indochinaexplorer

     
  Home  |  โปรแกรมทัวร์จีน อื่นๆ  |  ข้อมูลประเทศจีน  |  ติดต่อเรา
     
     
คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 7 วัน 5 คืน By MU

CODE:CS034-6D5N
( 7 วัน 5 คืน เดินทางโดย: สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES )

   
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์  
 

คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า
7 วัน 5 คืน
เดินทางโดย : MU
เมนูพิเศษ!!! *** ห่านย่าง สูตรกวางตุ้ง + ไวน์แดง ***สุกี้เห็ด ***

 
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ -/-/-
 
 23.30 น.

พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ 17 -20 สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ตลอดจนจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเดินทางให้กับทุกท่าน

 
วันที่สอง กรุงเทพฯ คุนหมิง ต้าลี่ เจดีย์สามองค์ เมืองโบราณต้าลี่ B/L/D
 
 02.30 น. เหินฟ้าสู่คุนหมิง โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU….
 
 05.30 น.

เดินทางถึง สนามบินเมืองคุนหมิง หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองต้าหลี่ (ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง) ต้าหลี่ เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรน่านเจ้า ซึ่งเป็นอาณาจักรของชาวไป๋ ต่อมาได้เป็นเมืองหลวงของอาณาจักรต้าหลี่ในปี พ.ศ. 1480 – 1796 ต้าหลี่ยังมีชื่อเสียงในฐานะ เป็นแหล่งผลิตหินอ่อนหลากหลายชนิดซึ่งนำไปใช้ในการก่อสร้างและประดับตกแต่งอาคาร ถึงเมืองต้าลี่

 
 เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตาคาร นำท่านชม เจดีย์สามองค์ แห่ง เมืองต้าหลี่ ถือได้ว่าเป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ในสมัยน่านเจ้าและต้าหลี่ เจดีย์สามองค์เริ่มก่อสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.836 ในสมัยราชวงศ์ถัง เจดีย์องค์หลักมีชื่อว่าเจดีย์ "เชียนหลินถ่า" สูงประมาณ ๗๐ เมตร มี ๑๖ ชั้น ตามบริเวณสองข้างของเจดีย์องค์หลักมีเจดีย์ขนาดเล็กสร้างอยู่เคียงกันด้านละ แห่ง เจดีย์สามองค์นี้มีรูปทรงที่สอดรับกลมกลืนกัน โดยใช้เวลาในการก่อสร้างรวม 40 ปี จึงสร้างเสร็จเรียบร้อยปัจจุบันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองต้าหลี่ จากนั้นนำท่านเที่ยวชมความงดงามของ เมืองโบราณต้าหลี่ ซึ่ง เป็นเมืองหลวงของอาณาจักรหนานเจ้า เมืองโบราณต้าหลี่สร้างขึ้นเมื่อกว่า 100 ปีก่อนโน้น ถึงแม้ได้ผ่านกาลเวลามาช้านาน แต่ก็ยังคงอยู่ในสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ ประตูเมืองทั้งด้านใต้และด้านเหนือที่มีสถาปัตยกรรมสอดรับกัน ตามสองฟากของถนนสายเก่าแก่มีบ้านโบราณปลูกสร้างไว้กระจัดกระจาย มีถนนสายเก่าที่ตัดผ่านตัวเมืองโบราณสายหนึ่งซึ่งทุกวันนี้ได้กลายเป็นถนน ย่านการค้าที่เจริญ ตามสองข้างถนนเต็มไปด้วยร้านค้า พ่อค้าชาวชนชาติไป๋ที่แต่งชุดประจำชนชาติกำลังค้าขายสินค้าพื้นเมืองต่างๆ ร้าน กาแฟและร้านน้ำชาที่ประกอบการโดยชาวต่างชาติ ถนนสายนี้จึงขึ้นชื่อว่า "ถนนสายต่างชาติ" ถนนสายนี้มีกลิ่นอายอายของทั้งความเก่าแก่และความทันสมัยผสมผสานกัน นับเป็นทัศนียภาพที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตน

 
 ค่ำ

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ASIA STAR HOTEL หรือระดับเดียวกัน

 
วันที่สาม ต้าลี่ โรงถ่ายภาพยนตร์ 8 เทพอสูรมังกรฟ้า โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง ช่องแคบเสือกระโจน หมู่บ้านชาวทิเบต B/L/D
 
 เช้า

บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม เดินทางสู่ โรงถ่ายภาพยนตร์ 8 เทพอสูรมังกรฟ้า จากบทประพันธ์อันลือลั่นของ กิมย้ง โดยใช้สถานที่ถ่ายทำยังเมืองต้าหลี่ ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งของต้าลี่ที่มีชื่อเสียงไม่แพ้ที่อื่นๆ พร้อมชมโชว์ 5 ชุดที่มีชื่อเสียง ประกอบด้วย โชว์ชุดแรก โชว์เปิดประตูเมือง ชุดที่ 2 โชว์โยนลูกบอล ชุดที่ 3 โชว์ไม้ต่อเท้า ชุดที่ 4 กายกรรม ชุดที่ 5 ชม ตอนอวสานของเรื่องแปดเทพอสูรมังกรฟ้า ที่โรงถ่ายแห่งนี้ท่านสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของทะเลสาบเอ๋อไห่ หนึ่งในทะเลสาบน้ำจืดที่โด่งดังบนที่ราบสูงมณฑลยูนนาน เนื่องด้วยทะเลสาบแห่งนี้มีลักษณะคล้ายหู ประกอบกับที่ชาวเขาไม่เคยเห็นทะเลจึงเรียกผืนน้ำอันกว้างใหญ่ ว่าไห่ ซึ่งแปลว่าทะเล และขนานนามว่า “เอ๋อไห๋” นำท่านเดินทางสู่ โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง น้ำที่ไหลลงมาจากธิเบต ได้เลี้ยวจากทิศใต้มุ่งสู่ทิศเหนือโดยตี โค้ง ถึง 180 องศา แล้วไหลไปรวมกับแม่น้ำอีกสายหนึ่งกลายเป็นแม่น้ำแยงซีเกียง สายสำคัญ และเป็นแม่น้ำที่ยาวเป็นอันดับ 3 ของโลก ลักษณะเป็นหน้าผาหินสูงนำท่านเดินทางชม ช่องแคบเสือกระโจน ซึ่งเป็นบริเวณที่ราบสูงต่อจากธิเบต เมื่อสายแม่น้ำแยงซีเกียงไหลผ่านมาถึงด้านหลังของเทือกเขาหิมะมังกรหยก และเทือกเขาหิมะฮาบา ซึ่งทั้งสองสูงกว่า 5,000 เมตร ใช้เวลาหลายล้านปี กัดเซาะจนเกิดเป็นหุบเหวที่ลึกที่สุดในโลก บางช่วงลึกถึง 3,900 เมตร บางช่วงแคบเพียง 30 เมตร จะได้ยินสายน้ำกระแทกหินดังคึกโครม

 
 กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองแชงกรีล่า ตั้งอยู่ในเขตธิเบตที่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 3,360 เมตร ซึ่งชื่อเดิมของเมืองนี้คือ เมืองจงเตี้ยน รัฐบาลจีนได้เปลี่ยนชื่อเมือปี ค.ศ. 2001 เป็นเมืองแชงกรีล่า โดยส่วนมากนักท่องเที่ยวจากต่างชาติจะรู้จักชื่อแชงกรีล่า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง )

 
 ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร นำท่านไปสู่ หมู่บ้านชาวธิเบต ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวธิเบตที่มีระยะเวลายาวนาน พร้อมชมการแสดงพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงของที่นั่น ท่านจะได้ร่วมสนุกสนานกับประเพณี การต้อนรับแขกของที่นี่ ท่านจะได้สัมผัสกับเหล่านักแสดงที่มีความเป็นกันเองมากๆ และท่านสามารถถ่ายรูปคู่กับนักแสดงได้ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านสู่ที่พัก LONG FENG XIANG HOTEL หรือเทียบเท่า

 
วันที่สี่ แชงกรีล่า วัดลามะซงจ้านหลิง ลี่เจียง เมืองโบราณลี่เจียง B/L/D
 
 เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านเดินทางชม วัดลามะซงจ้านหลิง เป็นวัดลามะซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปีที่ ค.ศ. 1679 ในสมัยราชวงศ์ชิง สร้างขึ้นโดยไดลามะองค์ที่ 5 ในปี พ.ศ. 2222 มีพระลามะจำ พรรษาอยู่มากกว่า 700 รูป และได้ มีการบูรณะตลอดมา วัดแห่งนี้ได้สร้างขึ้นตามลักษณะเดียวกับวัดโปตาลาของธิเบต จากนั้นนำท่านเดินทางกลับ เมืองลี่เจียง ซึ่งเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงโด่งดังเรื่องความสวยงามของเมือง โบราณย่านเมืองเก่าลี่เจียงมีประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปได้มากกว่า 800 ปี และเคยเป็นจุดแลกเปลี่ยนค้าขายสินค้าตามเส้นทางสาย Tea Horse สาย เก่า ย่านเมืองเก่านี้มีชื่อเสียงจากคูคลองและสะพานที่มีอยู่มากมาย จนได้รับการขนานนามว่า "เวนิสแห่งตะวันออก" เมืองเก่าลี่เจียงมีสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมแตกต่างไปจากเมืองโบราณอื่นๆของจีน เนื่องจากเป็นเมืองที่เป็นที่ตั้งรกรากของชาวหน่าซี หรือนาสี มาตั้งแต่สมัยโบราณ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง )

 
 เที่ยง

รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร
จากนั้นชม เมืองเก่าลี่เจียง ชมชีวิตความเป็นอยู่แบบโบราณที่ยังคงหลงเหลือให้ได้พบเห็นในเมืองนี้ ชมเมืองโบราณของชาวหน่าซี มีอายุย้อนหลังไปถึงราชวงศ์หยวนกว่า 800 ปี ได้รับประกาศจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็น “เมืองมรดกโลก”

 
 ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักที่ลี่เจียง WEI JIA HOTEL หรือระดับเดียวกัน

 
วันที่ห้า ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่) โชว์จางอวี้โหมว อุทยานน้ำหยก สระมังกรดำ B/L/D
 
 เช้า

บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านมุ่งสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเก่าลี่เจียง เป็นภูเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี นำท่านนั่งกระเช้าใหญ่ ขึ้นสู่ภูเขาหิมะมังกรหยก สู่จุดชมวิวสูงสุดจากระดับน้ำทะเล 4,506 เมตร มียอดเขา 13 ยอดเรียงต่อกัน ซึ่งท่านสามารถสัมผัสหิมะที่ปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปีอย่างใกล้ชิด เพื่อชมทิวทัศน์และธรรมชาติบนจุดที่สูงที่สุด และสวยงามที่สุด ตลอดสองข้างทางที่ขึ้นยอดเขา ทิวเขาแห่งนี้เมื่อมองจากระยะไกล จะเห็นเป็นลักษณะคล้ายมังกรกำลังเลื้อย จึงถูกเรียกว่า ภูเขาหิมะมังกรหยก บนพื้นสีขาวของหิมะที่ปกคลุมอยู่นั้น ดูราวกับหยกขาว ที่ตัดกันสีน้ำเงินของท้องฟ้า คล้ายมังกรขาว กำลังล่องลอยอยู่บนฟากฟ้า เขาแห่งนี้จึงได้ชื่อว่าภูเขาหิมะมังกรหยกให้ท่านได้ชื่นชมและดื่มด่ำกับ ความหนาวเย็นของธรรมชาติ

 
 กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านชม IMPRESSION LIJIANG โชว์อันยิ่งใหญ่ โดยผู้กำกับชื่อก้องโลก จาง อวี้ โหมว ได้เนรมิตให้ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลัง และบริเวณทุ่งหญ้าเป็นเวทีการแสดง โดยใช้นักแสดงกว่า 600 ชีวิต แสง สี เสียง การแต่งกายตระการตา เล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ และชาวเผ่าต่างๆ ของเมืองลี่เจียง นำท่านมุ่งสู่ อุทยานน้ำหยก เป็นสวนสาธารณะที่สวยงาม มีบ่อน้ำสำหรับเลี้ยงปลาหลายชนิด ภายในบริเวณอุทยานแห่งนี้ยังมี วัดยอดหยก อีกแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงของเมืองลี่เจียง จากนั้นนำท่านชม สระน้ำมังกรดำ (Heillongtan, Black Dragon Pool) หรือเฮยหลงถัน อยู่ในสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ซึ่งเรียกว่า สวนยู้วฉวน (Yuquan) ตั้งอยู่ในตัวเมืองลี่เจียง ห่างจากตัวเมืองเก่าลี่เจียงไปทางทิศเหนือประมาณ 1 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 11,390 ตารางเมตร สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1737 สมัย ราชวงศ์ชิง (แมนจู) สระน้ำมังกรดำมีจุดเด่นที่ความใสของน้ำที่ใสราวกับมรกต นอกจากนี้ ภายในสวนยังมีการสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ที่ผสมผสานวัฒนธรรมของชาวฮั่น ทิเบต และน่าซี ไว้ด้วยกัน ในสวนแห่งนี้มี พิพิธภัณฑ์ศิลปะตงปา ด้านในของพิพิธภัณฑ์มีสิ่งที่แสดงถึงวัฒนธรรมตงปามากมาย เช่น รูปภาพต่างๆ และอักษรตงปามีลักษณะคล้ายอักษร Hieroglyphics ของอียิปต์

 
 ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก WEIJIA HOTEL หรือโรงแรมระดับเดียวกัน

 
วันที่หก ลี่เจียง ต้าหลี่ สวนทะเลสาบเอ๋อไห่ ฉู่สง เจดีย์โชคลาภ เมืองโบราณผ่าอี๋ คุนหมิง B/L/D
 
 เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านกลับต้าหลี่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเอ๋อไห่ เที่ยวชมความงามของทะเลสาปเอ๋อไห่ ทะเลสาบที่สวยงามที่สุดของเมืองต้าหลี่ และ ทัศนีย์ภาพรอบๆ ทะเลสาบงดงามสมกับเป็นทะเลสาบอันเลื่องชื่อ ปล่อยเวลาทุกท่านได้เที่ยวชมความงดงามของทะเลสาบแห่งนี้อย่างเต็มที่ คนจีนบอกว่ามีรูปร่างคล้ายใบหู ความสำคัญมิใช่อยู่ที่รูปร่าง แต่อยู่ที่ ทัศนียภาพ จากนั้นเดินทางสู่ เมืองฉู่สง ระหว่างทางที่จะเดินทางไปเมืองต้าลี่ นำท่านชม เจดีย์โบราณหรือเจดีย์แห่งโชคลาภ ซึ่งเป็นเจดีย์เก่าแก่ คู่บ้านคู่เมืองแห่งนี้ เจดีย์มีความสูง 9 ชั้น แต่ละชั้นมีองค์พระสังฆจายในรูปแบบต่างๆ ซึ่งแต่ละองค์นั้นก็มีความหมายแตกต่างกันไป

 
 เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านชม เมืองโบราณเผ่าอี๋ ที่มีความงดงามและมีรูปแบบเฉพาะของตนเองไม่เหมือนใคร ให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกและเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองได้ตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองคุนหมิง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)

 
 ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตาคาร นำท่านเข้าพักที่ JINJIANG HOTEL หรือเทียบเท่า

 
วันที่เจ็ด คุนหมิง วัดหยวนทง ตำหนักทอง ช้อปปิ้ง กรุงเทพฯ B/L/D
 
 เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่านนมัสการพระพุทธรูป วัดหยวนทง ซึ่งเป็น วัดที่ใหญ่ที่สุดในนครคุนหมิง มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 1,200 ปี ชมสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณ มีโบสถ์ที่งดงามและทัศนียภาพรอบๆ ภูเขาและเมืองคุนหมิง นำท่านนมัสการและขอพร เจ้าแม่กวนอิมพันมือ และนมัสการ พระพุทธชินราชจำลอง ซึ่งอัญเชิญมาจากประเทศไทย

 
 เที่ยง

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร *** อาหารพิเศษ ห่านย่าง สูตรกวางตุ้ง + ไวน์แดง ***
จากนั้นนำท่านสู่ ตำหนักทอง ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง อดีตเคยเป็นที่พักของอู๋ซันกุ้ย“ขุน ศึกผู้ขายชาติ และนางงามเฉินหยวนหยวนเป็นตำหนักแห่งเดียวที่มีฝาผนังและหลังคาสร้างด้วยทอง เหลืองจึงทำให้ตำหนักมีความสวยเด่นแลดูเสือนทอง จึงได้ชื่อว่า “ตำหนักทอง” จากนั้นอิสระให้ท่านได้ ช้อปปิ้ง ซื้อสินค้าพื้นเมืองมากมาย อาทิเช่น เห็ดหอม เยื่อไผ่ ผลไม้ตามฤดูกาล

 
 ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร *** อาหารพิเศษ สุกี้เห็ด ***

 
 21.00 น.

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินคุนหมิง

 
 00.30 น.

บินลัดฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU…..

 
 01.30 น.

เดินทางถึง กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 
 
 


*****************************************

ค่าบริการนี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ ฯ – คุนหมิง - กรุงเทพฯ - ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
- ค่าโรงแรมที่พัก 5 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) ระดับ 4 ดาว ภายในห้องสะดวกสบาย
- ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ , ค่าพาหนะที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท , ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยว (พูดไทย)
- ค่าน้ำหนักสัมภาระขึ้นเครื่องคนละ 20 กิโลกรัม
- ค่ามัคคุเทศก์ไทยนำเที่ยวตลอดการเดินทาง ,• ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน

ค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าทิปมัคคุเทศก์จีนและคนขับรถ (ไกด์+คนขับรถจีน วันละ 20 หยวน // 6 วัน เท่ากับ 120 หยวนต่อท่าน)
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ มินิบาร์,ซักรีด, โทรศัพท์,พาหนะเดินทางนอกเหนือจากที่ระบุในรายการทัวร์

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง 1. ส่งหนังสือเดินทาง และวางเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท พร้อม.ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดพร้อมส่งเอกสารประกอบการเดินทาง ประมาณ 15 วันก่อนเดินทาง

เอกสารเดินทาง
1.หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)
2.หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่างๆ สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
3.รูปถ่ายสีหน้าตรง มีพื้นหลังสีฟ้าขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ ต้องไม่ใช่รูปสติ๊กเกอร์ หรือ รูปพริ้นซ์คอมพิวเตอร์ (รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
4.กรุณาส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน

การยกเลิกทัวร์
1.ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 20 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด
2.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 10 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯจะเก็บค่ามัดจำทัวร์หรือเก็บค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงครับ (ในกรณีที่บริษัทฯหาลูกค้ามาทดแทนได้ บริษัทฯคืนเงินให้ทั้งหมดหรือหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงครับ)

สถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังนี้
1.ชื่อเป็นผู้ชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2.นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3.นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
4.นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่ปริ้นเอง

 
 

ราคาโปรแกรมทัวร์
ราคาปกติ: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาสมาชิก: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาบริษัทห้างร้าน:
 ราคาตัวแทนบริษํทนำเที่ยว:บริษัท อินโดไชน่า เอ็กซ์พลอเรอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 973/4 ถ.มาเจริญ(บางบอน5) แขวงหนองแขม เขตหนองแขม จ.กรุงเทพ 10160 Tel. (+66) 0 2814-9585, 0 2814-9586 By EiEi