indochinaexplorer

     
  Home  |  โปรแกรมทัวร์อินโดนีเซีย อื่นๆ  |  ข้อมูลประเทศอินโดนีเซีย  |  ติดต่อเรา
     
     
จาการ์ต้า - บันดุง - บุโรพุทโธ 5 วัน

CODE:ID-Hilight-001-5D4N
( 5 วัน 4 คืน เดินทางโดย: สายการบินการูด้า อินโดนีเซีย )

   
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์  
 

INDO 01: INSIGHT JAVA
จาการ์ต้า - บันดุง - บุโรพุทโธ
5 วัน 4 คืน

เดินทางโดย : สายการบินการูด้า อินโดนีเซีย

 
     จาการ์ต้า เมืองหลวงแห่งอินโดนีเซีย บันดุง เมืองแห่งดอกไม้ มหาเจดีย์บุโรพุทโธ สิ่งมหัศจรรย์ของโลก พระเจดีย์พุทธศาสนาที่ใหญ่โตสร้างจากหินภูเขาไฟ วัดพราห์มบานัน มรดกโลก เป็นที่สิงสถิตของเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสามของศาสนาฮินดู
 
 
วันแรกกรุงเทพฯ - จาการ์ต้า
 
 12.00 น.พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประตูทางเข้าที่ 4 แถว G เคาน์เตอร์ สายการบินการูด้า อินโดนีเซีย โดยมี เจ้าหน้าที่และหัวหน้าทัวร์ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระ และบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน จากนั้น นำคณะ ผ่าน ต.ม. แล้ว ไปรอขึ้นเครื่อง
 
 14.10 น.ออกเดินทางสู่ กรุงจากาต้าร์ ประเทศอินโดนีเซีย โดยสายการบินการูด้า อินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA 867
 
 17.35 น. ถึงสนามบินจากาต้าร์ พบการต้อนรับอันอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ท้องถิ่น นำท่านเดินทางไปร้านอาหาร บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ใกล้สนามบิน นำท่านผ่านชมย่านตัวเมืองเก่าของ กรุงจาการ์ต้า ย่านที่อยู่อาศัยของชาวจีน ผ่านชมเมือง ก่อนนำท่านเดินทางสู่ ที่พัก
ที่พัก..โรงแรม SANTIKA JAKARTA หรือเทียบเท่า เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
(ค้างที่จาการ์ต้า)
 
วันที่สองจาการ์ต้า - เมืองจำลอง ตามัน มินิ - บันดุง
 
 เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม TAMAN MINI เมืองจำลองแห่งอินโดนีเซีย ตั้งอยู่ห่างจากกลางใจเมืองจาการ์ต้า ราว 18 ก.ม. TAMAN MINI สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1971 แต่มาแล้วเสร็จ ในปี ค.ศ.1975 สถานที่นี้ เป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ที่จำลองบ้านเรือนและศิลปะวัฒนธรรม จาก 27 จังหวัดของอินโดนีเซียไว้ด้วยกัน บนเนื้อที่กว่า 250 เอเคอร์      ถือได้ว่าเป็นสถานที่ที่รวบรวมความเป็นอินโดนีเซียไว้ในที่เดียว
 
 เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 
 บ่ายนำท่านเดินทางสู่ เมืองบันดุง โดยรถโค้ช (3 ชั่วโมงครึ่ง) บันดุง เป็นเมืองที่ราบสูง มีอากาศเย็นสบาย ตั้งอยู่บนแอ่งที่ราบขนาดใหญ่เหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 755 เมตร รายล้อมด้วยยอดภูเขาไฟตระหง่าน ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นศูนย์กลางการบริหารของดัตช์ มีประชากรอาศัยราว 150,000 คน ได้รับสมญาว่าปารีสแห่งชวา เพราะมีถนนกว้างขวาง มีต้นไม้สองข้างทาง และบ้านเรือนสวยงาม แม้ปัจจุบันจะเป็นเมืองแห่งอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี แต่บันดุงยังคงเขียวขจีและดึงดูดใจดังสมญา “เมืองแห่งดอกไม้” ระหว่างทาง นำท่านชมการแสดง อังกะลุง ของเด็กๆ ที่โรงเรียนดนตรี หมู่บ้าน Padasuka
 
 ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
พักโรงแรม ASTON BRAGA หรือเทียบเท่า
เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย (ค้างที่บันดุง)
 
วันที่สามบันดุง - จาการ์ต้า - ยอร์คจาการ์ต้า
 
 เช้าบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม นำท่านสู่  ภูเขาไฟตังกูบัน เปอราฮู  (ภูเขารูปเรือคว่ำ) นำชมศูนย์กลางปล่องภูเขาไฟรูปชาม แล้วนำท่านแช่น้ำพุร้อนจียาเตร์ ซึ่งเป็นน้ำพุที่ไหลผ่าน มาจากภูเขาไฟ เชื่อกันว่าน้ำจากน้ำพุร้อนแห่งนี้ สามารถรักษาโรค ได้ สารพัด  หากแช่น้ำพุร้อนนี้แล้ว จะทำให้ท่านมี สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และกลับมาเหมือนหนุ่มสาวอีกครั้ง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางกลับจาการ์ต้า จากนั้น นำท่านเดินทางไปสนามบิน
 
 17.05 น.ออกเดินทางสู่ เมืองยอร์คจาการ์ต้า โดยสายการบิน Garuda Indonesia (GA) เที่ยวบินที่   GA 218
 
 20.10 น.เดินทางถึง เมืองยอร์คจาการ์ต้า เมืองเอกอันดับสองรองจากจาการ์ต้า เมืองแห่งประวัติศาสตร์และมรดกโลก (เวลาที่เมืองยอร์จากาตาร์ จะช้ากว่าที่ บาหลี 1 ชม.) พบการต้อนรับอันอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ประจำยอร์คจากาตาร์ นำท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม GRAND QUALITY JOGJA หรือเทียบเท่า
เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย (ค้างที่ยอร์คจาการ์ต้า)
 
วันที่สี่บุโรพุทโธ - วัดเมนดุต - วังสุลต่าน - วัดพราห์มบานัน
 
 เช้า บริการอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ บุโรพุทโธ วัดพุทธที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ออกแบบและสร้างขึ้นในแบบของตัวเอง ไม่เหมือนที่ใด ได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกจาก UNESCO ในปี พ.ศ. 2534 บุโรพุทโธ สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 13-14 โดยราชวงศ์ไศเลนทรา (Sailendras) ซึ่งปกครองตอนใต้ของชวากลาง และนับถือศาสนาพุทธนิกายมหายาน ใช้หินจำนวนกว่า 1 ล้านก้อนหรือ ประมาณ 55,000 ลูกบาศก์เมตร ด้วยจำนวน แรงงานมหาศาลเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี แต่ก็ถูกทิ้งให้จมอยู่ใต้เถ้าถ่านของภูเขาไฟ Merapi หลังจากการใช้งานไม่ถึง 200 ปี เมื่ออาณาจักรต้องอพยพผู้คนไปอยู่ทางชวาตะวันออก บุโรพุทโธถูกค้นพบอีกครั้งในพุทธศตวรรษที่ 18 และการบูรณะก็ได้เริ่มขึ้นเมื่อต้นพุทธศตวรรษที่ 20 ช่วงที่ชาวดัทช์ ปกครองชวา ในปี 2528 ได้ ถูกวางระเบิดโดยกลุ่มผู้ต่อต้านซูฮาร์โต้ จนได้รับความเสียหายอย่างหนัก และได้รับการบูรณะใหญ่อีกครั้ง หินแต่ละก้อนจะถูกเรียง ซ้อนกันขึ้นไปเป็นชั้นๆ คล้ายกับปิรามิดตัน มีทั้งหมด 9 ชั้น ชั้น 1-6 เป็นรูปสี่เหลี่ยม จัตุรัส ส่วนชั้น 7-9 เป็นรูปวงกลม ที่เรียงรายไปด้วยสถูป โดยมียอดเป็นสถูปขนาดใหญ่ (ชั้นที่ 10) เป็น สถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างปิรามิดของเอเชียกลาง(Ziggurat) กับสถูปของอินเดีย มีขนาดกว้าง 118 เมตร ยาว 118 เมตร สูง 42 เมตร หรือ กว้าง 123 เมตร ยาว 123 เมตร สูง 34.5 เมตร หลังจากการบูรณะครั้งหลัง สุด พุทธสถานแห่งนี้ ไม่มีทางเข้าไปภายใน ไม่มีพระบรมสารีริกธาตุหรือ พระพุทธรูปบรรจุอยู่ในสถูปใหญ่ และไม่มีสถานที่สำหรับพระสงฆ์ใช้จำวัด กล่าวกันว่า เมื่อมองลงมาจากท้องฟ้า จะเห็นบุโรพุทโธเหมือน ดอกบัวตูมขนาดใหญ่ที่กำลังจะบานลอยอยู่กลางทะเลสาบ (จากการสำรวจทางธรณีวิทยาพบว่า ในสมัยโบราณ บริเวณนี้เคยเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่มาก่อน) จากนั้น เดินทางสู่ วัดเมนดุด (Candi Mendut) นำท่านชม องค์ พระปางปฐมเทศนา ซึ่งเป็นองค์ดั้งเดิมที่อยู่มาตั้งแต่การสร้างวัดนี้แล้ว โดยข้างกันนั้นเอง มีรูปสลักหินพระ โพธิสัตว์ อีก 2 องค์ อยู่ข้างเคียงกันด้วย จัดได้ว่าเป็นหนึ่งในสุดยอดพระหมู่ที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง จากนั้น นำท่านไปชม วังสุลต่าน ที่เต็มไปด้วยสิ่งของล้ำค่าในวังและเครื่องใช้ต่างๆ ก่อนที่กษัตริย์องค์สุดท้ายจะลี้ภัย และเปลี่ยนแปลงการปกครอง ชมบริเวณวัง และห้อง ที่เก็บเครื่องบรรณาการณ์ โบราณวัตถุล้ำค่ามากมาย
 
 เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 
 บ่ายนำท่านชมการสาธิตการทำบาติก และลองทำผ้าบาติกด้วยตัวท่านเอง พร้อมเก็บกลับไปเป็นที่ระลึก แล้วนำท่านชมวัดพราห์มบานัน มรดกโลกล่าสุดที่เป็นตำนานเร้นลับ แห่งเทพเจ้าฮินดูทั้งสาม ชมต้นกำเนิดรามายนะและ เจดีย์สาม องค์ที่เรียงรายกันอย่างงดงาม ชมโบราณสถานที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรม ที่งดงามมหัศจรรย์ ตำนาน เทพแห่งฮินดูและเรื่องราวของการกำเนิดพระพุทธศาสนาและพระพุทธเจ้า จากนั้น อิสระให้ท่านชมย่านการค้า คึกคักที่สุดในเมืองยอร์คจาการ์ต้า ย่านมาลิโอโบโร่ อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้า ที่ระลึก สินค้าพื้นเมือง เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า และอื่นๆ อีกมากมาย
 
 เย็นรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางกลับ โรงแรมที่พัก เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย (ค้างที่ยอร์คจาการ์ต้า)
 
วันที่ห้ายอร์คจาการ์ต้า - จาการ์ต้า - กรุงเทพฯ
 
 เช้าบริการอาหารเช้าในโรงแรม
 
 08.00 น.นำท่านเดินทางไปสนามบิน เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยแวะเปลี่ยนเครื่องที่ จาการ์ต้า
 
 09.40 น.ออกเดินทาง โดยสายการบินการูด้า เที่ยวบินที่ GA 205
 
 10.45 น.เดินทางถึงสนามบินจาการ์ต้า หลังจากผ่าน ต.ม. แล้ว รอเปลี่ยนเครื่องกลับกรุงเทพฯ
 
 12.50 น.ออกเดินทาง โดยสายการบินการูด้า เที่ยวบินที่ GA 868
 
 16.15 น.เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และประทับใจ
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 
 

อัตราค่าบริการ:  สำหรับคณะอย่างน้อย 20 ท่าน 
                        โปรดสอบถามจากเจ้าหน้าที่

อัตรานี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบิน ตลอดเส้นทาง โดยสายการบินการูด้า
- ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบิน และค่าภาษีน้ำมันของสายการบิน
- ค่าภาษีสนามบิน ทุกที่
- ค่ารถปรับอากาศรับ / ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
- ค่าห้องพัก 4 คืน ที่โรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า
- ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
- หัวหน้าทัวร์ ดูแลคณะ ตลอดการเดินทาง
- มัคคุเทศก์ท้องถิ่น พูดภาษาอังกฤษ ดูแลคณะ ตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
- ค่าประกันอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวในอินโดนีเซีย (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าอาหารมื้ออื่นๆ ที่ท่านสั่งเอง และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดและอื่นๆ
- ค่าสิ่งของน้ำหนักเกินจากที่สายการบินกำหนด (สายการบินกำหนดน้ำหนักให้ท่านละ 20 กก.)
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (ถ้ามี) // ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ถ้ามี)

***ท่านที่ถือพาสปอร์ตไทย เดินทางท่องเที่ยวในอินโดนีเซีย ภายใน 1 เดือน ไม่ต้องขอวีซ่า ***

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
1. กรุณาจองมัดจำ 30% ณ วันจอง
2. ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดพร้อมส่งเอกสารประกอบการเดินทาง ประมาณ 15 วัน
    ก่อนเดินทางหรือตามที่บริษัทแจ้งรับเอกสาร มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดย
    อัตโนมัติ
3. การโอนเงิน ชื่อบัญชี บริษัท อินโดไชน่าเอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด  ธ. กรุงเทพ สาขา บางบอน 
    บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 191-4-12444-9
4. แฟกซ์สลิปการโอนเงินมาที่บริษัทฯ พร้อมหน้าพาสปอต มาด้วยที่ แฟกซ์ 02-814-9587  ATTN : ถึง
    พนักงานที่ท่านติดต่อด้วย

กรณียกเลิกการเดินทาง
1. แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการ 10% ของราคาทัวร์ทั้งหมด
2. แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 10 วันแต่เกิน 7 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการ 30% ของราคาทั้งหมด
3. แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วันแต่เกิน 3 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำ 50%
4. บอกยกเลิกการเดินทาง 3 วันก่อนการเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด

หมายเหตุ
**ในกรณีที่สายการบินมีการปรับ ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงและภาษีสนามบินเพิ่มขึ้น ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่ายนั้นเพิ่มเติม ตามความเป็นจริง
**บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมเมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
**บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน
**ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ
**การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุจนถึงวันเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม

เงื่อนไขและความรับผิดชอบ
บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และ ตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมเช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ ต่อ การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

หมายเหตุ ราคาและรายการที่เสนอมานี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 
 

ราคาโปรแกรมทัวร์
ราคาปกติ: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาสมาชิก: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาบริษัทห้างร้าน:
 ราคาตัวแทนบริษํทนำเที่ยว:บริษัท อินโดไชน่า เอ็กซ์พลอเรอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 973/4 ถ.มาเจริญ(บางบอน5) แขวงหนองแขม เขตหนองแขม จ.กรุงเทพ 10160 Tel. (+66) 0 2814-9585, 0 2814-9586 By EiEi