indochinaexplorer

     
  Home  |  โปรแกรมทัวร์กัมพูชา อื่นๆ  |  ข้อมูลประเทศกัมพูชา  |  ติดต่อเรา
     
     
ปอยเปต - เสียมเรียบ - พนมเปญ - พระตะบอง รอบใหญ่

CODE:CA021-7D6N
( 7 วัน 6 คืน เดินทางโดย: รถปรับอากาศ )

   
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์  
 
ปอยเปต - เสียมเรียบ - พนมเปญ
พระตะบอง รอบใหญ่
7 วัน 6 คืน
เดินทางโดย : รถปรับอากาศ
 
วันแรก ปอยเปต – เมืองเสียมเรียบ – โตนเลสาป
 
 เช้า คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่ รอต้อนรับเดินทางสู่ด่านชายแดน ไทย – กัมพูชาตลาดโรงเกลือ นำท่านข้ามด่านสู่ ปอยเปต ประเทศกัมพูชา หลังผ่าน พิธีการตรวจคนเข้าเมืองทั้งฃ 2 ประเทศเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินต่อสู่เมืองเสียมเรียบ ตามทางหลวงหมายเลย 6 ระยะทาง 152 กิโลเมตร ตลอด เส้นทางเป็นถนนลาดยางสลับกับลูกรังในบางช่วง ระหว่างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ทุ่งนา และชมหมู่บ้านชาวนาเขมรตลอดสองข้างทาง
 
 เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 
 บ่าย นำท่านชมโรงเรียนสอนแกะสลักศิลปะท้องถิ่นของชาวกัมพูชาจากนั้นสักการะศาลเจ้าเจก – เจ้าจอม สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง, ชมที่เก็บกระดูกชาวกัมพูชาสมัยสงครามกลางเมือง เดินทางสู่โตนเลสาป ชมทัศนียภาพเหนือทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย นั่งเรือเล็กชมความเป็นอยู่ของชาวหมู่บ้านประมงเขมรที่ สร้างบ้านอยู่ในน้ำ พร้อมชมอาทิตย์อัสดงที่แสนสวยงาม นำท่านชมพระอาทิตย์อัสดงที่แสนสวยงามที่พนมบาเค็ง
 
 ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่สอง ปราสาทเกาะแกร์ – ปราสาทบึงมาลา - กลุ่มปราสาทโลเลย
 
 เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
 
 07.00 น. ออกเดินทางสู่ ปราสาทเกาะแกร์ เมืองหลวงเก่าครั้งอดีตของพระเจ้าชัยวรมันที่ 4 ซึ่งเคยใช้เป็นราชธานีอยู่ถึง 16 ปีชมกลุ่มปราสาทเกาะแกร์ ที่ประกอยด้วย ปราสาทกรอฮอม เป็นปราสาทอิฐหลังใหญ่ที่ใช้เป็น ที่ประดิษฐานเทวรูปพระศิวะขนาดใหญ่และตื่นตาตะลึงกับ ปราสาทธม ซึ่งเป็นปราสาทรูปทรงปิรามิดแบบ ขั้นบันได ที่เคยเป็นที่ประดิษฐานศิวะลึงค์ที่สร้างด้วยสำริด
 
 เที่ยง บริการอาหารกลางวันแบบปิกนิค
 
 13.00 น. เดินทางสู่ ปราสาทบึงมาลา หรือถูกขนานนามไว้ว่า ปราสาทนครวัดแห่งตะวันออก ซึ่งเป็นปราสาทที่ยังไม่ได้รับการบูรณะ จึงทำให้เห็นปราสาทที่มีความงามแบบธรรมชาติที่ถูกทำลายลงด้วย กาลเวลาสมควรแก่เวลานำท่านชมกลุ่มปราสาทโลเลย พระโค และปราสาทบากองเดินทางกลับ สู่ตัวเมืองเสียมเรียบ จากนั้นนำท่านเลือกซื้อของฝากที่ ตลาดเก่าซาจ๊ะ อาทิ เครื่องเงิน เครื่องจักร ผ้าพื้นเมือง ปลากรอบ ฯลฯ
 
 ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เชิญทุกท่านเข้าที่พักและพักผ่อนอริยาบท ณ โรงแรม
 
วันที่สาม ปราสาทบันทายสรี – นครธม – ปราสาทตาพรหม – ปราสาทนครวัด
 
 เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก นำคณะเดินทางสู่ปราสาทบันทายสรี ซึ่งสร้างขึ้นใน สมัยพระเจ้าราเชนทรวรมินสร้างด้วยหินทรายสีชมพู ชมภาพแกะสลักภาพนูนต่ำที่แกะสลักได้อย่างละเอียดงดงาม ชมโคปุระหรือซุ้มประตูที่มีลวดลายที่สวยงามมาก จำหลักเป็นรูปพระอิศวรทรงช้างเอราวัณ ในภาษาเขมร เรียกว่า “บันเตย์เสรย” แปลว่า ป้อมสตรี ซึ่งท่านจะได้ชมความงามในการแกะสลักหินในรูปต่าง ๆ จากนั้นเดินทาง สู่ปราสาทตาพรหมที่สร้างโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศกุศลให้แด่พระมารดา ชมต้นสะปงขนาดใหญ่ที่แผ่รากเกาะกุมระเบียงคดดูลึกลับเหมือนอยู่ในเขาวงกต
 
 เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 
 บ่าย เดินทางสู่ เมืองพระนครธมผ่านเข้าประตูเมืองด้านทิศใต้ ที่มีซุ้มประตูแกะสลักเป็นรูปพระโพธิสัตว์ 4 หน้า นำท่านเข้าชมปราสาทบายน สัมผัส “รอยยิ้มแห่งบายน” เป็นศูนย์กลางของ นครธมหรืออังก์กอธมเป็นสุดยอดปราสาทของเขมรในยุคเสื่อม คือในรัชสมัยของเจ้าชัยวรมันที่ 7 ยอดปราสาทขนาดยักษ์ทุกหลังแกะเป็นเทวพักตร์ 4 หน้าหันออกไปทอดพระเนตรความสุขความทุกข์ของประชาชน ชมปราสาทบาปวน, ปราสาทพิมานอากาศ, ลานช้าง, ลานพระเจ้าขี้เรื้อน เดินทางสู่นครวัด หนึ่ง ในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในรอบพันปี ที่ยิ่งใหญ่ อลังการงดงามตระการตา ชมภาพแกะสลักหินทรายนูนต่ำที่ระเบียงคตทั้ง 4 ด้าน ชมภาพแกะสลักนางอัปสราที่สวยงาม
 
 ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ.ภัตตาคาร ชมการแสดงชุดระบำอัปสรา ศิลปะพื้นบ้านที่สวยงาม
 
วันที่สี่ กัมปงธม – สมโบร์ไพกุก- วิทยาลัยกัมโปงเฌอเตียล - พนมเปญ
 
 เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก ออกเดินทางสู่กรุงพนมเปญ ระหว่างทางแวะชมเมืองอิศานปุระ หรือเมืองกัมโปงธนม นำชมปราสาทสมโบร์ไพกุก นำทัศนศึกษาวิทยาลัยกัมโปงเฌอเตียล แห่งอำเภอปราสาทซ็อมโบร์ ประเทศกัมพูชาก่อสร้างเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2543 กระทั่งเดือนพฤศจิกายน 2548 ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยบริบูรณ์ รวมใช้เวลาก่อสร้างจนถึงวันนี้ราว 5 ปี ใช้งบประมาณไป100 กว่าล้านบาท เยี่ยมชมโรงเรียนและดูการเรียนการสอนของครู นักเรียน ในโรงเรียน
 
 เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ออกเดินทางสู่กรุงพนมเปญ
 
 ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่ห้า พนมเปญ – พระบรมมหาราชวัง – พิพิธภัณฑ์ - ตูแสลง
 
 07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก นำท่าน เดินทางสู่ พระราชวังหลวง “วังเขมรินทร์” เป็น ที่เคารพสักการะของชาวพนมเปญ สักการะเจดีย์เงิน ชมบรรยากาศบริเวณแม่น้ำบาสักหน้าพระราชวังซึ่งเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของนัก ท่องเที่ยวทั้งชาวกัมพูชาและนักท่องเที่ยวต่างชาติ และ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเป็นที่รวบรวมของชนชาติกัมพูชาที่น่าสนใจ
 
 เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมืองพนมเปญ
 
 บ่าย ชมบรรยากาศของห้องขังยุคเขมรแดงเรืองอำนาจที่ตูแสลง ย้อน รอยประวัติศาสตร์ความขัดแย้งทางการเมืองและเรื่องราวการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ชาวเขมร สมัยเขมรแดงครองความยิ่งใหญ่ ที่กล่าวขานไปทั่วโลก
 
 เย็น รับประทานอาหารเย็น ที่ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมกับพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกับมัคคุเทศก์ท้องถิ่นชาวกัมพูชา พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่หก พนมเปญ – กัมปงฉนัง – โพธิสัตว์ - พระตะบอง
 
 เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก จากนั้นเช็คเอ้าส์ออกจากโรงแรมที่พัก
 
 07.00 น. เดินทางสู่เมืองพระตะบอง
 
 เที่ยง บริการอาหารกลางวันเมืองพระตะบอง จาก นั้นนำท่านเดินทางไปเที่ยวชม ศาลากลางจังหวัด ที่มีเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรม ที่สวย งามและยังเป็นต้นแบบที่เจ้าพระยาอภัยภูเบศรสมุหเทศาภิบาลมณฑลบูรพา นำมาสร้างเป็นศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี เมื่อครั้งอพยพครอบครัวไปตั้งรกรากอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรี หลังจากสยามประเทศเสียดินแดนพระตะบอง เสียมราช ให้กับฝรั่งเศส
 
 เย็น รับประทานอาหารเย็น นำท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่เจ็ด พระตะบอง – ปอยเปต - อรัญประเทศ
 
 เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก จากนั้นเช็คเอ้าส์ออกจากโรงแรมที่พัก
 
 เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน เดินทางสู่ด่านปอยเปต
 
 บ่าย เดินทางต่อสู่ชายแดนไทย-กัมพูชา ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองถึงด่านปอยเปตโดยสวัสดิภาพ
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 
 

ราคาโปรแกรมทัวร์
ราคาปกติ: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาสมาชิก: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาบริษัทห้างร้าน:
 ราคาตัวแทนบริษํทนำเที่ยว:บริษัท อินโดไชน่า เอ็กซ์พลอเรอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 973/4 ถ.มาเจริญ(บางบอน5) แขวงหนองแขม เขตหนองแขม จ.กรุงเทพ 10160 Tel. (+66) 0 2814-9585, 0 2814-9586 By EiEi