indochinaexplorer

     
  Home  |  โปรแกรมทัวร์อินโดนีเซีย อื่นๆ  |  ข้อมูลประเทศอินโดนีเซีย  |  ติดต่อเรา
     
     
เยือนถิ่นภูเขาไฟ - นมัสการเทพฮินดู บาหลี - บุโรพุทโธ

CODE:ID004-BL5D4N
( 5 วัน 4 คืน เดินทางโดย: โดยสายการบินการูด้า )

   
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์  
 
เยือนถิ่นภูเขาไฟ - นมัสการเทพฮินดู บาหลี 
มรดกโลกบุโรพุทโธ
ชมระบำสิงโตโบราณ บาร็องด๊านส์
5 วัน 4 คืน
เดินทางโดย : สายการบินการูด้า
 
เกาะบาหลี ดินแดนที่งดงามด้วยมนต์เสน่ห์ของธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น ดุจสวรรค์บนดิน ภูเขา ไฟ คินตามนี อันสวยงาม วิวทะเลสาบบาตู...งามปานภาพวาดของจิตกรผู้มีชื่อเสียง มหาเจดีย์บุโรพุทโธ สิ่งมหัศจรรย์ของโลก พระเจดีย์พุทธศาสนาที่ใหญ่โตสร้างจากหินภูเขาไฟ วัดพรามนันต์ มรดกโลก เป็นที่สิงสถิตของเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสามของศาสนาฮินดู
 
วันแรก บาหลี
 
 12.00 น. คณะพร้อมกัน ที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาครผู้โดยสารระหว่างประเทศ พบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกทุกท่านอย่างอบอุ่นเป็นกันเอง
 
 14.10 น. ออกเดินทางสู่ กรุงจากาต้าร์ ประเทศอินโดนีเซีย โดยสายการบินการูด้า อินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA 867
 
 17.35 น. ถึงสนามบินจากาต้าร์ *** แวะเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางสู่เมืองเดนปาซาร์ ***
 
 19.55 น. ออกเดินทางสู่ เดนปาซาร์ โดยเที่ยวบินที่ GA 414
 
 22.40 น. ถึงสนามบินนานาชาตินูราลัย เมืองเดนปาซ่าร์ เกาะบาหลี พบการต้อนรับอันอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ท้องถิ่นประจำบาหลี นำท่านเดินทางสู่ โรงแรมที่พัก Bali KutaResort & Convention Center เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย (ค้างที่บาหลี)
 
วันที่สอง บารองด๊านซ์ – คินตามานี – เทมภัคสิริงค์ – อูบุด (อาหารเช้า / กลางวัน / เย็น)
 
 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พักนำท่าน ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของชาวบาหลีดั้งเดิม“บาร็องด๊านส์” (Barong Dance) หรือ ระบำสิงโต นาฏศิลป์จากเทพนิยายพื้นเมืองของบาหลี ตำนานเทพเจ้า ซึ่งเป็นการต่อสู้ ระหว่าง “บารอง” สิงโตที่คอยช่วยเหลือมนุษย์โลก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ ของความดี กับ “รังตา” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความชั่วร้าย ชมการแสดง มโหรีของบาหลี แล้วเชิญทุกท่านถ่ายรูปร่วมกับนักแสดงเป็นที่ระลึกหลังจากนั้นนำท่านเดินทางไป คินตามานี
 
 เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารที่คินตามานี (บุฟเฟ่ต์) พร้อมชมความงามของ MT. BATUR ภูเขาไฟที่ยังดับไม่สนิท มีความสูง 5,000 ฟุตจากระดับน้ำทะเล และชม ทะเลสาบบาตูร์ ที่งดงามราวสรวงสวรรค์
 
 บ่าย นำท่านชม “เทมภัค สิริงค์” (Tampak Siring)น้ำพุศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดู แล้วอิสระให้เวลาท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองราคาถูกมากมาย เช่น ผ้าพันคอ ผ้าโสร่งพื้นเมืองกระเป๋าหนังตุ๊กตาไม้แกะสลักพวงกุญแจฯลฯที่“ ตลาดปราบเซียน ” จากนั้น เดินทางไปยัง อูบุด (Ubud) ศูนย์กลาง งานศิลป์ และภาพวาด ชมบ้านของสุลต่านแห่งเมืองอูบุด และร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าประเภทงานศิลป์ ผ้าบาติก และภาพวาด
 
 ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางกลับโรงแรมที่พัก Bali Kuta Resort & Convention Center เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย (ค้างที่บาหลี)
 
วันที่สาม ทานาล็อต–ยอร์คย่า–วัดพรามนันต์ (อาหารเช้า /กลางวัน /เย็น)
 
 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่ วิหารทานาล็อท จุดชมวิวที่งดงามที่สุดของ เกาะบาหลี วิหารทานาล็อท หรือวิหารงูอันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดู สร้างขึ้นในคริส์ตศตวรรษที่ 11ไว้เพื่อบูชาเทพเจ้าแห่งมหาสมุทร ตั้งอยู่บนมหาสมุทรอินเดีย ท่านสามารถเดินไปยังตัววิหารได้ในช่วงน้ำลง นำท่านเดินทางไปสนามบิน
 
 11.55 น. ออกเดินทางสู่ เมืองยอร์คจาการ์ต้า โดยสายการบินการูด้าเที่ยวบินที่ GA 253
 
 12.10 น. ถึงสนามบินเมืองยอร์คยากาตาร์ เมืองเอกอันดับสองรองจากจาการ์ต้า เมืองแห่งประวัติศาสตร์และมรดกโลก (เวลาที่เมืองยอร์คยากาตาร์ จะช้ากว่าที่ บาหลี 1 ชม.)พบการต้อนรับอันอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ประจำยอร์คยากาตาร์ นำท่านเดินทางเข้ายังตัวเมือง นำชมวัดพรามนันต์ มรดกโลกล่าสุดที่เป็นตำนานเร้นลับแห่งเทพเจ้าฮินดูทั้งสาม ชมต้นกำเนิดรามายนะและเจดีย์สามองค์ที่เรียงรายกันอย่างงดงาม ชมโบราณสถานที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมที่งดงามมหัศจรรย์ ตำนานเทพแห่งฮินดูและเรื่องราวของการกำเนิดพระพุทธศาสนาและพระพุทธเจ้า นำท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เดินทางเข้าสู่ โรงแรมที่พัก Jogja Plaza เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย (ค้างที่ เมืองยอร์คจาร์กาตาร์)
 
วันที่สี่ บุโรพุทโธ – วังสุลต่าน – ช้อปปิ้ง ย่านมาลีโบโร่ (อาหารเช้า / กลางวัน / เย็น)
 
 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านเดินทางเข้าสู่บุโรพุทโธ วัดพุทธที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ออกแบบและสร้างขึ้นในแบบของตัวเองไม่เหมือนที่ใดได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกจาก UNESCO ในปีพ.ศ. 2534 บุโรพุทโธสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 13-14 โดยราชวงศ์ไศเลนทรา (Sailendras) ซึ่งปกครองตอนใต้ของชวากลาง และนับถือศาสนาพุทธนิกายมหายาน ใช้หินจำนวนกว่า 1 ล้านก้อนหรือ ประมาณ 55,000 ลูกบาศก์เมตร ด้วยจำนวนแรงงานมหาศาลเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี แต่ก็ถูกทิ้งให้จมอยู่ใต้เถ้าถ่านของภูเขาไฟ Merapi หลังจากการใช้งานไม่ถึง 200 ปี เมื่ออาณาจักรต้องอพยพผู้คนไปอยู่ทางชวาตะวันออก บุโรพุทโธถูกค้นพบอีกครั้งในพุทธศตวรรษที่ 18 และการบูรณะก็ได้เริ่มขึ้นเมื่อต้นพุทธศตวรรษที่ 20 ช่วงที่ชาวดัทช์ ปกครองชวา ในปี 2528 ได้ถูกวางระเบิดโดยกลุ่มผู้ต่อต้านซูฮาร์โต้ จนได้รับความเสียหายอย่างหนัก และได้รับการบูรณะใหญ่อีกครั้งหินแต่ละก้อนจะถูกเรียง ซ้อนกันขึ้นไปเป็นชั้นๆ คล้ายกับปิรามิดตัน มีทั้งหมด 9 ชั้น ชั้น 1-6 เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ส่วนชั้น 7-9 เป็นรูปวงกลม ที่เรียงรายไปด้วยสถูป โดยมียอดเป็นสถูปขนาดใหญ่ (ชั้นที่10) เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างปิรามิดของเอเชียกลาง(Ziggurat) กับสถูปของอินเดีย มีขนาดกว้าง 118 เมตร ยาว 118 เมตร สูง 42 เมตร หรือ กว้าง 123 เมตรยาว 123 เมตร สูง 34.5 เมตร หลังจากการบูรณะครั้งหลังสุด พุทธสถานแห่งนี้ ไม่มีทางเข้าไปภายใน ไม่มีพระบรมสารีริกธาตุหรือ พระพุทธรูปบรรจุอยู่ในสถูปใหญ่ และไม่มีสถานที่สำหรับพระสงฆ์ใช้จำวัด กล่าวกันว่า เมื่อมองลงมาจากท้องฟ้า จะเห็นบุโรพุทโธเหมือนดอกบัวตูมขนาดใหญ่ที่กำลังจะบานลอยอยู่กลางทะเลสาบ (จากการสำรวจทางธรณีวิทยาพบว่าในสมัยโบราณบริเซณนี้เคยเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่มาก่อน) จากนั้นชมพุทธสถานอีกแห่งหนึ่งที่ เมนดุด (Mendut) ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปนั่งห้อยพระบาทที่งดงามที่สุด ซึ่งขนาบข้างด้วยรูปสลักพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร และพระโพธิสัตว์วัชรปาณี รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 
 บ่าย นำท่านไปชม วังสุลต่าน ที่เต็มไปด้วยสิ่งของล้ำค่าในวังและเครื่องใช้ต่างๆก่อนที่กษัตริย์องค์สุดท้ายจะลี้ภัย และเปลี่ยนการปกครอง อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ที่ประตูวังแล้วนำท่านชม ตามัน สารี (WATER CASTLE) อุทยานน้ำ และสวนพักผ่อนของสุลต่าน และเหล่าข้าราชบริพาร จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์ผ้าบาติก ผ้าบาติกเป็นหัตถกรรมที่มีชื่อเสียงที่สุดของย็อกยา ท่านจะได้ทราบถึงกระบวนการผลิต รูปแบบ และสีสันของผ้าที่พบเห็นได้ทั่วชวา นำชมศูนย์เครื่องเงิน ท่านจะได้พบกับงานหัตถกรรมอีกรูปแบบหนึ่ง ด้วยวิธีการตีหรือหล่อด้วยแม่พิมพ์อาทิเช่น กริชประดับเงิน ทอง หรืออัญมณีมีค่า ซึ่งเชื่อว่ามีอำนาจวิเศษ แล้ว อิสระให้ท่านชมย่านการค้าที่คึกคักที่สุดในเมืองยอร์คจาการ์ต้า ย่านมาริโอโบโร่ อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่ระลึกสินค้าพื้นเมือง เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า และอื่นๆ อีกมากมาย รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เดินทางกลับเข้าสู่ โรงแรมที่พัก Jogja Plaza (ค้างที่ เมืองยอร์คจาร์กาตาร์)
 
วันที่ห้าี่ ยอร์คจาร์กาตาร์ – จาการ์ต้า - กรุงเทพฯ (อาหารเช้า / อาหารกลางวันบนเครื่อง)
 
 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
 
 06.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองจาการ์ต้า โดยสายการบินการูด้า เที่ยวบินที่ GA 201
 
 07.05 น. ถึงสนามบินจาการ์ต้า รอต่อเครื่องบิน เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
 
 09.40 น. ออกเดินทาง โดยสายการบินการูด้า เที่ยวบินที่ GA 866 (บริการอาหารกลางวัน บนเครื่อง)
 
 13.10 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ ... และ ประทับใจ
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 
 

อัตรานี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตลอดเส้นทาง
- ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบิน และค่าภาษีน้ำมันของสายการบิน
- ค่าภาษีสนามบินทุกที่
- ค่าห้องพัก 2 คืน ในบาหลี , 2 คืน ในเมืองยอร์คจาร์กาตาร์ (พักห้องคู่)
- ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ , ค่ารถปรับอากาศรับ / ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ , น้ำดื่ม วันละ 1 ขวด ต่อท่านระหว่างทัวร์
- หัวหน้าทัวร์จากกรุงเทพฯ คอยดูแล อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
- มัคคุเทศก์ท้องถิ่น พูดภาษาอังกฤษ
- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
- ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นผู้ชำนาญการและหัวหน้าทัวร์คอยบริการตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าอาหารมื้ออื่นๆ ที่ท่านสั่งเอง และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดและอื่นๆ
- ค่าสิ่งของน้ำหนักเกินจากที่สายการบินกำหนด
- ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ถ้ามี)
* ท่านที่ถือพาสปอร์ตไทย เดินทางท่องเที่ยวในอินโดนีเซีย ภายใน 1 เดือน ไม่ต้องขอวีซ่า*

เอกสารประกอบการเดินทาง
หนังสือเดินทางมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง) และหน้าว่างเหลือมากกว่า 2 หน้า ในการนัดเก็บเอกสารสามารถโทรมานัดให้พนักงานไปเก็บเอกสารได้แต่จะ ต้องอยู่บริเวณภายในกรุงเทพหรือท่านที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถส่งเอกสารมาที่ บริษัท อินโดไชน่า เอ็กซพลอเรอร์ จำกัด 104/269 หมู่ 8 ถนนเอกชัย บางบอน บางบอน กทม.10150

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
1. กรุณาจองมัดจำ 10,000 บาท ณ วันจอง พร้อมส่ง Fax สำเนา Passport มาที่ 02-814-9587 หรือเล่มตัวจริง มาที่บริษัท การโอนเงิน ชื่อบัญชี บริษัท อินโดไชน่า เอ็กซพลอเรอร์ ธนาคาร กรุงเทพ สาขา บางบอน
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 191-4-12444-9 พร้อม แฟกซ์สลิปการโอนเงินมาที่บริษัทฯ ถึงพนักงานที่ท่านติดต่อด้วย
2.ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดพร้อมส่งเอกสารประกอบการเดินทาง ประมาณ 15 วันก่อนเดินทาง

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำ 10,000 บาท หรือ ตามค่าตั๋วค่าเครื่องบินจริง
2.แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 10 วันแต่เกิน 7 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการ 30% ของราคาทั้งหมด
3.แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วันแต่เกิน 3 วัน หักค่ามัดจำ 50%
4.บอกยกเลิกการเดินทาง 3 วันก่อนการเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด

หมายเหตุ
1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุ สุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
2.เนื่อง จากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
3.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศเวียดนาม

หมายเหตุ - บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวข้างต้นและไม่รับผิดชอบ ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอก เหนือจากความควบคุมของบริษัทฯ เช่น การนัดหยุดงาน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ กรณีที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าหน้าที่แรงงานไทยและต่างประเทศบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าบริการทั้งหมด

ข้อควรระวัง!!! กระเป๋าที่จะโหลดขึ้นเครื่อง จำกัดน้ำหนักไม่เกิน 15 กิโลกรัม กรณีน้ำหนักเกินต้องชำระค่าระวางน้ำหนักเพิ่ม.......ควรใช้กระเป๋าใบเล็กน้ำหนักเบาเพื่อความสะดวกในการเดินทาง

 
 

ราคาโปรแกรมทัวร์
ราคาปกติ: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาสมาชิก: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาบริษัทห้างร้าน:
 ราคาตัวแทนบริษํทนำเที่ยว:บริษัท อินโดไชน่า เอ็กซ์พลอเรอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 973/4 ถ.มาเจริญ(บางบอน5) แขวงหนองแขม เขตหนองแขม จ.กรุงเทพ 10160 Tel. (+66) 0 2814-9585, 0 2814-9586 By EiEi