indochinaexplorer
ล่องเรือสำราญ SUPERSTAR GEMINI สิงคโปร์ - ปีนัง -พอร์ตคลัง - สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน
ผู้เดินเรือ : STAR CRUISES
CODE : CV-AA-ST002-4D3N
เดินทาง : สอบถามเจ้าหน้าที่
ระยะเวลา : 4วัน3คืน
เดินทางโดย : สายการบิน Air Asia

ล่องเรือสำราญ SUPERSTAR GEMINI
สิงคโปร์ - ปีนัง -พอร์ตคลัง - สิงคโปร์
4 วัน 3 คืน
โดย สายการบิน Air Asia

สัมผัสการล่องเรือท่องเที่ยวอย่างมีระดับ โดยทีมงานทัวร์เรือ
มืออาชีพ นำท่านท่องเที่ยวสิงคโปร์ สัมผัสอาหารขึ้นชื่อ
ทั้งข้าวมันไก่บุนตงกี่และบักกุ๊ดเต๋สิงคโปร์  ชมช่องแคบมะละกา
ให้ท่านได้พักผ่อนบนเรือสำราญในราคาที่ท่านพอใจ 
(พักบนเรือ STAR CRUISE GEMINI 2 คืน)

 
วันที่เดินทาง
   : สอบถามเจ้าหน้าที่

 
วันแรก กรุงเทพฯ - ท่าเรือ Harbour Front Centre เรือซูเปอร์สตาร์ เจมิไน
 
 05.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 ทางเข้าประตู 1 พบเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวก พร้อมจัดเก็บสัมภาระเช็คอินการเดินทาง
 
 07.05 น. เดินทางสู่ สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ โดย สายการบิน Air Asia  เที่ยวบินที่ FD 359
 
 10.25 น. เดินทางถึง สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระ
 
 12.00 น. นำท่านลงทะเบียน สู่ เรือสำราญ ซูเปอร์สตาร์ เจมิไน (SUPERSTAR GEMINI)
 
 กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือ  
เชิญท่านพบกับความอลังการยิ่งใหญ่ของเรือ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ความบันเทิงระดับโลก อาหารมื้อค่ำ อันเลิศรสมากกว่า 6 แห่งบนเรือ เต็มอิ่มกับอาหารวันละ 4 มื้อ และอื่นๆอีกมากมาย อิสระเตรียมพร้อมสู่ความบันเทิงต่างๆของเรือสำราญระดับโลก กับกิจกรรมมากมายที่รอให้ท่านได้สัมผัส
 
 15.00 น. เรือออกจากท่าเรือ มุ่งสู่น่านน้ำสากล
 
 18.00 น. บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารบนเรือ  จากนั้นเชิญท่านร่วมกิจกรรมต่างๆ หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
  ที่พัก พักบนเรือ SUPERSTAR GEMINI***แบบห้องที่ท่านเลือก
 
วันที่สอง เกาะปีนัง ประเทศมาเลเชีย
 
 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือ ตามอัธยาศัย  
จากนั้นให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย บนเรือท่านจะได้พบกับความบันเทิงที่หลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น การออกกำลังกายรับอรุณในตอนเช้าหรือ Sun dance, จ๊อกกิ้งบนดาดฟ้าของเรือ ฟิตหุ่นที่ห้อง Pompeii Spa and Fitness Center, และผ่อนคลายไปการบริการเสริมที่ Hydro-massage spa  พักผ่อนอิสระ หรือ ร่วมกิจกรรมบนเรือ (ดูจาก Star Navigator)
 
 กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือ
 
 16.00 น. เรือสำราญเทียบท่า ณ เกาะปีนัง ประเทศมาเลเซีย  
-----   ท่านลงท่องเที่ยว ที่ เกาะปีนังได้ตามอัธยาศัย ไม่รวมในค่าทัวร์ **------

สำหรับท่านที่ไม่ลงจากเรือ เชิญท่านสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือจัดเตรียมไว้บริการท่าน

รัฐปีนัง (Penang) เป็นรัฐที่มีสมญาว่า “ไข่มุกตะวันออก” (Pearl of the Orient) อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของคาบสมุทรมลายู ปีนังประกอบด้วยส่วนที่เป็นเกาะ มีพื้นที่ประมาณ 285 ตารางกิโลเมตร และส่วนที่เป็นแผ่นดินใหญ่  
760 ตารางกิโลเมตร ทั้ง 2 ส่วนคั่นด้วยช่องแคบที่มีความกว้าง 3 กิโลเมตร ระหว่างท่าเรือเฟอร์รี่เมืองจอร์จทาวน์บนเกาะ กับท่าเรือบัตเตอร์เวิร์ธ บนฝั่งแผ่นดินใหญ่ ก่อนหน้านี้การสัญจรระหว่างสองฟากฝั่งต้องอาศัยเรือข้ามฟาก  แต่ปัจจุบันสะดวกสบายยิ่งขึ้น เมื่อรัฐบาลมาเลเซียสร้างสะพาน Penang Bridge ยาว7 กิโลเมตร เชื่อมสองแผ่นดิน และได้ชื่อว่าเป็นสะพานที่ยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น ห้างสรรพสินค้า Gurney plaza , ตลาดโต้รุ่งปีนัง
 
 21.30 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบนเรือ

ได้เวลาอันสมควร เชิญท่านเดินทางกลับสู่ ท่าเรือเพื่อขึ้นเรือ ***เนื่องจากเรือมีรอบอาหาร เวลาเริ่มต้น  18.00 น.-20.00 น.โดยประมาณ ห่างท่านกลับจากการท่องเที่ยวไม่ทัน ทางเรือขอสงวนสิทธิ์ท่าน สละสิทธิ์ในการรับประทานอาหารในเมื้อนั้นๆไม่สามารถเรียกชำระเงินคืนได้ และ ทางเรือจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่านขึ้นเรือไม่ทัน เนื่องจากเรือมีตารางเวลาชัดเจนในการเข้าออกท่าเรือจึงไม่สามารถรอท่านได้ แม้มีเหตุสุดวิสัยทุกกรณี***
 
 
 18.00 น.
** สำหรับท่านที่ไม่ลงจากเรือ เชิญท่านสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือจัดเตรียมไว้บริการท่าน 
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบนเรือ   จากนั้นเชิญท่านร่วมกิจกรรมต่างๆ หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
 23.30 น. รับประทานอาหารมื้อดึก ณ ภัตตาคารบนเรือ อิสระพักผ่อน หรือร่วมกิจกรรม
 
 23.59 น. เรือออกเดินทางกลับสู่ เกาะลังกาวี อิสระชมการแสดง
 
  ที่พัก พักบนเรือ SUPERSTAR GEMINI *** ตามแบบห้องที่ท่านเลือก
 
วันที่สาม พอร์ตคลัง - กาล่าดินเนอร์
 
 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือ ตามอัธยาศัย
จากนั้นให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย บนเรือท่านจะได้พบกับความบันเทิงที่หลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น การออกกำลังกายรับอรุณในตอนเช้าหรือ Sun dance, จ๊อกกิ้งบนดาดฟ้าของเรือ ฟิตหุ่นที่ห้อง Pompeii Spa and Fitness Center, และผ่อนคลายไปการบริการเสริมที่ Hydro-massage spa และ ร่วมกิจกรรมบนเรือ (ดูจาก Star Navigator)
 
 กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือ 
 
 15.00 น. เรือสำราญเทียบท่า ณ พอร์ตคลัง ประเทศมาเลเซีย
ท่านสามารถลงท่องเที่ยว ที่ กัวลาลัมเปอร์ ได้ตามอัธยาศัย รวมในค่าทัวร์ แล้ว 
 
 

** สำหรับท่านที่ไม่ลงจากเรือ เชิญท่านสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือจัดเตรียมไว้บริการท่าน

กรุงกัวลาลัมเปอร์ เป็นเมืองที่ตั้งขึ้นที่บริเวณที่แม่น้ำ 2 สายตัดกัน ซึ่งเป็นแหล่งแร่ดีบุกชั้นดีของโลก ท่านสามารถชม อนุสาวรีย์ทหารอาสา TUGU NEGARA เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ การสู้รบได้แก่สงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 บริเวณโดยรอบเป็นสวนสาธารณะที่ ตั้งอยู่ตรงข้ามกับ เมอร์เดก้า สแควร์ ซึ่งเป็นจัตุรัสที่รำลึกถึงวันที่มาเลเซียได้ฉลองเอกราช พ้นจากประเทศในเครือจักรภพ ชมทัศนียภาพของสัญลักษณ์อันดับ 1 ของกัวลาลัมเปอร์ ตึกแฝดปิโตรนาส ที่สูงที่สุดในโลกที่ 452 เมตร ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางกรุงกัวลาลัมเปอร์ หรือที่เรียกว่า KLCC จากนั้นให้ท่านอิสระช็อปปิ้งที่ ห้างซูเรีย เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย

 
 18.00 น. ได้เวลาอันสมควร เชิญท่านเดินทางกลับสู่ ท่าเรือเพื่อขึ้นเรือ กรุณาตรงเวลาทางเรือจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่านขึ้นเรือไม่ทัน เนื่องจากเรือมีตารางเวลาชัดเจนในการเข้าออกท่าเรือจึงไม่สามารถรอท่านได้ แม้มีเหตุสุดวิสัยทุกกรณี
สำหรับท่านที่ไม่ลงจากเรือ เชิญท่านสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือจัดเตรียมไว้บริการท่าน 
 
  ทุกท่านเตรียมตัวสำหรับกาล่าดินเนอร์ ผู้ชายใส่ชุดสูทและผู้หญิงใส่ชุดราตรี
 
 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบนเรือ (กาล่าดินเนอร์) จากนั้นเชิญท่านอิสระพักผ่อน หรือร่วมกิจกรรมต่างๆ
 
 23.00 น. รับประทานอาหารมื้อดึก ณ ภัตตาคารบนเรือ
 
 23.59 น. เรือออกเดินทางกลับสู่สิงคโปร์ พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
  ที่พัก พักบนเรือ SUPERSTAR GEMINI *** ตามแบบห้องที่ท่านเลือก
 
วันที่สี่ สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ
 
 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือ
จากนั้นให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย บนเรือท่านจะได้พบกับความบันเทิงที่หลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น การออกกำลังกายรับอรุณในตอนเช้าหรือ Sundance, จ๊อกกิ้งบนดาดฟ้าของเรือฟิตหุ่นที่ห้อง Pompeii Spa and Fitness Center, และผ่อนคลายไปการบริการเสริมที่ Hydro-massage spa
 
 กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือ 
 
 บ่าย เต็มอิ่มกับอาหารสไตล์ยุโรปหรือ อาหารจีน อิสระท่าน ชมการแสดงอันอลังการหลังมื้ออาหารทุกคืนที่โรงละคร “Festival”, หรือช็อปปิ้งสินค้าที่ระลึกและแบรนด์ดัง, รวมไปถึงการรื่นเริงกับการร้องเพลงและเต้นระบำ, หรือเสี่ยงดวงกับ CASINO พักผ่อนอิสระ หรือ ร่วมกิจกรรมบนเรือ (ดูจาก Star Navigator)
 
 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบนเรือ
 
 19.00 น. เรือเทียบท่า Harbour Front Centre สิงคโปร์ ผ่านพิธีการต่างๆรับสัมภาระ
 
 20.00 น. เดินทางสู่ สนามบินชางฮี คณะเช็คอินโดยเจ้าหน้าที่สายการบิน Air Asia
 
 22.45 น. กลับสู่ประเทศไทย โดย Air Asia เที่ยวบินที่ FD 352
 
 00.10 น. ถึงดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 

*** หนังสือเดินทางต้องมีอายุ เหลือ ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับถึงวันเดินทางกลับ เท่านั้น ***
ทางบริษัททัวร์จะไม่รับผิดชอบหากหนังสือเดินทางเหลืออายุไม่ครบกำหนดการเดินทาง

*** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


อัตราค่าบริการ
 

 กำหนดวันเดินทาง

แบบไม่มีหน้าต่าง

แบบมีหน้าต่าง

แบบมีระเบียงส่วนตัว

                   -

-

-

-


 *** ห้องประเภท ไม่มีหน้าต่าง เป็นห้องที่มีการจองล่วงหน้าสูงสุด กรุณาวางแผนการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 90 วัน***
 
 

 อัตรานี้รวม:
1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไป-กลับ สายการบิน  AIR ASIA (ตามที่ระบุในโปรแกรม)
2. ค่าห้องพักบนเรือตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ (Shore Exclusion)พอร์ตคลัง KL
4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ 
5. รวมค่าภาษีท่าเรือ พอร์ตคลัง , ปีนัง 2,560 บาท และ ค่า Gantuity (ทิปบริการพนักงานเรือ) 1,000 บาท
6. ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
7.ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
8. สำหรับลูกค้า 15 ท่านขึ้นไป มีหัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดการเดินทาง  ในกรณีลูกค้าเดินทาง ตั้งแต่ 2-14 ท่าน จะมีหัวหน้าทัวร์คอยบริการในประเทศสิงคโปร์

อัตรานี้ไม่รวม :
1. ค่าท่องเที่ยวในเมืองปีนัง  (Shore Exclusion) 
2.กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน 
3. ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
5. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
6. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
8. ไม่รวมทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ สิงคโปร์ ( 250 บาท) ค่าทิป หัวหน้าทัวร์ไทย ESCORT (500 บาท) *** รวม 750 บาท ***

หมายเหตุ : สำคัญมาก
1. ท่านผู้โดยสารสุภาพสตรีที่ตั้งครรภ์ไม่เกิน 24 สัปดาห์ สามารถขึ้นเรือได้โดยไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์ / สุภาพสตรีที่ตั้งครรภ์เกิน 24 สัปดาห์ ไม่สามารถขึ้นเรือได้ และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าโดยสารให้กับผู้โดยสารที่ไม่สามารถขึ้นเรือได้โดยมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขดังกล่าว

2. เด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือน ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถขึ้นเรือได้
3. ราคารวมค่าห้องพัก , กิจกรรมสันทนาการบนเรือ และค่าอาหาร (สามารถเลือกทานได้ 1 ห้องอาหารในแต่ละมื้อ) -Mariners Buffet (บุฟเฟต์นานาชาติ) ชั้น 9 กลางเรือ -Bella Vista ( อาหารตะวันตก Set Menu) ชั้น 9 ท้ายเรือ -Dynasty (อาหารจีน Set Menu) ชั้น 11 ท้ายเรือ (ในระหว่างมื้ออาหารจะมีน้ำดื่มเป็นน้ำเปล่าให้บริการเท่านั้น นอกเหนือจากนี้เป็นเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ อาทิ น้ำอัดลม เบียร์ ไวน์ ค่าใช้จ่ายจะอยู่ในความรับผิดชอบของท่านที่สั่งเพิ่ม)
4. การแสดงรอบปกติทุกคืนที่ Galaxy of the Star วันละ 2 รอบ
5. ห้องอาหารที่ไม่รวมในค่าห้องพัก -ห้อง Oceana Barbecue ชั้น 12 กลางเรือ -ห้อง Blue Lagoon ชั้น 11 กลางเรือ / -ห้อง Taipan ชั้น 11 ท้ายเรือ 

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง 
1. มัดจำท่านละ 15,000 บาท พร้อม แสดงหลักฐานการโอนเงินและหน้าหนังสือเดินทาง 
2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน

กรณียกเลิกการเดินทาง
• ยกเลิก ก่อน การเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 
• ยกเลิก ก่อน การเดินทาง 15 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืน เงินมัดจำ ทั้งหมดในทุกกรณี 
• ยกเลิก ก่อน การเดินทาง 10 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์ในทุกกรณี 
• ยกเลิก ก่อน การเดินทาง 07 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์ในทุกกรณี

 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ,แผ่นดินไหว,ภูเขาไฟ,ระเบิด,อุทกภัย,วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงเท่านั้น เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน,ค่าวางมัดจำห้องพัก