indochinaexplorer

     
  Home  |  โปรแกรมทัวร์กัมพูชา อื่นๆ  |  ข้อมูลประเทศกัมพูชา  |  ติดต่อเรา
     
     
ช่องสะงำ - เสียมเรียบ - โฮจิมินต์

CODE:CA023-5D4N
( 5 วัน 4 คืน เดินทางโดย: รถปรับอากาศ )

   
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์  
 
ช่องสะงำ - เสียมเรียบ - โฮจิมินต์
5 วัน 4 คืน
เดินทางโดย : รถปรับอากาศ
 กำหนดวันเดินทาง: สอบถามเจ้าหน้าที่
วันแรก ช่องสะงำ - เสียมเรียบ (เที่ยง/เย็น)
 
 07.00 น. เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ รับคณะที่ชายแดนฝั่งกัมพูชาที่ด่าน ช่องสะงำออกเดินทางสู่เมืองเสียมเรียบ
 
 บ่าย ถึงเมืองเสียมเรียบบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารนำท่านสักการะ ศาลเจ้าเจต เจ้าจอมพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองอันศักดิ์สิทธิ์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียนั่งเรือเล็กชมความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ที่ยึดอาชีพทำการประมงน้ำจืดเป็นอาชีพหลัก”
 
 เย็น บริการอาหารเย็น ที่ภัตตาคาร ชมการแสดงชุดระบำอัปสรศิลปะพื้นบ้านที่สวยงาม
 
วันที่สอง เสียมเรียบ - โฮจิมินห์ - อุโมงค์กู๋จี (เช้า/เที่ยง/เย็น)
 
 เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม ออกเดินทางสู่ด่าน Ba Wat ประเทศกัมพูชา
 
 เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่มหานครโฮจิมินห์ ข้ามด่าน Ba Wat ประเทศกัมพูชา เข้าด่าน Mocbai ประเทศเวียดนาม ยินดีต้อนรับสู่ประเทศเวียดนาม
 
 เย็น รับประทานอาหารเย็น นำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองโฮจิมินต์ซิติ้ นำท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัยมุ่งหน้าสู่ อุโมงค์กูจี ในอดีตชาวเวียดกงได้ขุดขึ้น ในระหว่างสงครามมี ชาวเวียดนามได้อาศัยอยู่ประมาณ 80,000 คน สำหรับเป็นที่อยู่อาศัย หลบภัย และยังใช้เป็นที่บัญชาการทางทหารในสมัยที่ทำสงครามกับทหารเวียดนามใต้และกองทัพอเมริกัน รวมถึงกองทหารพันธมิตรจากนานาประเทศ มีความยาวกว่า 200 กิโลเมตร มีขนาดพอดีตัว ภายในบริเวณอุโมงค์ยังแบ่งพื้นที่ออกเป็นสัดส่วนสำหรับใช้เป็นห้องประชุม, ห้องนอน, ห้องอาหารพร้อมชิมรสอาหารหลักของทหารเวียดกง นอกจากนี้อุโมงค์ยังสามารถทะลุออกสู่แม่น้ำไซง่อนได้อีกด้วย หลังขึ้นจากอุโมงค์นำท่านสู่อดีตราชธานีของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม“โฮจิมินห์ ซิตี้” เมืองที่มีเงาแห่งยุคอาณานิคมฝรั่งเศลปรากฎให้เห็นอยู่มากมาย ด้วยสถาปัตยกรรม อาคาร บ้านเรือน การตกแต่งประดับประดาไฟในช่วงอาทิตย์ลับฟ้า, ผู้คนในชุดอ๋าวหญ๋ายแปลกตา กับอากาศเย็นสบาย ๆ คงจะทำให้ท่านหลงเสน่ห์ได้อย่างไม่ยากเย็น
 
วันที่สาม โฮจิมินห์ - หมีถ่อ - โบสถ์นอร์ทเทรอดาม - อนุสาวรีย์ท่านประธานโฮจิมินห์ (เช้า/เที่ยง/เย็น)
 
 เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านเดินทางสู่ หมี่ถ่อ (Mekong Delta) หรือดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงชมบรรยากาศสภาพภูมิประเทศ สัมผัสวิถีการดำรงชีวิตของชาวชนบทเวียดนาม ตลอดสองข้างทาง นำท่านล่องเรือในแม่น้ำโขง สู่ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง เกาะเล็ก ๆ ชม ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำลูกกวาดจากมะพร้าว เลือกซื้อของฝากของที่ระลึกที่ใช้วัตถุดิบจากมะพร้าว ชมการแสดงดนตรีพื้นบ้านในบรรยากาศร่มรื่นในสวนผลไม้ จากนั้นนำท่านเดินทางลัดเลาะตามสวนผลไม้ ล่องเรือเล็กชมธรรมชาติและวิถีชีวิตตามชายฝั่งมาแม่น้ำโขง
 
 เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 
 บ่าย นำท่านเดินทางกลับสู่โฮจิมินท์ ชม โบสถ์นอร์ทเทรอดาม โบสถ์หลังคาสูงที่สร้างในสมัยที่เวียดนามยังอยู่ในอาณานิคมของฝรั่งเศส โดยสร้างเพื่อให้เป็นโบสถ์ประจำเมืองไซ่ง่อนและได้สร้างตามต้นแบบของประเทศฝรั่งเศส และชม อนุสาวรีย์ท่านประธานโฮจิมินห์ ซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าของศาลากลาง ก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสด้วยเช่นกันจากนั้นนำท่านกลับเข้าสู่เมืองโฮจอมอินต์ ช้อปปิ้งที่ตลาดเบนถันเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกมากมาย อาทิเช่น เสื้อผ้า กระเป๋า ร้องเท้า ในราคาขายส่ง
 
 เย็น รับประทานอาหารเย็น เข้าสู่ที่พักเมืองโฮจิมินท์ พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่สี่ โฮจิมินห์ - เสียมเรียบ (เช้า/เที่ยง/เย็น)
 
 05.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม ออกเดินทางสู่กรุงพนมเปญ โดยใช้เส้นทางผ่านโฮจิมินห์ เข้าด่าน Mocbai สู่ประเทศกัมพูชาที่ด่าน Ba Wat
 
 เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตคาร
 
 20.00 น. ถึงเมืองเสียมเรียบ รับประทานอาหารเย็น นำท่านเข้าสู่ที่พัก เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่ห้า เสียมเรียบ - ช่องสะงำ (เช้า/เที่ยง)
 
 เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก จากนั้นเช็คเอ้าส์ออกจากโรงแรมที่พักมุ่งเดินทางมุ่งสู่ ชายแดน
 
 เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 
 เย็น เดินทางถึงชายแดน โดยสวัสดิภาพ
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 
 

อัตราค่าบริการรวม
- ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง ,ค่าเข้าชมสถานที่และไกด์ท้องถิ่น
- ค่าอาหารที่ระบุตามในรายการ ,ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศกัมพูชา 2 ครั้ง
- ค่าประกันภัยการเดินทาง (1,000,000 บาท)

อัตราค่าบริการไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ ,ค่าวีซ่าเวียดนาม 2,500 บาท สำหรับต่างชาติ

เอกสารการทำวีซ่า
(ส่งเอกสารล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน ทำการ)
- หนังสือเดินทาง (มีอายุเหลือ ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง)
- รูปถ่ายสี 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย
บัตรประชาชน รองเท้ากันลื่น แว่นกันแดด ของใช้ส่วนตัว กล้องถ่ายรูป

 
 

ราคาโปรแกรมทัวร์
ราคาปกติ: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาสมาชิก: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาบริษัทห้างร้าน:
 ราคาตัวแทนบริษํทนำเที่ยว:บริษัท อินโดไชน่า เอ็กซ์พลอเรอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 973/4 ถ.มาเจริญ(บางบอน5) แขวงหนองแขม เขตหนองแขม จ.กรุงเทพ 10160 Tel. (+66) 0 2814-9585, 0 2814-9586 By EiEi