indochinaexplorer

     
  Home  |  โปรแกรมทัวร์จีน อื่นๆ  |  ข้อมูลประเทศจีน  |  ติดต่อเรา
     
     
ทัวร์สิบสองปันนา เริ่มกรุงเทพฯ - เชียงของ - ห้วยทราย- เชียงรุ้ง - สิบสองปันนา

CODE:C-Hilight-001-6D5N
( 6 วัน 5 คืน เดินทางโดย: รถปรับอากาศ )

   
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์  
 
เที่ยวจีนตอนใต้ ยูนนาน เส้นทางสายวัฒนธรรมบ้านพี่เมืองน้อง
กรุงเทพฯ เชียงของ ห้วยทราย หลวงน้ำทา
บ่อเต็น บ่อหาน เชียงรุ้ง-(เที่ยวสิบสองปันนา)
ตามเส้นทาง R3a โดยรถ  6 วัน 5 คืน
พิเศษ!!!  พักเชียงรุ้ง 3 คืน โรงแรม 4 ดาว
 ชมโชว์ Beautiful South

6 วัน 5 คืน
เดินทางโดย : โค้ชปรับอากาศ
 

กำหนดเดินทาง :   สอบถามเจ้าหน้าที่                                    12,900 บาท  

     ** ทัวร์เป็นคณะส่วนตัว ขั้นต่ำ 8 ท่าน ออกเดินทางได้ทุกวัน**
 
วันแรก กรุงเทพฯ - เชียงของ
 
 17.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย  เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับออกเดินทาง สู่ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ด้วยรถปรับอากาศ  บริการข้าวต้มรอบดึกที่นครสวรรค์ (มื้อ 1 )
 
วันที่สอง เชียงของ - ห้วยทราย - หลวงน้ำทา - บ่อหาน - เมืองหล้า - เชียงรุ้ง
 
 06.00 น. ถึง อ. เชียงของ ให้ท่านปฎิบัติภาระกิจส่วนตัว  พร้อมบริการอาหารเช้า  (มื้อ 2)
หลังอาหารนำคณะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง แล้วนำท่านลงเรือข้ามไปยังเมืองห้วยทราย 
แขวงบ่อแก้ว
ประเทศลาว (สปป. ลาว) 
 
 เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้านอาหารท้องถิ่น (มื้อ 3 )
หลังอาหารนำท่านขึ้นรถปรับอากาศลาว เดินทางตามเส้นทางหมายเลข R3a สู่เมืองบ่อหาน
ประเทศจีน ระหว่างทางผ่านเมืองสำคัญ คือ เมืองเวียงภูคา, เมืองหลวงน้ำทา ท่านจะได้สัมผัสกับ
ธรรมชาติของป่าอันอุดมสมบูรณ์ ลัดเลาะไปตามไหล่เขา ชมความเป็นอยู่แบบพื้นบ้านของชาวลาว
 
 17.00 น. ถึงด่านชายแดน ลาว (เมืองบ่อเต็น) - จีน (เมืองบ่อหาน) ผ่านพิธีตรวจคนเข้า - ออก เมือง เรียบร้อย เปลี่ยนรถเป็นรถปรับอากาศของจีน  เดินทางสู่เมืองบ่อหาน ประเทศจีน
 
 18.00 น. เดินทางถึง เมืองเชียงรุ้ง  นำคณะเข้าสู่โรงแรมที่พัก  GREEN TREE EASTERN HOTEL   หรือเทียบเท่า
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อ 4) จากนั้น.. เชิญท่านเที่ยวชมราตรีถนนคนเดินเชียงรุ้ง  ตามอัธยาศัย
 

วันที่สาม

สวนป่าดงดิบ  -  วัดหลวงไทลื้อ - เจดีย์ 8 เหลี่ยม - โชว์ Beautiful South
 
 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อ 5) หลังอาหารนำ หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เชียงรุ่ง (สิบสองปันนา)  ชม สวนป่าดงดิบ ซึ่งเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วย พืชพันธุ์นานาชนิด นำท่านชมการแสดงสัตว์แสนรู้ มากมาย ท่านสามารถสัมผัสกับธรรมชาติของสัตว์ ต่างๆ อาทิ เสือ หมี ลิง สุนัข ฯลฯและการแสดงพื้นเมืองของชาวเขาเผ่าต่าง ๆ และสาดน้ำกันเพื่อเป็นศิริมงคล ชมหมู่บ้านเก่าแก่ของเผ่าไอนี (อีก้อ) เย้า ฯลฯ และการสาธิตพิธีแต่งงาน ของเผ่าอีก้อ  รวมทั้งชมฝูงนกยูงที่บินมาจากยอดไม้ เพิ่อมากินอาหารที่นักท่องเที่ยวได้เตรียมไว้  เป็นการฝึกนกจากทางสวนป่าดงดิบ
 
 เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(มื้อ 6 )
หลังอาหารพาท่านเที่ยว วัดหลวงเมืองลื้อ  สิบสองปันนา เป็นวัดนิกายหินยานหรือเถรวาท เป็นที่ตั้งของวิทยาลัยศาสนาพุทธสิบสองปันนา เพื่อใช้เป็นที่ศึกษาวิจัยศาสนาพุทธนิกายเถรวาท และท้ายสุด จะเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมศาสนาพุทธนิกายเถรวาท
อีกทั้งยังเป็นสถานที่ชาวไต หรือไทลื้อในแถบเอเชียอาคเนย์ได้สืบค้นเรื่องราวบรรพบุรุษของตัวเองได้ และในปัจจุบันทางการจีนได้รื้อวัดป่าเจที่เคยเป็นวิทยาลัยสงฆ์ย้ายมาอยู่ที่นี่ทั้งหมด  หลังจากนั้นนำท่านเที่ยว สวนบ้านทิง ซึ่งเป็นสวนที่สวยงามมากแห่งหนึ่ง ชม ศาลเจ้า 8 เหลี่ยม ซึ่งสร้างขึ้นในปี คศ. 1701 เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานเข้ากันระหว่างไทยใหญ่กับเรา เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าวัฒนธรรมของเผ่าไทยใหญ่ และชาวไทยใกล้ชิดกันมาก
 
 ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  (มื้อ 7) นำท่านชม สุดยอดของการโชว์ BEAUTIFUL SOUTH ที่สวยงามที่สุด ในสิบสองปันนา ณ ตื่นตาตื่นใจกับการแสดงโชว์วัฒนธรรมชนเผ่าต่างๆ มากมาย เช่น นกยูงรำแพน, รำสิบสองปันนา, ชม แสง, สี, เสียง เก็บภาพความประทับใจ
นำคณะเข้าสู่โรงแรมที่พัก  GREEN TREE EASTERN HOTEL   หรือเทียบเท่า
 
วันที่สี่ สวนม่านทิง - วัดป่าเจ - เมืองใหม่เก้าจอมสิบสองเมือง  - เชียงรุ้ง
 
 เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อ 8) 
นำท่านเดินทางชมสวนแห่งประวัติศาสตร์ สวนม่านทิง ซึ่งอดีตเคยเป็นพระราชอุทยานของกษัตริย์ไทลื้อ (สวนขวัญ) และเป็นสวนที่สมเด็จพระพี่นาง ทรงปลูกต้นโพธิ์คู่ไว้ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ของสองแผ่นดิน ชมศูนย์สมุนไพรไทลื้อ พร้อมรับการนวดฝ่าเท้าฟรี เพื่อผ่อนคลาย จากนั้นนำท่านช๊อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกในตลาดเมืองเชียงรุ้ง และร้านสรรพสินค้าในตัวเมืองเชียงรุ้ง หลังจากนั้นนำท่านชม เจดีย์ขาว เจดีย์ที่เป็นเสมือนสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของเชียงรุ้งหรือเมืองสิบสองปันนา ชม เจดีย์แปดเหลี่ยม ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1701 เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานเข้ากันระหว่างไทยใหญ่กับเรา เป็นเครื่องพิสูจน์ว่า วัฒนธรรมของเผ่าไทยใหญ่และชาวไทยใกล้ชิดกันมาก หลังจากนั้นนำท่านชม  วัดป่าเจ วิทยาลัยพุทธศาสนาของสิบสองปันนา สาขามณฑลยูนนาน ซึ่งหลวงพ่อวัดปากน้ำได้ไปสร้างไว้ วัดป่าเจยังมีชื่อเสียงในอาเซียนอีกด้วย

 
 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (มื้อ 9)  นำชมโครงการเก้าจอมสิบสองเชียง หรือภาษาไทลื้อเรียกว่า "เก้าท่าสิบสองปันนา" ว่าเป็นโครงการ  ภายใต้ยุทธศาสตร์ คุนมั่น-กงลู่ ตั้งอยู่บนพื้นที่ 600 ไร่ ในเขตศูนย์กลางเขตใหม่ ช้างเจี้ยง เมืองเชียงรุ้ง ภายในประกอบด้วยศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ศูนย์กระจายสินค้าหัตถกรรม โรงแรมระดับ 5 ดาว รีสอร์ท สปา ร้านอาหาร สวนสุขภาพ และหมู่บ้านไทลื้อ  จากนั้นพาท่านไปเที่ยว เทศกาลน้ำแข็งแกะสลัก  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่มีความกว้าง2,000 กว่าตารางเมตร พอเข้าประตูจะเห็นหิมะตกด้วยและเล่นหิมะได้ ชมนําแข็งที่แกะสลักสวยๆ
 
 ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  (มื้อ 10)
 
วันที่ห้า บ่อหาน – บ่อเต็น – หลวงน้ำทา – ห้วยทราย – เชียงของ - กรุงเทพฯ
 
 เช้า อรุณสวัสดิ์ รับประทานอาหารเช้า แล้วอิสสระตามอัธยาศัย (มื้อ 11 )
 
 08.00 น. นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้า – ออก เมือง เรียบร้อย เปลี่ยนรถเป็นรถปรับอากาศลาว
ออกเดินทางกลับสู่เมืองห้วยทราย โดยเส้นทางเดิม
 
 เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่เมืองหลวงน้ำทา (มื้อ 12)
หลังอาหารนำท่านเดินทางต่อสู่เมืองห้วยทราย ผ่านพิธีการศุลกากรแล้วนำท่านนั่งเรือข้ามโขงสู่ฝั่งไทย นำท่านขึ้นรถปรับอากาศ เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
 
 19.00 น. บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ที่ จ.พะเยา (มื้อ 13) หลังอาหารเดินทางต่อ
 
วันที่หก กรุงเทพฯ
 
 06.00 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
 
 

หมายเหตุ : โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ทางบริษัทจะยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการต่อท่าน     คณะ 40 ท่าน    Join Tour

เดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านมีเตียง

เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

สอบถามเจ้าหน้าที่ 

12,900.-

12,900.-

12,900.-

2,500.-


อัตรานี้รวม
   - ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตลอดการเดินทางตามรายการ
   - ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 3 คืน (พักห้องละ 2 – 3 ท่าน)
   - ค่าอาหาร 13 มื้อ ตามรายการ
   - ค่ารถบริการท่องเที่ยวตลอดรายการ
   - ค่า VISA เข้าประเทศจีน (ยื่น 4 วัน ทำการ)
   - ค่าธรรมเนียมเช้าชมสถานีต่าง ๆ
   - ค่าหัวหน้าทัวร์, ไกด์ท้องถิ่น
   - ค่าโชว์วัฒนธรรม BEAUTIFUL SOUTH 
   - ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านล่ะ 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม
   - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ
   - ทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ คนละ 10 หยวน / คน / วัน (ตามธรรมเนียม)
   - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีขอบิล) )

เอกสารในการยื่นวีซ่า
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
2. รูปถ่ายหน้าตรง 2 นิ้ว 1 รูป พื้นฉากหลังสีฟ้าเท่านั้น รูปฟิลม์โพราลอยด์ใช้ไม่ได้
**หมายเหตุ**โปรดส่งเอกสารก่อนการเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วัน

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง กรุณาจองมัดจำ 30% ณ วันจอง ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดพร้อมส่งเอกสารประกอบการเดินทาง ประมาณ 15 วันก่อนเดินทางหรือตามที่ บริษัทแจ้งรับเอกสาร การโอนเงิน ชื่อบัญชี บริษัท อินโดไชน่า เอ็กซพลอเรอร์ ธนาคาร กรุงเทพ สาขา บางบอน บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 191-4-12444-9 แฟกซ์สลิปการโอนเงินมาที่บริษัทฯ พร้อมหน้าพาสสปร์อตมาด้วยที่ แฟกซ์ 02-814-9587  ATTN : ถึงพนักงานที่ท่านติดต่อด้วย

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการ 10% ของราคาทัวร์ทั้งหมด
2.แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 10 วันแต่เกิน 7 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการ 30% ของราคาทั้งหมด
3.แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วันแต่เกิน 3 วัน หักค่ามัดจำ 50%
4.บอกยกเลิกการเดินทาง 3 วันก่อนการเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด

หมายเหตุ
บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวข้างต้น และไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากความควบคุมของบริษัทฯ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ เป็นต้น กรณีที่ท่านถูกปฎิเสธไม่ให้เข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่แรงงานไทย และต่างประเทศ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการทั้งหมด

 

 
 

ราคาโปรแกรมทัวร์
ราคาปกติ: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาสมาชิก: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาบริษัทห้างร้าน:
 ราคาตัวแทนบริษํทนำเที่ยว:บริษัท อินโดไชน่า เอ็กซ์พลอเรอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 973/4 ถ.มาเจริญ(บางบอน5) แขวงหนองแขม เขตหนองแขม จ.กรุงเทพ 10160 Tel. (+66) 0 2814-9585, 0 2814-9586 By EiEi