indochinaexplorer

     
  Home  |  โปรแกรมทัวร์กัมพูชา อื่นๆ  |  ข้อมูลประเทศกัมพูชา  |  ติดต่อเรา
     
     
พนมเปญ - ชมพระราชวังเขมรินทร์ - เมืองเสียมเรียบ

CODE:CA005-4D3N
( 4 วัน 3 คืน เดินทางโดย: สายการบินไทย )

   
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์  
 
พนมเปญ - ชมพระราชวังเขมรินทร์ -
เมืองเสียมเรียบ
อลังการมหาปราสาทนครวัด - เมืองพระนครธม
4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : สายการบิน
 
วันแรก พนมเปญ - เมืองเสียมเรียบ - โตนเลสาป(เที่ยง/เย็น)
 
 08.10 น. ถึงสนามบินกรุงพนมเปญ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ รับคณะที่สนามบิน เมืองพนมเปญ จากนั้นนำท่านคณะเดินทางสู่ เมืองเสียมเรียบใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง
 
 เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ถึงเมืองเสียมเรียบนำท่านสักการะ ศาลเจ้าเจ๊ก – เจ้าจอม สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โตนเลสาป ทะเลสาปน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ ให้ท่านได้ล่องเรือชมภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงพื้นเมืองเขมรที่ อาศัยอยู่ในทะเลสาบ. ชมพระอาทิตย์อัสดง ที่แสนงดงาม
 
 เย็น นำท่านเช็คอินเข้าสู่โรงแรมที่พัก บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเชิญท่านำพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่สอง ปราสาทนครวัด - เมืองพระนครธม - ปราสาทบันทายศรี - ปราสาทตาพรม (เช้า/เที่ยง/เย็น)
 
 เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พักจากนั้นนำท่านชม นำคณะสู่ปราสาทบันทายสรี ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมัน สร้างด้วยหินทรายสีชมพูแกะสลักภาพนูนต่ำอย่างงดงามชมโคปุระหรือซุ้ม ประตูที่มีลวดลายที่สวยงามมาก จำหลักเป็นรูปพระอิศวรทรงช้างเอราวัณ ในภาษาเขมร เรียกว่า “บันเตย์เสรย” แปลว่า ป้อมสตรี ซึ่งท่านๆจะได้ชม ความงามในการแกะสลักหินในรูปต่าง ๆ นำท่านชมเมืองพระนครธม นำท่านเข้าชม ปราสาทบายน สัมผัส “รอยยิ้มบายน” เป็นศูนย์กลางของนครธมหรืออังธมเป็นสุดยอดปราสาทของเขมรในยุคเสื่อมคือในรัช สมัยของเจ้าชัยวรมันที่ 7 ยอด ปราสาทขนาดยักษ์ทุกหลังจะแกะเป็นเทวพักตร์ 4 หน้า หันออกไปทอดพระเนตรความสุขความทุกข์ของประชาชน
 
 เที่ยง บริการอาหารกลาง ณ ภัตตาคารจากนั้น เดินทางสู่ ปราสาทตาพรหม ที่สร้างโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศให้แก่พระมารดา ชมต้นสะปงขนาดใหญ่ที่แผ่รากเกาะกุมระเบียงคต ดูลึกลับเหมือนอยู่ในเขาวงกต จากนั้นนำท่านเดินทาง สู่ “ปราสาทนครวัด” หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในรอบพันปี ชมภาพแกะสลักหินทราย นูนต่ำที่ระเบียงคตทั้ง 4 ด้าน ซึ่งแกะสลักเป็นเรื่องราวต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น การยกทัพของชาวขอม, ภาพการกวนเกษียรสมุทร, ภาพมหากาพย์รามยณะ และชมภาพแกะสลักของนางอัปสรากว่า 1,260 นาง บนระเบียงทั้ง 4 ทิศที่ยาวที่สุดในโลก
 
 เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ชมการแสดงชุดระบำอัปสร ศิลปะพื้นบ้านที่สวยงาม
 
วันที่สาม เสียมเรียบ - พนมเปญ - พระราชวังเขมรินทร์ (เช้า/เที่ยง/เย็น)
 
 เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พักจากนั้นนำท่านเดินทางกลับ สู่กรุงพนมเปญโดยใช้ทางเรือ ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง
 
 เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 
 บ่าย ถึงกรุงพนมเปญ นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังหลวง “วังเขมรินทร์” ซึ่งเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ ชมวัดคู่วังคือวัดพระแก้วสักการะพระเจดีย์เงิน จากนั้นนำท่านชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติของกัมพูชาภายในเก็บรวบรวมโบราณวัตถุ ล้ำค่าของกัมพูชาตั้งแต่ยุคเก่าที่สุดราว 1,500 ปี จนถึงศิลปะสมัยบายน เมื่อ 800 ปีที่ผ่านมา จากนั้นชมบรรยากาศบริเวณแม่น้ำบาสักหน้าพระราชวัง ซึ่งเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จากนั้นเดินทางสู่ วัดพนม วัดที่เป็นที่มาของชื่อกรุงพนมเปญ นำท่าน ชมอนุสาวรีย์อิสระภาพ ที่สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์สมัยเมื่อครั้งได้รับเอกราชจากฝรั่งเศส
 
 เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นเชิญท่านพักตามอัธยาศัย
 
วันที่สี่ พนมเปญ - กรุงเทพฯ (เช้า)
 
 เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก จากนั้นเช็คเอ้าส์ออกจากโรงแรมที่พัก
 
 07.00 น. เดินทางสู่ สนามบินกรุงพนมเปญ
 
 08.40 น. เหินฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ
 
 09.50 น. ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 
 

ราคาโปรแกรมทัวร์
ราคาปกติ: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาสมาชิก: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาบริษัทห้างร้าน:
 ราคาตัวแทนบริษํทนำเที่ยว:บริษัท อินโดไชน่า เอ็กซ์พลอเรอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 973/4 ถ.มาเจริญ(บางบอน5) แขวงหนองแขม เขตหนองแขม จ.กรุงเทพ 10160 Tel. (+66) 0 2814-9585, 0 2814-9586 By EiEi