indochinaexplorer

     
  Home  |  โปรแกรมทัวร์กัมพูชา อื่นๆ  |  ข้อมูลประเทศกัมพูชา  |  ติดต่อเรา
     
     
ทัวร์นครวัด นครธม บันทายสรี โตนเลสาบ

CODE:CA-Hilight-001-3D2N
( 3 วัน 2 คืน (พัก 4 ดาว) เดินทางโดย: รถปรับอากาศ )

   
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์  
 
อลังการ...เที่ยวมหาปราสาทนครวัด
เมืองพระนครธม
ปราสาทหินทรายสีชมพูบันทายสรี
ปราสาทตาพรหม
ล่องเรือโตนเลสาบชมวิถีชีวิตชาวประมง
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย : รถปรับอากาศ

เพิ่มนวดฝ่าเท้า นั่งสามล้อชมเมือง

กำหนดการเดินทาง   Join Tour 15 ท่าน
19-21พค. , 9-11 , 23-25 มิย. , 8-10 กค. , 12-14 , 25-27 สค. , 8-10 , 22-24 กย.60

 
 
วันแรก กรุงเทพฯ - ปอยเปต – เมืองเสียมเรียบ – โตนเลสาบ
 
 04.30 น. พร้อมกันณจุดนัดเดินทางสู่ตลาดโรงเกลืออ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
 
 09.00 น. ถึงตลาดโรงเกลือ อ. อรัญประเทศ จ. สระแก้ว เจ้าหน้าที่ของทางบริษัทให้การต้อนรับ นำท่าน
ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองข้ามด่านสู่ ปอยเปต ประเทศกัมพูชา นำท่านขึ้นรถปรับอากาศท้องถิ่น
เดินทางสู่เมืองเสียมเรียบระยะทาง 150 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง
 
 เที่ยง บริการอาหารเที่ยงที่ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก จากนั้น สักการะ ศาลเจ้าเจ๊ก – เจ้าจอม
สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ชมพระราชวังเจ้าสีหนุ นำท่านเดินทางสู่ โตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์
ให้ท่านได้ล่องเรือชมภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงพื้นเมืองเขมรที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบ
 
 เย็น รับประทานอาหารเย็น บุฟเฟ่ต์ นานาชาติ ที่ภัตตาคาร ชมโชว์ที่สุดของความอลังก์การ ที่จะทำให้ท่านได้ทราบถึง
เชิญทุกท่านเข้าที่พักและพักผ่อนตมอัธยาศัย ณ โรงแรม Kingdom Angkor Hotel หรือเทียบเท่า
 
วันที่สอง ปราสาทบันทายสรี – นครธม – ปราสาทตาพรหม – ปราสาทนครวัด -เขาพนมบาเค็ง
 
 เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พักนำคณะสู่ปราสาทบันทายสรี ซึ่งสร้างขึ้นในสมัย
พระเจ้าราเชนทรวรมัน สร้างด้วยหินทรายสีชมพูแกะสลักภาพนูนต่ำอย่างงดงาม ชมโคปุระหรือซุ้ม
ประตูที่มีลวดลายที่สวยงามมาก จำหลักเป็นรูปพระอิศวรทรงช้างเอราวัณ ในภาษาเขมร เรียกว่า
“บันเตย์เสรย” แปลว่า ป้อมสตรี ซึ่งท่านๆจะได้ชม ความงามในการแกะสลักหินในรูปต่าง ๆ
เดินทางสู่ เมืองพระนครธม นำท่านเข้าชม ปราสาทบายน สัมผัส”รอยยิ้มบายน” เป็นศูนย์กลางของ
นครธมเป็นสุดยอดปราสาทของเขมรในยุคเสื่อม คือในรัชสมัยของเจ้าชัยวรมันที่ 7 ยอดปราสาท
ขนาดยักษ์ทุกหลังจะแกะเป็นเทวพักตร์ 4 หน้า หันออกไปทอดพระเนตรความสุขความทุกข์ของประชาชน
 
 เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้น เดินทางสู่ ปราสาทตาพรหม ที่สร้างโดยพระเจ้าชัย
วรมันที่ 7 เพื่ออุทิศให้แก่พระมารดา ชมต้นสะปงขนาดใหญ่ที่แผ่รากเกาะกุมระเบียงคตดูลึกลับ
เหมือนอยู่ในเขาวงกต เดินทางสู่ “มหาปราสาทนครวัด” หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในรอบ
พันปี ชมภาพแกะสลักหินทรายนูนต่ำที่ระเบียงคตทั้ง 4 ด้าน ซึ่งแกะสลักเป็นเรื่องราวต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น การยกทัพของชาวขอม,ภาพการกวนเกษียรสมุทร
จากนั้นเชิญท่านขึ้น เขาพนมบาเค็ง ชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุด
 
 เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร มโนรมย์ หลังอาหารเชิญท่านเดินเล่นเลือกซื้อของฝาก
ที่ไนท์มาร์เก็ต ตามอัธยาศัย เชิญทุกท่านเข้าที่พักและพักผ่อนอริยาบท ณ โรงแรม Kingdom Angkor Hotel หรือเทียบเท่า
 
วันที่สาม ช้อปปิ้งตลาดเก่า – หมู่บ้านแกะสลักหินทราย - ช้อปปิ้งตลาดโรงเกลือ - กรุงเทพฯ
 
 เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ตลาดซาจ๊ะ(ตลาดเก่า)
ให้ท่านเลือกซื้อของฝากอาทิ ผ้าพื้นเมือง, เสื้อยืดลายนครวัด,ผ้าพันคอ, ปลากรอบ
 
 เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร โตนเลแม่โขง จากนั้นออกเดินทางกลับสู่ด่านชายแดน
ปอยเปตระหว่างเส้นทางให้ท่านได้ ชมหมู่บ้านแกะสลักหินทราย ที่ขึ้นชื่อของกัมพูชา ซึ่งแกะสลักหินทรายได้สวยงามที่สุด
 
 16.00 น. ถึงด่านชายแดนนำท่านผ่านด่าน ไทย-กัมพูชา ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง เชิญทุกท่านช็อปปิ้ง
เลือกซื้อสินค้าที่ตลาดโรงเกลือ มีสินค้าให้ท่านได้เลือกมากมาย อาทิเช่น กระเป๋า รองเท้า เข็มขัด ฯลฯ
 
 17.00 น. ได้เวลานำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
 
 21.00 น. โดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมความประทับใจ
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 
 

กำหนดการเดินทาง Join tour   

ขั้นต่ำ 15 ท่านออกเดินทาง

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

พักกับผู้ใหญ่มีเตียง

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

พักกับผู้ใหญ่ไม่มีเตียง
พักเดี่ยวเพิ่ม

โรงแรม City Angkor Hotel

4 ดาว หรือเทียบเท่า

พิเศษ!!! สามล้อชมเมือง และนวดฝ่าเท้า

7,900 บาท/ท่าน 7,400 บาท/ท่าน 6,900 บาท/ท่าน 1,800 บาท 

 

อัตราค่าบริการรวม

- ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง
- ค่าเข้าชมสถานที่และไกด์ท้องถิ่นและค่าอาหารที่ระบุตามในรายการ
- ค่าที่พักในเมืองเสียมเรียบ 2 คืน โรงแรมระดับมาราฐานพักห้องละ 2-3 ท่าน
- ค่าประกันภัยการเดินทาง (1,000,000 บาท)

อัตราค่าบริการไม่รวม
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศกัมพูชาสำหรับชาวต่างชาติ 1,500 บาท 
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
- ค่าขนส่ง กรณีฉุกเฉิน
- ค่าอาหารเครื่องดื่มพิเศษที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้
- ค่าบริการกรณีชำระด้วยบัตรเครดิต 3 % ณ ที่จ่าย
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี)
- ค่าใช้จ่ายเพิ่มกรณีทำวีซ่า On Arrival กรณียื่นล่าช้าเพิ่มเล่มละ 500 บาท
- ค่าทิปไกด์ + คนขับรถ ท้องถิ่น  ท่านละ  200  บาท  ต่อท่าน (เพื่อเป็นกำลังใจกับคนพื้นที่เป็นสินน้ำใจของลูกค้า)

สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย บัตรประชาชน ตัวจริงจำเป็นต้องนำติดตัวไปวันเดินทาง รองเท้ากันลื่น แว่นกันแดด ของใช้ส่วนตัว

เอกสารการทำวีซ่า(เอกสารต้องยื่นให้ทางบริษัทอย่างน้อยภายใน 15 วันก่อนเดินทางเพราะเนื่องจากเป็นช่วงเทศกาล)
1) หนังสือเดินทาง (มีอายุเหลือ ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง)
2) รูปถ่ายสี 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
3) สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ ในการนัดเก็บเอกสารสามารถโทรมานัดให้พนักงานไปเก็บเอกสารได้ แต่จะต้องอยู่บริเวณภายในกรุงเทพหรือท่านที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถส่งเอกสารมาที่ บริษัท อินโดไชน่า เอ็กซพลอเรอร์ จำกัด 973/4 ถนนมาเจริญ (บางบอน 5) แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

เงื่อนไขการจอง และการสำรองที่นั่ง
การจองจะสมบูรณ์ เมื่อบริษัทได้รับชำระเงินมัดจำ จำนวน ท่านละ 4,000 บาท
พร้อมส่ง Fax สำเนา Passport มาที่ 02-8149587 หรือเล่มตัวจริง มาที่บริษัท ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดพร้อมส่งเอกสารประกอบการเดินทาง ประมาณ 15 วันก่อนเดินทางหรือตามที่ บริษัทแจ้งรับเอกสาร การโอนเงิน ชื่อบัญชี บริษัท อินโดไชน่า เอ็กซพลอเรอร์ จำกัด

กรณียกเลิกการเดินทาง
แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วันแต่เกิน 3 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำ 50%
บอกยกเลิกการเดินทาง 3 วันก่อนการเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด

หมายเหตุ :โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทางบริษัทจะยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 

✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡

 

ทำความรู้จักกับสถานที่เที่ยวสำคัญในโปรแกรมนี้

 

มหาปราสาทนครวัด (Angkor Wat) เป็นเทวสถานฮินดูลัทธิไวษณพนิกาย ที่นับถือพระวิษณุเป็นเทพเจ้าสูงสุด สร้างโดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 เมื่อช่วงครึ่งแรกคริสต์ศตวรรษที่ 12 เพื่ออุทิศถวาย แด่องค์พระวิษณุที่พระองค์เชื่อว่า เป็นร่างของพระองค์เอง ในขณะที่ยังมีพระชนม์ชีพอยู่ และหลังจากสิ้นพระชนม์ไปแล้ว ศาสนสถานแห่งนี้ ก็จะเป็นพระราชสุสานที่พระองค์ จะหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับองค์พระวิษณุ

มหาปราสาทนครวัด (Angkor Wat) ตั้งอยู่ในเมืองพระนคร จังหวัดเสียมราฐ (Siamreap) ประเทศกัมพูชา ตัวเทวสถานได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี จนเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่สำคัญเพียงแห่งเดียวที่ยังเหลือรอดมาจนถึงปัจจุบันนับตั้งแต่ก่อสร้างแล้วเสร็จ แต่เดิมนครวัดเป็นเทวสถานของศาสนาฮินดู ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อถวายแด่พระวิษณุ ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นศาสนาพุทธ นครวัดเป็นสิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลก ตัวเทวสถานถือเป็นที่สุดของสถาปัตยกรรมเขมรสมัยคลาสสิกรุ่งเรือง และได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ของประเทศกัมพูชา โดยปรากฏในธงชาติ และเป็นจุดท่องเที่ยวหลักของประเทศ ตลอดจนได้รับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกภายใต้ชื่อ เมืองพระนคร

✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡

 

 
เมืองนครธม (Angkor Thom) เป็นเมืองหลวงแห่งสุดท้ายและเมืองที่เข้มแข็งที่สุดของอาณาจักรขะแมร์ ตั้งอยู่ในเมืองพระนคร จังหวัดเสียมราฐ เช่นกัน และถูกสถาปนาขึ้นในปลายคริสต์ศวรรษที่ 12 โดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7  มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ 9 ตารางกิโลเมตร อยู่ทางทิศเหนือของ นครวัด ภายในเมืองมีสิ่งก่อสร้างมากมายนับแต่สมัยแรกๆ และที่สร้างโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 และรัชทายาท

ใจกลางพระนคร เป็นปราสาทหลักของพระเจ้าชัยวรมัน เรียกว่า ปราสาทบายน และมีพื้นที่สำคัญอื่นๆ รายล้อมพื้นที่ชัยภูมิถัดไปทางเหนือ

ปราสาทบายน (Bayon)   เป็นปราสาทหินของอาณาจักรเขมร อยู่ในบริเวณของใจกลางนครธม สร้างขึ้นเป็นวัดประจำสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ก่อสร้างในราวปี พ.ศ. 1724-1763  หลังจากที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงได้ชัยชนะจากการขับไล่กองทัพอาณาจักรจามปา นับเป็นศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีความซับซ้อนทั้งในแง่โครงสร้างและความหมาย

เนื่องจากผ่านความเปลี่ยนแปลงด้านศาสนาและความเชื่อมาตั้งแต่คราวนับถือเทพเจ้าฮินดู และพุทธศาสนา อาคารมีลักษณะพิเศษ เนื่องจากส่วนของหอเป็นรูปหน้าหันสี่ทิศ จำนวน 49 หอ ปัจจุบันคงเหลือเพียง 37 หอ ลักษณะโดยทั่วไปจะมี 4 หน้า 4 ทิศ แต่บางหออาจมี 3 หรือ 2 แต่บริเวณศูนย์กลางของกลุ่มอาคาร จะมีหลายหน้า ซึ่งนักท่องเที่ยวมักจะพยายามนับว่ามีกี่หน้า

906809_524143477627861_1804760466_o.jpg (638×960)

พระพักตร์นี้ ได้ชื่อว่า เป็นพระพักตร์ที่สวยที่สุด

รอบปราสาทบายนที่เสียมเรียบจะปรากฏภาพโดยเฉพาะภาพแกะสลักอายุนับพันปีเหล่านั้น รอบปราสาทบายนจะเห็นภาพของการประดั่ญ เรียกเป็นภาษาไทยว่าภาพการต่อสู้ อยู่บนกำแพงปราสาทบายนมวย มีมานานตั้งแต่สมัยขอมเรืองอำนาจ คำว่ามวยเอง เป็น ภาษาขะแมร์ แปลว่าหนึ่ง ทั้งหมดนี้ไทยรับคำมาจากขะแมร์เพราะอิทธิพลความรุ่งเรืองของขะแมร์ที่รับมาจากขอม มาจากคำว่า "เนี้ยะประดั่ญเลขมูย" อันมีความหมายว่านักสู้อันดับหนึ่ง และเรียกกันสั้น ๆ ว่า "เนี้ยะมูย" และคนไทยนำมาเรียกสั้น ๆ ว่า "นักมวย"

✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡

ปราสาทตาพรหม (Taprohm) สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1729 เป็นปราสาทหินในยุคท้ายๆ ของอาณาจักรเขมร ปราสาทเหล่านี้ถือว่าเป็นสถานที่ของพระพุทธศาสนาที่สมัยนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมาก เพราะสมัยนั้นกษัตริย์ที่สนับสนุนให้มีการสร้างปราสาทนี้เป็นวัดในศาสนาพุทธ แต่มาภายหลัง เมื่อกษัตริย์ผู้นับถือศาสนาฮินดูเข้ามาเรืองอำนาจ ศาสนสถานหลายแห่งของศาสนาพุทธได้ถูกทำลาย และปราสาทตาพรหมแห่งนี้นับได้ว่าถูกทำลายไปมากที่สุด จนแทบไม่เหลือร่องรอยแห่งศิลปะใดๆ ไว้ให้พบเห็นมากนัก เว้นเสียแต่ความตื่นตาของต้นไม้ใหญ่ที่เติบโตแทรกตัวขึ้นมากลางซากปรักหักพังของตัวปราสาทที่นับวันยิ่งเติบโตเติบใหญ่งดงาม อีกทั้งยังได้รับการอนุรักษ์ดูแลจากภาครัฐซึ่งต่างจากปราสาทแห่งอื่นๆ ที่มักจะค่อยตัดต้นไม้ไม่ให้ก่อความเสียหายต่อตัวปราสาท จึงทำให้ปราสาทแห่งนี้มีความโดดเด่นไม่เหมือนโบราณสถานใดในแง่ความกลมกลืนของตัวปราสาทกับธรรมชาติ เสียมากกว่าการแวะมาดูความงดงามของศิลปะโบราณใดๆ  

904510_524144277627781_243113106_o.jpg (638×960)

ปราสาทตาพรหมแห่งนี้ ยังได้เป็นหนึ่งในสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ เรื่อง Lara Croft :Tomb Rider ที่นำแสดงโดย แอนเจลิน่า โจลี่  เมื่อปี ค.ศ.2000 จนเป็นที่รู้จัก และได้รับความสนใจไปทั่วโลก ทุกวันนี้ ปราสาทแห่งนี้จึงถูกขนานนามว่าเป็น วัดแองเจลิน่า โจลี ซึ่งชาวกัมพูชาเองก็มีความรักต่อแองเจลิน่า โจลีด้วยเช่นกัน

✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡

 

 

โตนเลสาบ (Tonla Sap) เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่บริเวณตรงกลางของประเทศกัมพูชา มีพื้นที่ ประมาณ 7,500 ตารางกิโลเมตร หรือใหญ่กว่ากรุงเทพฯ ประมาณ 7 เท่า ความลึกโดยเฉลี่ย อยู่ที่ 10 เมตร และเมื่อถึงฤดูน้ำหลาก น้ำจะท่วมพื้นที่บริเวณรอบ ๆ ทำให้โตนเลสาบขยายตัวออกกว้างมากถึง 6 เท่า[1] ทะเลสาบเขมรเกิดจากแม่น้ำโขง ซึ่งแม่น้ำโขงไหลผ่านมีความยาวถึง 500 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัดของกัมพูชา ได้แก่ กำปงธม กำปงชนัง โพธิสัตว์ พระตะบอง และเสียมราฐ เป็นทะเลสาบที่มีปลาน้ำจืดชุกชุมมากแห่งหนึ่งประมาณ 300 ชนิด จึงมีชาวกัมพูชาเป็นจำนวนมากที่ประกอบอาชีพประมงในบริเวณทะเลสาบแห่งนี้

ทะเลสาบเขมรยังเป็นที่ที่ค้นพบหนึ่งในราชกกุธภัณฑ์ พระแสงขรรค์ชัยศรี อีกด้วย

✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡✡


ราคาโปรแกรมทัวร์
ราคาปกติ: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาสมาชิก: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาบริษัทห้างร้าน:
 ราคาตัวแทนบริษํทนำเที่ยว:บริษัท อินโดไชน่า เอ็กซ์พลอเรอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 973/4 ถ.มาเจริญ(บางบอน5) แขวงหนองแขม เขตหนองแขม จ.กรุงเทพ 10160 Tel. (+66) 0 2814-9585, 0 2814-9586 By EiEi