indochinaexplorer

     
  Home  |  โปรแกรมทัวร์จีน อื่นๆ  |  ข้อมูลประเทศจีน  |  ติดต่อเรา
     
     
อุทยานสวรรค์จิ่วไจ้โกว ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า 6 วัน 5 คืน BY CA

CODE:CW021-5D4N
( 6 วัน 5 คืน เดินทางโดย: CA )

   
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์  
 
อุทยานสวรรค์จิ่วไจ้โกว ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า
6 วัน 5 คืน
เดินทางโดย : CA
 
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – เฉินตู
 
 12.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ U เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านก่อนเดินทางขึ้นเครื่อง
 
 14.00 น. นำท่านเหิรฟ้าสู่เมืองเฉินตู โดยเที่ยวบินที่ CA… (พร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
 
 18.00 น. นำ ท่านถึง ท่าอากาศยานซวงหลิว เมืองนครเฉินตู ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากรหนาแน่นที่สุดของประเทศจีนที่มี อุณหภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขาและมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนัก และมีปริมาณความชื้นสูง มีพื้นที่ประมาณ 218,920 ตารางไมล์ (567,000 ตารางกิโลเมตร) ประชากรส่วนใหญ่เป็นชนกลุ่มน้อยเชื้อชาติต่างๆ ได้แก่ ชาวยี่, ทิเบต, เมี้ยว, หุย และเชี่ยง ชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ ส่วนใหญ่มีถิ่นฐานอยู่ในเขตการปกครองของมณฑลเฉิงตู และยังเป็นศูนย์กลางของการเดินทางทั้งทางอากาศและทางรถไฟรวมไปถึงการเป็น ศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรมการปกครอง อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีความเป็น “เมืองจีน” อย่างที่ผู้คนได้จินตนาการไว้ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว
 
 ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (1) นำท่านเข้าสู่ที่พักที่เฉินตู GARDEN CITY HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่สอง เฉินตู - เมืองเหมียนหยาง– วัดเป้าเอิน - จิ่วไจ้โกว
 
 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (2) จากนั้นออกเดินทางสู่จิ่วไจ้โกว เส้นทางผ่านเมืองเหมียนหยาง นำท่านเดินทางต่อสู่ จิ่วไจ้ไกว ระหว่างทางนำท่าน ชมวัดเป่าเอิน วัดเก่าแก่สมัยราชวงศ์ถังและได้บูรณะมาตลอดและสร้างเพิ่มในสมัยราชวงศ์ชิง ภายในวัดจัดเป็นวัดจีนโดยทั่วไป ชมวิหารจัตุโลกบาล วิหารใหญ่ ชมพระพุทธรรูปสามสมัยและเจ้าแม่กวนอิม และเดินทาง ต่อเมืองจิ่วไจ้โกว
 
 เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3) ระหว่างทางชมวิวทิศทิศน์ตามอัธยาศัย ตลอดเส้นทางจะได้ชมทิวทัศน์ที่แปลกตาทั้งภูเขาหิมะที่สะท้อนกับแสงพระอาทิตย์ ตามอัธยาศัย
 
 ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (4) หลังอาหารเนำท่านเข้าพัก ณ โรงแรม GRADND HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่สาม วนอุทยานธารสวรรค์จิ่วไจ้โกว (ไม่รวมรถเหมา)
 
 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (5) นำท่านเดินทางสู่ วนอุทยานสวรรค์จิ่วไจ้โกว ณ ดินแดนแห่งนี้มีหมู่บ้านเก่าแก่ชาวธิเบตอยู่ 9 แห่ง ซึ่งอยู่กระจัดกระจายในวนอุทยานแห่งนี้ และนี่คือที่มาของ จิ่วไจ้โกว อุทยานแห่งชาติประกอบด้วย ภูเขา และหุบเขาสลับกันในระดับความสูงกว่า 1,140 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ถึง 4,588 เมตร ที่ยอดเขาสูงสุดระดับพื้นดินลดหลั่นทำให้เกิดแอ่งน้ำ 114 แอ่ง มีขนาดตั้งแต่แอ่งเล็ก ไปจนถึงทะเลสาบใหญ่ กับน้ำตกมโหฬาร น้ำตกที่ใหญ่ที่สุด ความกว้าง 300 เมตร ธรรมชาติที่สวยงามเป็นที่สุด แม่น้ำ 5 สาย หาดทราย และตาดหินปูน 5 จุด ทะเลสาบห้าสี ความมหัศจรรย์ของอุทยานแห่งนี้คือสถาพของน้ำในแอ่งซึ่งมีสีสันพิสดารหลาก หลายดุจเนรมิตกับลีลาฤดูกาลที่หมุนเวียน สร้างสีสันให้ทิวทัศน์ จนได้ชื่อว่า "เจ็ดแดนเทพนิยาย" ภายในวนอุทยานมีเส้นทางท่องเที่ยวหลักอยู่ 2 เส้น ทางชมส่วนแรกที่เป็นทะเลสาบแอ่งน้ำและบึงหญ้า ชมความงามของธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ยังไม่ถูกนักท่องเที่ยวทำลายจึงมีความงดงาม ดั่งดินแดนที่ถูกเนรมิตร พื้นน้ำที่มีสีฟ้า และสีเขียวที่ใส มองแล้วชวนให้หลงไหล เชิญท่านถ่ายรูปกับทิวทัศน์ให้จุใจ
 
 กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6) นำ ท่านชมวนอุทยานโดยใช้อีกเส้นทางหนึ่งของวนอุทยานจิ่วไจ้โกว นี้จากทางภาคใต้ไปสู่แผ่นดินธิเบต ชมชั้นหินและดินที่ถูกอัดหนุนขึ้นมาพร้อมแร่ธาตุ ละลายผสมปนดินจนทำให้น้ำมีสีสันประหลาด ให้ท่านถ่ายรูปจุดชมวิว ทะเลสาบกระจก ทะเลสาบหงส์ ทะเลสาบแพนด้า ทะเลสาบไผ่ลูกศร ทะเลสาบสวยๆ ผ่านบึงหญ้า ตาดน้ำ ชั้นน้ำตก และน้ำตกธารไข่มุข ที่แสนสงบและงดงาม พื้นที่ของอุทยานประกอบด้วยทะเลสาบ 14 แห่ง น้ำตก 17 แห่ง
 
 ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (7) พักที่ จิ่วไจ้โกว GRAND HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 
วันที่สี่ จิ่วไจ้โกว - เมืองเฉินตู
 
 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (8) นำท่านออกเดินทางจากจิ่วไจ้โกว สู่เมือง เฉินตู ชมทิวทัศน์ 2 ข้างทางตามอัธยาศัย
 
 กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9) นำท่านเดินทางสู่ เมืองเฉินตู พักผ่อนตามอัธยาศัยบนรถ พร้อมเพลิดเพลินชมวิวทิวทัศน์ระหว่าง
 
 ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (10) พักที่ เฉินตู โรงแรม GARDEN CITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 
วันที่ห้า เฉินตู-ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า-ศาลเจ้าสามก๊ก-ถนนเก่า JINLI(จินลี่)
 
 เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (11) นำท่านสู่ ศูนย์วิจัย และเพาะพันธุ์หมีแพนด้ายักษ์ นำ ท่านนั่งรถไฟฟ้าภายในศูนย์วิจัย เป็นศูนย์วิจัยเพาะพันธุ์หมีแพนด้าพันธุ์ต่างๆ ตั้งแต่แรกเกิดเพื่ออนุรักษ์ไว้ เพลิดเพลินกับการชมสภาพแวดล้อมและพร้อมชมความน่ารัก น่าเอ็นดูของหมีแพนด้าทั้งแบบที่อยู่ในกรง
 
 เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (12) ด้วย อาหารสมุนไพรจีนที่มีชื่อเสียง “ถงเหรินถัง” จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเฉินตู นำท่านชม ศาลเจ้าสามก๊ก หรือ อู๋โหวฉือ ซึ่งสร้างขึ้นโดยพระราชบัญญัติของพระมหากษัตริย์ แห่ง อาณาจักรเฉิง ปลายรราชวงศ์จิ๋น ประมาณ 1,800 กว่าปีมาแล้ว ชม สุสานเล่าปี่ และรูปปั้นจากภาพยนตร์เรื่องดัง เช่น เล่าปี่, ขงเบ้ง, กวนอู, เตียวหุย และสิบสี่ทหารเอก 14 เสนาบดีเอก ซึ่งศาลเจ้านี้มีเนื้อที่กว้างมากถึง 3,700 ตารางเมตร จากนั้น นำท่าน ถนนเก่า JinLi Street เป็นถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไว้ได้เป็นอย่างดี มีสินค้าต่างๆขายมากมาย
 
 ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (13) แล้วเข้าสู่ที่เฉินตู พัก GARDEN CITY HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 
วันที่หก ช้อปปิ้งถนนคนเดินชวนซีลู่ - กรุงเทพฯ
 
 เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (14) จากนั้นพาท่านช้อปปิ้งต่อที่ย่าน ถนนคนเดินชวนซีลู่ หรือ Walking Street ของ เสฉวน บริเวณใกล้ๆ โรงแรมที่พัก ซึ่งเป็นย่านวัยรุ่น และขายสินค้าที่ทันสมัยเป็นถนนที่ปิดไม่ไห้รถสามารถวิ่งผ่านได้ ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง และถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินซวงหลิงเมืองเฉินต
 
 12.00 น. นำท่านเหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯโดยเที่ยวบินที่ CA… (พร้อมบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
 
 14.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 
 

ราคาโปรแกรมทัวร์
ราคาปกติ: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาสมาชิก: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาบริษัทห้างร้าน:
 ราคาตัวแทนบริษํทนำเที่ยว:บริษัท อินโดไชน่า เอ็กซ์พลอเรอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 973/4 ถ.มาเจริญ(บางบอน5) แขวงหนองแขม เขตหนองแขม จ.กรุงเทพ 10160 Tel. (+66) 0 2814-9585, 0 2814-9586 By EiEi