indochinaexplorer

     
  Home  |  โปรแกรมทัวร์อินโดนีเซีย อื่นๆ  |  ข้อมูลประเทศอินโดนีเซีย  |  ติดต่อเรา
     
     
เที่ยวไฮไลน์อินโดนีเซีย : จาการ์ต้า - ยอร์คยาการ์ต้า - บุโรพุทโธ - บาหลี

CODE:ID008-ID5D4N
( 5 วัน 4 คืน เดินทางโดย: บิน TG - GA )

   
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์  
 
จารการต้า - ยอร์คยาการ์ต้า
บุโรพุทโธ - บาหลี
5 วัน 4 คืน
เดินทางโดย : สายการบินไทย
และ สายการบินการูด้า 
 

เที่ยว ยอร์ค จาการ์ต้า  เมืองแห่งสุลต่าน  มหาเจดีย์บุโรพุทโธ
สิ่งมหัศจรรย์ของโลก    พระเจดีย์พุทธศาสนาที่ใหญ่โตสร้างจากหินภูเขาไฟ  วัดพรามบานัน มรดกโลก เป็นที่สิงสถิตของเทพผู้ยิ่งใหญ่ของฮินดู เกาะบาหลี ดินแดนที่งดงามด้วยมนต์เสน่ห์ของธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น ดุจสวรรค์บนดิน ภูเขาไฟ คินตามนี อันสวยงาม วิวทะเลสาบบาตู...งามปานภาพวาดของจิตกรผู้มีชื่อเสียง

วันแรกกรุงเทพฯ - จาการ์ต้า - ยอร์คย่า - พรามบานัน 
 
 06.00 น.พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่และหัวหน้าทัวร์ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระ และบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน  จากนั้น  นำคณะผ่าน ต.ม. แล้ว ไปรอขึ้นเครื่อง
 
 08.00 น.ออกเดินทางสู่กรุงจาการ์ต้า เมืองหลวงแห่ง ประเทศอินโดนีเซีย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 433
 
 11.35 น. เดินทางถึง สนามบิน ซูการ์โน่ - ฮัตตะ กรุงจาการ์ต้า   หลังจากผ่านพิธีทางศุลกากรและรับกระเป๋า และสัมภาระ   แล้ว ไปเช็คอิน ที่ เคาน์เตอร์สายการบินการูด้า สำหรับการเดินทางภายในประเทศ   เช็คอินสัมภาระขึ้นเครื่อง  ชำระค่าภาษีสนามบินภายในประเทศ (40,000 รูเปียส ต่อท่าน)   รับบัตรขึ้นเครื่อง แล้ว   รอต่อเครื่องไปยังเมืองยอร์คยาการ์ต้า   (ยอร์คย่า)
 
 14.30 น.ออกเดินทางสู่ เมืองยอร์คยาการ์ต้า   (ยอร์คย่า)   โดยสายการบินการูด้า เที่ยวบินที่ GA 212
 
 15.35 น. ถึงสนามบินเมืองยอร์คยากาตาร์ เมืองเอกอันดับสองรองจากจาการ์ต้า เมืองแห่งประวัติศาสตร์และมรดกโลก  พบการต้อนรับอันอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ประจำยอร์คยากาตาร์    นำท่านเดินทางเข้ายังตัวเมือง   นำชมวัดพรามบานัน มรดกโลกล่าสุดที่เป็นตำนานเร้นลับแห่งเทพเจ้าฮินดูทั้งสาม   ชมต้นกำเนิดรามายณะและเจดีย์สามองค์ที่เรียงรายกันอย่างงดงาม   ชมโบราณสถานที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรม ที่งดงามมหัศจรรย์ ตำนานเทพแห่งฮินดูและเรื่องราวของการกำเนิดพระพุทธศาสนาและพระพุทธเจ้า   
 
 ค่ำ นำท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   (บุฟเฟ่ต์)
เดินทางเข้าสู่ โรงแรมที่พัก เช็คอินแล้ว  เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย 
(ค้างที่ เมืองยอร์คจาร์กาตาร์)
 
วันที่สองวังสุลต่าน - WATER CASTLE - บุโรพุทโธ
 
 เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก
นำท่านไปชม วังสุลต่าน ที่เต็มไปด้วยสิ่งของล้ำค่าในวังและเครื่องใช้ต่างๆก่อนที่กษัตริย์องค์สุดท้ายจะลี้ภัยและเปลี่ยนการปกครอง    อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ที่ประตูวัง    แล้วนำท่านชม ตามัน สารี  (WATER CASTLE)     อุทยานน้ำ และสวนพักผ่อนของสุลต่าน และเหล่าข้าราชบริพาร  
 
 กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟต์)
 
 บ่ายนำท่านเดินทางเข้าสู่  บุโรพุทโธ  วัดพุทธที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก    ออกแบบและสร้างขึ้นในแบบของตัวเอง  ไม่เหมือนที่ใด   ได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกจาก UNESCO ในปี พ.ศ. 2534  บุโรพุทโธ  สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 13-14 โดยราชวงศ์ไศเลนทรา  (Sailendras)   ซึ่งปกครองตอนใต้ของชวากลาง และนับถือศาสนาพุทธนิกายมหายาน   ใช้หินจำนวนกว่า 1 ล้านก้อนหรือ ประมาณ 55,000 ลูกบาศก์เมตร ด้วยจำนวนแรงงานมหาศาลเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี แต่ก็ถูกทิ้งให้จมอยู่ใต้เถ้าถ่านของภูเขาไฟ Merapi หลังจากการใช้งานไม่ถึง 200 ปี เมื่ออาณาจักรต้องอพยพผู้คนไปอยู่ทางชวาตะวันออก    บุโรพุทโธถูกค้นพบอีกครั้งในพุทธศตวรรษที่ 18 และการบูรณะก็ได้เริ่มขึ้นเมื่อต้นพุทธศตวรรษที่ 20 ช่วงที่ชาวดัทช์ ปกครองชวา   ในปี 2528 ได้ถูกวางระเบิดโดยกลุ่มผู้ต่อต้านซูฮาร์โต้ จนได้รับความเสียหายอย่างหนัก   และได้รับการบูรณะใหญ่อีกครั้ง    หินแต่ละก้อนจะถูกเรียง ซ้อนกันขึ้นไปเป็นชั้นๆ คล้ายกับปิรามิดตัน   มีทั้งหมด 9 ชั้น   ชั้น 1-6 เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส    ส่วนชั้น 7-9 เป็นรูปวงกลม ที่เรียงรายไปด้วยสถูป โดยมียอดเป็นสถูปขนาดใหญ่ (ชั้นที่ 10) เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างปิรามิดของเอเชียกลาง (Ziggurat) กับสถูปของอินเดีย   มีขนาดกว้าง 118 เมตร ยาว 118 เมตร สูง 42 เมตร หรือ กว้าง 123 เมตร ยาว 123 เมตร  สูง 34.5 เมตร หลังจากการบูรณะครั้งหลังสุด    พุทธสถานแห่งนี้ ไม่มีทางเข้าไปภายใน  ไม่มีพระบรมสารีริกธาตุหรือ พระพุทธรูปบรรจุอยู่ในสถูปใหญ่ และไม่มีสถานที่สำหรับพระสงฆ์ใช้จำวัด   กล่าวกันว่า เมื่อมองลงมาจากท้องฟ้า จะเห็นบุโรพุทโธเหมือนดอกบัวตูมขนาดใหญ่ที่กำลังจะบานลอยอยู่กลางทะเลสาบ  (จากการสำรวจทางธรณีวิทยาพบว่า ในสมัยโบราณ บริเวณนี้เคยเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่มาก่อน)    
...จากนั้น นำชมพุทธสถานอีกแห่งหนึ่งที่ เมนดุต (Mendut) ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปนั่งห้อยพระบาทที่งดงามที่สุด  ซึ่งขนาบข้างด้วยรูปสลักพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร และ พระโพธิสัตว์วัชรปาณี     เชื่อกันว่า ในสมัยโบราณ วัดนี้ เป็นจุดเริ่มต้น สำหรับ พุทธศาสนิกชน ที่จะเดินไปยังแสวงบุญยังบุโรพุทโธ
นำท่านเดินทางกลับยังตัวเมือง   แล้ว อิสระให้ท่านชมย่านการค้าที่คึกคักที่สุดในเมืองยอร์คจาการ์ต้า  ย่าน มาลีโอโบโร่   อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่ระลึก   สินค้าพื้นเมือง  เสื้อผ้า  กระเป๋า  รองเท้า และอื่นๆ อีกมากมาย
 
 ค่ำนำท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร SIN TAWANG (อาหารจีน อัพเกรดเมนู)
เดินทางกลับโรงแรมที่พัก เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย   (ค้างที่ เมืองยอร์คจาร์กาตาร์)
 
วันที่สามยอร์คย่า - บาหลี - เบดูกัล - อูลุน ดานู - เม็งวี - ทานาล็อต
 
 เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
 
 06.00 น.นำท่านเดินทางไปสนามบิน เพื่อเดินทางไปเมืองเดนปาซาร์ เกาะบาหลี
 
 08.00 น.ออกเดินทาง โดยสายการบินการูด้า   เที่ยวบินที่  GA 250
 
 10.15 น.เดินทางถึงเมืองเดนปาซาร์ เกาะบาหลี   (เวลาที่บาหลี เร็วกว่าที่ยอร์คย่า 1 ชั่วโมง)   พบการต้อนรับอันอบอุ่นแบบบาหลี  จากเจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ท้องถิ่น   นำท่านเดินทางไปสัมผัสกับอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีบนยอดเขา ตอนกลางของเกาะที่ เบดูกุล (Bedugul) พร้อมชมความงามของทะเลสาบ บราตัน  ระหว่างทาง ผ่านชมไร่ผัก, ผลไม้เมืองหนาวและหมู่บ้านที่สวยงามบนเทือกเขา     ชม สวนดอกไม้นานาชาติและวัดอูลุน ดานู (Ulun Danu) ริมทะเลสาบที่งดงาม  วัดนี้ได้ชื่อว่าสวยที่สุดในเกาะบาหลี ตั้งอยู่ ที่ริมทะเลสาบ บราตัน มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟสูงทะมึน บางช่วงถูกคั่นด้วยปุยเมฆสีขาว  สร้างมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 เพื่อใช้ทำพิธีทางศาสนาพุทธและฮินดู รวมทั้งอุทิศแด่เทวี   ดานู เทพยแห่งสายน้ำ     มีลักษณะเด่นตรงศาลาซึ่งมีหลังคาทรงสูงที่รียกว่าเมรุ มุงด้วยฟางซ้อนกันถึง 11 ชั้น ความสวยงามของวัดนี้ มักปรากฏอยู่ในภาพถ่ายโฆษณาการท่องเที่ยวของบาหลีเสมอ
 
 เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (บุฟเฟ่ต์)
 
 บ่ายนำชม วิหารหลวงตามัน อายุน  (The Royal Temple of Mengwi)  เป็นวัดซึ่งใช้ประกอบพิธีกรรมของกษัตริย์แห่งราชวงศ์เม็งวี สร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 17 ที่สวยงามด้วยสระน้ำล้อมรอบ   จากนั้น  นำท่านเดินทางสู่ วิหาร ทานาล็อต   จุดชมวิวที่งดงามที่สุดของ เกาะบาหลี    วิหารทานาล็อท หรือวิหารงูอันศักดิ์สิทธิ์ ของศาสนาฮินดู    สร้างขึ้นในคริส์ตศตวรรษที่ 11  โดย ดังห์ยัง นิราร์ตา พระในสมัยนั้น  ซึ่งท่านมองเห็นแสงสว่างวาบขึ้นที่จุด ๆ หนึ่งบนฝั่งตะวันตก  จึงเดินทางไปที่ดังกล่าวเพื่อทำสมาธิ  สาวกของผู้นำทางจิตวิญญาณในท้องถิ่นรู้สึกประทับใจจึงมาศึกษาศาสนากับท่าน  สร้างความขุ่นเคืองแก่นักบวชในท้องถิ่นอย่างมาก จึงท้าทายนิราร์ตา แต่ท่านยังคงถือขันติและย้ายที่บำเพ็ญเพียรไปยังมหาสมุทร สถานที่แห่งนี้จึงเป็นที่รู้จักในนาม ทานาล็อต  หรือ “ดินแดนในทะเล”   อิสระให้ท่านชมความงามของพระอาทิตย์อัสดง เหนือมหาสมุทรอินเดีย
 
 ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารทะเล ที่หาดจิมบาราน
นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก  เช็คอินแล้ว  เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย  (ค้างที่บาหลี)
 
วันที่สี่บารองด๊านซ์ – คินตามานี  – เทมภัคสิริงค์ – อูบุด 
 
 เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่าน ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของชาวบาหลีดั้งเดิม “บาร็องด๊านส์” (Barong Dance) หรือ ระบำ สิงโต   นาฏศิลป์จากเทพนิยายพื้นเมืองของบาหลี ตำนานเทพเจ้า ซึ่งเป็นการต่อสู้ ระหว่าง “บารอง” สิงโตที่คอยช่วยเหลือมนุษย์โลก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ ของความดี กับ “รังตา” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความชั่วร้าย   ชมการแสดง มโหรีของบาหลี   แล้วเชิญทุกท่านถ่ายรูปร่วมกับนักแสดงเป็นที่ระลึก   หลังจากนั้นนำท่านเดินทางไป  คินตามานี 
 
 เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารที่คินตามานี     (บุฟเฟ่ต์)
 
 บ่ายนำท่านชม MT. BATUR  ภูเขาไฟที่ยังดับไม่สนิท มีความสูง 5,000 ฟุตจากระดับน้ำทะเล ชมทะเลสาบบาตูร์ และ หมู่บ้านพื้นเมืองหลายแห่งที่ คินตามานี  ที่งดงามราวสรวงสวรรค์มีอากาศเย็นตลอดทั้งปี ปกคลุมด้วยหมอกอย่างสวยงาม   แล้วนำท่านชม “เทมภัค สิริงค์” (Tampak Siring)  น้ำพุศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดู  แล้วอิสระให้เวลาท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองราคาถูกมากมาย เช่น ผ้าพันคอ  ผ้าโสร่งพื้นเมือง  กระเป๋าหนัง  ตุ๊กตาไม้แกะสลัก  พวงกุญแจฯลฯ ที่ “ตลาดปราบเซียน ”    จากนั้น เดินทางไปยัง อูบุด (Ubud) ศูนย์กลาง งานศิลป์ และภาพวาด   ชมบ้านของสุลต่านแห่งเมืองอูบุด และร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าประเภทงานศิลป์  ผ้าบาติก และภาพวาด
 
 ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   (อาหารจีน อัพเกรดเมนู)
นำท่านเดินทางกลับโรงแรมที่พัก     เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย  (ค้างที่บาหลี)
 
วันที่ห้าGWK PARK - อูลูวาตู - เดนปาซาร์ - กรุงเทพฯ
 
 เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
หลังจากเช็คเอ้าท์ ออกจากที่พักแล้ว   นำท่านเดินทาง ชม สวนพระวิษณุ  (GWK PARK) ที่มีอนุสาวรีย์ขนาดใหญ่ครึ่งตัว จำลองมาจากรูปสักการะของพระวิษณุ พระผู้ปกป้องโลก  และรูปปั้นขนาดมหึมา ของ ครุฑ   พาหนะทรงของพระวิษณุ   ชมเมืองเดนปาซาร์ จากมุมสูง   ให้ท่านเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย ก่อนเดินทางไปชมความงดงามของวิหารอูลูวาตู ที่ตั้งอยู่บน หน้าผาสูงเหนือมหาสมุทรอินเดีย   วัดนี้แกะสลักจากหิน  ในสมัยราชวงศ์ ซเล็นดราส  ในราว คริสต์ศตวรรษ ที่ 10  โดยเอิมปู กูตูรัน และดังห์ยัง นิราร์ตา นักบวชครั้งบรรพกาล กล่าวกันว่า ดังห์ยัง  นิราร์ตาเข้าถึงโมกษะหรือความหลุดพ้น ณ วัดนี้  ประตูผ่าซีก หรือ จันดี เบินตาร์ ของวัดนี้ไม่ธรรมดาตรงที่ด้านข้างสลักเป็นลักษณะของปีก ส่วนทางเข้าสู่ลานวัดชั้นที่สอง (จาบา เตินกะห์) ประจำยามโดยรูปปั้นพระคเนศวร์ เศียรช้าง ที่ผู้คนนับถือว่าเป็นเทพผู้ปัดเป่าอุปสรรค สถานชั้นในสุดอันศักดิ์สิทธิ์ หรือเจโรอัน นั้น อนุญาตให้เข้าได้เฉพาะชาวฮินดู ผู้ที่จะสวดบูชา เทพแห่งท้องทะเลเท่านั้น  และรอบๆ บริเวณวัด ท่านจะได้พบกับฝูงลิงจำนวนมาก ที่อาศัยอยู่ในวัดแห่งนี้  ชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามอีกมุมหนึ่งของเกาะบาหลี
 
 เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (Dim Sum Unlimited)
นำท่านเดินทางไปสนามบิน เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
 
16.20 น.ออกเดินทาง โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 432 
 
 19.30 น.เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และประทับใจ
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 
 

อัตรานี้รวม
-ค่าห้องพัก 2 คืน ในบาหลี    (พักห้องคู่)  
-ค่าห้องพัก 2 คืน ในเมืองยอร์คจาร์กาตาร์   (พักห้องคู่)
-ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ   
-น้ำดื่ม วันละ 1 ขวด ต่อท่านระหว่างทัวร์
-ค่ารถปรับอากาศรับ / ส่ง และนำเที่ยวตามรายการม 
-ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
-มัคคุเทศก์ท้องถิ่น พูดภาษาอังกฤษ

อัตรานี้ไม่รวม
-ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตลอดเส้นทาง  
-ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบิน และค่าภาษีน้ำมันของสายการบิน
-ค่าภาษีสนามบินของประเทศไทย
-ค่าภาษีสนามบินระหว่างประเทศ ที่จาการ์ต้าหรือเดนปาซาร์ ประมาณ 600 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นรูเปียส)
-ค่าภาษีสนามบินภายในประเทศ ที่จาการ์ต้า ประมาณ 150 บาท (สี่หมื่นรูเปียส)
-ค่าภาษีสนามบินภายในประเทศ ที่เดนปาซาร์ ประมาณ 150 บาท (สี่หมื่นรูเปียส)       
-ค่าภาษีสนามบินภายในประเทศ ที่ยอร์คจาการ์ต้า ประมาณ 140 บาท (สามหมื่นห้าพันรูเปียส)
-ค่าอาหารมื้ออื่นๆ ที่ท่านสั่งเอง และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดและอื่นๆ
-ค่าสิ่งของน้ำหนักเกินจากที่สายการบินกำหนด
-ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%, VAT 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)

หมายเหตุ
**ในกรณีที่สายการบินมีการปรับ ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงและภาษีสนามบินเพิ่มขึ้น ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่ายนั้นเพิ่มเติม ตามความเป็นจริง
**บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมเมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
**บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน
**ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ
**การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุจนถึงวันเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม

* ท่านที่ถือพาสปอร์ตไทย เดินทางท่องเที่ยวในอินโดนีเซีย ภายใน 1 เดือน ไม่ต้องขอวีซ่า *

เงื่อนไขและความรับผิดชอบ
บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และ ตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมเช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ ต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

 
 

ราคาโปรแกรมทัวร์
ราคาปกติ: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาสมาชิก: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาบริษัทห้างร้าน:
 ราคาตัวแทนบริษํทนำเที่ยว:บริษัท อินโดไชน่า เอ็กซ์พลอเรอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 973/4 ถ.มาเจริญ(บางบอน5) แขวงหนองแขม เขตหนองแขม จ.กรุงเทพ 10160 Tel. (+66) 0 2814-9585, 0 2814-9586 By EiEi