indochinaexplorer

     
  Home  |  โปรแกรมทัวร์อินโดนีเซีย อื่นๆ  |  ข้อมูลประเทศอินโดนีเซีย  |  ติดต่อเรา
     
     
เกาะสวรรค์ บาหลี 4 วัน

CODE:ID-Hilight-004-4D3N
( 4 วัน 3 คืน เดินทางโดย: สายการบินการูด้า อินโดนีเซีย )

   
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์  
 

INDO 04: BALI BEAUTIFUL
เกาะสวรรค์ บาหลี
สัมผัสธรรมชาติ ศิลปะ
วัฒนธรรมของชาวบาหลี
ชมการแสดงบาร็องด๊านส์ ชมทัศนียภาพ ของภูเขาไฟที่ยังคงร่องรอยการระเบิดในอดีต
ที่ MT BATUR และ ชมความงามของทะเลสาบ
สีเทอร์ค้อยต์ ที่ ทะเลสาบบาตูร์
พิเศษ อาหารทะเลมื้อค่ำ พร้อมกุ้งล็อบสเตอร์
4 วัน 3 คืน

เดินทางโดย : สายการบินการูด้า อินโดนีเซีย

 
กำหนดการเดินทาง : สอบถามเจ้าหน้าที่
 
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ - เดนปาซาร์ บาหลี
 
 12.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประตูทางเข้าที่ 4 แถว G เคาน์เตอร์ สายการบินการูด้า อินโดนีเซีย โดยมี เจ้าหน้าที่และหัวหน้าทัวร์ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระ และบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน จากนั้น นำคณะ ผ่าน ต.ม. แล้ว ไปรอขึ้นเครื่อง
 
 14.10 น. ออกเดินทางสู่ กรุงจากาต้าร์ ประเทศอินโดนีเซีย โดยสายการบินการูด้า อินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA 867
 
 17.35 น. ถึงสนามบินจากาต้าร์ *** แวะเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางสู่ เมืองเดนปาซาร์ ***
 
 19.45 น. ออกเดินทางสู่ เดนปาซาร์ โดยเที่ยวบินที่ GA 414
 
 22.30 น. ถึงสนามบินนานาชาตินูราลัย เมืองเดนปาซ่าร์ เกาะบาหลี พบการต้อนรับอันอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ท้องถิ่นประจำบาหลี นำท่านเดินทางสู่ โรงแรมที่พัก เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
(ค้างที่บาหลี)
 
วันที่สอง ระบำบารอง - คินตามานี - ทะเลสาบบาตูร์ - น้ำพุศักดิ์สิทธิ์ - อูบุด
 
 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่โรงละครพื้นเมือง เพื่อชม ระบำพื้นเมืองบารอง นาฏลีลาประกอบเทพนิยายของชาวบาหลี ซึ่งสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิต และความเป็นอยู่ของชาวบาหลี  จากนั้น  นำชมอุตสาหกรรมการผลิตและเพ้นท์ผ้าบาติก อันเลื่องชื่อของเกาะบาหลี แล้ว นำท่านสู่ ภูเขาไฟกูนุง บาร์ตูร์ ณ หมู่บ้านคินตามณี หมู่บ้านที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในบาหลี ได้ชื่อมาจากเมืองโบราณแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ริมปากปล่องภูเขาไฟกุนุง บาตูร์ มีทะเลสาบบาตูร์ และภูเขาไฟบาตูร์ เป็นฉาก ตั้งอยู่บนระดับความสูง 1,717 เมตร นับเป็นจุดชมวิวที่สวยงามแห่งหนึ่งของบาหลี
 
 เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พร้อมชมความงามที่โอบล้อมด้วยภูเขาไฟคินตามณี
 
 บ่าย นำท่านชม วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ เทมภัคสิริงค์ ศาสนสถานที่เก่าแก่ และเป็นที่เคารพสักการะของชาวบาหลีซึ่งมีอายุ มากกว่าพันปี ชมบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ เตียต้า เอ็มพูล ซึ่งเป็นน้ำพุจากธรรมชาติที่ผุดขึ้นจากตาน้ำใต้ดินเป็นเวลามา นานนับพันพันปีโดยไม่มีวันหมด แล้วอิสระให้เวลาท่านได้เลือกชม ต่อราคา และซื้อสินค้าพื้นเมืองมากมาย เช่น ผ้าพันคอ ผ้าโสร่งพื้นเมือง กระเป๋าหนัง  ตุ๊กตาไม้แกะสลัก พวงกุญแจ ฯลฯ ที่ “ ตลาดปราบเซียน ” แล้ว     นำท่านเดินทางไปที่ อุบุด ชม Puri Saren บ้านเจ้านายชั้นสูงแห่งเมืองอูบุด แล้วอิสระให้ท่านชมตลาดอูบุด ศูนย์กลางงานฝีมือพื้นบ้าน การแกะสลักไม้ หน้ากาก เครื่องเงิน เครื่องทอง และงานสานต่างๆ   พร้อมซื้อหาเป็น ของฝาก   และที่ระลึกจากเกาะบาหลี
 
 ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางกลับที่พัก เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่สาม วัดเม็งวี - เบดูกัล - อุลุน ดานู บราตัน - ทานาล็อต
 
 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม ที่พัก
นำท่านเดินทางสู่ วัดปุระทามัน อายุน (Taman Ayun) หรือ วัดเม็งวี วัดที่สวยงามที่สุด 1 ใน 6 วัดของบาหลี ตั้งอยู่ในหมู่บ้านเม็งวี มีสำคัญเป็นอันดับสองของบาหลี เคยเป็นวังของรายาแห่งเม็งวี กำแพง ประตูวัด ก่อ ด้วย หินสูง แกะสลักลวดลายวิจิตรบรรจง หลังคาปูด้วยหญ้าอลัง มีศาลาเล็กๆ ซึ่งมีหลังคาแบบเมรุหลายๆ ชั้น ตั้งเรียง รายกันออกเป็น ความสวยงามดังภาพวาด สิ่งก่อสร้างด้านใน ตกแต่งลวดลายงดงามตามแบบบาหลี...
จากนั้นนำท่านสู่ ทะเลสาบ บราตัน (Lake Bratan)  เป็นทะเลสาบที่มีมนต์ขลัง   ฉากหลังคือทุ่งข้าวขั้น บันได ที่ค่อย ๆ ลาดต่ำลง อยู่ที่เบดูกัล (Bedugul) นำท่านชม วัดอูลุน ดานู เบราตัน   ที่ตั้งอยู่ที่ริมทะเลสาบ งดงามด้วยพันธุ์ไม้และดอกไม้ วัดนี้ สร้างตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17   เพื่อใช้ทำพิธีทางศาสนาพุทธและฮินดู รวม ทั้งอุทิศแด่เทวี ดานู เทพยแห่งสายน้ำ มีลักษณะเด่นตรงศาลาซึ่งมีหลังคาทรงสูงที่เรียกว่าเมรุ มุงด้วยฟางซ้อน กันถึง 11 ชั้น  ชมแท่นบูชาพระศิวะและต้นน้ำทิพย์แห่งพระศิวะที่ ชมสถาปัตยกรรมสองชนชาติ (ไทย-ฮินดู) ที่เคียงคู่กันอย่างกลมกลืน ซึ่งความสวยงามของวัดนี้ ได้ถูกบันทึกไว้ ในหน้าของนิตยสารการท่องเที่ยวของ บาหลี ว่าเป็นหนึ่งในวัดที่สวยงามที่สุดของเกาะ
 
 เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
 
 บ่าย นำท่านเดินทางสู่ วิหารกลางสมุทร ทานาล็อตที่งดงามขึ้นชื่อของเกาะบาหลี วัดแห่งนี้ตั้งอยู่เหนือผืนน้ำบนแท่น หินซึ่งเกิดจากการถูกคลื่นกัดเซาะ เชื่อกันว่า วัดนี้ สร้างโดย ดังห์ยัง นิราร์ตา พระสมัยศตวรรษที่ 16 ซึ่งมองเห็น แสงสว่างวาบขึ้นที่จุด ๆ หนึ่งบนฝั่งตะวันตก ท่านจึงเดินทางไปที่ดังกล่าวเพื่อทำสมาธิ ทำให้สาวกของผู้นำทาง จิตวิญญาณในท้องถิ่นรู้สึกประทับใจ   จึงมาศึกษาศาสนากับท่าน สร้างความขุ่นเคืองแก่นักบวชในท้องถิ่นอย่าง มาก จึงท้าทายนิราร์ตา แต่ท่านยังคงถือขันติและย้ายที่บำเพ็ญเพียรไปยังมหาสมุทร สถานที่แห่งนั้น จึงเป็นที่รู้จัก ในนาม ทานาล็อต หรือ ดินแดนในทะเล   ชมความสวยงามของวิหารกลางสมุทร ที่ศักดิ์สิทธิ์  ซึ่งชาวบาหลีให้ความเคารพบูชาอย่างมาก อิสระให้ท่านชมความงามของอาทิตย์ตก เหนือมหาสมุทรอินเดีย ที่ได้รับการกล่าวขาน กันว่า งดงามที่สุด ในบาหลี เชิญท่าน เก็บภาพประทับใจ ตามอัธยาศัย
 
 ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารทะเล ที่หาดจิมบาราน (หรือเทียบเท่า)
นำท่านเดินทางกลับที่พัก เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่สี่ บาหลี - กรุงเทพฯ
 
 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม ที่พัก
 
 06.00 น. นำท่านเดินทางไปสนามบิน เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยแวะเปลี่ยนเครื่องที่ จาการ์ต้า
 
 07.25 น. ออกเดินทาง โดยสายการบินการูด้า
 
 08.10 น. เดินทางถึงสนามบินจาการ์ต้า หลังจากผ่าน ต.ม. แล้ว รอเปลี่ยนเครื่องกลับกรุงเทพฯ
 
 12.50 น. ออกเดินทาง โดยสายการบินการูด้า
 
 16.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และประทับใจ
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 
 
อัตราค่าบริการ : ราคาต่อท่าน พักห้องคู่
สำหรับคณะ อย่างน้อย 2 ท่าน

โรงแรม ที่พัก หรือเทียบเท่า

ผู้ใหญ่

พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม

Harris River View 4ดาว

สอบถาม

x,x00.-

อัตรานี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ - เดนปาร์ซาร์ - กรุงเทพฯ โดยสายการบินการูด้า แอร์ไลน์
- ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบิน และค่าภาษีน้ำมันของสายการบินในอัตราของวันที่ 10 มิถุนายน 54
- ค่าภาษีสนามบินกรุงเทพฯ และ เดนปาซาร์
- ค่าห้องพัก 3 คืน ที่โรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า
- ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ พร้อมอาหารพิเศษ ล็อบสเตอร์ ขนาด 350 กรัม ท่านละ 1 ตัว
- ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
- ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
- รถขนกระเป๋า และสัมภาระ ระหว่างสนามบิน และที่พัก พร้มเจ้าหน้าที่ดูแล
- หัวหน้าทัวร์ จากประเทศไทย ดูแลตลอดการเดินทาง
- มัคคุเทศก์ท้องถิ่น พูดภาษาอังกฤษ
- เจ้าหน้าที่ช่วยประสานงาน และเช็คอิน ล่วงหน้า ที่สนามบินเดนปาซาร์ (วันเดินทางกลับ)
- เจ้าหน้าที่ยกกระเป๋า ที่สนามบินเดนปาซาร์ (วันเดินทางกลับ)
- ค่าประกันอุบัติเหตุ การเดินทาง วงเงินสูงสุด ท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าอาหารที่ท่านสั่งเอง และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดและอื่นๆ
- ค่าสิ่งของน้ำหนักเกินจากที่สายการบินกำหนด (สายการบินกำหนดน้ำหนักให้ท่านละ 20 กก.)
- ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% หรือภาษีอื่นๆ (ถ้ามี)

***ท่านที่ถือพาสปอร์ตไทย เดินทางท่องเที่ยวในอินโดนีเซีย ภายใน 1 เดือน ไม่ต้องขอวีซ่า ***
***โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนในรายละเอียด เพื่อความเหมาะสม  สามารถพูดคุยสอบถาม และเสนอความต้องการอย่างใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ที่ท่านติดต่อ ***

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
1. กรุณาจองมัดจำ 30% ณ วันจอง
2. ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดพร้อมส่งเอกสารประกอบการเดินทาง ประมาณ 15 วัน
    ก่อนเดินทางหรือตามที่บริษัทแจ้งรับเอกสาร มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดย
    อัตโนมัติ
3. การโอนเงิน ชื่อบัญชี บริษัท อินโดไชน่าเอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด  ธ. กรุงเทพ สาขา บางบอน 
    บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 191-4-12444-9
4. แฟกซ์สลิปการโอนเงินมาที่บริษัทฯ พร้อมหน้าพาสปอต มาด้วยที่ แฟกซ์ 02-814-9587  ATTN : ถึง
    พนักงานที่ท่านติดต่อด้วย

กรณียกเลิกการเดินทาง
1. แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการ 10% ของราคาทัวร์ทั้งหมด
2. แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 10 วันแต่เกิน 7 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการ 30% ของราคาทั้งหมด
3. แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วันแต่เกิน 3 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำ 50%
4. บอกยกเลิกการเดินทาง 3 วันก่อนการเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด

หมายเหตุ
**ในกรณีที่สายการบินมีการปรับ ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงและภาษีสนามบินเพิ่มขึ้น ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่ายนั้นเพิ่มเติม ตามความเป็นจริง
**บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมเมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
**บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน
**ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ
**การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุจนถึงวันเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม

เงื่อนไขและความรับผิดชอบ
บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และ ตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมเช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ ต่อ การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

หมายเหตุ ราคาและรายการที่เสนอมานี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 
 

ราคาโปรแกรมทัวร์
ราคาปกติ: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาสมาชิก: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาบริษัทห้างร้าน:
 ราคาตัวแทนบริษํทนำเที่ยว:บริษัท อินโดไชน่า เอ็กซ์พลอเรอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 973/4 ถ.มาเจริญ(บางบอน5) แขวงหนองแขม เขตหนองแขม จ.กรุงเทพ 10160 Tel. (+66) 0 2814-9585, 0 2814-9586 By EiEi