indochinaexplorer

     
  Home  |  โปรแกรมทัวร์อินโดนีเซีย อื่นๆ  |  ข้อมูลประเทศอินโดนีเซีย  |  ติดต่อเรา
     
     
ยอร์คยาการ์ต้า - บุโรพุทโธ พักในอุทยานชมแสงแรกแห่งดวงอาทิตย์

CODE:ID-Hilight-003-4D3N
( 4 วัน 3 คืน เดินทางโดย: สายการบินการูด้า อินโดนีเซีย )

   
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์  
 

INDO 03: BOROBUDURSUNRISE
ยอร์คจาการ์ต้า - บุโรพุทโธ - พราห์มบานัน
พิเศษ..ที่พักในอุทยานชมแสงแรก
แห่งดวงอาทิตย์ ที่บุโรพุทโธ
ชมมรดกโลก ล่าสุดของอินโดนีเซีย

ที่วัดพราห์มบานัน
และโบราณสถาน เซวู วัดพันวัด
4 วัน 3 คืน

เดินทางโดย : สายการบินการูด้า อินโดนีเซีย

 
กำหนดการเดินทาง : สอบถามเจ้าหน้าที่
 
วันแรก กรุงเทพฯ - จาการ์ต้า - ยอร์คจาการ์ต้า
 
 12.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประตูทางเข้าที่ 4 แถว G เคาน์เตอร์ สายการบินการูด้า อินโดนีเซีย โดยมี เจ้าหน้าที่และหัวหน้าทัวร์ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระ และบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน จากนั้น นำคณะ ผ่าน ต.ม. แล้ว ไปรอขึ้นเครื่อง
 
 14.10 น. ออกเดินทางสู่ กรุงจากาต้าร์ ประเทศอินโดนีเซีย โดยสายการบินการูด้า อินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA 867
 
 17.35 น. ถึงสนามบินจากาต้าร์ หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว รอขึ้นเครื่องต่อไปเมืองยอร์คจาการ์ต้า
 
 19.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองยอร์คจาการ์ต้า โดยสายการบิน Garuda Indonesia (GA)
เที่ยวบินที่ GA 218
 
 20.10 น. เดินทางถึง เมืองยอร์คจาการ์ต้า เมืองเอกอันดับสองรองจากจาการ์ต้า เมืองแห่งประวัติศาสตร์และมรดกโลก เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ประจำยอร์คจากาตาร์ รอต้อนรับ นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
ที่พัก..โรงแรมมโนห์รา โรงแรมที่ ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับ บุโรพุทโธ เช็คอินแล้ว เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย (ค้างที่โรงแรมมโนห์รา บุโรพุทโธ เมืองยอร์คจาการ์ต้า)
 
วันที่สอง บุโรพุทโธ - วัดเมนดุต - วังสุลต่าน - วัดพราห์มบานัน
 
 05.00 น. นำท่านสัมผัส แสงแรกของวัน ที่ทอดลงเหนือบุโรพุทโธ เก็บภาพประทับใจ  ก่อนนำท่านชม บุโรพุทโธ  วัดพุทธที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก  ออกแบบและสร้างขึ้นในแบบของตัวเอง  ไม่เหมือนที่ใด ได้รับการยกย่องเป็น มรดกโลกจาก UNESCO    ในปี พ.ศ. 2534 บุโรพุทโธ  สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 13-14 โดยราชวงศ์ ไศเลนทรา (Sailendras)   ซึ่งปกครองตอนใต้ของชวากลาง และนับถือศาสนาพุทธนิกายมหายาน ใช้หินจำนวนกว่า 1 ล้านก้อนหรือ ประมาณ 55,000 ลูกบาศก์เมตร ด้วยจำนวนแรงงานมหาศาลเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี  แต่ก็ถูกทิ้งให้จมอยู่ใต้เถ้าถ่านของภูเขาไฟ Merapi หลังจากการใช้งานไม่ถึง 200 ปี เมื่ออาณาจักรต้องอพยพผู้คนไปอยู่ทางชวาตะวันออก บุโรพุทโธถูกค้นพบอีกครั้งในพุทธศตวรรษที่ 18 และการบูรณะก็ได้เริ่มขึ้นเมื่อต้น พุทธศตวรรษที่ 20 ช่วงที่ชาวดัทช์ ปกครองชวา ในปี 2528 ได้ถูกวางระเบิดโดยกลุ่มผู้ต่อต้านซูฮาร์โต้ จนได้รับความเสียหายอย่างหนัก และได้รับการบูรณะใหญ่อีกครั้ง หินแต่ละก้อนจะถูกเรียง ซ้อนกันขึ้นไปเป็น ชั้นๆ คล้ายกับปิรามิดตัน มีทั้งหมด 9 ชั้น ชั้น 1-6 เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ส่วนชั้น 7-9 เป็นรูปวงกลม ที่เรียงรายไปด้วยสถูป   โดยมียอดเป็นสถูปขนาดใหญ่ (ชั้นที่ 10)  เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสาน
ระหว่างปิรามิดของ เอเชียกลาง(Ziggurat) กับสถูปของอินเดีย มีขนาดกว้าง 118 เมตร ยาว 118 เมตร สูง 42 เมตร หรือ กว้าง 123 เมตร ยาว 123 เมตร สูง 34.5 เมตร หลังจากการบูรณะครั้งหลังสุด พุทธสถานแห่งนี้ ไม่มีทางเข้าไปภายใน ไม่มีพระบรมสารีริกธาตุหรือ พระพุทธรูปบรรจุอยู่ในสถูปใหญ่ และไม่มีสถานที่สำหรับพระสงฆ์ใช้จำวัด กล่าวกันว่า เมื่อมองลงมาจากท้องฟ้า จะเห็นบุโรพุทโธเหมือนดอกบัวตูมขนาดใหญ่ที่กำลังจะบานลอยอยู่กลางทะเลสาบ (จากการสำรวจทางธรณีวิทยาพบว่า ในสมัยโบราณ บริเวณนี้เคยเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่มาก่อน)
รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม เช็คเอ้าท์ เรียบร้อยแล้ว    จากนั้น ..เดินทางสู่ วัดเมนดุด (Candi Mendut)   นำท่านชม   องค์พระปางปฐมเทศนา  ซึ่งเป็นองค์ดั้งเดิมที่อยู่มาตั้งแต่การสร้างวัดนี้แล้ว โดยข้างกันนั้นเอง   มีรูปสลักหินพระโพธิสัตว์ อีก 2 องค์  อยู่ข้างเคียงกันด้วย จัดได้ว่าเป็นหนึ่งในสุดยอดพระหมู่ที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง จากนั้น นำท่านเดินทางกลับตัวเมือง นำท่านไปชม วังสุลต่าน ที่เต็มไปด้วยสิ่งของล้ำค่าในวังและเครื่องใช้ต่างๆ ก่อนที่กษัตริย์องค์สุดท้ายจะลี้ภัยและเปลี่ยนแปลงการปกครอง ชมบริเวณวัง และห้อง ที่เก็บเครื่องบรรณาการณ์ โบราณวัตถุล้ำค่ามากมาย   แล้วนำชม ตามัน สารี (WATER CASTLE) อุทยานน้ำ และสวนพักผ่อนของสุลต่าน และเหล่าข้าราชบริพาร
 
 เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 
 บ่าย นำท่านชมการสาธิตการทำบาติก และลองทำผ้าบาติกด้วยตัวท่านเอง พร้อมเก็บกลับไปเป็นที่ระลึก จากนั้น อิสระให้ท่านชมย่านการค้าคึกคักที่สุดในเมืองยอร์คจาการ์ต้า  ย่านมาลิโอโบโร่ อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้า หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่ระลึก สินค้าพื้นเมือง เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า และอื่นๆ อีกมากมาย
 
 เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางกลับ โรงแรมที่พัก JOGJA PLAZA หรือเทียบเท่า (ระดับ 4 ดาว)
เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย (ค้างที่ยอร์คจาการ์ต้า)
 
วันที่สาม ยอร์คจาการ์ต้า
 
 เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม ป้อม ฟราเดอเบิร์ก (VREDEBURG FORT) ซึ่งสร้างโดยชาวดัชท์ และให้เป็นที่บัญชาการ ทาง ทหาร ทั้งของชาวดัชท์ และ ชาวญี่ปุ่น ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ปัจจุบัน เป็นพิพิธภัณฑ์ ที่เก็บรวบรวม ภาพ แห่งประวัติศาสตร์ของอินโดนีเซีย และมีการจัดแสดงห้องต่างๆ ที่เล่าถึงเหตุการณ์สำคัญๆ ในอดีต
 
 เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 
 บ่าย นำชม วัดพราห์มบานัน มรดกโลกล่าสุดที่เป็นตำนานเร้นลับแห่งเทพเจ้าฮินดูทั้งสาม ชมต้นกำเนิดรามายนะ และเจดีย์สาม องค์ที่เรียงรายกันอย่างงดงาม ชมโบราณสถานที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรม ที่งดงามมหัศจรรย์ ตำนาน เทพแห่งฮินดูและเรื่องราวของการกำเนิดพระพุทธศาสนาและพระพุทธเจ้า จากนั้น นำท่านขึ้นรถราง ชมรอบๆบริเวณด้านนอก ของวัดพราห์บานัน ซึ่งกล่าวกันว่าเป็นกลุ่มวัด หรือจันทิ มากถึง 1,000 วัด แต่ถูก ทำลายไปเกือบหมด จากแผ่นดินไหว และการปะทุของภูเขาไฟเมราปี ได้รับการซ่อมแซมขึ้นบ้างแล้ว โดยรถ รางจะนำท่านผ่านชม Candi Bubrah, Candi Lumbung และ Candi Sewu   จากนั้น นำท่านชมย่านตัว เมืองเก่า Kota Gede ซึ่งปัจจุบันนี้ เป็นศูนย์กลางการทำเครื่องเงิน ท่านจะได้พบกับงานหัตถกรรมอีกรูปแบบ หนึ่ง เป็นงานหัตถกรรมด้วยวิธีการตีหรือหล่อด้วยแม่พิมพ์ อาทิเช่น กริชประดับเงิน ทอง หรืออัญมณีมีค่า ซึ่ง เชื่อว่ามีอำนาจวิเศษ
 
 เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางกลับ โรงแรมที่พัก
พักโรงแรม JOGJA PLAZA หรือเทียบเท่า (ระดับ 4 ดาว)
เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย (ค้างที่ยอร์คจาการ์ต้า)
*** พิเศษ สำหรับท่านที่สนใจชมการแสดงรามายาณะ  (รามเกียรติ์)   ที่จัดแสดงที่โรงละคร หรือที่เวทีข้างวัดพราห์มบานัน สามารถแจ้งความจะนงค์  ซื้อบัตรเข้าชม  ได้ที่..มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ***
 
วันที่สี่ ยอร์คจาการ์ต้า - จาการ์ต้า - กรุงเทพฯ
 
 เช้า บริการอาหารเช้าในโรงแรม
 
 08.00 น. นำท่านเดินทางไปสนามบิน เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยแวะเปลี่ยนเครื่องที่ จาการ์ต้า
 
 09.40 น. ออกเดินทาง โดยสายการบินการูด้า เที่ยวบินที่ GA 205
 
 10.45 น. เดินทางถึงสนามบินจาการ์ต้า หลังจากผ่าน ต.ม. แล้ว รอเปลี่ยนเครื่องกลับกรุงเทพฯ
 
 12.50 น. ออกเดินทาง โดยสายการบินการูด้า เที่ยวบินที่ GA 868
 
 16.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และประทับใจ
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 
 
อัตราค่าบริการ:   สำหรับคณะอย่างน้อย 2 ท่าน 
โปรดสอบถามจากเจ้าหน้าที่

อัตรานี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบิน ตลอดเส้นทาง โดยสายการบินการูด้า
- ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบิน และค่าภาษีน้ำมันของสายการบิน
- ค่าภาษีสนามบิน ทุกที่
- ค่ารถปรับอากาศรับ / ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
- ค่าห้องพัก 3 คืน ที่โรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า
- ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
- หัวหน้าทัวร์ ดูแลคณะ ตลอดการเดินทาง
- มัคคุเทศก์ท้องถิ่น พูดภาษาอังกฤษ ดูแลคณะ ตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
- ค่าประกันอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวในอินโดนีเซีย (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าอาหารมื้ออื่นๆ ที่ท่านสั่งเอง และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดและอื่นๆ
- ค่าสิ่งของน้ำหนักเกินจากที่สายการบินกำหนด (สายการบินกำหนดน้ำหนักให้ท่านละ 20 กก.)
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (ถ้ามี) // ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ถ้ามี)

          ***ท่านที่ถือพาสปอร์ตไทย เดินทางท่องเที่ยวในอินโดนีเซีย ภายใน 1 เดือน ไม่ต้องขอวีซ่า ***

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
1. กรุณาจองมัดจำ 30% ณ วันจอง
2. ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดพร้อมส่งเอกสารประกอบการเดินทาง ประมาณ 15 วัน
    ก่อนเดินทางหรือตามที่บริษัทแจ้งรับเอกสาร มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดย
    อัตโนมัติ
3. การโอนเงิน ชื่อบัญชี บริษัท อินโดไชน่าเอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด  ธ. กรุงเทพ สาขา บางบอน 
    บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 191-4-12444-9
4. แฟกซ์สลิปการโอนเงินมาที่บริษัทฯ พร้อมหน้าพาสปอต มาด้วยที่ แฟกซ์ 02-814-9587  ATTN : ถึง
    พนักงานที่ท่านติดต่อด้วย

กรณียกเลิกการเดินทาง
1. แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการ 10% ของราคาทัวร์ทั้งหมด
2. แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 10 วันแต่เกิน 7 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการ 30% ของราคาทั้งหมด
3. แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วันแต่เกิน 3 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำ 50%
4. บอกยกเลิกการเดินทาง 3 วันก่อนการเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด

หมายเหตุ
**ในกรณีที่สายการบินมีการปรับค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงและภาษีสนามบินเพิ่มขึ้น ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่ายนั้น  
    เพิ่มเติม ตามความเป็นจริง
**บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมเมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
**บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน
**ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตรา
   ต่างประเทศ
**การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุจนถึงวันเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม

เงื่อนไขและความรับผิดชอบ
บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และ ตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมเช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ ต่อ การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

หมายเหตุ ราคาและรายการที่เสนอมานี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 
 

ราคาโปรแกรมทัวร์
ราคาปกติ: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาสมาชิก: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาบริษัทห้างร้าน:
 ราคาตัวแทนบริษํทนำเที่ยว:บริษัท อินโดไชน่า เอ็กซ์พลอเรอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 973/4 ถ.มาเจริญ(บางบอน5) แขวงหนองแขม เขตหนองแขม จ.กรุงเทพ 10160 Tel. (+66) 0 2814-9585, 0 2814-9586 By EiEi