indochinaexplorer

     
  Home  |  โปรแกรมทัวร์กัมพูชา อื่นๆ  |  ข้อมูลประเทศกัมพูชา  |  ติดต่อเรา
     
     
ด่านช่องผักกาด เยือนเมืองพระตะบอง มหาปราสาทนครวัด บันทายสรี

CODE:CA015-4D3N
( 4 วัน 3 คืน เดินทางโดย: เครื่องบิน )

   
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์  
 
ด่านช่องผักกาด เยือนเมืองพระตะบอง
มหาปราสาทนครวัด
ปราสาทหินทรายสีชมพูบันทายสรี
4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : สายการบิน
 
วันแรก กรุงเทพ - จันทบุรี - ด่านช่องผักกาด - ไพลิน - พระตะบอง
 
 02.00 น. เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ จุดนัดพบ จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ จ. จันทบุรี
 
 07.00 น. เดินทางถึงด่านช่องผักกาด นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารจากนั้นเดินทางสู่ จ. ไพลิน
 
 09.00 น. นำท่านเลือกแวะ ตลาดพลอยไพลิน ให้ท่านเลือกชมพลอยไพลินที่ร่อนมาจากในเหมือง จ.ไพลิน จากนั้นนำท่านเดินทางไปเที่ยวชม วัดพนมยายหยาด และแวะปราสาทเอกพนม ( Wat Ek Phnom) ปราสาทเอกพนมสร้างในพุทธศตวรรษที่ 17 ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ศิลปแบบนครวัด จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ จ.พระตะบองระยะทางประมาณ 68 กม.ใช้เวลาในการเดินทาง 2-3 ชั่วโมงเดินทางโดยรถปรับอากาศท้องถิ่น
 
 เที่ยง บริการ อาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารที่พระตะบองนำท่านชม ศาลากลางจังหวัด ที่มีเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรม ที่สวย งามและยังเป็นต้นแบบที่เจ้าพระยาอภัยภูเบศรสมุหเทศาภิบาลมณฑลบูรพา นำมาสร้างเป็นศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี เมื่อครั้งอพยพครอบครัวไปตั้งรกรากอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรี หลังจากสยามประเทศเสียดินแดนพระตะบอง เสียมราช ให้กับฝรั่งเศล
 
 ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เชิญทุกท่านเข้าที่พักและพักผ่อนอริยาบท ณ โรงแรมระดับมาตรฐาน
 
วันที่สอง พระตะบอง - ศรีโสภณ - เสียมเรียบ - องค์เจ๊ก องค์จอม - โตนเลสาป
 
 เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่านคณะออกเดินทางสู่จ. เสียมเรียบด้วยระยะทางประมาณ 180 ก.ม. (ใช้เวลาเดินทางจากพระตะบองไปเสียมเรียบประมาณ 5 ช.ม.)สภาพถนนยังอยู่ในช่วงพัฒนาโดยผ่านจังหวัดศรีโสภณ
 
 เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ถึงเมืองเสียมเรียบนำท่านสักการะ ศาลเจ้าเจ๊ก – เจ้าจอม สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โตนเลสาป ทะเล สาปน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ ให้ท่านได้ล่องเรือชมภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงพื้นเมืองเขมรที่ อาศัยอยู่ในทะเลสาบ. ชมพระอาทิตย์อัสดง ที่แสนงดงาม
 
 ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารเชิญทุกท่านเข้าที่พักและพักผ่อนอริยาบท ณ โรงแรมระดับมาตรฐาน
 
วันที่สาม บันทายสรี - นครธม - ตาพรหม - นครวัด - เขาพนมบาเค็ง
 
 เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พักนำคณะสู่ ปราสาทบันทายสรี ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมัน สร้าง ด้วยหินทรายสีชมพูแกะสลักภาพนูนต่ำอย่างงดงามชมโคปุระหรือซุ้ม ประตูที่มีลวดลายที่สวยงามมาก จำหลักเป็นรูปพระอิศวรทรงช้างเอราวัณ ในภาษาเขมร เรียกว่า “บันเตย์เสรย” แปลว่า ป้อมสตรี ซึ่งท่านๆจะได้ชม ความงามในการแกะสลักหินในรูปต่าง ๆ เดินทางสู่ เมืองพระนครธม นำท่านเข้าชม ปราสาทบายน สัมผัส”รอยยิ้มบายน”เป็น ศูนย์กลางของนครธมหรืออังค์กอธมเป็นสุดยอดปราสาทของเขมรในยุคเสื่อมคือในรัช สมัยของเจ้าชัยวรมันที่ 7 ยอด ปราสาทขนาดยักษ์ทุกหลังจะแกะเป็นเทวพักตร์ 4 หน้า หันออกไปทอดพระเนตรควาทมสุขความทุกข์ของประชาชน
 
 เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้น เดินทางสู่ ปราสาทตาพรหม ที่ สร้างโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศให้แก่พระมารดา ชมต้นสะปงขนาดใหญ่ที่แผ่รากเกาะกุมระเบียงคต ดูลึกลับเหมือนอยู่ในเขาวงกต ชม “มหาปราสาทนครวัด” หนึ่ง ในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในรอบพันปี ชมภาพแกะสลักหินทรายนูนต่ำที่ระเบียงคตทั้ง 4 ด้าน ซึ่งแกะสลักเป็นเรื่องราวต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น การยกทัพของชาวขอม, ภาพการกวนเกษียรสมุทร, ภาพมหากาพย์รามยณะ และชมภาพแกะสลักของนางอัปสรา จากนั้นเชิญท่านขึ้น เขาพนมบาเค็ง ชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามและยังเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุด
 
 เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบริการอาหารแบบ บุฟเฟต์ แบบอินเตอร์เนชั่นแนล พร้อมชม การแสดงชุดระบำอัปสร ศิลปะพื้นบ้านที่สวยงามและการแสดงอื่นอีกมากมาย
 
 21.00 น. เชิญทุกท่านเข้าที่พักและพักผ่อนอริยาบท ณ โรงแรมระดับมาตรฐาน
 
วันที่สี่ ตลาดเก่าซาจ๊ะ - ชมหินทรายแกะสลักหมู่บ้านจุ๊บ - ปอยเปต - กรุงเทพ
 
 เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ตลาดซาจ๊ะ(ตลาดเก่า) เชิญท่านช้อปปิ้งเลือซื้อสินค้าท้องถิ่นของเมืองเสียมเรียบ อาทิเช่น เสื้อยืดลวดลายนครวัดหรือปราสาทต่างๆ ไม้แกะสลัก ผ้าพันคอ สินค้าอื่นๆอีกมากมาย จากนั้นออกเดินทางกลับสู่ด่านชายแดนปอยเปตระหว่างเส้นทางให้ท่านได้ชมหมู่บ้าน แกะสลักหินทรายที่ขึ้นชื่อของประเทศกัมพูชาซึ่งแกะสลักหินทรายได้สวยงามที่สุด
 
 เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ เมืองศรีโสภณ จากนั้นออกเดินทางต่อสู่ชายแดนไทย-กัมพูชา
 
 16.00 น. เชิญทุกท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าที่ ตลาดโรงเกลือ มีสินค้าให้ท่านได้เลือกมากมาย
 
 21.30 น. ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพด้วยความประทับใจ
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 
 

ราคาโปรแกรมทัวร์
ราคาปกติ: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาสมาชิก: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาบริษัทห้างร้าน:
 ราคาตัวแทนบริษํทนำเที่ยว:บริษัท อินโดไชน่า เอ็กซ์พลอเรอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 973/4 ถ.มาเจริญ(บางบอน5) แขวงหนองแขม เขตหนองแขม จ.กรุงเทพ 10160 Tel. (+66) 0 2814-9585, 0 2814-9586 By EiEi