indochinaexplorer

     
  Home  |  โปรแกรมทัวร์ลาว อื่นๆ  |  ข้อมูลประเทศลาว  |  ติดต่อเรา
     
     
กรุงเทพ-บึงกาฬ-ปากซัน-ทุ่งไหหิน-หลวงพระบาง-เวียงจันทน์

CODE:LN025-6D5N
( 6 วัน 5 คืน เดินทางโดย: รถปรับอากาศ )

   
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์  
 
กรุงเทพฯ- บึงกาฬ- ปากซัน- ทุ่งไหหิน
หลวงพระบาง- เวียงจันทน์
6 วัน 5 คืน
เดินทางโดย : รถปรับอากาศ
 
กำหนดการเดินทาง
  ** ทัวร์ส่วนตัว หมู่คณะ 35-40 ท่านขึ้นไป ออกได้ทุกวัน **
วันแรกกรุงเทพฯ - จังหวัดบึงกาฬ
 
 18.30 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ  เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
 
 19.00 น. เดินทางสู่จังหวัดบึงกาฬ โดยรถตู้/รถโค้ชปรับอากาศ บริการหารค่ำ(อาหารกล่อง) พร้อมเครื่องดื่มบนรถ หลังอาหารพักผ่อนนอนหลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์
 
วันที่สองปากซัน(แขวงบอลิคำไซ)- โพนสะหวัน(แขวงเชียงขวาง)- ทุ่งไหหิน
 
 06.00 น. ถึงจังหวัดบึงกาฬ ทำธุระส่วนตัวที่.......... (เปิดห้องอาบน้ำ 4 ท่าน/ห้อง) แล้ว
บริการอาหารเช้า
 
 07.30 น.ออกเดินทางโดยรถปรับอากาศตู้ปรับอากาศ นำท่านลงเรือข้ามแพขนานยนต์สู่เมืองปากซัน แขวงบอลิคำไซ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรที่ด่านฝั่งไทย-ลาว แล้วเดินทางสู่เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 13 เหนือ ระหว่างทางผ่านเมืองโพนโฮง-หินเหิบ-ผาตั้ง-วังเวียง ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามระหว่างทาง
 
 12.30 น.ถึงเมืองวังเวียง รับประทานอาหารกลางวันร้าน.......
 
 บ่าย ออกเดินทางต่อสู่เมืองโพนสะหวัน แขวงเชียงขวาง ท่านจะเพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันงดงามตระการตาของทิวเขา ไร่นาแบบขั้นได และหมู่บ้านชนพื้นเมืองเผ่าต่างๆ ของลาว เช่น ลาวสูง ลาวเทิง ลาวม้ง ไทลือ ซึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่สองข้างทาง ชมความยิ่งใหญ่ของขุนเขาที่เต็มไปด้วยไม้ป่านานาพันธุ์ที่ขึ้นตามธรรมชาติ ระหว่างทางชมผาตั้ง ซึ่งเป็นภูเขาลูกเดียวที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยว ด้านหน้าของภูเขามีน้ำซองไหลผ่าน ภูเขารูปร่างแปลกตาสลับซับซ้อนสวยงามยิ่งนัก นักท่องเที่ยวต่างขนานนามว่า “กุ้ยหลินเมืองลาว” รถวิ่งไต่เขาบนถนนลอยฟ้าที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,800 เมตร เส้นทางคดโค้ง ลัดเลาไปตามไหล่เขา สองข้างทางมีหมู่บ้านชาวเขาปลูกอยู่ริมถนนเป็นระยะ รถวิ่งผ่านกาสี ภูพระเจ้า ศาลาพูคูน ซึ่งเป็นจุดสูงสุดและแบ่งเขต 3 แขวง คือ แขวงหลวงพระบาง แขวงเชียงขวางและแขวงเวียงจันทน์(เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง)
 
 16.30 น.ถึงเมืองโพนสะหวัน ซึ่งเป็นที่ตั้งของแขวงเชียงขวาง แล้วเดินทางไปชมทุ่งไหหินทุ่งที่ 1 ซึ่งมีลักษณะเป็นแท่งหินขนาดใหญ่เรียงรายหลาบร้อยใบ ใบใหญ่สุดสูงถึง 2–3 เมตร ส่วนใบเล็กที่สุดสูงประมาณเมตรเดียว ภายในไหถูกคว้านตรงกลางให้เป็นโพรง ดูจุดประสงค์การคว้านแล้วเหมือนตั้งใจจะใส่อะไรสักอย่าง ทุ่งไหหิน 1 มีจำนวน 298 ใบ บางไหมีการทำปากไห มีรูปแกะสลักหิน มีฝาไห แต่ส่วนใหญ่เป็นไหเปล่า ตั้งอยู่บนเนินเตี้ยๆ  สันนิษฐานว่า ไหหินเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในพิธีศพของคนเมื่อประมาณ 3,000 ปีที่แล้ว ข้อสนับสนุนสันนิษฐานนี้ค่อนข้างจะเป็นวิทยาศาสตร์ เพราะมีการค้นพบกระดูกคน ที่เผาแล้วและเครื่องมือเครื่องใช้อื่นๆ ที่มักใช้ในพิธีศพบรรจุอยู่ในไหหิน นอกจากนี้นักโบราณคดียังค้นพบเถ้าถ่านที่เข้าใจว่าเป็นกระดูกมนุษย์และสิ่งอื่นๆ เช่น ขวาน หินขัด ลูกปัดแก้ว เครื่องปันดินเผา เครื่องประดับสำริด และเครื่องมือเหล็กในบริเวณโดยรอบด้วย ส่วนข้อสันนิษฐานหนึ่งว่ากันว่า ไหหินเหล่านี้เป็นไหเหล้าเจือง ครั้งเมื่อทำสงครามกับพวกแกวและตีเอาเมืองเชียงขวางจากพวกแกวได้ก็ทำการฉลองชัยชนะอยู่ที่ทุ่งเชียงขวางนี้ถึง 7 เดือน ในการนี้ขุนเจืองสั่งทำไหเหล้าเลี้ยงไพร่พลเป็นอันมากและไหเหล่านั้นก็คือไหเหล้าที่ทุ่งไหหินนี้เอง ส่วนข้อสันนิษฐานสุดท้ายว่าไหหินเหล่านี้น่าจะเป็นอย่างเดียวกับหินตั้งลักษณะแปลกๆ ทั่วโลก เช่น STONE HENGE ที่มีลักษณะร่วมอย่างหนึ่งคล้ายคลึงกันคือ เป็นหินตั้งกลางแจ้งมองเห็นได้เด่นชัด   
 
 ค่ำ นำท่านรับประทานอาหารค่ำร้านแคมนา หลังอาหารเข้าที่พักโรงแรมจิตตะวัน หรือเทียบเท่า
 
วันที่สามเชียงขวาง -หลวงพระบาง- วัดใหม่ -พิพิธภัณฑ์ -พระธาตุพูสี
ตลาดไนท์พลาซ่า
 
  06.00 น.รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พักโรงแรม
 
 07.00 น.อำลาเมืองโพนสะหวัน แขวงเชียงขวาง เดินทางสู่เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง(ใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง) ระหว่างทางผ่านเมืองพูคูน-กิ่วกะจำ ซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,300 เมตร  ผ่านบ้านเชียงเงิน และเมืองหลวงพระบาง
 
 13.00 น.ถึงเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง โดยองค์การ UNESCO ได้ประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรม แล้วรับประทานอาหารกลางวันร้าน.................
หลังอาหารนำเข้าที่พักโรงแรมวังไผ่คำ หรือเทียบเท่า 
 
 บ่ายชมวัดใหม่สุวันพูมาราม (Mai Suwannaphumaram Temple) ซึ่งอยู่ถนนศรีสว่างวงศ์ติดกับพระราชวังหลวง สร้างในสมัยพระเจ้าอนุรุท ในปี พ.ศ.2337 หรือชื่อสั้นๆว่า วัดใหม่ วัดนี้เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชบุญทัน นับเป็นสังฆราชองค์สุดท้ายของลาว มีอุโบสถที่สวยงามด้วยศิลปะแบบอูบมุง และปัจจุบันใช้เป็นโรงเรียนปริยัติธรรม แล้วชมพิพิธภัณฑ์ อดีตเป็นพระราชวังหลวงซึ่งเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตลาว สร้างปี ค.ศ.1904(พ.ศ.2447) โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศสเป็นผู้ออกแบบ ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์เมือปี ค.ศ.1975 (พ.ศ.2519) มีหอที่ประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร สูง 1.14 เมตร หนัก 54 กิโลกรัม กล่าวกันว่าทำด้วยทองคำ 90 เปอร์เซ็นต์ เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบางและของชาวลาว ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเมืองหลวงพระบาง เดิมเมืองนี้ชื่อเมืองขวา แล้วเปลี่ยนมาเป็น เชียงดง เชียงทอง ตามลำดับ จากนั้นนำท่านไปสักการะพระธาตุพูสี   ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง 150 เมตร  ใจกลางเมืองหลวงพระบาง  นักท่องเที่ยวที่มาเยือนหลวงพระบาง หากไม่ได้ขึ้นไปก็เหมือนมาไม่ถึงหลวงพระบาง สองข้างทางขึ้นพระธาตุร่มรื่นและหอมอบอวลไปด้วยดงดอกจำปาลาวหลากสีสัน(ช่วงเดือน กพ.-มีค.) มองจากยอดพูสีคือภาพพานอรามาของราชธานีเก่าแก่ริมแม่น้ำโขง ล้อมรอบด้วยทิวเขาสลับซับซ้อนสมกับนามว่า บ้านผา เมืองภูอูอารยะธรรมล้านช้าง
จากนั้นช้อปปิ้งสินค้าท้องถิ่นที่ตลาดไนท์พลาซา(Night Market) เป็นถนนคนเดินตอนเย็นตั้งแต่เวลา 5 โมงเย็นถึงประมาณ 4 ทุ่ม ก็จะมีชาวลาวสูง ลาวเทิง ลาวม้ง ชาวบ้านผานม แม้นแต่ชาวหลวงพระบางเองก็จะนำสินค้าพื้นเมือง ไม่ว่าจะเป็นผ้าปัก ผ้าทอมือ ผ้านุ่ง ผ้าซิ่น เครื่องเงิน เครื่องไม้ สินค้ามากมายถูกวางอยู่บนถนนและริมทางเดินตั้งแต่หน้าพระราชวังจนสุดหัวถนน อิสระตามอัธยาศัย
 19.00 น.รับประทานอาหารค่ำที่ร้าน.... หลังอาหารอิสระ หรือจะเที่ยวชมแสง สี เสียง ยามราตรี อิสระ
 
วันที่สี่ตักบาตรข้าวเหนียว -วัดเชียงทอง -บ้านช่างไห -ล่องเรือน้ำโขง -ถ้ำติ่ง
-วัดวิชุนราช -พระธาตุหมากโม -น้ำตกตาดกวางซี
 
 05.20 น. ตื่นแต่เช้าร่วมทำบุญใส่บาตรกับชาวเมืองหลวงในวัฒนธรรมของชาวพุทธแบบดั้งเดิม   ทุกเช้ากับชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ ที่เรียงแถวเดินมาตามถนนเป็นร้อยๆ รูป เป็นภาพยามเช้าที่มีชีวิตชีวา   ซึ่งสะท้อนถึงวิถีชีวิตของสังคมอันสงบสุข  ความเลื่อมใสศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนาที่หยั่งรากลึกลงในวัฒนธรรมชาวล้านช้าง  นับว่าเป็นภาพที่หาดูได้ไม่ง่ายนัก จากนั้นไปชมตลาดเช้าพื้นบ้านริมฝั่งแม่น้ำโขง
 
 07.00 น.รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 
 08.00 น. นำชมวัดเชียงทอง วัดที่สวยสุดคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง ได้รับการยกย่องให้เป็นอัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมของลาว โดยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้โปรดให้สร้างขึ้นและได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ และเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนามากเป็นพิเศษ บริเวณที่ตั้งของวัดตอนหัวโค้งของแผ่นดิน จากนั้นเดินทางสู่บ้านช่างไห สัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำโขง ที่มีประวัติการขุดพบหม้อไหโบราณกว่า 2,000 ปี ในหมู่บ้าน   แต่ปัจจุบันมีอาชีพผลิตเหล้าพื้นเมืองขายจนเป็นที่เลืองลือในรสชาติ เช่น การทอดแห ตำข้าว ทอผ้า ต้มเหล้าขาย และยังเป็นแหล่งรวมสินค้าพื้นเมืองจำพวกผ้าทอลวดลายสวยงามมากมายวางจำหน่ายอย่างเป็นระเบียบ  แล้วนำท่านลงเรือล่องน้ำโขง ชมทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำโขงสู่ถ้ำติ่ง เป็นถ้ำบนหน้าผาริมแม่น้ำโขง เดิมเคยมีพระพุทธรูปทอง เงิน นาก ปัจจุบันเหลือแต่พระพุทธรูปไม้จำนวนนับพันองค์ ได้เวลาสมควรเดินทางกลับ
 
 12.30 น. รับประทานอาหารกลางวันร้าน.......
 
 บ่าย ชมวัดวิชุนราช (Visounnarath Temple) สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าวิชุนราช ในปี พ.ศ.2046 สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบาง ซึ่งอาราธนามาจากเมืองเวียงคำ มีเจดีย์ปทุมหรือพระธาตุดอกบัวใหญ่ วัดนี้มีพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่รูปทรงคล้ายแตงโมผ่าครึ่ง ทำให้ชาวลาวเรียกกันว่า พระธาตุหมากโม เป็นทรงโอคว่ำ ยอดพระธาตุลักษณะคล้ายรัศมีแบบเปลวไฟของพระพุทธรูปแบบลังกาหรือสุโขทัย เจดีย์นี้อาจดูทรุดโทรมมากแม้จะมีการปฏิสังขรณ์มา 2 ครั้งแล้วในปี พ.ศ.2402 ในสมัยพระเจ้าสักกรินทร์(คำสุก) ซึ่งเป็นพระราชบิดาของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ได้โปรดให้มีการบูรณะใหม่และได้มีการบูรณะครั้งใหญ่ในปี พ.ศ.2457 ในรัชสมัยของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ได้ค้นพบโบราณวัตถุมีค่ามากมาย เช่น เจดีย์ทองคำ พระพุทธรูปหล่อสำริด พระพุทธรูปทองคำ ปัจจุบันนำไปเก็บไว้ในหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง ในพระราชวังหลวงจนปัจจุบัน แล้วนำท่านช้อปปิ้งผ้าพื้นเมืองที่บ้านผานม หมู่บ้านทอผ้าด้วยมือของชาวไทลื้อที่อพยพมาจากสิบสองปันนา ที่มีฝีมือในการทอผ้าสวยงาม จากนั้นเดินทางสู่น้ำตกตาดกวางซี ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองหลวงพระบาง 30 กิโลเมตร ระหว่างทางผ่านหมู่บ้านชนบทชมวิถีชีวิตของชาวบ้าน ถึงวนอุทยานน้ำตกตาดกวางซี  ซึ่งเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง ชมความงามของน้ำตกที่ลดหลั่นเป็นชั้นๆ อย่างสวยงามแต่ละชั้นเกิดจากการสะสมของหินปูนที่ไหลปะปนมากับน้ำได้เวลาสมควรเดินทางกลับ
 
 19.00 น. รับประทานอาหารค่ำร้าน........ หลังอาหารอิสระ   ตามอัธยาศัย  
 
วันที่ห้าหลวงพระบาง- เวียงจันทน์- พระธาตุหลวง- ประตูชัย- หนองคาย-กรุงเทพฯ
 
 06.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม 
 
 07.00 น. อำลาเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง เดินทางกลับเวียงจันทน์ตามเส้นทางเดิม
 
 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร้าน...... เมืองวังเวียง หลังอาหารเดินทางต่อ
 
 15.30 น. ถึงนครหลวงเวียงจันทน์ นำท่านไปสักการะพระธาตุหลวง เป็นพระธาตุเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของลาว ชมอนุสาวรีย์ประตูชัย เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานศิลปะล้านช้างกับฝรั่งเศสเข้าด้วยกันอย่างงดงามและกลมกลืน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองฝั่งลาว-ไทย
 
 18.00 น. รับประทานอาหารค่ำร้านแดงแหนมเนือง หรือร้าน....... จังหวัดหนองคาย หลังอาหารเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยรถตู้/รถโค้ชปรับอากาศ พักผ่อน นอนหลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์
 
วันที่หกกรุงเทพ
 
 05.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ....... พร้อมความประทับใจ
 
 

หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับความปลอดภัย และผลประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ.

อัตราค่าบริการ    สำหรับกรุ๊ปขั้นต่ำ 35-40 ท่าน (มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย)
วันที่ออกเดินทาง  
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน                                              10,900 บาท     (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
เด็กอายุต่ำกว่า 11 ปีพักรวมกับผู้ใหญ่ 2ท่าน (ไม่มีเตียง)        9,500 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม             ท่านละ                                             2,500 บาท

อัตรานี้รวม
- ค่ารถปรับอากาศกรุงเทพฯ-บึงกาฬ-หนองคาย-กรุงเทพฯ ไป-กลับ
- ค่าอำนวยความสะดวก ตม.ไทย-ลาว ไป-กลับ
- ค่ารถปรับอากาศท่องเที่ยว
- ค่าที่พัก 3 คืน(ห้องละ 2 ท่าน)
- ค่า บัตรเข้าชมสถานที่
- ค่าอาหารทุกมื้อระบุตามในรายการ
- ค่าเรือล่องแม่น้ำโขง
- ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น
- ค่าประกันการเดินทางและรักษาพยาบาล ท่านละ 1,000,000 / 500,000 บาท
- บริการน้ำดื่ม และผ้าเย็น

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ และผู้ถือเอกสารต่างด้าว
- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม นอกเหนือรายการ
- ค่าข้าวเหนียวตักบาตร
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด
- ค่าทิปมัคคุเทศก์และ พนักงานขับรถ 
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%

สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย ครีมกันแดด, แว่นกันแดด, กล้องถ่ายรูป, ยารักษาโรคประจำตัว

เอกสาร    พาสปอร์ต ที่มีอายุใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน  และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า

เงื่อนไขการจอง และการสำรองที่นั่ง
การจองจะสมบูรณ์ เมื่อบริษัทได้รับชำระเงินมัดจำ จำนวน ท่านละ 10,000 บาท
การโอนเงิน ชื่อ บริษัท อินโดไชน่า เอ็กซพลอเรอร์ ธนาคาร กรุงเทพ สาขา บางบอน บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 191-4-12444-9 แฟกซ์สลิปการโอนเงินมาที่บริษัทฯ ที่แฟกซ์ 02-814-9587   ATTN : ถึงพนักงานที่ท่านติดต่อด้วย

กรณียกเลิกการเดินทาง แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วันก่อนการเดินทางจะไม่คืนเงินทั้งหมด

หมายเหตุ โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้ายึดถือและคำนึงถึงประโยชน์ท่านเป็นสำคัญ

 
 

ราคาโปรแกรมทัวร์
ราคาปกติ: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาสมาชิก: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาบริษัทห้างร้าน:
 ราคาตัวแทนบริษํทนำเที่ยว:บริษัท อินโดไชน่า เอ็กซ์พลอเรอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 973/4 ถ.มาเจริญ(บางบอน5) แขวงหนองแขม เขตหนองแขม จ.กรุงเทพ 10160 Tel. (+66) 0 2814-9585, 0 2814-9586 By EiEi