indochinaexplorer

     
  Home  |  โปรแกรมทัวร์กัมพูชา อื่นๆ  |  ข้อมูลประเทศกัมพูชา  |  ติดต่อเรา
     
     
เที่ยวมหาปราสาทนครวัด - เมืองพระนครธม - โตนเลสาป

CODE:CA009-2D1N
( 2 วัน 1 คืน เดินทางโดย: รถปรับอากาศ )

   
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์  
 
1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
มหาปราสาทนครวัด - เมืองพระนครธม -
โตนเลสาป
2 วัน 1 คืน
เดินทางโดย : รถปรับอากาศ
 
วันแรก ปอยเปต - เมืองเสียมเรียบ - ทะเลสาปน้ำจืด (โตนเลสาป)
 
 08.00 น. เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ รอต้อนรับคณะที่ด่านชายแดนไทย - กัมพูชา อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว นำท่านข้ามด่านสู่ปอยเปต ประเทศกัมพูชา จากนั้นเดินทางสู่เสียมเรียบโดยรถปรับอากาศท้องถิ่น
 
 เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร ถึงเมืองเสียมเรียบ สักการะศาลเจ้าเจ๊ก - เจ้าจอม สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ชมพระราชวังเจ้าสีหนุ นำท่านเดินทางสู่ทะเลสาปน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ ให้ท่านได้ล่องเรือชมภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงพื้นเมืองเขมรที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบ. ชมพระอาทิตย์อัสดง ที่แสนงดงาม
 
 ค่ำ บริการอาหารเย็น ที่ห้องอาหารของ เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่สอง พนมเปญ - เสียมเรียบ - องค์เจ๊ก องค์จอม - โตนเลสาป
 
 เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พักเดินทางสู่ เมืองพระนครธม นำท่านเข้าชม ปราสาทบายน สัมผัส ”รอยยิ้มบายน” เป็นศูนย์กลางของนครธมหรืออังค์กอธม เป็นสุดยอดปราสาทของเขมรในยุคเสื่อมคือในรัชสมัยของเจ้าชัยวรมันที่ 7 ยอดปราสาทขนาดยักษ์ทุกหลังจะแกะเป็นเทวพักตร์ 4 หน้า หันออกไปทอดพระเนตรควาทมสุขความทุกข์ของประชาชน
 
 เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ในเมืองเสียมเรียบ) จากนั้นเดินทางสู่ “มหาปราสาทนครวัด” หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในรอบพันปี ชมภาพแกะสลักหินทรายนูนต่ำที่ระเบียงคตทั้ง 4 ด้าน ซึ่งแกะสลักเป็นเรื่องราวต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น การยกทัพของชาวขอม,ภาพการกวนเกษียรสมุทร, ภาพมหากาพย์รามยณะ และชมภาพแกะสลักของนางอัปสรากว่า 1,260 นาง บนระเบียงทั้ง 4 ทิศที่ยาวที่สุดในโลก
 
 บ่าย นำท่านเดินทางกลับสู่ ด่านชายแดนปอยเปต
 
 เย็น ถึงชายแดนไทย – กัมพูชา โดยสวัสดิภาพ
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 
 

อัตราค่าบริการรวม
- ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง
- ค่าเข้าชมสถานที่และไกด์ท้องถิ่น
- ค่าอาหารที่ระบุตามในรายการ
- ค่าที่พัก โรงแรม ห้องละ 2 ท่าน
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศกัมพูชา
- ค่าประกันภัยการเดินทาง (1,000,000 บาท)

อัตราค่าบริการไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ

เอกสารการทำวีซ่า
- หนังสือเดินทาง (มีอายุเหลือ ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง)
- รูปถ่ายสี 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) (ส่งเอกสารล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน ทำการ)
- ค่าใช้จ่ายเพิ่มกรณีทำวีซ่า Over Arrival กรณียื่นพาสปอร์ตล่าช้ากว่าเวลาที่ทางบริษัทกำหนด เพิ่มเล่มละ 500 บาท

สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย
- บัตรประชาชน รองเท้ากันลื่น แว่นกันแดด ของใช้ส่วนตัว กล้องถ่ายรูป

หมายเหตุ ราคาและรายการที่เสนอมานี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 
 

ราคาโปรแกรมทัวร์
ราคาปกติ: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาสมาชิก: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาบริษัทห้างร้าน:
 ราคาตัวแทนบริษํทนำเที่ยว:บริษัท อินโดไชน่า เอ็กซ์พลอเรอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 973/4 ถ.มาเจริญ(บางบอน5) แขวงหนองแขม เขตหนองแขม จ.กรุงเทพ 10160 Tel. (+66) 0 2814-9585, 0 2814-9586 By EiEi