย
 
 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือ
 
 08.00 น.
เรือสำราญเทียบท่า ณ พอร์ตคลัง ประเทศมาเลเซีย
ท่านสามารถลงท่องเที่ยว ที่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ รวมในค่าทัวร์แล้ว
สำหรับท่านที่ไม่ลงจากเรือ เชิญท่านสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือจัดเตรียมไว้บริการท่าน
จากนั้นให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยบนเรือ ท่านจะได้พบกับความบันเทิงที่หลากหลายรูปแบบ อาทิ  การออกกำลังกายรับอรุณในตอนเช้าหรือ Sun dance, จ๊อกกิ้งบนดาดฟ้าของเรือ จากนั้นให้ทุกท่าน สนุกสนาน กับกิจกรรม บนเรือ ให้ท่านร่วมกิจกรรมอย่างมากมาย 
 
 09.00 น. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์   เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย   นำท่านเลือกซื้อของฝากสินค้าขึ้นชื่อของมาเลเซีย ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากดีบุก จากนั้นเลือกซื้อช็อคโกแลต และเยี่ยมชมร้านดิวตี้ฟรี ชม ตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลก  Petronas (ไม่ได้ขึ้นด้านบน) ผ่านชม ตึก KL TOWER ที่มีความสูงเป็นอันดับ 4 ในบรรดาหอสูงสื่อสารในโลก ซึ่งใช้เป็นที่ถ่ายทอดเสียงสำหรับ วิทยุและโทรทัศน์ (ไม่ได้ขึ้นด้านบน)
 
 เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านผ่านชม  ตึกรัฐสภา และบันทึกภาพความประทับใจที่    จตุรัสเมอร์เดก้า สถานที่ฉลองเอกราชหลังจากที่อังกฤษเคยปกครองมาเลเซียมายาวนาน ชมอาคารสวยๆรอบๆเช่น อาคาร Sultan Abdul Samad ซึ่งปัจจุบันได้ใช้เป็นที่ทำการของศาลสูงและยังได้ชื่อว่าเป็นอาคารที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของมาเลเซียอีกด้วย   ชมอดีตเสาธงที่สูงที่สุดในโลก Union Jack สูงถึง 100 เมตรของอังกฤษซึ่งได้ลดลงและชักธงสหพันธ์รัฐมาเลเซียขึ้นแทน ในวันฉลองเอกราช 31 สิงหาคม ค.ศ.1957 และชมพระราชวังสุลต่าน อีสตาน่า ไนการ่า ถ่ายรูปด้านหน้ากับพระราชวังของสุลต่านมาเลเซีย
 
 16.00 น. ได้เวลาอันสมควร เชิญท่านเดินทางกลับสู่ ท่าเรือเพื่อขึ้นเรือ
สำหรับท่านที่ไม่ลงจากเรือ เชิญท่านสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือจัดเตรียมไว้บริการท่าน
 
 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบนเรือ 
จากนั้นเชิญท่านอิสระพักผ่อน ร่วมกิจกรรมต่างๆ ชมโชว์ หรือท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
 23.30 น. รับประทานอาหารมื้อดึก ณ ภัตตาคารบนเรือ
 
 23.59 น. เรือออกเดินทางกลับสู่ น่านน้ำสากล อิสระชมการแสดง หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย 
 
  ที่พัก พักบนเรือ Mariner of the Seas ตามห้องพักที่ท่านเลือก
 
วันที่สาม น่านน้ำสากล - กัปตันไนท์
 
 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือ
 
  จากนั้นให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย บนเรือท่านจะได้พบกับความบันเทิงที่หลากหลายรูปแบบ  อาทิ การออกกำลังกายรับอรุณในตอนเช้าหรือ Sun  dance, จ๊อกกิ้งบนดาดฟ้าของเรือ ด้วยลานไอซ์สเก็ต ถนนใจกลางเรือ Royal Promenade ฝึกปีนหน้าฝาจำลอง 
 
 กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือ
 
 บ่าย ชมโชว์ สเก็ตน้ำแข็ง  (ตามตารางการแสดงโชว์ ที่ระบุไว้ในรายการเนวิเกเตอร์) หรือให้ท่าน ช้อปปิ้งกับร้านดิวตี้ฟรี ที่จะมีโปรโมชั่นให้ท่านช้อปปิ้งกระหน่ำ อย่างสะใจ หรือจะไปร่วมกิจกรรมต่างๆที่มีให้ท่านเลือก ที่จะเข้าร่วมสนุก ได้อีกหลายรายการ
 
 18.00 น. จากนั้นให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยและให้ทุกท่านได้เตรียมตัวสำหรับ งานกัปตันไนท์ ผู้ชายใส่ชุดสูทและผู้หญิงใส่ชุดราตรี ณ ถนน เอสพานาร์ท
 
 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบนเรือ 
จากนั้นเชิญท่านอิสระพักผ่อน  ชมโชว์ ร่วมกิจกรรมต่างๆ หรือท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
 22.30 น. รับประทานอาหารมื้อดึก ณ ภัตตาคารบนเรือ
 
 23.59 น. เรือออกเดินทางกลับสู่ สิงคโปร์  พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
  ที่พัก พักบนเรือ Mariner of the Seas ตามห้องพักที่ท่านเลือก
 
วันที่สี่ สิงคโปร์ - กระบี่
 
 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือ
ให้ท่าน พักผ่อนอิสระ หรือ ร่วมกิจกรรมบนเรือ (ดูจาก Navigator)
 
 09.00 น. เรือเทียบท่า ท่าเรือ Marina Bay Cruise Center ผ่านพิธีการต่างๆรับสัมภาระ
 
 11.00 น. เดินทางสู่ สนามบินชางฮี คณะเช็คอินสัมภาระโดยเจ้าหน้าที่สายการบิน Thai  AirAsia
 
  **** อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย ที่สนามบินชางฮี**** 
 
 13.40 น. เดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน  Thai  AirAsia เที่ยวบินที่ 330
 
 14.25 น. เดินทางกลับถึง สนามบิน กระบี่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

*** หนังสือเดินทางต้องมีอายุ เหลือ ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับถึงวันเดินทางกลับ เท่านั้น ***
ทางบริษัททัวร์จะไม่รับผิดชอบหากหนังสือเดินทางเหลืออายุไม่ครบกำหนดการเดินทาง
ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการขึ้นโดยเจ้าที่เรือ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นโดยเฉพาะ พาสปอร์ตต่างด้าว

กำหนดวันเดินทาง
 

วันที่เดินทาง

ห้องมีระเบียง

แบบมีหน้าต่าง
เพอร์มานาร์ท

ห้องมีหน้าต่าง
วิวทะเล

สอบถาม

-

-

-

 *** อัตราค่าบริการโปรโมชั่น  ไม่มีราคาเด็ก พักห้องละ 2 ท่าน ***
 
 

 อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สายการบิน Thai AirAsia  พร้อมน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง 20 กิโลกรัมต่อ ท่าน
2. ค่าห้องพักบนเรือตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
5. รวมค่าภาษีท่าเรือและภาษีต่างๆของเรือ
6. ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
7. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
8. สำหรับลูกค้า 10 ท่านขึ้นไป มีเอสคอร์ต ดูแลตลอดการเดินทาง   ในกรณีลูกค้าเดินทาง ตั้งแต่ 10-15 ท่าน จะมีไกด์ท้องถิ่น คอยให้บริการในประเทศสิงคโปร์ – มาเลเซีย

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าท่องเที่ยวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ
2. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกิน  20 กิโลกรัมต่อ ท่าน
3. ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
5. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
6. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
8. ไม่รวมทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ สิงคโปร์  ( 250 บาท) ค่าทิป ไกด์ท่องถิ่นและคนรถ กัวลาลัมเปอร์ ( 100 บาท) สำหรับหัวหน้าทัวร์ไทย ESCORT (500 บาท)  *** รวม 850 บาท **

หมายเหตุ : สำคัญมาก

1.ท่านผู้โดยสารสุภาพสตรีที่ตั้งครรภ์ไม่เกิน 18 สัปดาห์ สามารถขึ้นเรือได้โดยไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์ / สุภาพสตรีที่ตั้งครรภ์เกิน 18 สัปดาห์ ไม่สามารถขึ้นเรือได้ และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าโดยสารให้กับผู้โดยสารที่ไม่สามารถขึ้นเรือได้โดยมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขดังกล่าว
2.เด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือน ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถขึ้นเรือได้

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

1.ชำระเงิน 100 % ณ วันจอง
2.พร้อมสำเนาหน้าพาสปอร์ต เพื่อทำการจองเรือและตั๋วเครื่องบิน เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น