indochinaexplorer

     
  Home  |  โปรแกรมทัวร์จีน อื่นๆ  |  ข้อมูลประเทศจีน  |  ติดต่อเรา
     
     
เซี่ยงไฮ้ - ล่องทะเลสาบซีหู - นมัสการพระยูไล 6 วัน 5 คืน BY MU

CODE:CE007-6D5N
( 6 วัน 5 คืน เดินทางโดย: สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINE )

   
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์  
 
เซี่ยงไฮ้ - ล่องทะเลสาบซีหู - นมัสการพระยูไล
ล่องทะเลสาบซีหู อลังการโชว์เมืองจำลองซ่ง นมัสการพระยูไล พระใหญ่หลิงซาน
เมืองจำลองสามก๊ก สัมผัสการช้อปปิ้ง
ณ ถนนนานกิง ความสวยงามหาดว่ายทาน หอไข่มุก นมัสการพระหยกขาว ตื่นเต้นกับรถไฟแม่เหล็กที่เร็วที่สุด
6 วัน 5 คืน
เดินทางโดย : MU
 
วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
 23.30 น.

คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรรภูมิผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 10 เคาน์เตอร์ U 15 -21 สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINE (MU) พบเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความ สะดวก แก่ท่านในการเช็คสัมภาระและที่นั่งบนเครื่อง

 
วันที่สอง เซี่ยงไฮ้ - เมืองโบราณอู้เจิ้น - ล่องเรือทะเลสาบซีหู - สวนใบชา – การแสดงเจำลองซ่งเฉิน
 
 .......น. เหินฟ้าสู่นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสายการบินเหมาลำไชน่า อีสเทรินส์ แอร์ไลน์เที่ยวบินที่ MU.......
 
 .......น.

ถึงนครเซี่ยงไฮ้ ณ สนามบินผู่ตง หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่าน รับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคาร หลังอาหาร จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังเมืองโบราณอู้เจิ้น ซึ่งเป็นคลองขุดที่ยาวที่สุดของโลกห่างจากนครเซี่ยงไฮ้เพียง 100 กิโลเมตร และห่างจากเมืองหังโจวเพียง 60 กิโลเมตร ตำบลอู้เจิ้นนี้มีประวัติอารยธรรมที่ยาวนานถึง 7000ปี และมีประวัติในการสร้างตำบลที่นานกว่า 1300 ปีเป็นตำบลที่มีวัฒนธรรมอันเก่าแก่และอุดมสมบูรณ์ ภายในตำบลอู้เจิ้น มีแม่น้ำลำธารไหลผ่านสลับกันไปมา มีบ้านเรือนของชาวบ้านมากมายที่สร้างขึ้นตามริมน้ำ มีสะพานเล็กๆและบ้านเรือนของชาวบ้านที่มีรูปทรงอันสวยงาม เป็นธรรมชาติและมีเอกลักษณ์เฉพาะตน

 
 เที่ยง

อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว โดยรถโค้ชปรับอากาศ “ เมืองหังโจว ” เมืองหลวงของมณฑลเจ๋อเจียง ซึ่งได้รับสมญานามว่า “สวรรค์บนดิน” เป็นแหล่งเภสัชอุตสาหกรรม และสถาบันศิลปะที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศจีนชาวโลกรู้จักเมืองนี้จากบันทึกของมาร์โคโปโล ตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 16 จากนั้นนำท่านล่องเรือชม ทะเลสาบซีหูอันสวยงามวิจิตรตระการตา ชมทิวทัศน์สิบแห่งของ ทะเลสาบซีหูได้แก่ต้วนฉานเสียน, ชานถานอิ้นเหยียน และหนานผิงอ่วนจง เป็นต้น ทะเลสาบแห่งนี้เป็นต้นกำเนิดของตำนานเรื่อง “นางพญางูขาว” และชมความงามของธรรมชาติอันสดชื่นรอบๆทะเลสาบจากนั้น ชมหมู่บ้านใบชาบ่อมังกร อันลือชื่อที่มีชื่อเสียงของเมืองจีน ซึ่งท่านจะได้ชิมน้ำชาที่มีรสชาติที่แสนยอดเยี่ยมจากใบชาหลงจิ่ง ชานี้เป็นใบชาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศจีน มีประวัติยาวนานกว่า 20,000 ปี มีประโยนช์มากมายเช่น บำรุงสายตา ลดไขมันในเส้นเลือด ลดน้ำหนัก ใบชาที่นี้เป็นใบชาที่มีชื่อเสียงใช้ในการต้อนรับแขกของทางรัฐบาล พระราชินีแห่งอังกฤษ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์

 
 เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร แล้วนำท่าน ชมโชว์ราชวงศ์ซ่ง ที่มีความสวยงามตระการตา พร้อมชมการแสดงประวัติศาสตร์และวิธีชีวิตของชาวซ่งในสมัยโบราณ ภายใต้สโลแกนที่ว่า “ให้เวลาเรา 1 วัน เราจะคืนให้ท่าน 1,000 ปี นำท่านเข้าสู่ที่พัก CROWN PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่สาม เมืองหังโจว – ซูโจว – วัดซีหยวน – สวนหลิวหยวน - โรงงานผ้าไหม
 
 เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรมที่พัก แล้วนำท่านเดินทางสู่ เมืองซูโจว เมืองที่สวยงามด้วยสวนสวยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจำเมืองซูโจว อดีตดินแดนย่านนี้เรียกว่า “ เจียงหนาน” อุดมไปด้วยพืชพรรณธัญญาหารและสาวงามแห่งเจียงหนานที่มีความงดงามเป็นเลิศ จนได้รับการคัดเลือกให้เป็นมเหสี และ นางสนมมากมายในอดีตกาล ถึงเมืองซูโจว

 
 เที่ยง

บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่าน ชม วัดซีหยวนนมัสการ พระยูไล ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในวิหารหลังใหญ่ และชมพระพุทธรูป 500 องค์ที่มีพระพักตร์ไม่เหมือนกันแม้แต่องค์เดียว นมัสการเจ้าแม่กวนอิม 1000 มือ 1000 ตา และ ชม พระจี้กง ที่แกะสลักไว้ด้านบนที่มีความแปลกวิจิตรตระการตา จากนั้นนำท่าน ชม โรงงานผ้าไหม ชมความงามในการเดินแฟชั่น โชว์เกี่ยวกับผ้าไหมโดยเฉพาะ ผ้าไหมที่เมืองซูโจว มีชื่อเสียงตั้งแต่ครั้งที่พระนางซูสีไทเฮาเมื่อครั้งยังเรืองอำนาจอยู่

 
 เย็น

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก BEST WESTERN PREMIER HOTEL หรือเทียบเท่า

 
วันที่สี่ ซูโจว - อู๋ซี – โรงถ่ายสามก๊ก – พระใหญ่หลิงซาน
 
 เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอู๋ซิ เมืองที่อดีตเคยมีชื่อเสียงมาก เนื่องจากมีแร่ดีบุกอยู่มากมาย และ เป็นเมืองที่โอบล้อมด้วยภูเขาและทะเลสาบไท่หู อันมีชื่อเสียงจากนั้นนำท่านสู่ เมืองจำลอง สามก๊กให้ท่านได้ชมความอลังการของเมืองจำลองสามก๊ก สถานที่แห่งที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องสามก๊ก ท่านจะได้ชมการแสดงการต่อสู้อันตื่นตาตื่นใจ และได้เก็บภาพไว้เป็นที่ระลึก

 
 เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านชม พระใหญ่ที่เขาหลิงซาน พระพุทธรูปปรางค์ยืนองค์ใหญ่ ตั้งอยู่กลางแจ้ง มีความสูงถึง 88 เมตร ลักษณะพระพักตร์แสนงดงาม ยามเมื่อท่านได้มองพระพักตร์องค์พระ ท่านจะเกิดความปิติและความรู้สึกซาบซึ้งอยู่ภายในหัวใจท่านจากนั้นอิสระให้ท่านกราบไหว้ ขอพรเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตัวท่านเอง จากนั้นนำท่านชมความงดงามของ ฟาร์มไข่มุกน้ำจืด ที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองอู๋ซิแห่งนี้

 
 เย็น

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก GANGLI HOTEL หรือเทียบเท่า

 
วันที่ห้า อู๋ซี - มหานครเซี่ยงไฮ้ - หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ – ปิ้งถนนนานจิงลู่ - หอไข่มุข ที.วี
 
 เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรมที่พัก นำท่านเดินทางออกจากเมืองอู๋ซิไปยังเมืองเซี่ยงไฮ้ เมืองที่ได้รับการขนานนามว่า“นครปารีสแห่งตะวันออก” ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำหวังผู่ เส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงคนทั้งมหานครที่แสนเจริญนี้

 
 เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจากนั้นนำท่าน บริเวณหาดว่ายทาน หรือ หาดเจ้าพ่อเซียงไฮ้ สมัยก่อนเรียกว่าหาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ชมวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำหวงผู่ ซึ่งในอดีตเป็นที่เช่าของบรรดาประเทศนักกล่าอาณานิคมสิ่งปลูกสร้าง จึงเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก และฝั่งเมืองใหม่เป็นสิ่งก่อสร้างที่ทันสมัยที่สุดของจีน ซึ่งมีตึกที่สูงที่สุดของเมืองจีนสูงถึง 88ชั้นสามารถมองเห็นหอไข่มุกที่อยู่อีกฝั่งแม่น้ำเป็นสัญลักษณ์ ของเมืองเซี่ยงไฮ้ นำท่านไปสู่ ถนนนานจิง ถนนแห่งนี้เปรียบเสมือนย่านสีลม ของเมืองไทย และคล้ายถนนออร์ชารด์ของเมืองสิงคโปร์ ถนนนี้มีความยาวถึง 5 กม.มีห้างสรรพสินค้ามากมายอยู่บนถนนแห่งนี้ ย่านนี้เป็นย่านที่คึกคักและทันสมัยที่สุดในเมืองเซี่ยงไฮ้ให้ท่านได้ช้อปปิ้ง สินค้า Brand name ทั้งสองข้างทางมีห้างสรรพสินค้าให้ท่านเลือก ซื้อมากมาย

 
 ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านสู่ หอคอยไข่มุกที.วี นำท่านขึ้นหอคอย เพื่อชมความงดงามของ มหานครเซี่ยงไฮ้ นำท่านเข้าสู่ที่พัก JIN SHA HOTEL หรือเทียบเท่า

 
วันที่หก วัดพระหยกขาว - ตลาดสินค้าพื้นเมืองเฉิงหัวเมี่ยว – ตลาดหวงหลง –รถไฟแม่เหล็ก – กรุงเทพฯ
 
 เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรมที่พัก หลังอาหารนำท่านสู่ วัดพระหยกขาว ให้ท่านได้นมัสการวัดหยกขาว ซึ่งประดิษฐานอยู่ 2 องค์ ทั้ง ปางนั่งและ ปางนอน

 
 เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารนำท่านเดินทางสู่ ตลาดเฉินหวังเมี่ยว หรือ ตลาดร้อยปี ซึ่งเป็นตลาดเก่าของผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้คนเซี่ยงไฮ้ ให้ท่านได้ถ่ายภาพกับบ้านเก่ากว่าร้อยปี ที่ยังคงความงดงามและช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง เสื้อผ้า หรือจะลองชิมเสี่ยวหลงเปา อาหารขึ้นชื่อได้ที่นี่ ท่านช้อปปิ้งสินค้านานาชนิดที่ ตลาดช้อปปิ้งหลงหัว แหล่งรวมสินค้ากระเป๋ารองเท้า เสื้อผ้า ก๊อปปี้ยี่ห้อดังๆ

 
 18.00 น.

บริการอาหรค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านสัมผัสความเร็ว บนขบวน รถไฟแม่เหล็ก ซึ่งขณะนี้ถือว่าเร็วที่สุดในโลก มีความเร็วเทียบเท่า เครื่องบิน คือ 430 กม/ชม. ซึ่งเร็วกว่าลูกกระสุนสู่สนามบิน

 
 ......น.

เหินฟ้าสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบินเหมาลำ CHINA EASTERNAIRLINES เที่ยวบินที่ MU.....

 
 ......น.

ถึงท่าอากาศยานสุวรรรณภูมิโดยความสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 
 

************** ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***************

 
 

ราคาโปรแกรมทัวร์
ราคาปกติ: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาสมาชิก: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาบริษัทห้างร้าน:
 ราคาตัวแทนบริษํทนำเที่ยว:บริษัท อินโดไชน่า เอ็กซ์พลอเรอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 973/4 ถ.มาเจริญ(บางบอน5) แขวงหนองแขม เขตหนองแขม จ.กรุงเทพ 10160 Tel. (+66) 0 2814-9585, 0 2814-9586 By EiEi