indochinaexplorer

     
  Home  |  โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง อื่นๆ  |  ข้อมูลประเทศฮ่องกง  |  ติดต่อเรา
     
     
ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน By UL

CODE:HK001-3D2N
( 3 วัน 2 คืน เดินทางโดย: สายการบินศรีลังกัน แอร์ไลน์ )

   
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์  
 
ฮ่องกง เซินเจิ้น
ช้อปปิ้ง 2 เมือง..ชมวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ที่หมู่บ้านวัฒนธรรมพร้อมสุดยอดโชว์
สัมผัสกับวิวของเกาะฮ่องกงที่วิคตอเรีย นมัสการขอพรเจ้าแม่กวนอิมที่หาดรีพัลส์เบย์
อาหารพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง + ไวน์แดง
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว พักเซินเจิ้น 2 คืน
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย : UL
 
วันแรก กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-เซินเจิ้น
 
 11.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ S สายการบินศรีลังกัน แอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ อำนวยความสะดวกด้านเอกสารเดินทางและสัมภาระ
 
 13.20 น. ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง 
 
 17.10 น. เดินทางถึงสนามบิน Chek Lap Kok (เวลา เร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) ซึ่งตั้งยู่บนเกาะลันเตา ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน ติดกับมณฑลกวางตุ้ง ประกอบด้วย เกาะฮ่องกง นิวเทอร์ริทอรีส์ เกาลูน และเกาะเล็กๆ อีก 235 เกาะ หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางสู่เมืองเซินเจิ้น เป็นเมือง 1 ใน 4 เขตเศรษฐกิจปกครองพิเศษของมณฑลกวางตุ้ง เป็นเมืองเศรษฐกิจการค้าที่สำคัญของจีนทางตอนใต้และเป็นแหล่งรวบรวม เทคโนโลยีและความทันสมัยอีกด้วย
 
 ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (1) หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก
ที่พัก เซินเจิ้น BEST WESTERN HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 
วันที่สอง ช้อปปิ้งห้างหลอวู่ซิตี้ - หมู่บ้านวัฒนธรรม + โชว์
 
 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) จากนั้นนำท่านชมสินค้าพื้นเมืองของเซินเจิ้น อาทิ หยก ใบชา ครีมไข่มุก ฯลฯ ฝากคนที่ท่านรัก จากนั้นให้ท่านเพลิดเพลินกับการต่อราคาสินค้ามากกว่า 50% ที่คนไทยขนานนามว่า มาบุญครองเซินเจิ้น หรือหลอวู่ ซิตี้ ท่านจะพบกับสินค้าก๊อปปี้แบรนด์เนมชื่อดัง อาทิ Amani Prada Gucci Burburry Carlier Chanel Coach Dior Fendi Louis Vuitton Chole ฯลฯ
 
 กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3) อาหารพิเศษ ***เป็ดปักกิ่ง + ไวน์แดง***
หลังอาหารนำท่านชมผ้าไหมจีน ซึ่งเป็นสินค้าขึ้นชื่อและได้รับการรับรองจากรัฐบาลจีน นำท่านเที่ยวชม China Folk Culture Villages (หมู่บ้านวัฒนธรรม) ชมการจำลองการแต่งกายและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชนเผ่าต่างๆทุกมณฑลของจีน จาก 24 หมู่บ้าน 21 ชนเผ่า ท่านจะได้สัมผัสและเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมชนเผ่าต่างๆของชาวจีน อาทิ อาหารการกิน การละเล่น ประเพณีฯลฯ
 
 ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (4)
ที่พัก เซินเจิ้น BEST WESTERN HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 
วันที่สาม เซินเจิ้น - ฮ่องกง – เขาวิคตอเรีย – หาดรีพัลส์เบย์ - ช้อปปิ้งถนนนาธาน - กรุงเทพฯ
 
 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ฮ่องกง จากนั้นนำท่านชมวิวทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงขึ้นสู่จุดชมวิวบริเวณเขาวิคตอเรีย (Victoria Peak) ถ่ายรูปคู่กับตึกสูงของเกาะฮ่องกง จากนั้นนำท่านนมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ณ ชายหาด Repulse Bay สร้าง ขึ้นในปี ค.ศ. 1993 ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาสักการบูชาขอพรศักดิ์สิทธิ์จาก เจ้าแม่กวนอิม เจ้าแม่ทับทิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภ โดยเฉพาะการขอลูกที่เชื่อกันว่าถ้าใครมาขอก็มักสมหวังทุกครั้งไป จากนั้นนำชมโรงงานจิลเวลลี่ ซึ่งเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของฮ่องกงในเรื่องการออกแบบเครื่อง ประดับ ท่านสามารถหาซื้อได้ในราคาพิเศษ และนำท่านเลือกซื้อยาสมุนไพรจีนต่างๆ อีกมากมาย จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ถนนนาธาน ตามอัธยาศัยหรือเลือกช้อปปิ้งที่ Ocean Terminal และ Harbour City กับสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆ ระดับโลกกว่า 700 ร้านค้า อาทิ เช่น Amani Prada Gucci หรือของเด็กเล่นที่ห้าง Toy r'us และแหล่งช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ DFS Galleria เช่น Burburry Carlier Chanel Coach Dior Fendi Louis Vuitton Chole ฯลฯ (อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย)
 
 16.00 น. พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เพื่อนำทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย
 
 18.20 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินศรีลังกัน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ UL423
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
โปรแกรมการเดินทางนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยึดถือสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

 
 

อัตราค่าบริการดังกล่าว ( รวม )
- ค่าตั๋วโดยสาร UL ไป -กลับ กรุงเทพ-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ ( ชั้นทัศนาจร )
- ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ , ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ
- ค่าภาษีสนามบินไทย และค่าภาษีสนามบินฮ่องกง , ค่ารถโค้ชวีไอพีปรับอากาศนำเที่ยวตลอดรายการ
- ค่าเข้าชมทุกแห่งตามที่รายการระบุ , ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน (วีซ่ากรุ๊ป)
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

อัตราค่าบริการดังกล่าว ( ไม่รวม )
- ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษนอกเหนือรายการ
- ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรับต่อท่าน
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด ,ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด ฯลฯ นอกเหนือจากที่รายระบุ
- ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถที่ต่างประเทศ วันละ 20 หยวน ต่อวัน / ต่อท่าน
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และหัก ณ ที่จ่าย 3 % (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

เอกสารที่ต้องใช้ในการทำวีซ่า
1. พาสปอร์ตอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน (สำหรับพาสปอร์ตไทย)
2. พาสปอร์ตต่างประเทศ ต้องทำวีซ่าจีน(เดี่ยว)จากเมืองไทย กรุณาสอบถามเพิ่มเติม
3. สำหรับพาสปอร์ตต่างด้าวเล่มเหลือง(ไม่มีสัญชาติ) ต้องทำวีซ่าจีนและฮ่องกงเพิ่มท่านละ 3,300 บาท และใช้รูปถ่ายภาพสีพื้นหลังสีขาว 2 นิ้ว 3 รูป
4. สำหรับพาสปอร์ตต่างด้าวเล่มแดง(สัญชาติจีน) ต้องทำวีซ่าฮ่องกงเพิ่มท่านละ 2,200 บาท

 
 

ราคาโปรแกรมทัวร์
ราคาปกติ: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาสมาชิก: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาบริษัทห้างร้าน:
 ราคาตัวแทนบริษํทนำเที่ยว:บริษัท อินโดไชน่า เอ็กซ์พลอเรอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 973/4 ถ.มาเจริญ(บางบอน5) แขวงหนองแขม เขตหนองแขม จ.กรุงเทพ 10160 Tel. (+66) 0 2814-9585, 0 2814-9586 By EiEi