indochinaexplorer

     
  Home  |  โปรแกรมทัวร์ลาว อื่นๆ  |  ข้อมูลประเทศลาว  |  ติดต่อเรา
     
     
ทัวร์ลาวเหนือ - เวียงจันทน์ - วังเวียง - หลวงพระบาง

CODE:L-Hilight-002-6D5N
( 6 วัน 5 คืน  เดินทางโดย: รถปรับอากาศ )

   
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์  
 
เสน่ห์เมืองมรดกโลก
ลาวเหนือ - หลวงพระบาง
กรุงเทพฯ หนองคาย เวียงจันทน์ วังเวียง
หลวงพระบาง พิพิธภัณฑ์หอแก้ว ประตูชัย พระราชวังหลวง วัดเชียงทอง
ถ้ำติ่ง บ้านซ่างไห ตลาดมืด น้ำตกตาดกวางสี
6 วัน 5 คืน
เดินทางโดย : โค้ชปรับอากาศ
 
กำหนดเดินทาง : 17-21 พค., 21-26 มิย., 6-11 กค., 10-15 สค., 20-25 กย.60

ทัวร์เหมา กำหนดวันเดินทางเองได้                10,900 บาท 

 
วันแรก กรุงเทพฯ – หนองคาย
 
 18.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมายเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ  พร้อมออกเดินทาง สู่ จังหวัดหนองคาย  (บริการอาหารกล่องบนรถ)  เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่สอง หนองคาย – วังเวียง – หลวงพระบาง – ตลาดมืด
 
 06.00 น. ถึง จ. หนองคาย ให้ท่านปฎิบัติภาระกิจ ส่วนตัว พร้อมบริการอาหารเช้า ณ ห้องของโรงแรม
 
 07.00 น. จากนั้นเดินทาง สู่สะพานมิตรภาพแดนไทย – ลาว จ.หนองคายนำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองไทย - ลาว เรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ หลวงพระบางตามเส้นทางหมายเลข 13 ระหว่างทางชมทัศนียภาพธรรมชาติตลอดเส้นทาง ผ่านหมู่บ้านชาวเขา เมืองกาสี, บ้านคิ้ว, กระจัง,จนถึงเมืองหลวงพระบาง
 
 เที่ยง รับประทานอาหาร กลางวัน ณ ภัตตาคาร เมืองวังเวียง
 
 บ่าย นำคณะออกเดินทางต่อไปยัง เมืองหลวงพระบาง (ระยะทาง 220 กม.) ตลอดสองข้างทางท่านจะเพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันงดงามของทิวเขาไร่นาแบบขั้นบันได และหมู่บ้านชนพื้นเมืองเผ่าต่างๆ ของลาว เช่น ลาวสูง ลาวเทิง ลาวม้ง ไทลื้อ ตั้งบ้านเรือนอยู่สองข้างทาง ชมความยิ่งใหญ่ของขุนเขาที่เต็มไปด้วยไม้ป่านานาพันธุ์ที่ขึ้นตามธรรมชาติ เส้นทางสายนี้เป็นเส้นทางที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชียอาคเนย์
 
 เย็น ถึงหลวงพระบาง นำท่านเช็คอินเข้าที่พักโรงแรมชนะแก้ว บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร
*** หลังอาหารให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศยามค่ำคืนของเมืองหลวงพระบาง นำท่านเที่ยวชม ตลาดมืด หรือ ถนนข้าวเหนียว แวะเลือกซื้อของพื้นเมืองของลาว เช่น ผ้าไหม เครื่องเงิน เป็นต้น *** นำท่านกลับสู่ที่พัก ชนะแก้ว หรือ วังสวัส หรือเทียบเท่า
 
วันที่สาม ถ้ำติ่ง – บ้านซ่างไห – พระราชวังหลวง – วัดวิชุน – วัดเชียงทอง - พระธาตุพูสี
 
 07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
 
 08.00 น. เดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์พระราชวังหลวงเจ้ามหาชีวิตของลาว ตั้งอยู่กลางเมืองริมแม่น้ำโขง นมัสการพระบางพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง จากนั้นนำท่านสู่ ปากอู ชมถ้ำติ่ง ถ้ำธรรมชาติอยู่ในภูเขาริมแม่น้ำโขง ประวัติศาสตร์ของลาวถ้ำติ่งเป็นสถานที่สักการะบวงสรวงดวงวิญญาณผีฟ้า ผีแทน เทวดา เมื่อถึงสมัยพระเจ้าโพธิสาราช ค.ศ. 1527 มีความเลื่อมใสพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งได้มีคำสั่งให้ประชาชน เลิกความเชื่อถือผีภายในถ้ำติ่งพบพระพุทธรูปสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 18 จำนวนกว่า 3,000 องค์ พระพุทธรูปส่วนใหญ่สร้างด้วยไม้มีบางส่วนทำจากทองหรือหิน แวะเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ บ้านช่างไห ฝั่งตรงข้ามบ้านซ่างไห ยังเป็นแหล่งรวมสินค้าพื้นเมืองจำพวกผ้าทอลวดลายสวยงามมากมาย
 
 เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 
 บ่าย เข้าชม พระราชวังหลวง อดีตที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตลาว วังนี้สร้างในปี ค.ศ.1904 (พ.ศ.2447) ซึ่งสถาปนิกชาวฝรั่งเศสได้เป็นผู้ออกแบบไว้ ต่อมาได้แก้ไขให้ยอดเป็นปราสาทแบบลาว เป็น สถาปัตยกรรมแบบยุโรป ผสมศิลปะล้านช้าง ปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็นหอพิพิธภัณฑ์ ตั้งแต่ปี ค.ศ.1975 (พ.ศ. 2519) มีหอที่ประดิษฐานพระบางพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร สูง 1.14 ม. หนัก 54 กก. กล่าวกันว่าทำด้วยทองคำ 90 เปอร์เซ็นต์เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบางและของชาวลาว ชม วัดวิชุนราช ซึ่งมีสิ่งก่อสร้างที่สำคัญและเป็นสัญลักษณ์ของหลวงพระบางอีกอย่างคือ พระเจดีย์พระปทุม หรือ พระธาตุดอกบัวใหญ่ ซึ่งนางพันตีนเชียง พระอัครมเหสีของเจ้าชีวิตวิชุนราช โปรดให้สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1514 เป็นพระธาตุทรงแปลกกว่าพระธาตุใด ๆ คนลาวเรียกว่า “พระธาตุหมากโม” เพราะมีรูปคล้ายแตงโม หลังจากนั้นนำท่านชม วัดเชียงทองวัดเก่าแก่ คู่เมืองหลวงพระบางสร้างสร้างเมื่อปี ค.ศ. 1559-1560 ก่อนที่พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชจะทรงย้ายเมืองหลวงจากหลวงพระบางไปสร้างนครเวียงจันทน์ เป็นเมืองหลวงของล้านช้างวัดเชียงทองแห่งนี้เป็นวัดใหญ่ ที่สวยงามกว่าวัดอื่น ๆ มีสิ่งก่อสร้างที่สำคัญมากมายอาทิเช่น พระพุทธสีมา (พระอุโบสถ์) หอไหว้, หอกลอง และโรงเก็บโกศ ของพระเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ซึ่งสิ้นพระชนม์ เมื่อปี ค.ศ. 1959 โรงเก็บโกศแห่งนี้สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1962 ปัจจุบันมีพระโกศอยู่บน ราชรถไม้แกะสลักปิดทองคำเปลว ทั้งสิ้น 3 องค์ นำท่านขึ้นสักการะ พระธาตุพูสี ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาใจกลางของเมืองหลวงพระบาง พระธาตุองค์นี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ใครก็ตามที่มาเยือนเมืองนี้จะต้องขึ้นไปบูชาพระธาตุ ถ้าไม่ได้ขึ้นไปบูชาก็เหมือนมาไม่ถึงเมืองหลวงพระบาง โดยท่านต้องเดินขึ้นบันไดสูงถึง 328 ขั้น ขึ้นสู่พูสีตลอดทางที่ขึ้นท่านจะไม่ผิดหวัง เพราะสองข้างทางร่มรื่นและหอมอบอวลไปด้วยกลิ่นของดอกจำปาลาวหลากสีสัน ทิวทัศน์ที่มองจากยอดพูสีลงมานั้น คือภาพพานอรามาของราชธานีเก่าแก่ริมลำน้ำกว้างยาวสุดสายตา ล้อมรอบด้วยทิวเขาสลับซับซ้อนสมกับนามที่ว่า บ้านผา เมืองภู อู่อารยธรรมล้านช้าง
 
 เย็น บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่สี่ ทำบุญตักบาตร – ตลาดเช้า - น้ำตกตาดกวงสี- วังเวียง
 
 05.00 น. ตื่นเช้ากันซักหน่อยร่วม ทำบุญ-ตักบาตร กับชาวหลวงพระบาง ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอ ตักบาตรพระสงฆ์ที่เรียงแถวเดินมาตามถนนเป็นร้อยๆ รูป ซึ่งเป็นภาพยามเช้าที่มีชีวิตชีวาของหลวงพระบาง โดยสะท้อนถึงวิถีชีวิตของสังคมอันสงบสุข และความเลื่อมใสศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนา ที่หยั่งรากลึกลงในวัฒนธรรมของชาวล้านช้าง (ตักบาตรข้าวเหนียว และ อาหารแห้ง) และนำท่านแวะเที่ยวชม ตลาดเช้า ของเมืองหลวงพระบาง
 
 07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
 
 08.00 น. นำท่านเดินทางไปยังน้ำตกตาดกวางสี หนึ่งในน้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง ชมความงามของน้ำตกที่ตกลดหลั่นเป็นชั้น ๆ อย่างสวยงาม แต่ละชั้นเกิดจากการผสมของหินปูนที่ไหลปะปนมากับน้ำพร้อมกับชมความร่มรี่นเขียวชอุ่มรอบ ๆ บริเวณน้ำตก
 
 เที่ยง บริการอาหารกลาง ณ ร้านอาหาร หลังอาหารนำคณะออกเดินทางกลับสู่ เมืองวังเวียง เป็นเมืองธรรมชาติสวยสดงดงาม อากาศเย็นสบาย เป็นแหล่งท่องเที่ยวของลาวตัวเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำซองล้อมรอบด้วยเทือกเขาสูง มองเห็นสายน้ำกว้างสลับกับเนินทราย โดยมีเทือกเขาหินปูนเป็นฉากหลัง วังเวียงได้ฉายาว่า กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว แวะ ที่ กิ่วกระจำ เป็นจุดชมวิวบนยอดเขาที่สูงที่สุดของลาว
 
 เย็น เดินทางถึงเมืองวังเวียง นำท่านเขาสู่ที่พัก โรงแรมทวีสุข
บริการอาหารเย็น
ณ ห้องอาหาร หลังอาหารเชิญท่านท่องทัศนาราตรี เมืองวังเวียง ตามอัธยาศัย
 
วันที่ห้า วังเวียง – เวียงจันทน์ – หนองคาย – กรุงเทพฯ
 
 06.00 น. สบายดียามเช้า สดใสรับวันใหม่
 
 07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร จากนั้นนำท่านเดินทาง สู่ เวียงจันทน์
 
 เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 
 บ่าย นำท่านชม พิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว ซึ่งเดิมเคยเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกตมานานกว่า 200 ปี เข้าชม อนุสาวรีย์ประตูชัย สัญลักษณ์อันโดดเด่นของชาวนครเวียงจันทน์ หลังจากนั้นแวะแหกตาสามัคคี (ถ่ายรูปหมู่) ที่ องค์พระธาตุหลวง พระธาตุที่งดงามที่สุดในโลก สมควรแก่เวลาเดินทางสู่สะพานมิตรภาพไทย – ลาวผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแวะช้อปปิ้งสิ้นค้าปลอดภาษี
 
 เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตาคาร อำลาเมืองลาว ผ่านแม่น้ำโขงเดินทางสู่กลับสู่กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพด้วยความสุข และ ความประทับใจไม่รู้ลืม
 
วันที่หก กรุงเทพฯ
 
 06.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
 
 

หมายเหตุ : โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ทางบริษัทจะยึดผล ประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการต่อท่าน ( เดินทางขั้นต่ำ 40 ท่าน )

ผู้ใหญ่หรือเด็กมีเตียงห้องพักละ 2 ท่าน                                10,900    บาท  
พักห้องเดี่ยวจ่ายเพิ่ม                                                            2,500    บาท

อัตราค่าบริการรวม
- ค่ารถนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าธรรมเนียมในการเข้าประเทศลาว
- ค่าโรงแรมที่พักระดับ 3 ดาว ห้องพักคู่
- ค่ามัคคุเทศก์ในการนำเที่ยว
- ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามระบุในโปรแกรม
- ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุในโปรแกรม
- ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท
- ฟรีหมวกท่านล่ะ 1 ใบ

อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าเครื่องดื่มและ อาหารที่สั่งนอกเหนือจากรายการ
- ค่าวีซ่า (กรณีไม่ใช่คนไทย)
- ค่าทริปไกด์,พนักงานขับรถ,เด็กยกกระเป๋า

เอกสารประกอบการเดินทาง -หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างเหลือมากกว่า 2 หน้า

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
กรุณาจองมัดจำ 30% ณ วันจอง ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดพร้อมส่งเอกสารประกอบการเดินทาง ประมาณ 15 วันก่อนเดินทางหรือตามที่ บริษัทแจ้งรับเอกสาร การโอนเงิน ชื่อบัญชี บริษัท อินโดไชน่า เอ็กซพลอเรอร์ แฟกซ์สลิปการโอนเงินมาที่บริษัทฯ พร้อมหน้าพาสสปร์อตมาด้วยที่ แฟกซ์ 02-814-9587 ATTN : ถึงพนักงานที่ท่านติดต่อด้วย

การยกเลิกทัวร์
ยกเลิกทัวร์หลังจากการจองสมบูรณ์แล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าธรรมเนียมอย่างน้อยท่านละ 4,000 บาท
ยกเลิกทัวร์ภายใน 15 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะหัก 50 % จากราคาทัวร์
ยกเลิกทัวร์ภายใน 7 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ :โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทางบริษัทจะยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 
 

ราคาโปรแกรมทัวร์
ราคาปกติ: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาสมาชิก: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาบริษัทห้างร้าน:
 ราคาตัวแทนบริษํทนำเที่ยว:บริษัท อินโดไชน่า เอ็กซ์พลอเรอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 973/4 ถ.มาเจริญ(บางบอน5) แขวงหนองแขม เขตหนองแขม จ.กรุงเทพ 10160 Tel. (+66) 0 2814-9585, 0 2814-9586 By EiEi