indochinaexplorer

     
  Home  |  โปรแกรมทัวร์อินโดนีเซีย อื่นๆ  |  ข้อมูลประเทศอินโดนีเซีย  |  ติดต่อเรา
     
     
เที่ยวบาหลี..มนต์เสน่ห์ของธรรมชาติ

CODE:ID006-BL4D3N
( 4 วัน 3 คืน เดินทางโดย: โดยสายการบิน การ์รูด้าอินโดนีเซีย )

   
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์  
 
เที่ยวบาหลี..มนต์เสน่ห์ของธรรมชาติ
4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : สายการบิน การ์รูด้าอินโดนีเซีย
 
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพ - จาการ์ตา - เดนพาซาร์ (บาหลี)
 
 13.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ G ประตู 4 เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนเดินทาง
 
 15.10 น. นำท่านออกเดินทางสู่จาก้าตาร์ โดยสายการบิน การ์รูด้าอินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA 867
 
 18.35 น. ถึงสนามบินจาการ์ต้าเพื่อแวะต่อเครื่องสู่ เมืองเดนพาซาร์ (บาหลี)
 
 19.50 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองเดนพาซาร์(บาหลี) โดยสายการบิน การูด้าอินโดนีเซียเที่ยวบินGA880
 
 22.35 น. เดินทางถึงสนามบินนูราลัย เกาะบาหลี เมืองเดนพาซาร์เมืองเอกของเกาะบาหลี หลังการตรวจคนเข้าเมืองแล้วต้อนรับท่านด้วยวงมาลัยดอกไม้หอมของชาวบาหลีที่สนามบิน จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย ASTON DENPARSA HOTEL // WHITE ROSE HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่สอง วัดเม็งวี–โรงงานกาแฟ–วิหารอูลูวาตู- วิหารทานาล็อท
 
 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่วิหาร Taman Ayun พบกับวัดที่สวยงามที่สุด 1 ใน 6วัดของบาหลี วัดทามาอยุน(เม็งวี) The Royal temple of Mengwi อดีต วัดหลวงของกษัตริย์ห่งราชวงศ์เม็งวีเป็นวัดที่ใช้ประกอบพิธีกรรมของกษัตริย์ แห่งราชวงศ์เม็งวีสร้างในคริสต์ศตวรรษที่17 ที่มีความสวยงามมีสระน้ำล้อมรอบ จากนั้นนำท่านเดินทางผ่านประตูเทพเจ้าเข้าสู่ Tabanan ชมทัศนียภาพสองข้างทาง การทำนาบนไหล่เขาแบบขั้นบันได เขียวขจีด้วยต้นข้าวที่ปลูกเรียงรายแบบทำนาขั้นบันได ผ่านชม “ ปุระ” อันงดงามของบาหลี จากนั้นนำท่านชม การผลิตกาแฟและเลือกซื้อสินค้า ที่โรงงานกาแฟ
 
 เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านชม อูลูวาตู เป็น วัดที่ตั้งอยู่บนยอดเขาและได้ชื่อว่าเป็น วัดที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง บนเกาะบาหลี มีการก่อสร้างตามสถาปัตยกรรม บาหลีโดยเฉพาะ สำหรับทุกท่านที่คลั่งไคล้กับความงามของธรรมชาติจะได้ชมความงามของวัด ตัดกับหน้าผาและผืนทะเล (กรุณาถอดแว่น หมวก และเครื่องประดับออก เนื่องจากมีลิงอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก กรุณาฟังคำเตือนของมัคคุเทศก์ และ ถ้าหากิ่งไม้ได้ ให้ถือติดมือ เพราะลิงจะกลัว ไม่จากนั้นนำท่านชม บริเวณวัดอันงดงามชมวิหารกลางสมุทรอินเดียทานาลอท เชื่อกันว่ามีงูเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์คอยปก ป้องรักษาอยู่ภายใต้วิหารงดงามยิ่งนักยามพระอาทิตย์ตกดิน ชมวิหารและหน้าผามหัศจรรย์และจุดชมวิวที่งดงาม ทานาลอทเป็นวิหารที่สร้างในศตวรรษที่16 โดยนักบุญดายังระวาดีที่บำเพ็ญศีลภาวนาและศักดิ์สิทธิ์มากเป็นที่นับถือของ ชาวบาหลี
 
 เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (หมายเหตุ : ลิ้มรสกุ้งล้อบเสตอร์+ซีฟู๊ด เพิ่มท่านล่ะ10US)จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัยASTONDENPARSA HOTEL // WHITE ROSE HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่สาม บารองด๊านซ์ – โรงงานผลิตผ้าบาหลี – คินตามณี – เทมภัคศิริงค์-ทุ่งนาขั้นบันได-อูบุด-คูต้าเซนเตอร์(B/L/D)
 
 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางไปยัง“หมู่บ้านบาตูบูรัน”ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของบาหลี “บารองด๊านซ์”ชมการร่ายรำระบำสิงโตเทพเจ้า เทพเจ้าแห่งความดีและรังคา วิญญาณร้ายระบำกริช การแสดงวง”เมกกะสัลัน” มโหรีของบาหลี และเรื่องราวน่าสนุกสนานเกี่ยวกับตำนานเทพเจ้าเรื่องราวต่างๆ จากนั้นเดินทางไป Topati ชมอุตสาหกรรมการผลิต และเพ้นท์ ผ้าบาติก ชมการสาธิตการทำผ้าบาติกแบบาหลี เป็นงานฝีมือ แต่ละขั้นตอน และท่านสามารถนำเสื้อมาเพ้นท์ลายต่างๆได้ฟรี ชมผ้าบาติกที่เป็นของชั้นเยี่ยมที่ส่งออกจำหน่ายทั่วโลก หลังจากนั้นเดืนทางไปหมู่บ้าน Mas ชมการแกะสลักไม้ Sandra Wood และขั้นตอนการทำไม้แกะสลัก เป็นงานฝีมือ ก่อนเดินทางขึ้นสู่ คินตามานี ตั้งอยู่บนระดับความสูง 1,500 เมตร และเป็นหนึ่งในอาณาจักรยุคต้น ๆ
 
 เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ท่ามกลางหุบเขา อากาศเย็นตลอดปี
 
 บ่าย นำท่านชมความงามของ ภูเขาไฟกุหนุงอากุง ภูเขาไฟที่เชื่อกันว่าเป็นที่สถิตของมวลเทพเจ้าต่างๆ ทะเลสาบกูนุง บาตูร์ เป็นทะเลสาบซึ่งเกิดจากการยุบตัวของภูเขาไฟ ดาเนา บาตูร์ ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดและตั้งอยู่บนหลุมปล่องภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นคือ กูนุง บาตูร์ ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 1,717 เมตร หลังจากนั้นเดินทางสุ่วิหารศักดิ์สิทธิ์ เทมภัคศิริงค์ สร้างในศตวรรษที่ 13 ใช้ ประกอบพิธีทางศาสนาในราชวงศ์กษัตริย์เท่านั้น ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งมีต้นน้ำมาจากภูเขาไฟ ซึ่งชาวบาหลี ปัจจุบันก็ยังมีความเชื่อว่า เมื่อใครได้อาบน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้จะสามารถรักษาโรคภัยและจะทำให้ผิวพรรณ เปล่งปลั่ง เพลิดเพลินไปกับความสวยงามกับการตกแต่งวัดในแบบสไตล์บาหลีเซียนแท้ๆ ที่งดงามและมีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใคร ท่านสามารถผ่านชมบ้านพักของอดีตประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ที่ตั้งอยู่บนเขาใกล้ๆ ตัววิหารจากนั้นนำท่านชมความงามของทุ่งนาขั้นบันได อิสระ ช้อปปิ้งย่านอูบุดและย่านคูต้าเซนเตอร์
 
 เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย ASTON DENPARSA HOTEL // WHITE ROSE HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่สี่ เดนพาซาร์(บาหลี)–จาการ์ต้า-กรุงเทพ
 
 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เดินทางสู่กรุงเทพ แวะต่อเครื่องที่จากาต้าร์ เที่ยวบินที่ GA 401 เดินทางจากจากาต้าร์ สู่กรุงเทพ เที่ยวบินที่ GA 866
 
 14.00 น. เดินทางถึงกรุงเมพฯโดยสวัสดิภาพ
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 
 

หมายเหตุ
**ในกรณีที่สายการบินมีการปรับ ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงและภาษีสนามบินเพิ่มขึ้น ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่ายนั้นเพิ่มเติม ตามความเป็นจริง
**บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมเมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
**บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน
**ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ
**การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุจนถึงวันเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม

เงื่อนไขและความรับผิดชอบ
บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และ ตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมเช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ ต่อ การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

 
 

ราคาโปรแกรมทัวร์
ราคาปกติ: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาสมาชิก: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาบริษัทห้างร้าน:
 ราคาตัวแทนบริษํทนำเที่ยว:



บริษัท อินโดไชน่า เอ็กซ์พลอเรอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 973/4 ถ.มาเจริญ(บางบอน5) แขวงหนองแขม เขตหนองแขม จ.กรุงเทพ 10160 Tel. (+66) 0 2814-9585, 0 2814-9586 By EiEi