indochinaexplorer

     
  Home  |  โปรแกรมทัวร์กัมพูชา อื่นๆ  |  ข้อมูลประเทศกัมพูชา  |  ติดต่อเรา
     
     
พนมเปญ พระราชวังหลวง คุกตูแสลง นครโฮจิมินห์ อุโมงค์กูจี

CODE:CA027-5D4N
( 5 วัน 4 คืน เดินทางโดย: รถปรับอากาศ )

   
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์  
 
พนมเปญ พระราชวังหลวง คุกตูแสลง
นครโฮจิมินห์ อุโมงค์กูจี
5 วัน 4 คืน
เดินทางโดย : รถปรับอากาศ
 กำหนดวันเดินทาง: สอบถามเจ้าหน้าที่
วันแรก กรุงเทพฯ – ปอยเปต – พระตะบอง – พนมเปญ
 
 เช้า คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ รอต้อนรับ ออกเดินทางสู่ด่านชายแดนไทย – กัมพูชา ตลาดโรงเกลือ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ถึงตลาดโรงเกลือ นำท่านข้ามด่านสู่ ปอยเปต ประเทศกัมพูชา(บริการข้ามแดนพิเศษ VIP) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองทั้ง 2 ประเทศเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินต่อสู่ กรุงพนมเปญ
 
 เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมืองพระตะบอง
 
 บ่าย ถึงกรุงพนมเปญ นำท่าน จากนั้นเดินทาง สู่วัดพนม วัดที่เป็นที่มาของชื่อกรุงพนมเปญ และชมอนุสาวรีย์อิสรภาพที่สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์สมัยเมื่อครั้งได้รับเอกราชจากฝรั่งเศส นำท่าน ชมอนุสาวรีย์อิสระภาพ
 
 ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่สอง พนมเปญ – อุโมงค์กูจี – โฮจิมินห์ซิตี้
 
 06.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก หลังอาหารเช้าออกเดินทางสู่ด่านชายแดนกัมพูชา – เวียดนาม
 
 เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ยินดีต้อนรับสู่ประเทศเวียดนาม มุ่งหน้าสู่ อุโมงค์กูจี ในอดีตชาวเวียดกงได้ขุดขึ้น ในระหว่างสงครามมี ชาวเวียดนามได้อาศัยอยู่ประมาณ 80,000 คน สำหรับเป็นที่อยู่อาศัย หลบภัย และยังใช้เป็นที่บัญชาการทางทหารในสมัยที่ทำสงครามกับทหารเวียดนามใต้และกองทัพอเมริกัน รวมถึงกองทหารพันธมิตรจากนานาประเทศ มีความยาวกว่า 200 กิโลเมตร มีขนาดพอดีตัว ภายในบริเวณอุโมงค์ยังแบ่งพื้นที่ออกเป็นสัดส่วนสำหรับใช้เป็นห้องประชุม, ห้องนอน, ห้องอาหารพร้อมชิมรสอาหารหลักของทหารเวียดกง นอกจากนี้อุโมงค์ยังสามารถทะลุออกสู่แม่น้ำไซง่อนได้อีกด้วย หลังขึ้นจากอุโมงค์นำท่านสู่อดีตราชธานีของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม “โฮจิมินท์ ซิตี้” เมืองที่มีเงาแห่งยุคอาณานิคมฝรั่งเศลปรากฎให้เห็นอยู่มากมาย ด้วยสถาปัตยกรรม อาคาร บ้านเรือน การตกแต่งประดับประดาไฟในช่วงอาทิตย์ลับฟ้า, ผู้คนในชุดอ๋าวหญ๋ายแปลกตา กับอากาศเย็นสบาย ๆ คงจะทำให้ท่านหลงเสน่ห์ได้
 
 เย็น รับประทานอาหารเย็น นำท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่สาม โฮจิมินห์ - หมีถ่อ – อนุสาวรีย์โฮจิมินห์ – ตลาดเบนถัน
 
 เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำท่านเดินทางสู่ หมี่ถ่อ (Mekong Delta) หรือดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง ชมบรรยากาศสภาพภูมิประเทศ สัมผัสวิถีการดำรงชีวิตของชาวชนบทเวียดนาม ตลอดสองข้างทาง นำท่านล่องเรือในแม่น้ำโขง สู่ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง เกาะเล็ก ๆ ชม ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำลูกกวาดจากมะพร้าว เลือกซื้อของฝากของที่ระลึกที่ใช้วัตถุดิบจากมะพร้าว ชมการแสดงดนตรีพื้นบ้านในบรรยากาศร่มรื่นในสวนผลไม้ จากนั้นนำท่านเดินทางลัดเลาะตามสวนผลไม้ ล่องเรือเล็กชมธรรมชาติและวิถีชีวิตตามชายฝั่งมาแม่น้ำโขง
 
 เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 
 บ่าย

นำท่านเดินทางกลับสู่โฮจิมินท์ ชม โบสถ์นอร์ทเทรอดาม โบสถ์หลังคาสูงที่สร้างในสมัยที่เวียดนามยังอยู่ในอาณานิคมของฝรั่งเศส โดยสร้างเพื่อให้เป็นโบสถ์ประจำเมืองไซ่ง่อนและได้สร้างตามต้นแบบของประเทศฝรั่งเศส และชม อนุสาวรีย์ท่านประธานโฮจิมินห์ ซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าของศาลากลาง ก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสด้วยเช่นกัน
จากนั้นช้อปปิ้งที่ตลาดเบนถัน เลือกซื้อของฝากของที่ระลึกมากมาย อาทิเช่น เสื้อผ้า กระเป๋า ร้องเท้า ในราคาขายส่ง

 
 เย็น รับประทานอาหารเย็น เข้าสู่ที่พักเมืองโฮจิมินท์ พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่สี่ โฮจิมินห์ – พนมเปญ – ตูแสลง – วัดพนม
 
 เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม ออกเดินทางสู่กรุงพนมเปญ โดยใช้เส้นทางผ่านโฮจิมินห์ เข้าด่าน Mocbai สู่ประเทศกัมพูชาที่ด่าน Ba Wat
 
 เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตคาร ถึงกรุงพนมเปญนำท่านสู่ชมบรรยากาศของห้องขังยุคเขมรแดงเรืองอำนาจที่คุกตูแสลง ย้อนรอยประวัติศาสตร์ความขัดแย้งทางการเมืองและเรื่องราวการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวเขมร สมัยเขมรแดงครองความยิ่งใหญ่ที่กล่าวขานไปทั่วโลก เดินทางสู่ พระราชวังหลวง “วังเขมรินทร์” เป็นที่เคารพสักการะของชาวพนมเปญ สักการะเจดีย์เงิน ชมบรรยากาศบริเวณแม่น้ำบาสักหน้าพระราชวัง ซึ่งเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเที่ยว

 
 เย็น รับประทานอาหารเย็น เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่ห้า พนมเปญ – พระตะบอง – ปอตเปต – กรุงเทพฯ
 
 เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม เดินทางสู่เมืองพระตะบอง ผ่านเมืองกัมปงชนัง เป็นเมืองที่มีชื่อในเรื่องเครื่องปั้นดินเผาที่ใช้ในเรือน แวะซื้อของที่ระลึกที่สลักจากหินสี ที่โพธิ์สัตว์เป็นแหล่งหินสีที่มีชื่อเสียงในกัมพูชา
 
 เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่เมืองพระตะบอง หลังอาหารนำท่าน เดินทางกลับสู่ด่านปอยเปต(บริการข้ามแดนพิเศษ VIP)
 
 เย็น ถึงปอยเปตด่านไทย – กัมพูชา จากนั้นนำท่านเดินทางต่อ สู่ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 
 

ราคาโปรแกรมทัวร์
ราคาปกติ: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาสมาชิก: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาบริษัทห้างร้าน:
 ราคาตัวแทนบริษํทนำเที่ยว:บริษัท อินโดไชน่า เอ็กซ์พลอเรอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 973/4 ถ.มาเจริญ(บางบอน5) แขวงหนองแขม เขตหนองแขม จ.กรุงเทพ 10160 Tel. (+66) 0 2814-9585, 0 2814-9586 By EiEi