indochinaexplorer
ล่องเรือสำราญ SUPERSTAR GEMINI สิงคโปร์ - พอร์ตคลัง มาเลเซีย- สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน
ผู้เดินเรือ : STAR CRUISES
CODE : CV-AA-ST003-3D2N
เดินทาง : สอบถามเจ้าหน้าที่
ระยะเวลา : 3วัน2คืน
เดินทางโดย : Tiger Air

ล่องเรือสำราญ SUPERSTAR GEMINI
สิงคโปร์ - พอร์ตคลัง มาเลเซีย- สิงคโปร์
3 วัน 2 คืน
โดย สายการบิน Tiger Air 

สัมผัสการล่องเรือท่องเที่ยวอย่างมีระดับ โดยทีมงานทัวร์เรือมืออาชีพนำท่านท่องเที่ยวในสิงคโปร์ + GARDEN BY THE BAY

สัมผัสอาหารขึ้นชื่อ เที่ยวตึกแฝดกัวลาลัมเปอร์ให้ท่านได้พักผ่อนบนเรือสำราญในราคาที่ท่านเอื้อมถึง

(พักบนเรือ STAR CRUISE GEMINI 2 คืน)

-----   วันที่เดินทาง -----               
สอบถามเจ้าหน้าที่

** ห้องประเภทไม่มีหน้าต่าง เป็นห้องที่มีการจองล่วงหน้าสูงสุด กรุณาวางแผนล่วงหน้า **

 
วันแรก กรุงเทพฯ - สิงคโปร์ - เมอร์ไลอ้อน - GARDEN BY THE BAY  - ท่าเรือ Harbour Front Centre เรือซูเปอร์สตาร์ เจมิไน
 
 07.00 น. พร้อมกัน ณ สุวรรณภูมิ พบเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวก พร้อมจัดเก็บสัมภาระเช็คอินการเดินทาง
 
 09.05 น. เดินทางสู่ สนามบินชางฮี ระเทศสิงคโปร์ ปโดยสายการบิน TIGER AIR เที่ยวบินที่ TR 2103 
*** เนื่องจากเป็นสายการบิน Low Cost จึงอาจมีการปรับเปลี่ยนสายการบินโดยไม่แจ้งล่วงหน้าทาง เปลี่ยนสายการบินที่สามารถทำโปรแกรมที่สัมพันธ์กับการล่องเรือได้ เพื่อความสะดวกของลูกค้าโดยจะแจ้งลูกค้าก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน***
 
 12.40 น. เดินทางถึง สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระ
 
 เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ !! ข้าวมันไก่ Boon Tong Kee
 
 บ่าย นำท่าน ถ่ายรูปคู่กับ  เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่สวยงาม โดยมีฉากด้านหลังเป็น “โรงละครเอสเพลนาท” ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมคล้ายหนามทุเรียน ชม ถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง ( Fountain of wealth ) ถูกสร้างอยู่บริเวณตรงกลางของตึกทั้ง 5 ของ Suntec city มีลักษณะเป็นเหมือนวงแหวนอยู่วงหนึ่ง ซึ่งได้ถูกจัดให้เป็นน้ำพุที่ใหญ่และสูงที่สุดในโลก
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์ GARDEN BY THE BAY ให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ ให้ท่านได้ชื่นชมกับ ต้นไม้นานาพันธุ์ มีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ Super tree คู่ที่มีความสูงเข้าด้วยกัน มองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้น 50 เมตร บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ  (รวมค่าขึ้นลิฟต์สำหรับ Super Tree เรียบร้อยแล้ว)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ Harbour Front Centre
 
  *** เนื่องจากเรือ จะมาถึงท่าเรือ เวลา19.00 น.และเริ่มบริการอาหารเย็นเวลา 19.30 น. ท่านสามารถรับประทานอาหารรองท้องได้ที่ท่าเรือได้ตามอัธยาศัย ซึ่งมีบริการอาหารให้ท่านเลือกหลากหลายเมนู ร้านค้า และ ท่านยังสามารถช็อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้าที่อยู่ใกล้เคียงได้อีกด้วย ***
 
 18.30 น. นำท่านลงทะเบียน สู่ เรือสำราญ ซูเปอร์สตาร์ เจมิไน (SUPERSTAR GEMINI) เชิญท่านพบกับความอลังการยิ่งใหญ่ของเรือ พร้อมสรรพด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก ความบันเทิงระดับโลก อาหารมื้อค่ำอันเลิศรสมากกว่า 6 แห่งบนเรือ เต็มอิ่มกับอาหารวันละ 4 มื้อ และอื่นๆอีกมากมาย อิสระเตรียมพร้อมสู่ความบันเทิงต่างๆของเรือสำราญระดับโลก กับกิจกรรมมากมายที่รอให้ท่านได้สัมผัส
 
 19.30 น. บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารบนเรือจากนั้นเชิญท่านอิสระพักผ่อน หรือร่วมกิจกรรมต่างๆ
 
 23.59 น. เรือออกเดินทางสู่ พอร์ตคลัง KL
 
  ที่พัก พักบนเรือ SUPERSTAR GEMINI
 
วันที่สอง พอร์ตคลัง ประเทศมาเลเชีย
 
 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือ
จากนั้นให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย บนเรือท่านจะได้พบกับความบันเทิงที่หลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น การออกกำลังกายรับอรุณในตอนเช้าหรือ Sun dance, จ๊อกกิ้งบนดาดฟ้าของเรือ ฟิตหุ่นที่ห้อง Pompeii Spa and Fitness Center, และผ่อนคลายไปการบริการเสริมที่ Hydro-massage spa และ ร่วมกิจกรรมบนเรือ (ดูจาก Star Navigator)
 
 กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือ
 
 บ่าย เรือสำราญเทียบท่า ณ พอร์ตคลัง ประเทศมาเลเซีย
 
 15.00 น. นำท่านชมเมืองหลวงของมาเลเซีย กรุงกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งขึ้นที่บริเวณที่แม่น้ำ 2 สายตัดกัน ซึ่งเป็นแหล่งแร่ดีบุกชั้นดีของโลก ผ่านชม อนุสาวรีย์ทหารอาสา TUGU NEGARA เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ การสู้รบ ได้แก่ สงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 บริเวณโดยรอบเป็นสวนสาธารณะที่ ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามกับ เมอร์เดก้า สแควร์ ซึ่งเป็นจัตุรัสที่รำลึกถึงวันที่มาเลเซียได้ฉลองเอกราช พ้นจากประเทศในเครือจักรภพ ชมทัศนียภาพของสัญลักษณ์อันดับ 1 ของกัวลาลัมเปอร์ ตึกแฝดปิโตรนาส ที่สูงที่สุดในโลกที่ 452 เมตร ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางกรุงกัวลาลัมเปอร์ หรือที่เรียกว่า KLCC
จากนั้นให้ท่านอิสระช็อปปิ้งที่ห้างซูเรีย เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย
 
 18.30 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
 
 20.00 น. ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ ท่าเรือพอร์ตคลัง
 


 18.00 น.
** สำหรับท่านที่ไม่ลงจากเรือ เชิญท่านสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือจัดเตรียมไว้บริการท่าน

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบนเรือ เต็มอิ่ม กับอาหารสไตล์ยุโรป หรือ อาหารจีน ตามห้องที่ท่านเลือกรับประทานอาหาร ชมการแสดงอันอลังการ หลังมื้ออาหารทุกคืนที่โรงละคร “Festival”, หรือช็อปปิ้งสินค้าที่ระลึกและแบรนด์ดัง, รวมไปถึงการรื่นเริงกับการร้องเพลงและเต้นระบำ, หรือเสี่ยงดวงกับ CASINO และตบท้ายด้วยการวาดลีลาแดนซ์กระจายที่ผับ Rock Star Disco จากนั้นเชิญท่านอิสระพักผ่อน
 
 20.00 น. เรือออกเดินทางกลับสู่ สิงคโปร์
 
 23.30 น. รับประทานอาหารมื้อดึก ณ ภัตตาคารบนเรือ จากนั้นให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
  ที่พัก พักบนเรือ SUPERSTAR GEMINI
 
วันที่สาม สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ
 
 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือ
จากนั้นให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย บนเรือท่านจะได้พบกับความบันเทิงที่หลากหลายรูปแบบ อาทิ เช่น การออกกำลังกายรับอรุณในตอนเช้าหรือ Sun dance, จ๊อกกิ้งบนดาดฟ้าของเรือ ฟิตหุ่นที่ห้อง Pompeii Spa and Fitness Center, และผ่อนคลายไปการบริการเสริมที่ Hydro-massage spa และ ร่วมกิจกรรมบนเรือ (ดูจาก Star Navigator)
 
 15.00 น. เรือเทียบท่า Harbour Front Centre สิงคโปร์ ผ่านพิธีการต่างๆรับสัมภาระ
 
 16.00 น. เดินทางสู่ สนามบินชางฮี คณะเช็คอินสัมภาระโดยเจ้าหน้าที่สายการบิน Tiger Air
 
 17.30 น. เดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน Tiger Air เที่ยวบินที่ TR 2112
 
  *** เนื่องจากเป็นสายการบิน Low Cost  จึงอาจมีการปรับเปลี่ยนสายการบินโดยไม่แจ้งล่วงหน้าทาง Cruise Express อาจเปลี่ยนสายการบินที่สามารถทำโปรแกรมที่สัมพันธ์กับการล่องเรือได้ โดยที่ทางทีมงานจะเลือกสายการบินที่ใกล้เคียงกันมากที่สุดเพื่อความสะดวกของลูกค้าโดยจะแจ้งลูกค้าก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ***
 
 18.55 น. เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมความประทับใจ
 
 

 *** หนังสือเดินทางต้องมีอายุ เหลือ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันเดินทางกลับ เท่านั้น ***
ทางบริษัททัวร์จะไม่รับผิดชอบหากหนังสือเดินทางเหลืออายุไม่ครบกำหนดการเดินทาง
ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการขึ้นเรือโดยเจ้าหน้าที่เรือ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นโดยเฉพาะพาสปอร์ตต่างด้าว

*** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***


อัตราค่าบริการ
 

 กำหนดวันเดินทาง

แบบไม่มีหน้าต่าง

แบบมีหน้าต่าง

แบบมีระเบียงส่วนตัว

 

 

 

 

สอบถาม

-

-

-


 *** ห้องประเภท ไม่มีหน้าต่าง เป็นห้องที่มีการจองล่วงหน้าสูงสุด กรุณาวางแผนการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 90 วัน***
 
 

 อัตรานี้รวม :
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สายการบิน Tiger Air *** เนื่องจากเป็นสายการบิน Low Cost จึงอาจมีการปรับเปลี่ยนสายการบินโดยไม่แจ้งล่วงหน้า อาจเปลี่ยนสายการบินที่สามารถทำโปรแกรมที่สัมพันธ์กับการล่องเรือได้ โดยที่ทางทีมงานจะเลือกสายการบินที่ใกล้มากที่สุดเพื่อความสะดวกของลูกค้าโดยจะแจ้งลูกค้าก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน***
2. ค่าห้องพักบนเรือตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ // ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
4. รวมค่าภาษีท่าเรือ สิงคโปร์ 1,640 บาท และ ค่า Gantuity (ทิปบริการพนักงานเรือ) 1,000 บาท
5. ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท(ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
7. สำหรับลูกค้า 20 ท่านขึ้นไป  มี เอสคอร์ต ดูแลตลอดการเดินทาง  ในกรณีลูกค้าเดินทาง ตั้งแต่ 10-19 ท่าน จะมีไกด์ท้องถิ่นพูดไทยคอยให้บริการในประเทศสิงคโปร์ - มาเลเซีย

อัตรานี้ไม่รวม :
1. ค่าท่องเที่ยวอื่นๆนอกเหนือรายการที่ระบุ
2. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน
3. ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
5. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
6. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
8. ไม่รวมทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ สิงคโปร์ ( 250 บาท) ค่าทิป หัวหน้าทัวร์ไทย ESCORT (500 บาท) *** รวม 750 บาท ***

หมายเหตุ : สำคัญมาก 
1. ท่านผู้โดยสารสุภาพสตรีที่ตั้งครรภ์ไม่เกิน 18 สัปดาห์ สามารถขึ้นเรือได้โดยไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์ / สุภาพสตรีที่ตั้งครรภ์ เกิน 18 สัปดาห์ ไม่สามารถขึ้นเรือได้ และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าโดยสารให้กับผู้โดยสารที่ไม่สามารถขึ้นเรือได้โดยมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขดังกล่าว 
2. เด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือน ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถขึ้นเรือได้ 
3. ราคารวมค่าห้องพัก , กิจกรรมสันทนการบนเรือ และค่าอาหาร (สามารถเลือกทานได้ 1 ห้องอาหารในแต่ละมื้อ) -Mariners Buffet (บุฟเฟต์นานาชาติ) ชั้น 9 กลางเรือ -Bella Vista (อาหารจีน หรือ อาหารตะวันตก Set Menu) ชั้น 9 ท้ายเรือ -Dynasty (อาหารจีน Set Menu) ชั้น 11 ท้ายเรือ (ในระหว่างมื้ออาหารจะมีน้ำดื่มเป็นน้ำเปล่าให้บริการเท่านั้น นอกเหนือจากนี้เป็นเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ อาทิ น้ำอัดลม เบียร์ ไวน์ ค่าใช้จ่ายจะอยู่ในความรับผิดชอบของท่านที่สั่งเพิ่ม) 
4. การแสดงรอบปกติทุกคืนที่ Galaxy of the Star วันละ 2 รอบ
5. ห้องอาหารที่ไม่รวมในค่าห้องพัก -ห้อง Oceana Barbecue ชั้น 12 กลางเรือ   -  ห้อง Blue Lagoon ชั้น 11 กลางเรือ / ห้อง Taipan ชั้น 11 ท้ายเรือ 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ,แผ่นดินไหว,ภูเขาไฟ,ระเบิด,อุทกภัย,วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงเท่านั้น เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน,ค่าวางมัดจำห้องพัก

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
มัดจำท่านละ 15,000 บาท พร้อมสลิปการโอนเงินและหน้าหนังสือเดินทาง ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน