indochinaexplorer

     
  Home  |  โปรแกรมทัวร์กัมพูชา อื่นๆ  |  ข้อมูลประเทศกัมพูชา  |  ติดต่อเรา
     
     
ปิรามิดเกาะแกร์ ปราสาทบึงมาลา

CODE:CA024-4D3N
( 4 วัน 3 คืน เดินทางโดย: รถปรับอากาศ )

   
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์  
 
ปิรามิดเกาะแกร์ ปราสาทบึงมาลา
4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : รถปรับอากาศ
 กำหนดวันเดินทาง: สอบถามเจ้าหน้าที่
          ดุจสวรรค์แห่งเทวราชา มนต์เสน่ห์ปราสาทขอมโบราณ ล่องเรือชมโตนเลสาป สักการะสิ่งศักดิ์คู่บ้านคู่เมืองเสียมเรียบ ชมพระทิตย์อัสดงที่เขาพนมบาแค็ง อลังการมหาปราสาทนครวัด ชมเมืองพระนครธม ปราสาททรายสีชมพูบันทายสรีตามรอยทูมไรเดอร์ปราสาทตาพรหม ช้อปปิ้งตลาดซาจ๊ะ
 
วันแรก กรุงเทพ-ปอยเปต – เมืองเสียมเรียบ – องค์เจ็ก องค์จอม - โตนเลสาป- พนมบาแค็ง (-/เที่ยง/ เย็น)
 
 04.00 น. เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ จุดนัดพบ จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ อ.อรัญประเทศ จ. สระแก้ว นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองข้ามด่านสู่ ประเทศกัมพูชา เดินทางสู่เมืองเสียมเรียบระยะทางประมาณ 150กม.แต่ต้องใช้เวลาในการเดินทาง 4-5 ชั่วโมงเนื่อง จากสภาพถนนกำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาให้ดีขึ้นเดินทางโดยรถปรับอากาศท้องถิ่น ระหว่างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับวิถีชีวิตของชาวชนบทและธรรมชาติ
 
 เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมื่ออิ่มหนำสำราญแล้วนั่งรถต่อไปยังเมืองเสียมเรียบถึงเมืองเสียมเรียบ สักการะ ศาลเจ้าเจ๊ก – เจ้าจอม สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ชมพระราชวังเจ้าสีหนุ นำท่านเดินทางสู่โตนเลสาบ ทะเลสาปน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ ให้ท่านได้ล่องเรือชมภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงพื้นเมืองเขมรที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบ เดินทางสู่ ปราสาทพนมบาเค็ง ชมอาทิตย์อัสดงที่แสนสวยงาม ศูนย์กลางแห่งเมืองพระนครหรือยโศธรปุระตามความหมายดุจดั่ง เขาพระสุเมรุ
 
 เย็น บริการอาหาค่ำ ณ ภัตตาคาร เชิญทุกท่านเข้าที่พักและพักผ่อนอริยาบท ณ โรงแรมระดับมาตราฐาน *** หรือท่องราตรียามค่ำคืน (ตามอัธยาศัย)
 
วันที่สอง ปราสาทเกาะแกร์ – ปราสาทกรอฮอม – ปราสาทบึงมาลา – ช็อปปิ้งตลาดซาจ๊ะ (เช้า/เที่ยง/ เย็น)
 
 เช้า ตื่นนอนทำธุระส่วนตัวให้ร่างกายสดชื่น จากนั้นรับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
 
 07.00 น. ออกเดินทางสู่ ปราสาทเกาะแกร์ เมืองหลวงเก่าครั้งอดีตของพระเจ้าชัยวรมันที่ 4 ซึ่งเคยใช้เป็นราชธานีอยู่ถึง 16 ปีชมกลุ่มปราสาทเกาะแกร์ ที่ประกอยด้วย ปราสาทกรอฮอม เป็นปราสาทอิฐหลังใหญ่ที่ใช้เป็นที่ประดิษฐานเทวรูปพระศิวะขนาดใหญ่และตื่นตาตะลึงกับ ปราสาทธมซึ่งเป็นปราสาทรูปทรงปิรามิดแบบขั้นบันได ที่เคยเป็นที่ประดิษฐานศิวะลึงค์ที่สร้างด้วยสำริด
 
 เที่ยง บริการอาหารกลางวันแบบปิกนิค
 
 13.00 น. เดินทางสู่ ปราสาทบึงมาลา หรือถูกขนานนามไว้ว่า ปราสาทนครวัดแห่งตะวันออก ซึ่งเป็นปราสาทที่ยังไม่ได้รับการบูรณะ จึงทำให้เห็นปราสาทที่มีความงามแบบธรรมชาติที่ถูกทำลายลงด้วยกาลเวลา สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับ สู่ตัวเมืองเสียมเรียบ จากนั้นนำท่านเลือกซื้อของฝากที่ ตลาดเก่าซาจ๊ะ อาทิ เครื่องเงิน เครื่องจักร ผ้าพื้นเมือง ปลากรอบ ฯลฯ
 
 ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เชิญทุกท่านเข้าที่พักและพักผ่อนอริยาบท ณ โรงแรมระดับ 3 ดาว
 
วันที่สาม บันทายสรี – เมืองพระนครธม – ปราสาทตาพรหม – มหาปราสาทนครวัด (เช้า/เที่ยง/เย็น)
 
 เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมกันที่บริเวณห้องอาหารเพื่อเติมพลังก่อนออกเดินทาง เมื่อรับประทานอาหารเช้า เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯนำคณะสู่ ปราสาทบันทายสรี ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมัน และสร้างด้วยหินทรายสีชมพู แกะสลักภาพนูนต่ำอย่างงดงามชมโคปุระหรือซุ้ม ประตูที่มีลวดลายที่สวยงามสลักเป็นรูปพระอิศวรทรงช้าเอราวัณ ในภาษาเขมร เรียกว่า “บันเตย์เสรย” แปลว่าป้อมสตรี ซึ่งท่านๆจะได้ชม ความงามในการแกะสลักหินซึ่งถูกแกะสลักจากหินสีชมพูในรูปต่าง ๆ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองพระนครธม นำท่านเข้าชมปราสาทบายนเพื่อสัมผัส “รอยยิ้มแห่งบายน” ซึ่งเป็นศูนย์กลางของนครธมหรืออังค์กอธม โดยเป็นสุดยอดปราสาทของเขมรในยุคเสื่อมของรัชสมัยของเจ้าชัยวรมันที่ 7 โดยปราสาทขนาดยักษ์ทุกหลังจะแกะเป็นเทวพักตร์ 4 หน้า จำนวน 54 ยอด และทุกๆหน้าหันออกไปทอดพระเนตรความสุขความทุกข์ของประชาชน
 
 เที่ยง บริการอาหารกลางวันที่ห้องอาหาร เมื่ออิ่มอร่อยเรียบร้อยแล้วนำท่านเดินทางต่อสู่ปราสาทตาพรหม ชมต้นสะปงขนาดใหญ่ที่แผ่รากเกาะกุมในบริเวณต่างๆ ของระเบียงคต จากนั้นได้เวลาอันสมควรเดินทางต่อสู่ ปราสาทนครวัด ซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในรอบพันปี พาท่านชมรูปแกะสลักหินทรายนูนต่ำเป็นเรื่องราวต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น การยกทัพของชาวขอมภาพการกวนเกษียรสมุทร ภาพมหากาพย์รามยณะ และชมภาพแกะสลักของนางอัปรากว่า 1,260 นาง บนระเบียงทั้ง 4 ทิศที่ยาวที่สุดในโลก
 
 เย็น บริการอาหารเย็น ที่ภัตตาคารพร้อมรับชมการแสดงชุดระบำอัปสร ที่แต่งองค์ทรงเครื่องดั่งเทพธิดาจากฟากฟ้ามาร่ายรำอวยพรในการแสดงชุดต่างๆ ได้เวลาอันสมควรนำท่านเข้าสู่ที่พัก
 
วันที่สี่ ปอยเปต – ตลาดโรงเกลือ - กรุงเทพ (เช้า / เที่ยง / -)
 
 เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นออกเดินทางกลับสู่ด่านชายแดนปอยเปต
 
 เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นออกเดินทางต่อสู่ชายแดนไทย-กัมพูชา ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
 
 15.00 น. เชิญทุกท่านช็อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าที่ ตลาดโรงเกลือ มีสินค้าให้ท่านได้เลือกมากมาย อาทิเช่น กระเป๋า รองเท้า
 
 21.30 น. ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพด้วยความประทับใจ
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 
 

****หมายเหตุ ราคาและรายการที่เสนอมานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม****

อัตราค่าบริการรวม
- ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง
- ค่าเข้าชมสถานที่และไกด์ท้องถิ่น
- ค่าอาหารที่ระบุตามในรายการ
- ค่าที่พัก โรงแรมระดับมาตรฐาน ดาว พักห้องละ 2-3 ท่าน
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศกัมพูชา
- ค่าประกันภัยการเดินทาง (1,000,000 บาท)

อัตราค่าบริการไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ - ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
พิเศษที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หัก ณที่จ่าย 3% (กรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี)
- ค่าขนส่ง กรณีฉุกเฉิน
- ค่าบริการกรณีชำระด้วยบัตรเครดิต
- ค่าใช้จ่ายเพิ่มกรณีทำวีซ่า On Arrival กรณียื่นพาสสปอร์ตล่าช้ากว่าเวลา
ที่ทางบริษัทกำหนดเพิ่มเล่มละ 500 บาท

สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย
บัตรประชาชน ตัวจริงจำเป็นต้องนำติดตัวไปวันเดินทาง รองเท้ากันลื่น แว่นกันแดด ของใช้ส่วนตัว

เอกสารการทำวีซ่า
(เอกสารต้องยื่นให้ทางบริษัทอย่างน้อยภายใน 15 วันก่อนเดินทาง)
1) หนังสือเดินทาง (มีอายุเหลือ ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง)
2) รูปถ่ายสี 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
3) สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ

 
 

ราคาโปรแกรมทัวร์
ราคาปกติ: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาสมาชิก: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาบริษัทห้างร้าน:
 ราคาตัวแทนบริษํทนำเที่ยว:บริษัท อินโดไชน่า เอ็กซ์พลอเรอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 973/4 ถ.มาเจริญ(บางบอน5) แขวงหนองแขม เขตหนองแขม จ.กรุงเทพ 10160 Tel. (+66) 0 2814-9585, 0 2814-9586 By EiEi