indochinaexplorer

     
  Home  |  โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง อื่นๆ  |  ข้อมูลประเทศฮ่องกง  |  ติดต่อเรา
     
     
ฮ่องกง-นมัสการ 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 3 วัน 2 คืน (KQ)

CODE:HK004-3D2N
( 3 วัน 2 คืน เดินทางโดย: สายการบิน )

   
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์  
 
ฮ่องกง-นมัสการ 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ (KQ)
ไหว้พระเสริมดวงชะตาเพื่อความเป็นศิริมงคล
ขึ้นกระเช้านองปิงชมวิว 360 องศา
นมัสการพระใหญ่ลันเตา วัดโปหลิน
วัดหวังต้าเซียน สำนักนางชีวัดชีหลิน
วัดแชกงหมิวพร้อมขอพรเจ้าแม่กวนอิม
ณ หาดรีพัสเบย์
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย : สายการบิน
 
วันแรก กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-มาเก๊า
 
 12.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 ประตู 10 เคาน์เตอร์ W สายการบินเคนย่าแอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯอำนวยความสะดวก
 
 14.00 น. ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง 
 
 17.55 น. เดินทางถึงสนามบิน Chek Lap Kok (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) ซึ่งตั้งยู่บนเกาะลันเตา ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน ติดกับมณฑลกวางตุ้ง ประกอบด้วย เกาะฮ่องกง นิวเทอร์ริทอรีส์ เกาลูน และเกาะเล็กๆอีก 235 เกาะ หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองฮ่องกง ระหว่างทางได้ข้ามสะพานชิงหม่า ซึ่งเป็นสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลก มีระยะทาง 2.3 กิโลเมตร
 
 ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (1)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก จากนั้นให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งย่านดัง อาทิเช่น
1. จิมซาจุ่ย แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังที่สุดของฮ่องกง เป็นสถานที่รวบรวม ร้านค้าแบรนด์เนม ร้านอาหาร โรงแรม สวนสาธารณะ และ พิพิธภัณฑ์หลายแห่ง
2. ย่าน Temple Street Market ซึ่งเป็นที่รู้จักในนาม ตลาดสำหรับผู้ชาย เป็นพื้นที่ขายสินค้าจำพวกเสื้อผ้า กระเป๋าเดินทาง นาฬิกา ภาพเขียน สินค้าแฮนด์เมด และอาหารอร่อยริมทางอย่างหอยทอดตำรับฮ่องกง รวมไปถึงอาหารทะเลสดๆ รสชาติดี
3. ย่าน Ladies’ Market สถานที่ซึ่งขายข้าวของเครื่องใช้ของผู้หญิงในราคาถูก อาทิเช่น เสื้อผ้า ยีนส์ กระเป๋า รองเท้า ชุดชั้นในสตรี ตุ๊กตา ของใช้กระจุกกระจิกรวมถึงของที่ระลึกและสิ้นค้าก๊อปปี้แบรนด์ดังจากทั่วโลก
ที่พัก ฮ่องกง NEWTON PLACE KOWLOON // METROPARK MOMGKOK หรือระดับเดียวกัน
 
วันที่สอง ฮ่องกง-วัดหวังต้าเซียน-สำนักนางชี-วัดแชกงหมิว-พระใหญ่ลันเตา+กระเช้านองปิง-วัดโปหลิน
 
 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร แบบติ่มซำ (2)
จากนั้นนำท่านนมัสการ วัดหวังต้าเซียน หรือวัดหว่องไทซิน สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1921 เพื่ออุทิศให้กับ Wong Tai Sin เด็กหนุ่มผู้ริเริ่มในการศึกษาลัทธิเต๋าจนกลายเป็นผู้มีพลังวิเศษ และกลายเป็นเทพเจ้าหวังต้าเซียนในเวลาต่อมา ปัจจุบันถือเป็นวัดของลัทธิเต๋าที่มีคนมากราบไหว้มากที่สุด สถาปัตยกรรมภายในมีลักษณะคล้ายวัดจีนสมัยโบราณ ที่มีเสาสีแดงขนาดใหญ่และหลังคาสีทองเหลืองอร่าม ภายในมีสวนที่จัดเลียนแบบสวนในปักกิ่ง และยังมีความแม่นยำในเรื่องของการเสี่ยงเซียมซีอีกด้วย จากนั้นนำท่านชม วัดชีหลิน สำนักนางชีในพระพุทธศาสนาฝ่ายลัทธิมหายานที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1930 แล้วเสร็จในปี ค.ศ.2000 โดยสถาปัตยกรรมเป็นรูปแบบของราชวงศ์ถังของจีน ตัวอารามจะมีมากมายหลายหลังซึ่งแต่ละหลังจะมีองศ์พระโพธิสัตว์ให้ผู้คนได้กราบไหว้ จากนั้นเดินทางไป วัดแชกงหมิว หรือวัดกังหัน ในทุกๆ วันที่ 2 ของเดือนแรกตามปฎิทินจีน ชาวฮ่องกงและนักธุรกิจจะมาวัดนี้เพื่อถวายกังหันลม เพราะเชื่อว่ากังหันจะช่วยพัดพาสิ่งชั่วร้ายและโรคภัยไข้เจ็บออกไปจากตัว และนำพาแต่ความโชคดีเข้ามาแทน
 
 กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เกาะลันเตา ขึ้นกระเช้านองปิงเพื่อสัมผัสประสบการณ์อันน่าตื่นเต้น ชมวิวทิวทัศน์หมู่เกาะทะเลจีนใต้และภูเขาสูงแบบ 360 องศา ระยะทางกว่า 5.7 กิโลเมตร โดยใช้เวลาประมาณ 25 นาที จากนั้นนำท่านเที่ยวชมหมู่บ้านนองปิง ที่จำลองชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีน มีบรรยากาศสบายๆ แทรกตัวด้วยร้านน้ำชา ร้านอาหาร ร้ายขายของที่ระลึก นำท่านนมัสการ พระใหญ่ลันเตา เป็นพระพุทธรูปนั่งทำจากทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีน้ำหนัก 202 ตัน ความสูง 24 เมตร ตั้งอยู่กลางแจ้งของเกาะลันเตา จากนั้นนำท่านนมัสการพระโพธิสัตว์กวนอิม พระมัญชูศรีโพธิสัตว์ และพระสมันตภัทรโพธิสัตว์ ณ วัดโปหลิน ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1920 เดิมเป็นวัดขนาดเล็กที่มีพระภิกษุสงฆ์เพียง 3 องค์ ต่อมาในปี ค.ศ. 1924 ได้เปลี่ยนเป็นศาสนสถานโปลิน พร้อมทั้งมีการสร้างอารามและโบสถ์เพิ่มขึ้น ทำให้ปัจจุบันมีพระภิกษุเดินทางมาจำวัดกันเป็นจำนวนมาก หลังจากนั้นให้ท่านช้อปปิ้งที่ Outlet Mall ตามอัธยาศัย
(อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย)
ที่พัก ฮ่องกง NEWTON PLACE KOWLOON // METROPARK MOMGKOK หรือระดับเดียวกัน
 
วันที่สาม ฮ่องกง-วิคตอเรียพีค-รีพัลส์เบย์-ช้อปปิ้งถนนนาธาน-กรุงเทพ
 
 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร แบบติ่มซำ (4)
จากนั้นนำท่านชมวิวทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงบริเวณเขา วิคตอเรีย พีค (Victoria Peak) ถ่ายรูปคู่กับวิวทิวทัศน์ของตึกสูงบนเกาะฮ่องกง จากนั้นนำท่านนมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ณ ชายหาดรีพัลส์เบย์ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1993 ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาสักการบูชาขอพรศักดิ์สิทธิ์จากเจ้าแม่กวนอิม เจ้าแม่ทับทิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภ โดยเฉพาะการขอลูกที่เชื่อกันว่าถ้าใครมาขอก็มักสมหวังทุกครั้งไป ....จากนั้นนำชมโรงงาน TSL ซึ่งเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของฮ่องกงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับ ท่านสามารถหาซื้อได้ในราคาพิเศษ !และนำท่านเลือกซื้อยาสมุนไพรจีน ต่างๆ อีกมากมาย
 
 กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)
 
 บ่าย จากนั้นให้ท่าน อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน ตามอัธยาศัยหรือเลือกช้อปปิ้งที่ Ocean Terminal และ Harbour City กับสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆระดับโลกกว่า 700 ร้านค้า อาทิ เช่น Amani, Prada , Gucci หรือของเด็กเล่นที่ห้าง Toy r'us และแหล่ง ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ DFS Galleria เช่น Burburry , Carlier , Chanel , Coach , Dior , Fendi , Louis Vuitton , Chole ฯลฯ
(อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย)
 
 18.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เพื่อนำทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน กรุณาตรงต่อเวลา
 
 21.50 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ KQ861
 
 23.40 น. ถึงสนามบินนานาชาติ สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 
 

*** หมายเหตุ กรณีท่านมาไม่ตรงเวลานัดหมาย ท่านจะต้องเดินทางไปสนามบินพร้อมชำระค่าโดยสารเอง โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการตามความเหมาะสม และจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทาง ***

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับชั้นประหยัดตามรายการ
2. ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน)
3. ค่าภาษีสนามบินไทย-ฮ่องกง
4. ค่าอาหาร 5 มื้อ ที่ระบุตามรายการ
5. ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
7. ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงินท่านละ 200,000 /1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ
2. ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
4. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการจอง 1. มัดจำท่านละ 10,000 บาท และส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน

เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
2. ยกเลิกการเดินทางภายใน 15-30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 7-14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
4. ยกเลิกการเดินทางภายใน 1-6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

กรณีคณะออกเดินทางได้
1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
2. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์)
3. คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

หมายเหตุ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภัยธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้)

 
 

ราคาโปรแกรมทัวร์
ราคาปกติ: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาสมาชิก: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาบริษัทห้างร้าน:
 ราคาตัวแทนบริษํทนำเที่ยว:บริษัท อินโดไชน่า เอ็กซ์พลอเรอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 973/4 ถ.มาเจริญ(บางบอน5) แขวงหนองแขม เขตหนองแขม จ.กรุงเทพ 10160 Tel. (+66) 0 2814-9585, 0 2814-9586 By EiEi