indochinaexplorer

     
  Home  |  โปรแกรมทัวร์ลาว อื่นๆ  |  ข้อมูลประเทศลาว  |  ติดต่อเรา
     
     
ลาวตอนใต้ 4 วัน 3 คืน เริ่มอุบล

CODE:LS012-3D2N
( 4 วัน 3 คืน เดินทางโดย: รถปรับอากาศ )

   
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์  
 
ลาวตอนใต้ ตาดเลาะ-อุทยานบาเจียง-
เซกะตาม-หลี่ผี-คอนพะเพ็ง-วัดพู
4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : รถปรับอากาศ
 
       
น้ำตกตาดฝาส้วม พิพิธภัณฑ์ชนเผ่า น้ำตกเซกะตาม วัดพู
 
วันแรก อุบลราชธานี- อุทยานบาเจียง- ตาดเลาะ (กลางวัน/เย็น)
 
 07.00 น. รถบัส/รถตู้ ปรับอากาศ V.I.P รับคณะที่สนามบินอุบล
 
 08.00 น. บริการอาหารเช้า โจ๊ก กาแฟ ไข่กระทะ
 
 09.00 น. ออกเดินทางจากอุบลราชธานี ไปยังด่านช่องเม็ก ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และ ด่านศุลกากร จากนั้นนำท่านข้ามสะพาน ลาว – ญี่ปุ่น สะพานข้ามโขงแห่งใหม่ สู่เมืองปากเซ เมืองท่าสำคัญของแขวงจำปาสัก ระหว่างทางชมความเป็นอยู่ของชาวเมืองปากเซ มุ่งหน้าไปแขวงสาละวัน
 
 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (1) ที่อุทยานบาเจียง
 
 13.00 น. ชม น้ำตกหมากแงว พิพิธภัณฑ์ชนเผ่าที่รวบรวมชนเผ่าที่มีเอกลักษณ์ไว้ด้วยกัน บ้านบนต้นไม้ และ น้ำตกตาดฝาส้วม ให้ท่านได้เพลิดเพลิน อิสระตามอัธยาศัย
 
 15.00 น. ออกเดินทางไปยังน้ำตกตาดเลาะ
 
 16.30 น. ถึงน้ำตกตาดเลาะ ชมน้ำตกในยามเย็น เช็คอินเข้าที่พัก
 
 18.00 น. รับประทานอาหารบริเวณรีสอร์ทตาดเลาะ พร้อมให้คณะพักผ่อนตาดเลาะรีสอร์ท
 
วันที่สอง ตาดเลาะ - น้ำตกเซกะตาม – ปากซอง (เช้า / กลางวัน / เย็น)
 
 07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก
 
 08.00 น. ออกเดินทางไปยังเมืองปากซอง
 
 10.00 น. ถึงปากซอง ชมน้ำตกตาดฟาน และตาดเยือง ไร่ชา กาแฟ
 
 12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่ตาดเยือง
 
 13.00 น. ออกเดินทางไปยังแขวงเซกอง ชม "น้ำตกเซกะตาม" น้ำตกใหญ่อีกแห่งหนึ่งของลาวตอนใต้
 
 15.00 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับปากซอง
 
 18.00 น. ถึงปากซอง เช็คอินเข้าที่พักที่ปากซองไฮแลนด์ ภูเทวดา
 
 19.00 น. บริการอาหารเย็นที่ที่พัก จากนั้นพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติที่เงียบสงบในรีสอร์ทที่มีอากาศเย็นสบายตลอดปี
 
วันที่สาม ปากซอง –หลี่ผี- คอนพะเพ็ง – ปากเซ (เช้า / กลางวัน / เย็น)
 
 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (6)
 
 08.00 น. เดินทางไปสัมผัสความยิ่งใหญ่ของ น้ำตกคอนพะเพ็ง น้ำตกที่มีพลังรุนแรง สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน จนได้รับการบอกเล่า ว่างดงาม ยิ่งใหญ่ เสมือน“ไนแองการ่าแห่งเอเชีย” (ระยะทาง 160 กม.)
 
 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน หลังอาหารให้ท่านอิสระเก็บภาพถ่ายบริเวณน้ำตกคอนพะเพ็ง เมื่อได้เวลาอันสมควรเดินทางไปยังน้ำตกหลี่ผี ล่องเรือสู่เกาะดอนคอน
 
 15.00 น. ชมน้ำตกหลี่ผีแห่งมหานทีสี่พันดอน
 
 16.30 น. กลับเมืองปากเซ
 
 18.30 น. ถึงปากเซ เช็คอินเข้าที่พัก โรงแรมจำปาสักพาเลดหรือเทียบเท่า
 
 19.00 น. บริการอาหารเย็น จากนั้นพักผ่อนหรือชมเมืองปากเซในยามราตรี
 
วันที่สี่ ปากเซ – วัดพู –อุบล (เช้า / กลางวัน / เย็น)
 
 07.00 น. บริการอาหารเช้าที่ที่พัก
 
 08.00 น. นำท่านเดินทางสู่เมืองเก่าจำปาสัก ที่ตั้งของวัดพู ศาสนสถานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งที่สองของประเทศลาว ในอดีตที่ตั้งของวัดพูเคยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของแหล่งอารยธรรมโบราณถึง 3 สมัย ด้วยกันคือ อาณาจักรเจนละในช่วงศตวรรษที่ 6 – 8 ถัดมาเป็นยุคของอาณาจักรขอมสมัยก่อนเมืองพระนคร และสุดท้ายอาณาจักรล้านช้างได้เปลี่ยนเทวาลัยในศาสนาฮินดู ให้เป็นวัดในพุทธศาสนานิกายเถรวาท ชมภาพสลักการกวนเกษียรสมุทร และนางอัปสร ชมบ่อน้ำเที่ยงหรือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ภาพสลักตรีมูรติขนาดเกือบเท่าคนจริง ซึ่งหมายถึงเทพเจ้าทั้ง 3 องค์ ผู้เป็นใหญ่สูงสุดในศาสนาฮินดูอันได้แก่ พระศิวะ พระนารายณ์ พระพรหม ถัดมาชมหินแกะสลักรูปจระเข้และบันไดนาค เชื่อกันว่าเป็นหินแกะสลักไว้เพื่อใช้ในพิธีบูชายัญ และ ชมหินแกะสลักรูปหัวช้างเชื่อว่าเป็นหลักฐานชิ้นสุดท้ายสมัยขอมเรืองอำนาจ เมื่อได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับเมืองปากเซ
 
 12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่เมืองปากเซ
 
 13.00 น. ออกเดินทางกลับช่องเม็ก
 
 14.30 น. ถึงช่องเม็ก ดำเนินการผ่านแดนเข้าประเทศไทย มีเวลาให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าที่ duty free ตามอัธยาศัย
 
 16.00 น. กลับอุบลราชธานี
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 
 

อัตรานี้รวม
ค่ารถ ค่าที่พัก ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น ค่าเข้าชมสถานที่ ค่าเอกสารผ่านแดน ค่าภาษีเข้าลาว

อัตรานี้ไม่รวม
-ค่าเครื่องดื่มและ อาหารที่สั่งนอกเหนือจากรายการ
-ค่าวีซ่า (กรณีไม่ใช่คนไทย)
-ค่าทริปไกด์,พนักงานขับรถ,เด็กยกกระเป๋า

เอกสารที่ใช้ในการเดินทา พาสปอร์ตตัวจริง ( ไม่ต้องใช้รูป ) หรือ
** กรณีไม่มีพาสปอร์ต **
• ผู้ใหญ่ รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 ใบ + สำเนาบัตรประชาชน 2 ใบ
• เด็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชน รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 ใบ + สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ใบ)

เงื่อนไขการจอง และการสำรองที่นั่ง การจองจะสมบูรณ์ เมื่อบริษัทได้รับชำระเงินมัดจำ จำนวน ท่านละ 4,000 บาท  พร้อมส่ง Fax สำเนา Passport มาที่ 02-814-9587 หรือเล่มตัวจริง มาที่บริษัท ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดพร้อมส่งเอกสารประกอบการเดินทาง ประมาณ 15 วันก่อนเดินทางหรือตามที่ บริษัทแจ้งรับเอกสาร

การโอนเงิน
ชื่อบัญชี บริษัท
อินโดไชน่า เอ็กซพลอเรอร์

กรณียกเลิกการเดินทาง แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วันแต่เกิน 3 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำ 50%
บอกยกเลิกการเดินทาง 3 วันก่อนการเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด

 
 

ราคาโปรแกรมทัวร์
ราคาปกติ: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาสมาชิก: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาบริษัทห้างร้าน:
 ราคาตัวแทนบริษํทนำเที่ยว:บริษัท อินโดไชน่า เอ็กซ์พลอเรอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 973/4 ถ.มาเจริญ(บางบอน5) แขวงหนองแขม เขตหนองแขม จ.กรุงเทพ 10160 Tel. (+66) 0 2814-9585, 0 2814-9586 By EiEi