indochinaexplorer

     
  Home  |  โปรแกรมทัวร์จีน อื่นๆ  |  ข้อมูลประเทศจีน  |  ติดต่อเรา
     
     
กวางเจา - กุ้ยหลิน - กุ้ยหยาง 5 วัน 4 คืน BY CZ

CODE:CE024-6D5N
( 5 วัน 4 คืน เดินทางโดย: โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES )

   
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์  
 
กวางเจา - กุ้ยหลิน - กุ้ยหยาง
5 วัน 4 คืน
เดินทางโดย : CZ
 
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – กวางเจา – สวนเยี่ยะซิ่ว-อนุสาวรีย์ 5 แพะ- กุ้ยหลิน
 
 06.00 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 9 เคาน์เตอร์ U สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับ

 
 08.00 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองกวางเจา โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ362

 
 11.10 น.

ถึงสนามบินไป่หวิน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และด่านศุลกากรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นำท่านสู่เมืองกวางเจาซึ่งเป็นเมืองเอกตั้งอยู่ภาคใต้ของมณฑลกวางตุ้ง เป็นเมืองวัฒนธรรมเก่าแก่อันลือชื่อมาแต่โบราณเล่าลือจนถึงปัจจุบันว่ามี เทวดา 5 องค์ สวมเครื่องแต่งกาย 5 สี ขี่แพะ 5 สี คาบรวงข้าวมาให้ชาวบ้านเพาะปลูกเพื่อขยายพันธุ์ มอบความอุดมสมบูรณ์อยู่เย็นเป็นสุขตลอดกาล จึงได้รับการขนานนามว่า “เมืองแพะ” “เมืองรวงข้าว” และ “เมืองดอกไม้”

 
 เที่ยง

บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม สวนสาธารณะเยี่ยะซิ่ว ซึ่งสูงกว่าระดับน้ำทะเล 70 เมตร มีเนื้อที่ 92.9 เอเคอร์ ภายในมีทะเลสาบ 3 แห่ง มีอนุสาวรีย์จงธาน สูง 38 เมตร มีหินแกะสลักเป็นรูป 5 แพะ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมือง จากนั้น นำท่านชม อนุสาวรีย์ 5 แพะ สร้าง ขึ้นเพื่อระลึกถึงเทพเจ้าที่ดลบันดาลให้เมืองกวางโจวมีความเจริญอุดมสมบูรณ์ ทางเกษตรกรรม อนุสาวรีย์ห้าแพะ ซึ่งใช้หินแกรนิต 120 ก้อน แกะสลักประกอบเป็นแพะ 5 ตัว สูง 11 เมตร แพะตัวใหญ่คาบรวงข้าว 6 รวง ยืนสง่าบนดอย ตามโบราณ เล่า กันมาว่า สมัยโจวหยีหวาง มีเทวดา 5 องค์สวมเสื้อสีสันที่แตกต่างกัน ขี่แพะ 5 ตัว แพะคาบรวงข้าวมา 6 รวง จากสวรรค์ลงมาสู่เมืองมนุษย์ และมอบพันธุ์เมล็ดข้าวอันเป็นสิริมงคลให้ชาวกวางเจา พร้อมทั้งอวยพรให้คนกวางเจาพ้นจากความอดอยากตลอดกาล เมื่อสิ้นคำพูดเทวดาก็หายไป แพะที่ขี่มากลายเป็นก้อนหิน 5 ก้อน อนุสาวรีย์แพะ 5 ตัว จึงเป็นสัญลักษณ์ของเมืองกวางเจาตั้งแต่นั้นเป็นต้น

 
 เย็น

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

 
 21.05 น.

ออกเดินทางสู่เมืองกุ้ยหลิน เที่ยวบินที่ CZ 3303

 
 22.05 น.

เดินทางถึงเมืองกุ้ยหลินหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และด่านศุลกากรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พักที่ GUILIN CITY GRADEN HOTEL หรือเทียบเท่า

 
วันที่สอง หยางซั่ว - ถ้ำเงิน - ล่องเรือแม่น้ำหลี่เจียง - ภูเขาพระจันทร์ - ถนนฝรั่ง
 
 เช้า บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก นำท่านเดินทางสู่บริเวณ ถ้ำเงิน ซึ่งเป็นถ้ำเปิดใหม่และสวยงามที่สุด มีน้ำตกสายน้ำใสและปลาต่างๆ ไหลเวียนเข้าสู่ภายในถ้ำ ท่านจะได้เที่ยวชมปราสาทพระจันทร์และเงาสะท้อนในน้ำเปรียบประดุจกระจกใส ซึ่งเป็นสถาน ที่ที่หาที่ใดเสมอเหมือนได้ภายในปราสาทท่านจะได้พบเสาซึ่งสูงเด่นเป็นสง่า ร่มที่ประดับด้วยไข่มุกอันล้ำค่า หินคริสตัลสะท้อนแสงมีค่าซึ่งเป็นที่มาของชื่อถ้ำเงิน
 
 เที่ยง

บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

 
 บ่าย

จากนั้นนำท่าน ล่องเรือแม่น้ำหลี่เจียง ชม ความงามของแม่น้ำหลี่เจียงที่สวยงามใสไหลเรื่อยเลาะไปตามขุนเขาใหญ่น้อยนับ พันที่มีรูปร่างต่างๆกัน ตามจินตนาการณ์ต่างๆของผู้ผ่านชม พิสูจน์คำกล่าวที่ว่ากุ้ยหลินเป็นดินแดนแห่งขุนเขาที่แปลกและสวยงาม มีแม่น้ำสวยใสที่สุดในโลก ดังคำพังเพย “กลับจากกุ้ยหลินไม่อยากเที่ยวภูเขาใดๆในโลก”ระหว่างล่องเรือ ชี้ชวนให้ท่านชมเขาเจ้าแม่กวนอิม ผาขาวม้า เขาหอยทาก วิว เหลือง ฯลฯ นำท่านเดินทางไปยัง ภูเขาพระจันทร์ ภูเขาพระจันทร์เป็นภูเขาที่มีความโดดเด่นแห่งหนึ่ง บนยอดเขามีถ้ำทรงกลมแห่งหนึ่ง เมื่อมองออกไปจากเชิงเขา จะมีความรู้สึกเสมือนว่า มีพระจันทร์ทรงกลมดวงหนึ่งประทับแน่นอยู่บนยอดเขา งามจับตายิ่งนัก บริเวณใกล้ภูเขาพระจันทร์มีต้นไม้ที่มีชื่อว่า "หรงซู่"่ ซึ่งหรือ ต้นมะเดื่อจีน ขนาดใหญ่ต้นหนึ่ง มีอายุยาวนานมากแล้ว เล่ากันว่าเคยเป็นสถานที่ขับครวญเพลงของนักร้องหญิงพื้นเมืองคนหนึ่ง นักร้องหญิงผู้นี้ชื่อ "หลิวซานเจี่ยน" เธอเกิดในครอบครัวที่ยากจน แต่ได้สร้างความยิ่งใหญ่ให้แก่ตนเองด้วยเสียงเพลงที่ทรงพลังไพเราะน่าฟัง เรื่องราวของเธอได้รับการบอกเล่าต่อๆกันมาจนรู้จักกันดีในหมู่ชาวจีนโดยทั่วไป

 
 ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งถนนฝรั่ง สินค้าของฝากนานาชนิดราคาถูกเพื่อเป็นของฝากของที่ระลึก พักที่ NEW CENTURAY HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่สาม เมืองลับแล-กุ้ยหลิน-ภูเขางวงช้าง
 
 เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก นำท่านสู่ เมืองลับแล ซื่อไว่เถาหยวน สัมผัสวิวกุ้ยหลินในระดับพื้นราบ ชมหมู่บ้านชนชาติส่วนน้อยริมน้ำหลายเผ่าที่คอยต้อนรับท่านด้วย เหล้า ข้าวเหนียว และลูกจ้วง สัญลักษณ์แห่งมิตรภาพไมตรีจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองกุ้ยหลิน หินแปลก น้ำใส ธรรมชาติงาม ของมณฑลกวางสี

 
 เที่ยง

บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

 
 บ่าย

จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ เขางวงช้างตั้ง อยู่ในเมืองกุ้ยหลินบริเวณที่แม่น้ำหลีเจียง กับแม่น้ำถาวฮัวไหลมาบรรจบกัน จากภายในสวนจะมองเห็นเขางวงช้าง เด่นสง่าราวกับมีชีวิตท่ามกลางสายน้ำและขุนเขา

 
 ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักที่ CITY GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า

 
วันที่สี่ ภูเขาเยา-ภูเขาผู่โป-ทะเลสาบหยงหู-ทะเลสาบซาหู-กุ้ยหยาง
 
 เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก นำท่านนั่งรถราง ข้ามภูเขาเขียวขจี ขึ้นสู่จุดชมวิวเมืองกุ้ยหลินที่สวยที่สุดบนเขาเหยาซาน ชมภาพพาโนรามาจากมุมสูง (BIRD EYE’S VIEW) ของ เมืองกุ้ยหลิน และขุนเขานับร้อยรูปร่างแปลกตาสวยงามที่รวมกันเป็นหนึ่งจนแยกไม่ออกว่า เมืองอยู่ในหุบเขา หรือ ภูเขาอยู่ในเมือง ท่านที่เป็นคู่รักสามารถอธิฐานคล้องกุญแจคำมั่นสัญญา จากนั้นนำท่านชม ภูเขาผู่โปซาน ภูเขาขนาดเล็กอยู่ในตัวเมืองมีความสูงประมาณ 100 กว่า เมตร จะสามารถชมทิวทัศน์ธรรมชาติเมืองกุ้ยหลินชมหินประลองกระบี่ ถ่ายรูปกับรูปปั้นนายพลผู่ปอ ผู้นำทัพขับไล่ชาวเวียดนามที่รุกรานพื้นที่แห่งนี้ในยุคโบราณกว่าพันปีมา แล้ว

 
 เที่ยง

บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

 
 บ่าย

นำท่านสู่ ทะเลสาบซาหู หยงหู ที่ เป็นที่ตั้งของเจดีย์เงิน และเจดีย์ทองสัญลักษณ์แห่งใหม่ของกุ้ยหลิน ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับเจดีย์คู่ที่สวยงาม จากนั้นนำท่านชม ทะเลสาบซานหู ซึ่งบริเวณนี้เมื่อ 900 ปี ก่อนเคยเป็นคูเมือง แต่ได้รับการปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะและสร้างเจดีย์คู่หนึ่งขึ้นกลางทะเลสาบ เจดีย์คู่นั้นเรียกว่า เจดีย์หยื้อเยี่ยะ เจดีย์องค์หนึ่งสร้างด้วยทองเหลืองซึ่งถือว่าเป็นเจดีย์ทองเหลืองที่ใหญ่ที่ สุดในโลก ส่วนอีกเจดีย์สร้างด้วยปูน ระหว่าง 2 เจดีย์มีอุโมงค์เชื่อมถึงกัน ใกล้ๆกันนั้น

 
 ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักค้างคืนบนรถไฟ

 
วันที่ห้า กุ้ยหยาง-น้ำตกหวงกว่อซู่
 
 เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก ถึงสถานีรถไฟกุ้ยหยาง

 
 เที่ยง

บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

 
 บ่าย

หลังอาหารนำท่านเที่ยว น้ำตกหวงกว่อซู่ น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน สูง 74 เมตร กว้าง 81 เมตร อันตระการตา และจุดเด่นของน้ำตกหวงกว่อซู่ คือเป็นน้ำตกที่สามารถชมวิวได้ทั้งจากทั้งด้านหน้าและด้านหลังน้ำตก เป็นอีกความงามที่ธรรมชาติได้บรรจงไว้ให้ น้ำตกหวง กว่อซู่ ประกอบด้วย 3 อัศจรรย์ คือเป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเอเซีย วิวสวยมหัศจรรย์ชมได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ฟองของน้ำใสกระจายดุจดังสำลี ยามกลางวันจะเกิดสีรุ้ง และสายหมอกบางๆ ในยามเย็น น้ำตกมีหลายชั้นจะเป็นน้ำตกซ้อนน้ำตก ถ้ำสุ่ยเหลียน ถ้ำที่อยู่ด้านหลังของน้ำตก และมีน้ำตกลูกอยู่ด้านในถ้ำอีกที ซึ่งใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องไซอิ๋ว นำท่านเดินผ่านม่านน้ำตก ชมสายน้ำที่ตกย้อยผ่านหน้าท่านประดุจม่านผืนใหญ่ ให้ท่านได้เก็บภาพเป็นที่ระลึก

 
 ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ãพักที่ TONG DA HOTEL หรือเทียบเท่า

 
วันที่หก ตึกเจี่ยสิ้ว - กวางเจา - กรุงเทพฯ
 
 เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก จากนั้นนำท่านสู่ จัตุรัสเจี๋ยซิว พาท่านถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

 
 11.45 น.

เหิรฟ้าสู่กวางเจาโดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ6242

 
 12.55 น.

ถึงสนามบิน กวางเจา หลังจากตรวจพิธีการเรียบร้อยแล้วนำท่านต่อเครื่องกลับสู่กรุงเทพฯ

 
 15.40 น.

เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ363

 
 17.10 น.

ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 
 

*********************************
โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการ

หรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการและจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป
จึงออกเดินทาง

ในกรณีที่มีจำนวนผู้โดยสารไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย

 
 

ราคาโปรแกรมทัวร์
ราคาปกติ: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาสมาชิก: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาบริษัทห้างร้าน:
 ราคาตัวแทนบริษํทนำเที่ยว:บริษัท อินโดไชน่า เอ็กซ์พลอเรอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 973/4 ถ.มาเจริญ(บางบอน5) แขวงหนองแขม เขตหนองแขม จ.กรุงเทพ 10160 Tel. (+66) 0 2814-9585, 0 2814-9586 By EiEi