indochinaexplorer

     
  Home  |  โปรแกรมทัวร์จีน อื่นๆ  |  ข้อมูลประเทศจีน  |  ติดต่อเรา
     
     
เซี่ยงไฮ้ - หังโจว - ซูโจว - อู๋ซิ 5 วัน 3 คืน BY MU

CODE:CE015-6D5N
( 5 วัน 3 คืน เดินทางโดย: สายการบิน )

   
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์  
 

เซี่ยงไฮ้ - หังโจว - ซูโจว - อู๋ซิ
ซูโจว วัดซีหยวน ประตูน้ำผ่านเหมิน
หังโจว ล่องทะเลสาบซีหู อลังการโชว์เมืองจำลองซ่ง อู๋ซี พระใหญ่หลิงซาน
เมืองจำลองสามก๊ก ตื่นเต้นกับรถไฟแม่เหล็ก
ที่เร็วที่สุด ช้อปปิ้งถนนนานกิง ขึ้นหอไข่มุก ชมทิวทัศน์เมืองเซี่ยงไฮ้ ณ หาดว่ายทาน
****อาหารพิเศษ ปูขน,กุ้งมังกร+ไวน์แดง,
หมูตงโพ,กระดูกหมูอู๋ซี,
อาหารที่ขึ้นชื่อ ไก่ขอทาน****
5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : MU

 
วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
 23.30 น.

คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 10 เคาน์เตอร์ 15 - 21 สายการบินChina Eastern Airlines พบ เจ้าหน้าที่ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านในเรื่องสัมภาระและที่นั่งบนเครื่องบิน

 
วันที่สอง เซี่ยงไฮ้ -หังโจว– ทะเลสาบซีหู – ใบชา – เมืองจำลองซ่ง
 
 ......น. ออกเดินทางสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสายการบินเหมาลำไชน่า อีสเทิร์น แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU........
 
 ......น.

ถึงสนามบินเซี่ยงไฮ้ ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านรับประทานอาหารเช้าที่ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว โดยรถโค้ชปรับอากาศ “ หังโจว ” เมืองหลวงของมณฑลเจ๋อเจียง ซึ่งได้รับสมญานามว่า “ สวรรค์บนดิน” ชาวโลก รู้จักเมืองนี้จากบันทึกของ มาร์โคโปโล ตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 16 หังโจว เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อว่ามีธรรมชาติงดงามราวกับจิตรกรฝีมือดีบรรจงวิจิตรขึ้น ตัวอาคารบ้านเรือน ไม่สูงมากนัก ตึกใหญ่จะสูงแค่ 7-8 ชั้น เนื่องจากเกรงว่าจะไปบดบังทิวทัศน์ที่สวยงามโดยรอบ หังโจวเป็นเมืองเก่าแก่โบราณติด 1 ใน 7 ของจีน ที่ประกอบไปด้วย ซีอาน โล่วหยาง เจ้อโจว ปักกิ่ง นานกิง หังโจว เสฉวน จากนั้นนำท่านล่องเรือชม ทะเลสาบซีหู อันสวยงามวิจิตรตระการตา ชมทิวทัศน์ สิบแห่งของ ทะเลสาบซีหู ได้แก่ต้วนฉานเสียน, ชานถานอิ้นเหยียน และหนานผิง อ่วนจง เป็นต้น ทะเลสาบแห่งนี้เป็นต้นกำเนิดของตำนานเรื่อง “นางพญางูขาว” และชมความงามของธรรมชาติอันสดชื่นรอบๆทะเลสาบจนได้รับสมญานามว่า “พฤกษชาติในนรคินทร์”

 
 เที่ยง

บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

 
 บ่าย

นำท่านชม หมู่บ้านใบชาบ่อมังกร อันลือชื่อที่มีชื่อเสียงของเมืองจีน ซึ่งท่านจะได้ชิมน้ำชาที่มีรสชาติที่แสนยอดเยี่ยมจาก ใบชาหลงจิ่ง ชานี้เป็นใบชาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศจีน มีประวัติยาวนานกว่า 20000 ปี มีประโยนช์มากมายเช่น บำรุงสายตา ลดไขมันในเส้นเลือด ลดน้ำหนัก ใบชาที่นี้เป็นใบชาที่มีชื่อเสียงใช้ในการต้อนรับแขกของทางรัฐบาล อาทิเช่นพระราชินีแห่งอังกฤษสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์

 
 เย็น

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร *** พิเศษ ชิมไก่ขอทาน อาหารพื้นเมืองหังโจว***
จากนั้นนำท่าน ชมโชว์ราชวงศ์ซ่ง ที่มีความสวยงามตระการตาพร้อมชมการแสดงประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของ ชาวซ่งในสมัยโบราณครั้งเก่า จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก CROWN PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า

 
วันที่สาม หังโจว – ซูโจว – วัดซีหยวน –ประตูน้ำผ่านเหมิน - โรงงานผ้าไหม – อู๋ซี
 
 เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรมที่พัก แล้วนำท่านเดินทางสู่ เมืองซูโจว เมืองที่สวยงามด้วย สวนสวยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจำเมืองซูโจว อดีตดินแดนย่านนี้เรียกว่า “ เจียงหนาน” อุดมไปด้วยพืชพรรณธัญญาหารและสาวงามแห่งเจียงหนานที่มีความงดงามเป็นเลิศ จนได้รับการคัดเลือกให้เป็นมเหสี และ นางสนมมากมายในอดีตกาล ถึงเมืองซูโจว

 
 เที่ยง

บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านชม วัดซีหยวนนมัสการ พระยูไล ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในวิหารหลังใหญ่ และชม พระพุทธรูป 500 องค์ที่มีพระพักตร์ไม่เหมือนกันแม้แต่องค์เดียว นมัสการเจ้าแม่กวนอิม 1000 มือ 1000 ตา และ ชม พระจี้กง ที่แกะสลักไว้ด้านบนที่มีความแปลกวิจิตรตระการตานำท่านชม ประตูน้ำผ่านเหมิน สร้างในสมัยราชวงศ์ชุนซิว โดยจักรพรรดิอู๋หวัง ประตูน้ำแห่งนี้ ถือได้ว่าเป็นประตูเมืองเพียงแห่งเดียวที่ได้มีการอนุรักษ์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าของประตูแห่งนี้ จะมีสะพานหินชื่อว่าอู่เหมินเฉียวเป็นสะพานขนาดใหญ่ที่สามารถให้เรือผ่านไปมาได้ ลักษณะของสะพานคล้ายนกกางปีกสะพานนี้ยังมีชื่ออีกชื่อว่า สะพานมังกร เนื่องจากผู้ที่ต้องการจะเดินทางเข้าออกเมืองไม่ว่าจะเป็นทางบกหรือทางน้ำ จำเป็นต้องเดินทางผ่านสะพานนี้ถือว่าเป็นคลองขุดที่ยาวที่สุดในโลกมีความยาวทั้งสิ้น 1,800 กม. จากนั้นนำท่านชมโรงงานผ้าไหม ชมความงามในการเดินแฟชั่น โชว์เกี่ยวกับผ้าไหมโดยเฉพาะ ผ้าไหมที่เมืองซูโจว มีชื่อเสียงตั้งแต่ครั้งที่พระนางซูสีไทเฮาเมื่อครั้งยังเรืองอำนาจอยู่ ต่อมาท่านได้ทรงประชวรด้วยโรคปวดตามไขข้อและได้ซินแสที่รอดจากการประหาร เพราะได้สั่งแค่ผ้าห่มไหมจากเมืองซูโจวให้ทรงห่ม แก้อาการปวดตามข้อ และปวดกระดูก แก้โรคนอนไม่หลับ ฯลฯ แล้วนำท่านเดินทางสู่เมืองอู๋ซี

 
 เย็น

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ** พิเศษ ชิมกระดูกหมูอู๋ซี**จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก GANGLI HOTEL หรือเทียบเท่า

 
วันที่สี่ เมืองจำลองสามก๊ก –พระใหญ่ที่เขาหลิงซาน – เซี่ยงไฮ้ – หาดว่ายทาน-หอคอยไข่มุก ที.วี
 
 เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่านสู่ เมืองจำลองสามก๊ก ให้ท่านได้ชมความอลังการของเมืองจำลองสามก๊ก สถานที่แห่งที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องสามก๊ก ท่านจะได้ชมการแสดงการต่อสู้ และได้เก็บภาพไว้เป็นที่ระลึก จากนั้นนำท่านชม ฟาร์มไข่มุกน้ำจืด ที่มีชื่อเสียงของเมืองอู๋ซิและเป็นที่รู้จักซึ่งมีความงดงามมาก จากนั้นนำท่านชม พระใหญ่ที่เขาหลิงซานพระพุทธรูปปรางค์ยืนองค์ใหญ่ ตั้งอยู่กลางแจ้ง มีความสูงถึง 88เมตร ลักษณะพระพักตร์แสนงดงามยาม เมื่อท่านได้มองพระพักตร์องค์พระท่านจะเกิดความปิติและความรู้สึกซาบซึ้งอยู่ภายในหัวใจท่าน จากนั้นอิสระให้ท่านกราบไหว้ขอพรเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตัวท่านเอง

 
 เที่ยง

บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

 
 บ่าย

นำท่าน เดินทางสู่ เมือง เซี่ยงไฮ้ เป็นชุมชนเก่าแก่นับตั้งแต่สมัยสามก๊ก ( 475-221 ปีก่อนคริสต์กาล ) เดิมเคยชื่อว่า ซ่างไห้ ตามชื่อเจ้าเมือง ต่อมาเปลี่ยนเป็น หู้ ที่แปลว่า ไซดักปลาเพราะในอดีต เมื่อ 5,000 ปี ก่อน ที่แถบนี้เคยเป็นทะเลมาก่อน และเต็มไปด้วย หมู่บ้านชาวประมง ต่อมาเมืองเซี่ยงไฮ้ ได้เจริญอย่างขีดสุด หลังสงครามฝิ่นในปี ค.ศ 1848 สมัยราชวงศ์ชิง ชาวต่างชาติได้เข้ามาทำการค้าโดยเสรี โดยมีเขตแบ่งเช่าพื้นที่หลายแห่ง สำหรับชาวต่างชาติ ทำให้เกิดสถาปัตยกรรมแบบยุโรป สมัยใหม่จึงทำให้เซี่ยงไฮ้ได้รับการขนานนามว่า "นครปารีสแห่งตะวันออก"

 
 ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านสู่ หอคอยไข่มุกที.วี นำท่านขึ้นหอคอย เพื่อชมความงดงามของ มหานครเซี่ยงไฮ้จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก JINSHA HOTEL หรือเทียบเท่า

 
วันที่ห้า วัดพระหยกขาว- ช้อปปิ้งถนนนานจิงลู่-ตลาดสินค้าพื้นเมืองเฉิงหัวเมี่ยว- ตลาดหลงหัว- รถไฟแม่เหล็ก- กรุงเทพฯ
 
 เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรมที่พัก นำท่านเดินทางเยี่ยมชม วัดพระหยกขาว ให้ท่านได้ชมและนมัสการขอพรจากพระพุทธรูปที่สร้างด้วยหยกขาวทั้งองค์ ครั้งอัญเชิญมาจากพม่า ตามเส้นทางตำนานอัญเชิญพระไตรปิฎกจากชมพูทวีปของพระอรหันต์ ถังซัมจั๋ง ที่ชาวเมืองเซี่ยงไฮ้ ให้ความเคารพสักการะ บูชา ซึ่งมีความงดงามมาก ให้ท่านได้สักการะ และขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามอัธยาศัยนำท่านไปสู่ ถนนนานจิง ถนนแห่งนี้เปรียบเสมือนย่านสีลม ของเมืองไทย และคล้ายถนนออร์ชารด์ของเมืองสิงคโปร์ ถนนนี้มีความยาวถึง 5 กม. มีห้างสรรพสินค้ามากมายอยู่บนถนนแห่งนี้ ย่านนี้เป็นย่านที่คึกคักและทันสมัยที่สุดในเมืองเซี่ยงไฮ้ให้ท่านได้ช้อปปิ้ง สินค้า Brand name ทั้งสองข้างทางมีห้างสรรพสินค้าให้ท่านเลือก ซื้อมากมาย

 
 เที่ยง

บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ ตลาดเฉินหวังเมี่ยว หรือ ตลากร้อยปี ซึ่งเป็นตลาดเก่าของผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้คนเซี่ยงไฮ้ ให้ท่านได้ถ่ายภาพกับบ้านเก่ากว่าร้อยปี ที่ยังคงความงดงามและช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง เสื้อผ้า หรือจะลองชิมเสี่ยวหลงเปา อาหารขึ้นชื่อได้ที่นี่ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ตลาดหลงหัว ซึ่งเป็นถนนช้อปปิ้งสินค้าแบลนด์แนมเลียนแบบหรือเรียกกันว่า ถนนเซียงหยางใหม่

 
 เย็น

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านนั่ง รถไฟแม่เหล็ก เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของนครเซี่ยงไฮ้ใช้เวลาจากสนามบินผู่ตงถึงตัวเมืองเซี่ยงไฮ้ใช้เวลาเพียง 8 นาทีเท่านั้น

 
 ......น.

นำท่านเดินทางสู่สนามบินเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบินเหมาลำไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์
เที่ยวบินที่ MU ......

 
 ......น.

ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 
 

************** ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ **************

 
 

ราคาโปรแกรมทัวร์
ราคาปกติ: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาสมาชิก: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาบริษัทห้างร้าน:
 ราคาตัวแทนบริษํทนำเที่ยว:บริษัท อินโดไชน่า เอ็กซ์พลอเรอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 973/4 ถ.มาเจริญ(บางบอน5) แขวงหนองแขม เขตหนองแขม จ.กรุงเทพ 10160 Tel. (+66) 0 2814-9585, 0 2814-9586 By EiEi