indochinaexplorer

     
  Home  |  โปรแกรมทัวร์ลาว อื่นๆ  |  ข้อมูลประเทศลาว  |  ติดต่อเรา
     
     
กรุงเทพ-บึงกาฬ-ปากซัน-ทุ่งไหหิน-หลวงพระบาง-เวียงจันทน์

CODE:LN025-6D5N
( 6 วัน 5 คืน เดินทางโดย: รถปรับอากาศ )

   
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์  
 
กรุงเทพฯ- บึงกาฬ- ปากซัน- ทุ่งไหหิน
หลวงพระบาง- เวียงจันทน์
6 วัน 5 คืน
เดินทางโดย : รถปรับอากาศ
 
กำหนดการเดินทาง : สอบถามเจ้าหน้าที่
  ** ทัวร์ส่วนตัว หมู่คณะ 35-40 ท่านขึ้นไป ออกได้ทุกวัน **
 
วันแรก กรุงเทพฯ - จังหวัดบึงกาฬ
 
 18.30 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ  เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
 
 19.00 น. เดินทางสู่จังหวัดบึงกาฬ โดยรถตู้/รถโค้ชปรับอากาศ บริการหารค่ำ(อาหารกล่อง) พร้อมเครื่องดื่มบนรถ หลังอาหารพักผ่อนนอนหลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์
 
วันที่สอง ปากซัน(แขวงบอลิคำไซ)- โพนสะหวัน(แขวงเชียงขวาง)- ทุ่งไหหิน
 
 06.00 น. ถึงจังหวัดบึงกาฬ ทำธุระส่วนตัวที่.......... (เปิดห้องอาบน้ำ 4 ท่าน/ห้อง) แล้ว
บริการอาหารเช้า
 
 07.30 น. ออกเดินทางโดยรถปรับอากาศตู้ปรับอากาศ นำท่านลงเรือข้ามแพขนานยนต์สู่เมืองปากซัน แขวงบอลิคำไซ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรที่ด่านฝั่งไทย-ลาว แล้วเดินทางสู่เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 13 เหนือ ระหว่างทางผ่านเมืองโพนโฮง-หินเหิบ-ผาตั้ง-วังเวียง ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามระหว่างทาง
 
 12.30 น. ถึงเมืองวังเวียง รับประทานอาหารกลางวันร้าน.......
 
 บ่าย ออกเดินทางต่อสู่เมืองโพนสะหวัน แขวงเชียงขวาง ท่านจะเพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันงดงามตระการตาของทิวเขา ไร่นาแบบขั้นได และหมู่บ้านชนพื้นเมืองเผ่าต่างๆ ของลาว เช่น ลาวสูง ลาวเทิง ลาวม้ง ไทลือ ซึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่สองข้างทาง ชมความยิ่งใหญ่ของขุนเขาที่เต็มไปด้วยไม้ป่านานาพันธุ์ที่ขึ้นตามธรรมชาติ ระหว่างทางชมผาตั้ง ซึ่งเป็นภูเขาลูกเดียวที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยว ด้านหน้าของภูเขามีน้ำซองไหลผ่าน ภูเขารูปร่างแปลกตาสลับซับซ้อนสวยงามยิ่งนัก นักท่องเที่ยวต่างขนานนามว่า “กุ้ยหลินเมืองลาว” รถวิ่งไต่เขาบนถนนลอยฟ้าที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,800 เมตร เส้นทางคดโค้ง ลัดเลาไปตามไหล่เขา สองข้างทางมีหมู่บ้านชาวเขาปลูกอยู่ริมถนนเป็นระยะ รถวิ่งผ่านกาสี ภูพระเจ้า ศาลาพูคูน ซึ่งเป็นจุดสูงสุดและแบ่งเขต 3 แขวง คือ แขวงหลวงพระบาง แขวงเชียงขวางและแขวงเวียงจันทน์(เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง)
 
 16.30 น. ถึงเมืองโพนสะหวัน ซึ่งเป็นที่ตั้งของแขวงเชียงขวาง แล้วเดินทางไปชมทุ่งไหหินทุ่งที่ 1 ซึ่งมีลักษณะเป็นแท่งหินขนาดใหญ่เรียงรายหลาบร้อยใบ ใบใหญ่สุดสูงถึง 2–3 เมตร ส่วนใบเล็กที่สุดสูงประมาณเมตรเดียว ภายในไหถูกคว้านตรงกลางให้เป็นโพรง ดูจุดประสงค์การคว้านแล้วเหมือนตั้งใจจะใส่อะไรสักอย่าง ทุ่งไหหิน 1 มีจำนวน 298 ใบ บางไหมีการทำปากไห มีรูปแกะสลักหิน มีฝาไห แต่ส่วนใหญ่เป็นไหเปล่า ตั้งอยู่บนเนินเตี้ยๆ  สันนิษฐานว่า ไหหินเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในพิธีศพของคนเมื่อประมาณ 3,000 ปีที่แล้ว ข้อสนับสนุนสันนิษฐานนี้ค่อนข้างจะเป็นวิทยาศาสตร์ เพราะมีการค้นพบกระดูกคน ที่เผาแล้วและเครื่องมือเครื่องใช้อื่นๆ ที่มักใช้ในพิธีศพบรรจุอยู่ในไหหิน นอกจากนี้นักโบราณคดียังค้นพบเถ้าถ่านที่เข้าใจว่าเป็นกระดูกมนุษย์และสิ่งอื่นๆ เช่น ขวาน หินขัด ลูกปัดแก้ว เครื่องปันดินเผา เครื่องประดับสำริด และเครื่องมือเหล็กในบริเวณโดยรอบด้วย ส่วนข้อสันนิษฐานหนึ่งว่ากันว่า ไหหินเหล่านี้เป็นไหเหล้าเจือง ครั้งเมื่อทำสงครามกับพวกแกวและตีเอาเมืองเชียงขวางจากพวกแกวได้ก็ทำการฉลองชัยชนะอยู่ที่ทุ่งเชียงขวางนี้ถึง 7 เดือน ในการนี้ขุนเจืองสั่งทำไหเหล้าเลี้ยงไพร่พลเป็นอันมากและไหเหล่านั้นก็คือไหเหล้าที่ทุ่งไหหินนี้เอง ส่วนข้อสันนิษฐานสุดท้ายว่าไหหินเหล่านี้น่าจะเป็นอย่างเดียวกับหินตั้งลักษณะแปลกๆ ทั่วโลก เช่น STONE HENGE ที่มีลักษณะร่วมอย่างหนึ่งคล้ายคลึงกันคือ เป็นหินตั้งกลางแจ้งมองเห็นได้เด่นชัด   
 
 ค่ำ นำท่านรับประทานอาหารค่ำร้านแคมนา หลังอาหารเข้าที่พักโรงแรมจิตตะวัน หรือเทียบเท่า
 
วันที่สาม เชียงขวาง -หลวงพระบาง- วัดใหม่ -พิพิธภัณฑ์ -พระธาตุพูสี
ตลาดไนท์พลาซ่า
 
  06.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พักโรงแรม
 
 07.00 น. อำลาเมืองโพนสะหวัน แขวงเชียงขวาง เดินทางสู่เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง(ใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง) ระหว่างทางผ่านเมืองพูคูน-กิ่วกะจำ ซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,300 เมตร  ผ่านบ้านเชียงเงิน และเมืองหลวงพระบาง
 
 13.00 น. ถึงเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง โดยองค์การ UNESCO ได้ประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรม แล้วรับประทานอาหารกลางวันร้าน.................
หลังอาหารนำเข้าที่พักโรงแรมวังไผ่คำ หรือเทียบเท่า 
 
 บ่าย ชมวัดใหม่สุวันพูมาราม (Mai Suwannaphumaram Temple) ซึ่งอยู่ถนนศรีสว่างวงศ์ติดกับพระราชวังหลวง สร้างในสมัยพระเจ้าอนุรุท ในปี พ.ศ.2337 หรือชื่อสั้นๆว่า วัดใหม่ วัดนี้เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชบุญทัน นับเป็นสังฆราชองค์สุดท้ายของลาว มีอุโบสถที่สวยงามด้วยศิลปะแบบอูบมุง และปัจจุบันใช้เป็นโรงเรียนปริยัติธรรม แล้วชมพิพิธภัณฑ์ อดีตเป็นพระราชวังหลวงซึ่งเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตลาว สร้างปี ค.ศ.1904(พ.ศ.2447) โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศสเป็นผู้ออกแบบ ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์เมือปี ค.ศ.1975 (พ.ศ.2519) มีหอที่ประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร สูง 1.14 เมตร หนัก 54 กิโลกรัม กล่าวกันว่าทำด้วยทองคำ 90 เปอร์เซ็นต์ เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบางและของชาวลาว ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเมืองหลวงพระบาง เดิมเมืองนี้ชื่อเมืองขวา แล้วเปลี่ยนมาเป็น เชียงดง เชียงทอง ตามลำดับ จากนั้นนำท่านไปสักการะพระธาตุพูสี   ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง 150 เมตร  ใจกลางเมืองหลวงพระบาง  นักท่องเที่ยวที่มาเยือนหลวงพระบาง หากไม่ได้ขึ้นไปก็เหมือนมาไม่ถึงหลวงพระบาง สองข้างทางขึ้นพระธาตุร่มรื่นและหอมอบอวลไปด้วยดงดอกจำปาลาวหลากสีสัน(ช่วงเดือน กพ.-มีค.) มองจากยอดพูสีคือภาพพานอรามาของราชธานีเก่าแก่ริมแม่น้ำโขง ล้อมรอบด้วยทิวเขาสลับซับซ้อนสมกับนามว่า บ้านผา เมืองภูอูอารยะธรรมล้านช้าง
จากนั้นช้อปปิ้งสินค้าท้องถิ่นที่ตลาดไนท์พลาซา(Night Market) เป็นถนนคนเดินตอนเย็นตั้งแต่เวลา 5 โมงเย็นถึงประมาณ 4 ทุ่ม ก็จะมีชาวลาวสูง ลาวเทิง ลาวม้ง ชาวบ้านผานม แม้นแต่ชาวหลวงพระบางเองก็จะนำสินค้าพื้นเมือง ไม่ว่าจะเป็นผ้าปัก ผ้าทอมือ ผ้านุ่ง ผ้าซิ่น เครื่องเงิน เครื่องไม้ สินค้ามากมายถูกวางอยู่บนถนนและริมทางเดินตั้งแต่หน้าพระราชวังจนสุดหัวถนน อิสระตามอัธยาศัย
 19.00 น. รับประทานอาหารค่ำที่ร้าน.... หลังอาหารอิสระ หรือจะเที่ยวชมแสง สี เสียง ยามราตรี อิสระ
 
วันที่สี่ ตักบาตรข้าวเหนียว -วัดเชียงทอง -บ้านช่างไห -ล่องเรือน้ำโขง -ถ้ำติ่ง
-วัดวิชุนราช -พระธาตุหมากโม -น้ำตกตาดกวางซี
 
 05.20 น. ตื่นแต่เช้าร่วมทำบุญใส่บาตรกับชาวเมืองหลวงในวัฒนธรรมของชาวพุทธแบบดั้งเดิม   ทุกเช้ากับชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ ที่เรียงแถวเดินมาตามถนนเป็นร้อยๆ รูป เป็นภาพยามเช้าที่มีชีวิตชีวา   ซึ่งสะท้อนถึงวิถีชีวิตของสังคมอันสงบสุข  ความเลื่อมใสศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนาที่หยั่งรากลึกลงในวัฒนธรรมชาวล้านช้าง  นับว่าเป็นภาพที่หาดูได้ไม่ง่ายนัก จากนั้นไปชมตลาดเช้าพื้นบ้านริมฝั่งแม่น้ำโขง
 
 07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 
 08.00 น. นำชมวัดเชียงทอง วัดที่สวยสุดคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง ได้รับการยกย่องให้เป็นอัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมของลาว โดยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้โปรดให้สร้างขึ้นและได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ และเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนามากเป็นพิเศษ บริเวณที่ตั้งของวัดตอนหัวโค้งของแผ่นดิน จากนั้นเดินทางสู่บ้านช่างไห สัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำโขง ที่มีประวัติการขุดพบหม้อไหโบราณกว่า 2,000 ปี ในหมู่บ้าน   แต่ปัจจุบันมีอาชีพผลิตเหล้าพื้นเมืองขายจนเป็นที่เลืองลือในรสชาติ เช่น การทอดแห ตำข้าว ทอผ้า ต้มเหล้าขาย และยังเป็นแหล่งรวมสินค้าพื้นเมืองจำพวกผ้าทอลวดลายสวยงามมากมายวางจำหน่ายอย่างเป็นระเบียบ  แล้วนำท่านลงเรือล่องน้ำโขง ชมทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำโขงสู่ถ้ำติ่ง เป็นถ้ำบนหน้าผาริมแม่น้ำโขง เดิมเคยมีพระพุทธรูปทอง เงิน นาก ปัจจุบันเหลือแต่พระพุทธรูปไม้จำนวนนับพันองค์ ได้เวลาสมควรเดินทางกลับ
 
 12.30 น. รับประทานอาหารกลางวันร้าน.......
 
 บ่าย ชมวัดวิชุนราช (Visounnarath Temple) สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าวิชุนราช ในปี พ.ศ.2046 สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบาง ซึ่งอาราธนามาจากเมืองเวียงคำ มีเจดีย์ปทุมหรือพระธาตุดอกบัวใหญ่ วัดนี้มีพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่รูปทรงคล้ายแตงโมผ่าครึ่ง ทำให้ชาวลาวเรียกกันว่า พระธาตุหมากโม เป็นทรงโอคว่ำ ยอดพระธาตุลักษณะคล้ายรัศมีแบบเปลวไฟของพระพุทธรูปแบบลังกาหรือสุโขทัย เจดีย์นี้อาจดูทรุดโทรมมากแม้จะมีการปฏิสังขรณ์มา 2 ครั้งแล้วในปี พ.ศ.2402 ในสมัยพระเจ้าสักกรินทร์(คำสุก) ซึ่งเป็นพระราชบิดาของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ได้โปรดให้มีการบูรณะใหม่และได้มีการบูรณะครั้งใหญ่ในปี พ.ศ.2457 ในรัชสมัยของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ได้ค้นพบโบราณวัตถุมีค่ามากมาย เช่น เจดีย์ทองคำ พระพุทธรูปหล่อสำริด พระพุทธรูปทองคำ ปัจจุบันนำไปเก็บไว้ในหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง ในพระราชวังหลวงจนปัจจุบัน แล้วนำท่านช้อปปิ้งผ้าพื้นเมืองที่บ้านผานม หมู่บ้านทอผ้าด้วยมือของชาวไทลื้อที่อพยพมาจากสิบสองปันนา ที่มีฝีมือในการทอผ้าสวยงาม จากนั้นเดินทางสู่น้ำตกตาดกวางซี ซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองหลวงพระบาง 30 กิโลเมตร ระหว่างทางผ่านหมู่บ้านชนบทชมวิถีชีวิตของชาวบ้าน ถึงวนอุทยานน้ำตกตาดกวางซี  ซึ่งเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง ชมความงามของน้ำตกที่ลดหลั่นเป็นชั้นๆ อย่างสวยงามแต่ละชั้นเกิดจากการสะสมของหินปูนที่ไหลปะปนมากับน้ำได้เวลาสมควรเดินทางกลับ
 
 19.00 น. รับประทานอาหารค่ำร้าน........ หลังอาหารอิสระ   ตามอัธยาศัย  
 
วันที่ห้า หลวงพระบาง- เวียงจันทน์- พระธาตุหลวง- ประตูชัย- หนองคาย-กรุงเทพฯ
 
 06.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโรงแรม 
 
 07.00 น. อำลาเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง เดินทางกลับเวียงจันทน์ตามเส้นทางเดิม
 
 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร้าน...... เมืองวังเวียง หลังอาหารเดินทางต่อ
 
 15.30 น. ถึงนครหลวงเวียงจันทน์ นำท่านไปสักการะพระธาตุหลวง เป็นพระธาตุเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของลาว ชมอนุสาวรีย์ประตูชัย เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานศิลปะล้านช้างกับฝรั่งเศสเข้าด้วยกันอย่างงดงามและกลมกลืน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองฝั่งลาว-ไทย
 
 18.00 น. รับประทานอาหารค่ำร้านแดงแหนมเนือง หรือร้าน....... จังหวัดหนองคาย หลังอาหารเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยรถตู้/รถโค้ชปรับอากาศ พักผ่อน นอนหลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์
 
วันที่หก กรุงเทพ
 
 05.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ....... พร้อมความประทับใจ
 
 

หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับความปลอดภัย และผลประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ.

อัตราค่าบริการ    สำหรับกรุ๊ปขั้นต่ำ 35-40 ท่าน (มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย)
วันที่ออกเดินทาง  
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน                                              10,900 บาท     (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
เด็กอายุต่ำกว่า 11 ปีพักรวมกับผู้ใหญ่ 2ท่าน (ไม่มีเตียง)        9,500 บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม             ท่านละ                                             2,500 บาท

อัตรานี้รวม
- ค่ารถปรับอากาศกรุงเทพฯ-บึงกาฬ-หนองคาย-กรุงเทพฯ ไป-กลับ
- ค่าอำนวยความสะดวก ตม.ไทย-ลาว ไป-กลับ
- ค่ารถปรับอากาศท่องเที่ยว
- ค่าที่พัก 3 คืน(ห้องละ 2 ท่าน)
- ค่า บัตรเข้าชมสถานที่
- ค่าอาหารทุกมื้อระบุตามในรายการ
- ค่าเรือล่องแม่น้ำโขง
- ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น
- ค่าประกันการเดินทางและรักษาพยาบาล ท่านละ 1,000,000 / 500,000 บาท
- บริการน้ำดื่ม และผ้าเย็น

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ และผู้ถือเอกสารต่างด้าว
- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม นอกเหนือรายการ
- ค่าข้าวเหนียวตักบาตร
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด
- ค่าทิปมัคคุเทศก์และ พนักงานขับรถ 
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%

สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย ครีมกันแดด, แว่นกันแดด, กล้องถ่ายรูป, ยารักษาโรคประจำตัว

เอกสาร    พาสปอร์ต ที่มีอายุใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน  และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า

เงื่อนไขการจอง และการสำรองที่นั่ง
การจองจะสมบูรณ์ เมื่อบริษัทได้รับชำระเงินมัดจำ จำนวน ท่านละ 10,000 บาท
การโอนเงิน ชื่อ บริษัท อินโดไชน่า เอ็กซพลอเรอร์  แฟกซ์สลิปการโอนเงินมาที่บริษัทฯ ที่แฟกซ์ 02-814-9587   ATTN : ถึงพนักงานที่ท่านติดต่อด้วย

กรณียกเลิกการเดินทาง แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วันก่อนการเดินทางจะไม่คืนเงินทั้งหมด

หมายเหตุ โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้ายึดถือและคำนึงถึงประโยชน์ท่านเป็นสำคัญ

 
 

ราคาโปรแกรมทัวร์
ราคาปกติ: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาสมาชิก: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาบริษัทห้างร้าน:
 ราคาตัวแทนบริษํทนำเที่ยว:บริษัท อินโดไชน่า เอ็กซ์พลอเรอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 973/4 ถ.มาเจริญ(บางบอน5) แขวงหนองแขม เขตหนองแขม จ.กรุงเทพ 10160 Tel. (+66) 0 2814-9585, 0 2814-9586 By EiEi