indochinaexplorer

     
  Home  |  โปรแกรมทัวร์กัมพูชา อื่นๆ  |  ข้อมูลประเทศกัมพูชา  |  ติดต่อเรา
     
     
ทัวร์เกาะกง พนมเปญ เขมรินทร์ วัดพนม ชายหาดสีหนุวิลล์

CODE:CA028-4D3N
( 4 วัน 3 คืน เดินทางโดย: รถปรับอากาศ + สายการบิน )

   
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์  
 
ท่องเที่ยวเข้าด่านเกาะกง
เมืองหลวงพนมเปญ
พระราชวังเขมรินทร์ - วัดพนม
คุกตูแสลง - ชายหาดสีหนุวิลล์ 
4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : รถปรับอากาศ
 กำหนดวันเดินทาง: สอบถามเจ้าหน้าที่
วันแรก กรุงเทพ - ตราด - ด่านเกาะกง - เมืองหลวงพนมเปญ   
 
 02.00 น. เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ จุดนัดพบ จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ จ. ตราด
 
 08.00 น. จากนั้นนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองข้ามด่านสู่ด่านพรมแดนบ้านหาดเล็กและด่านเกาะกง ประเทศกัมพูชา
บริการอาหารเช้า ณ เกาะกง   INTERNATIONAL CASINO
หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ  เดินทางสู่เมืองพนมเปญระยะทางประมาณ 290 กม.ใช้เวลาในการเดินทาง 4-5 ชั่วโมง เดินทางโดยรถปรับอากาศท้องถิ่น
 
 เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารที่พนมเปญ
จากนั้นพาชมอนุสาวรีย์อิสระภาพ ที่สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์สมัยเมื่อครั้งได้รับเอกราชจากฝรั่งเศส  จากนั้นนำท่านชมบรรยากาศของห้องขังยุคเขมรแดงเรืองอำนาจที่ ตูแสลง ย้อนรอย  ประวัติศาสตร์ความขัดแย้งทางการเมืองและเรื่องราวการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวเขมร สมัยเขมรแดงครองความยิ่งใหญ่  นำท่านชม วัดพนม  วัดที่เป็นที่มาของชื่อกรุงพนมเปญ ชมบรรยากาศบริเวณแม่น้ำบาสักหน้าพระราชวัง ซึ่งเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
 
 เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมระดับมาตราฐาน จากนั้นเชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
 
วันที่สอง พนมเปญ
 
 เช้า บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังหลวง “วังเขมรินทร์” ซึ่งเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์  ชมวัดคู่วังคือวัดพระแก้วสักการะพระเจดีย์เงิน จากนั้นนำท่านชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติของกัมพูชาภายในเก็บรวบรวมโบราณวัตถุล้ำค่าของกัมพูชาตั้งแต่ยุคเก่าที่สุดราว 1,500 ปี จนถึงศิลปะสมัยบายน เมื่อ 800 ปีที่ผ่านมา  จากนั้นชมบรรยากาศบริเวณแม่น้ำบาสักหน้าพระราชวัง ซึ่งเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
 
 เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารท้องถิ่น
 
  จากนั้นออกเดินทางจากพนมเปญสู่เมืองตากอากาสชายทะเล สีหนุวิลล์ ห่างจากพนมเปญประมาณ 246 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3-4 ชั่วโมง  ให้ท่านพักผ่อนและเปลี่ยนอริยาบทที่หาดโอจือเตียล ซึ่งเป็นชายหาดที่สวยที่สุดของสีหนุวิลล์ซึ่งติดอันดับ 8 ในการจัดอันดับ 10 สุดยอดชายหาดในเอเซีย
 
 เย็น รับประทานอาหารเย็น  นำเข้าที่พักเชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่สาม สีหนุวิลล์ - พนมเปญ
 
 เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำคณะออกเดินทาง Survey ในเขตเมือง สีหนุวิลล์
 
 เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารท้องถิ่น
เดินทางกลับ สู่กรุงพนมเปญ
 
 เย็น รับประทานอาหารเย็น  เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
 
วันที่สี่ พนมเปญ - กรุงเทพ
 
 เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 
 07.30 น. นำท่าสู่สนามบินเดินทางกลับกรุงเทพ
 
11.05 น. ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ  และได้ความประทับใจ
 
****************************


อัตราค่าบริการรวม
- ค่าพาหนะตลอดการเดินทาง    
- ค่าเข้าชมสถานที่และไกด์ท้องถิ่น 
- ค่าอาหารที่ระบุตามในรายการ    
- ค่าที่พักระดับมาตรฐาน (ห้องละ 2-3 ท่าน)
- ค่าประกันภัย (วงเงินประกัน 1,000,000 บาท)  
- ค่าวีซ่ากัมพูชา    

อัตราค่าบริการไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ 
- ค่าอาหารและเครื่องดื่มพิเศษที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หัก ณที่จ่าย 3%  (กรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี) 
- ค่าขนส่ง กรณีฉุกเฉิน    
- ค่าบริการกรณีชำระด้วยบัตรเครดิต 3 %  
- ค่าใช้จ่ายเพิ่มกรณีทำวีซ่า On Arrival กรณียื่นพาสสปอร์ตล่าช้ากว่าเวลาที่ทางบริษัทกำหนด  เพิ่มเล่มละ 
  500 บาท

สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย
- บัตรประชาชน ตัวจริงจำเป็นต้องนำติดตัวไปวันเดินทาง รองเท้ากันลื่น แว่นกันแดด  ของใช้ส่วนตัว  กล้องถ่ายรูป

เอกสารการทำวีซ่า    (เอกสารต้องยื่นให้ทางบริษัทอย่างน้อยภายใน 15 วันก่อนเดินทาง    เพราะเนื่องจากเป็นช่วงเทศกาล)
1. หนังสือเดินทาง (มีอายุเหลือ ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง) 
2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
      ในการนัดเก็บเอกสารสามารถโทรมานัดให้พนักงานไปเก็บเอกสารได้แต่จะต้องอยู่บริเวณภายในกรุงเทพ   หรือท่านที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถส่งเอกสารมาที่   บริษัท อินโดไชน่าเอ็กซ์พลอเรอร์ (ประเทศไทย) จำกัด  254/1  ถนนเอกชัย บางบอน บางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
1. กรุณาจองมัดจำ 30% ณ วันจอง
2. ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดพร้อมส่งเอกสารประกอบการเดินทาง ประมาณ 15 วัน
    ก่อนเดินทางหรือตามที่บริษัทแจ้งรับเอกสาร มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
3. การโอนเงิน ชื่อบัญชี บริษัท อินโดไชน่าเอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด  ธ. กรุงเทพ สาขา บางบอน 
    บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 191-4-12444-9
4. แฟกซ์สลิปการโอนเงินมาที่บริษัทฯ พร้อมหน้าพาสปอต มาด้วยที่ แฟกซ์ 02-814-9587  ATTN : ถึงพนักงานที่
    ท่านติดต่อด้วย

กรณียกเลิกการเดินทาง
1. แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการ 10% ของราคาทัวร์ทั้งหมด
2. แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 10 วันแต่เกิน 7 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการ 30% ของราคาทั้งหมด
3. แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วันแต่เกิน 3 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำ 50%
4. บอกยกเลิกการเดินทาง 3 วันก่อนการเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด

หมายเหตุ ราคาและรายการที่เสนอมานี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


ราคาโปรแกรมทัวร์
ราคาปกติ: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาสมาชิก: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาบริษัทห้างร้าน:
 ราคาตัวแทนบริษํทนำเที่ยว:บริษัท อินโดไชน่า เอ็กซ์พลอเรอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 973/4 ถ.มาเจริญ(บางบอน5) แขวงหนองแขม เขตหนองแขม จ.กรุงเทพ 10160 Tel. (+66) 0 2814-9585, 0 2814-9586 By EiEi