indochinaexplorer

     
  Home  |  โปรแกรมทัวร์จีน อื่นๆ  |  ข้อมูลประเทศจีน  |  ติดต่อเรา
     
     
ทัวร์สิบสองปันนา เที่ยวสิบสองปันนา - จีน

CODE:C-Hilight-002-4D3N
( 4 วัน 3 คืน เดินทางโดย: บิน NokAir )
 
เที่ยวสิบสองปันนา - จีน 
เชียงราย-เมืองหล้า-สิบสองปันนา-วัดป่าเจ-หลวงน้ำทา-เชียงราย
เที่ยวเมืองใหม่ 9 จอม 12 เจียง
  4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : นกแอร์ DD
 

กำหนดเดินทาง :  สอบถามเจ้าหน้าที่ 
ทัวร์เหมา กำหนดวันเดินทางเองได้  

             ** รับจัดทัวร์ส่วนตัว หมู่คณะ ออกเดินทางได้ทุกวัน**
 
วันแรก
กรุงเทพฯ - ดอนเมือง - เชียงราย - บ่อเต็นชายแดนลาว - จีน -  เมืองหล้า - สิบสองปันนา                              ( เที่ยง / เย็น)
 
 07.30 น. ออกเดินทางสู่จังหวัดเชียงราย โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 8714
 
 08.45 น. ถึงสนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวง เดินทางสู่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ใช้เวลาประมาณ 2  ชั่วโมง
 
 11.00 น. ถึงอำเภอเชียงของ รับประทานอาหารอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1)   ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
 
 12.00 น. ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองฝั่งไทย แล้วนำท่านนั่งรถ Shuttle Bus ข้ามสะพานแม่น้ำโขง มิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองฝั่งลาว แล้วเปลี่ยนเป็นรถ สปป.ลาว สู่เส้นทาง R3A   ซึ่งเป็นถนนที่รัฐบาลจีนพยายามผลักดันให้เป็นเส้นทาง Logistics ในการลำเลียงสินค้าจีนสู่ประเทศไทย ลาว พม่า เวียดนาม โดยทางรัฐบาลลาวได้รับการสนับสนุนเงินจากธนาคารพัฒนาแห่งเอเซีย (ADB) ปัจจุบันได้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผ่านเมืองสำคัญคือ เมืองเวียงภูคา สภาพเส้นทางในช่วงนี้  เป็นทางราบสลับกับขึ้นเขาเป็นบางช่วง ผ่านชมทิวทัศน์สองข้างทาง  ท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติของป่าอันอุดมสมบูรณ์ เขียวขจี ลัดเลาะไปตามไหล่เขา และวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบพื้นบ้านของชาวลาว ซึ่งย้อนอดีตของเมืองไทยเมื่อหลายสิบปีก่อน แล้วเดินทางสู่สามแยกนาเตย ไปยังด่านชายแดนลาวที่บ้านบ่อเต็น เดินทางถึงเมืองบ่อเต็นชายแดนลาว-จีน หลังผ่านพิธีเข้าจีนแล้ว เดินทางต่อสู่อำเภอเมืองหล้า  
 
 ค่ำ ถึงเมืองหล้า  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2)    หลังจากนั้นเดินทางต่อสู่เมืองสิบสองปันนา
 
 
 23.00 น. เวลาจีน เร็วกว่าไทย 1 ชม   ถึง เมือง สิบสองปันนา
เข้าที่พักโรงแรม SKY WAY HOTEL(4 ดาว) หรือเทียบเท่า 
 
วันที่สอง
สวนป่าดงดิบ - วัดหลวงเมืองลื้อ - เมืองใหม่เก้าจอม12เชียง -
โชว์พาราณสี - ถนนคนเดิน                     ( เช้า / เที่ยง / เย็น)
 
 เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเที่ยวชม สวนป่าดงดิบ ชมการแสดงสัตว์แสนรู้ และชมฝูงนกยูงนับ 100 ตัวซึ่งจะบินลงจากภูเขาเพื่อมากินอาหารที่นักท่องเที่ยวเตรียมไว้ จากนั้นนำท่านเดินทางขึ้นไปชมหมู่บ้านชาวเขาและการแสดงพื้นเมือง ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเข้าร่วมสนุกได้ อาทิ เต้นรำ ร้องเพลง การสาธิตชีวิตความเป็นอยู่ เป็นต้น หลังจากนั้นนำท่านชม วัดหลวงเมืองลื้อ วัดนิกายหินยานหรือเถรวาท ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยศาสนาพุทธสิบสองปันนา เพื่อใช้ศึกษาพระพุทธศาสนา และแลกเปลี่ยน สืบค้นภูมิประวัติเดิมของบรรพบุรุษ ภายในมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่เป็นพระพุทธรูปปางคันธารราฐ พระพุทธรูปปางขอฝน (ยืน) เป็นพระพุทธรูปที่สร้างตามคติความเชื่อที่ว่า สมัยหนึ่งนครสาวัตถี แคว้นโกศล เกิดความแห้งแล้ง ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาล พืชผลได้รับความเสียหาย ประชาชนขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระประสงค์จะอนุเคราะห์แก่มหาชน พระพุทธองค์ทรงผ้าวัสสิกสาฎก (ผ้าอาบน้ำฝน) แล้วเสด็จไปประทับ ณ บันไดสระโบกขรณี ยกพระหัตถ์ขวาขึ้นกวักเรียกฝน พระหัตถ์ซ้ายรองรับน้ำฝน ทันใดนั้นบังเกิดมหาเมฆตั้งเค้าขึ้นพร้อมกันในทุกทิศานุทิศ ด้วยพุทธานุภาพและพระมหากรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย ฝนได้ตกลงมาเป็นอัศจรรย์ยิ่ง
 
 เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4 ) ณ ภัตตาคาร

หลังจากนั้นพาไปชมเมืองใหม่ 9 จอม 12 เชียง และอิสระถ่ายรูป   ซึ่งเจ้าของโครงการแจ้งไว้ว่า “เป็นอัญมณีแห่งสามเหลี่ยมทองคำใหญ่ แหล่งรวม 1 แม่น้ำ 2 ประตู 9 เจดีย์ (จอม) และ 12 หมู่บ้าน (เจียง) ผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมของไทลื้อและประเทศไทยกับวิถีสมัยใหม่เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว เมืองแห่งธุรกิจนานาชาติ เมืองแห่งชีวิตไทยและไทลื้อ  ณ ริมฝั่งลั่นซ้างเจียงหรือแม่น้ำโขง บริเวณใจกลางที่ดินผืนงาม เนื้อที่ 1,200 หมู่ หรือประมาณ 600 ไร่ ด้านตะวันออกของเมืองจิ่งหง หรือเชียงรุ่ง เมืองเอกแห่งเขตปกครองตนเองสิบสองปันนา กำลังกลายเป็นที่ตั้งเจดีย์ใหม่เอี่ยมที่ถูกสร้างขึ้นเป็น1ใน9เจดีย์ของโครงการ 9 จอม 12 เจียง โครงการพัฒนาที่ดินมูลค่า 200,000  ล้านหยวน หรือราว 940,000 ล้านบาทของ
 
 ค่ำ บริการอาหารค่ำ (มื้อที่ 5) ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นำท่านชมโชว์วัฒนธรรม "พาราณสี" เป็นการนำเสนอถึงพระพุทธศาสนาที่เดินทางเข้ามาถึงเมืองสิบสองปันนา การแสดงงานประเพณีสงกรานต์ และการโชว์ถึงวัฒนธรรมชนเผ่าต่างๆมากมาย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเมืองสิบสองปันนา ดูสวยงามและอลังการเป็นอย่างมาก
ยามค่ำคืน พาท่านเดิน ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน บนสันเขื่อน สีสันต์เมืองเชียงรุ้ง มีของนาๆชนิดให้ท่านได้เลือกซื้อ กว่า 2 กิโล หรือเลือกช้อปปิ้ง ณ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำต่างๆ  อย่างเพลิดเพลิน
เข้าโรงแรมที่พัก  SKY WAY HOTEL(4 ดาว) หรือเทียบเท่า 
 
วันที่สาม ชมพิพิธภัณฑ์ชนชาติ 12 ปันนา-สวนบ้านทิง - วัดป่าเจ - หมู่บ้านไทลื้อม่านห่อป้อง - เมืองหล้า                   ( เช้า / เที่ยง / เย็น)
 
 เช้า รับประทานอาหารเช้า มื้อที่ 6  ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 
 08.00 น. จากนั้นนำท่าน ชมพิพิธภัณฑ์ชนชาติ 12 ปันนา ชมประวัติความเป็นมาของชนชาติ ไทลื้อ สิบสองปันนา เสร็จแล้ว หลังจากนั้นพาไปชม สวนม่านทิง เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของที่นี่ พื้นที่กว่า 400 ประจำเมืองเชียงรุ่งซึ่งมีความหมายว่า สวนแห่งวิญญาณ บริเวณด้านหน้าสวนมีอนุสาวรีย์ของโจวเอินไหล อดีตนายกรัฐมนตรีของจีน ที่แต่งกายด้วยชุดของชาวไทลื้อ อนุสาวรีย์นี้สร้างไว้เพื่อรำลึกถึงอดีตนายก ท่านนี้เมื่อครั้งที่โจวเอินไหลได้มาร่วมเล่นสงกรานต์กับชาวไทลื้อเมื่อปี 1962 และไม่ไกลกับอนุสาวรีย์ยังมีต้นโพธิ์ 2 ต้น ที่สมเด็จพระพี่นางเธอฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มาทรงปลูกไว้ด้วยเมื่อปี 1985 เมื่อพระองค์ได้เสด็จมาเยือนที่นี่ จากนั้นเดินเข้าไปภายในสวนอีกหน่อย  ก็จะได้พบกับอูฐตัวโตที่มีไว้ให้คนขึ้นขี่หลังถ่ายรูปได้ด้วย แล้วเข้าไปอีก ทุกท่านสามารถชม เจดีย์หน่อไม้ได้ต่อไปจะไปชมวัดป่าเจ วัดป่าเจ  เป็นวัดพุทธหินยาน ( เถรวาส ) ซึ่งตั้งอยุ่ทางทิศใต้ของสวนม่านทิง บนเนื้อที่ 3000 ตารางเมตร ในอดีตวัดแห่งนี้ เป็นวัดที่เจ้าปกครองสิบสองปันนาใช้เป็นที่ไหว้พระและประกอบศาสนกิจ ภายในวัดมีวิหารและอุโบสถ และกุฏิซึ่งเป็นที่จำวัดของพระสงค์ รวมทั้งอาคารซึ่งเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยพุทธศาสนาของมณฑลยูนาน วัดป่าเจนับเป็นศาสนสถานที่สำคัญของเมืองเชียงรุ้ง
 
 เที่ยง รับประทานอาหาร กลางวัน  มื้อที่ 7 ณ ภัตตาคาร
 
 บ่าย หลังอาหารกลางวัน เดินทางสู่ หมู่บ้านไทลื้อม่านห่อป้อง เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ของไทลื้อ อยู่นอกเมืองเชียงรุ้ง ท่านสามารถเข้าไป  ชมบ้านไทลื้อ และสามารถคุยกับชาวไทลื้อได้ จากนั้นชม พิพิธภัณฑ์ชนชาติ 12 ปันนา ชมห้องแสดงวัฒนธรรม ห้องแสดงประวัติศาสตร์ และห้องแสดงสัตว์และพืชต่างๆของสิบสองปันนา เดินทางต่อถึงเมืองหล้า ในอดีตเมืองนี้เป็นที่หยุดพักของคนเดินทางและยังเป็นเส้นทางการอพยพของชาวไทลื้อเข้าสู่ประเทศไทย   เดินทางสู่อำเภอเมืองหล้า
 
 ค่ำ ถึงเมืองหล้า รับประทานอาหาร มื้อที่ 8 ณ ภัตตาคาร
เข้าพักโรงแรม KingLand Hotel   4 ดาว   หรือเทียบเท่า 
 
วันที่สี่ ตลาดเช้าเมืองหล้า - บ่อกาน - บ่อเต็น - หลวงน้ำทา - เชียงของ - เชียงราย - กรุงเทพฯ
 
 เช้า รับประทานอาหารเช้า มื้อที่ 9 ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระให้ท่านเที่ยวชม ตลาดยามเช้า ในตลาดเต็มไปด้วยผักสดหลากหลายชนิด รวมถึงผลไม้ อาทิเช่น แอปเปิ้ล, ลูกท้อ, ลิ้นจี่, เครื่องเทศ, สมุนไพร และเครื่องยาจีน มากมาย และชมความเป็นอยู่วิถีตลาดยามเช้า
 
 08.00 น. เดินทางผ่านเมืองหล้า  ผ่านด่านตม.จีน  เข้าสู่เมืองหลวงน้ำทา
 
 เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง มื้อที่ 10 หลังอาหารเดินทางต่อยังด่านเชียงของ ผ่านด่านตรวจคนเข้า - ออกเมือง จากนั้นนำท่านขึ้นรถ เดินทางยังร้านอาหาร
 
 16.00 น. คณะเดินทางถึงเมืองห้วยทราย นำท่านผ่านพิธีการศุลกากรแล้วนำท่านข้ามโขงสู่ฝั่งไทยสู่ จังหวัดเชียงราย เดินทาง สู่ สนามบิน เชียงรายโดยสายการบินนกแอร์
เที่ยวบินที่ DD 8723 18.25-19.40
 
 19.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 
 
 

หมายเหตุ : โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ทางบริษัทจะยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ

ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่   

อัตรานี้รวม

•  ค่าตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ กรุงเทพ – เชียงราย / เชียงราย – กรุงเทพ
•  ค่าโรงแรมที่พัก 4 คืน   ,ค่าวีซ่า (หน้าด่าน) ประเทศจีน , ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ
•  ค่ามัคคุเทศก์ (จีน) ท้องถิ่นนำเที่ยว  ,ค่ามัคคุเทศก์ไทยนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
•  ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 1,000,000  บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์)
•  ค่ารักษาพยาบาลระหว่างการเดินทาง 500,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขกรมธรรม์)
•  ค่าเข้าชมโชว์เมืองพาราณสี และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
อัตรานี้ไม่รวม
•  ค่าทิปมัคคุเทศก์จีนและคนขับรถ (ไกด์+คนขับรถ 80 หยวน  หรือเงินไทย 400 บาท/ต่อท่าน)
•  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มพิเศษและค่าอาหาร
•  ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

เอกสารเดินทาง     1.หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือก่อนเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

เอกสารในการยื่นวีซ่า
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
2. รูปถ่ายหน้าตรง 2 นิ้ว 1 รูป พื้นฉากหลังสีฟ้าเท่านั้น รูปฟิลม์โพราลอยด์ใช้ไม่ได้
**หมายเหตุ**โปรดส่งเอกสารก่อนการเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วัน

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง กรุณาจองมัดจำ10,000 บาท ณ วันจอง ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดพร้อมส่งเอกสารประกอบการเดินทาง ประมาณ 15 วันก่อนเดินทางหรือตามที่ บริษัทแจ้งรับเอกสาร การโอนเงิน ชื่อบัญชี บริษัท อินโดไชน่า เอ็กซพลอเรอร์ ธนาคาร กรุงเทพ สาขา บางบอน บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 191-4-12444-9 แฟกซ์สลิปการโอนเงินมาที่บริษัทฯ พร้อมหน้าพาสสปร์อตมาด้วยที่ แฟกซ์ 02-814-9587  ATTN : ถึงพนักงานที่ท่านติดต่อด้วย

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วันแต่เกิน 3 วัน หักค่ามัดจำ 50%
2.บอกยกเลิกการเดินทาง 3 วันก่อนการเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด

หมายเหตุ
บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวข้างต้น และไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากความควบคุมของบริษัทฯ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ เป็นต้น กรณีที่ท่านถูกปฎิเสธไม่ให้เข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่แรงงานไทย และต่างประเทศ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการทั้งหมด
**หมายเหตุ**โปรดส่งเอกสารก่อนการเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วัน

 
 

ราคาโปรแกรมทัวร์
ราคาปกติ: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาสมาชิก: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาบริษัทห้างร้าน:
 ราคาตัวแทนบริษํทนำเที่ยว:บริษัท อินโดไชน่า เอ็กซ์พลอเรอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 973/4 ถ.มาเจริญ(บางบอน5) แขวงหนองแขม เขตหนองแขม จ.กรุงเทพ 10160 Tel. (+66) 0 2814-9585, 0 2814-9586 By EiEi