indochinaexplorer

     
  Home  |  โปรแกรมทัวร์มาเก๊า อื่นๆ  |  ข้อมูลประเทศมาเก๊า  |  ติดต่อเรา
     
     
ทัวร์มาเก๊า - จูไห่ 3 วัน 2 คืน

CODE:MC006-3D2N
( 3 วัน 2 คืน เดินทางโดย: สายการบิน NX )

   
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์  
 
มาเก๊า - จูไห่ 3 วัน 2 คืน
สักการะเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งเซนาโด้สแควร์ + ตลาดกงเป่ย..
พัก มาเก๊า 1 คืน + จูไห่ 1 คืน
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย : สายการบิน (NX)
 
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – มาเก๊า – จูไห่
 
 14.10 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ N สายการบินแอร์มาเก๊า โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวก
 
 16.20 น. ออกเดินทางสู่มาเก๊า โดยสายการบินแอร์มาเก๊า (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
 
 20.05 น. เดินทางถึงเมืองมาเก๊า ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านข้ามด่านสู่ เมืองจูไห่ ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเทศจีน “จูไห่” ได้รับการยกย่องจากสหประชาชาติให้เป็น “เมืองมหัศจรรย์ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน” (Amazing City in China) ท่านจะต้องลากกระเป๋าสัมภาระของท่านเอง (ระยะทางระหว่างด่านประมาณ 500 เมตร) ในการเดินทางข้ามด่านและผ่านพิธีการตรววจคนเข้าเมืองจะใช้เวลาประมาณ 45 นาที
นำท่านเข้าสู่ที่พัก XIANG QUAN HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่สอง หวีหนี่ – วัดไป่เหลียน – ตลาดก๊กเป่ย –มาเก๊า – The Venetian Macao Resort
 
 เช้า บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก แบบติ่มซ่ำ หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ วัดไป่เหลียน (วัดดอกบัวขาว) นมัสการเทพเจ้าแห่งโชคลาภ เทพเจ้ากวนอู, เจ้าแม่กวนอิม เพื่อความเป็นสิริมงคล หลังจากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์สมุนไพรจีน หรือบัวหิมะ ให้ท่านได้รับฟังการบรรยายถึงสรรพคุณของสมุนไพรจีน รวมทั้งให้ท่านได้รับบริการนวดฝ่าเท้าโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย นำท่านชมสัญลักษณ์เมืองจูไห่ “หวีหนี่” สาวงามริมทะเล พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ผ่านถนนคู่รัก ถนนเลียบชายทะเลของเมืองจูไห่ รัฐบาลจึงสร้างถนนคู่รักเพื่อทำให้จูไห่เป็นเมืองที่มีทัศนียภาพสวยงาม เหมาะกับการเป็นเมืองตากอากาศเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม
 
 กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร จากนั้นนำท่านแวะชมสินค้าพื้นเมืองของจีนที่ ร้านผ้าไหม ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ผลิตจากผ้าไหม จากน้ำนำท่านสู่ ตลาดก๊กเป่ย ซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อของเมืองจูไห่ อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า ฯลฯ
 
 17.00 น. จากนั้นนำท่านข้ามด่านสู่ มาเก๊า เดินทางถึงเมืองมาเก๊า ตั้งอยู่ในเขตมณฑลกวางตุ้ง บนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ล อาณาเขตติดกับตำบลก๊งเป่ยของจีน เขตปกครองพิเศษมาเก๊า มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 25.8 ตารางกิโลเมตร ประกอบไปด้วยคาบสมุทรมาเก๊า, เกาะไทปา, เกาะโคโลอาน และโคไท ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
 
 ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ THE VENETIAN โรงแรมหรูระดับ 6 ดาว เชิญท่านสัมผัสบรรยากาศของลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย ภายในพร้อมสรรพด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้ความบันเทิงมากมายและสถานที่ช้อปปิ้งที่แกรนด์คาแนลช้อป พบกับร้านค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมายกว่า 350 ร้าน ให้ท่านได้สัมผัสกับภัตตาคารกว่า 30 แห่งเพื่อลิ้มลองเมนูต่างๆ ที่ท่านชื่นชอบ นอกจากนี้ท่านยังสามารถนั่งเรือกองโดล่าล่องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรม (ค่าบริการไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์) หรือจะเสี่ยงโชคที่คาสิโนซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 4 โซนใหญ่ ก่อนนำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก THE VENETIAN MACAO RESORT HOTEL โรงแรมหรูระดับ 6 ดาว
 
วันที่สาม วัดเจ้าแม่กวนอิม – โบสถ์เซนปอล – เจ้าแม่กวนอิมริมทะล – เซนาโด้สแควร์ – เดอะเวเนเชี่ยน - กรุงเทพ
 
 เช้า บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหาร นำท่านชม เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล ซึ่งโปรตุเกสสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊า เนื่องในโอกาสที่ส่งมอบ มาเก๊าคืนให้กับจีน จากนั้นนำท่านสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิม นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่เก่าแก่ที่สุดในมาเก๊ามีอายุราว 600 กว่าปี นำท่านเดินทางสู่ โบสถ์เซนต์ปอล โบสถ์เก่าแก่ซึ่งมีความงดงามตามสถาปัตยกรรมยุโรป นำท่านสู่จุดกำเนิดแห่งมาเก๊า ณ ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล ซึ่งโบสถ์แห่งนี้เคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวันตกในดินแดนตะวันออกไกล ต่อมาในปี ค.ศ.1835 เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรงทำให้โบสถ์เซนต์ปอลคงเหลือแค่เพียงบานประตูและบันไดทางเข้าด้านหน้าที่สง่างาม
 
 กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านสู่ เซนาโด้แสควร์ เซ็นเตอร์พอยท์แห่งมาเก๊า ซึ่งโดดเด่นด้วยพื้นถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้องเป็นลอนคลื่นล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โปรตุเกส อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวและช้อปปิ้งสินค้าที่มีชื่อเสียงและสินค้าแผงลอยมากมาย
 
 16.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติมาเก๊า
 
 18.10 น. เดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบินแอร์มาเก๊า (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
 
 19.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ……………
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 
 
อัตรานี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เส้นทางและสายการบินตามที่รายการระบุ ชั้นทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะ และค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี **กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋วเอง
- ค่าที่พักตามระบุในรายการ ห้องละ 2 ท่าน
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
- ค่าวีซ่าจีน หนังสือเดินทางสัญชาติไทย (แบบปกติ 4 วัน ทำการ)
- ค่ารถรับ-ส่งและนำเที่ยวตามรายการ
- หัวหน้าทัวร์ นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
- ประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดเสื้อผ้า ค่ามินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากต้องการสั่งเพิ่มกรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
- ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 15 กก.)
- ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างชาติหรือต่างด้าว
- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นมาเก๊า-จูไห่ 10 เหรียญฮ่องกง / หยวน(จีน) หรือ 50 บาท ต่อ วัน ต่อ 1 ท่าน และคนขับรถ 10 เหรียญฮ่องกง / หยวน(จีน) หรือ 50 บาท ต่อ วัน ต่อ 1 ท่าน (3 วัน รวมเป็น 60 เหรียญฮ่องกง / หยวน(จีน) หรือ 300 บาท)
- ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการให้บริการ
1. กรุณาจองล่วงหน้า 3 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำท่านละ 10,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 15 วัน
2. การยกเลิก 2.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วัน เก็บค่าเสียหาย ท่านละ 5,000 บาท
2.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 13 วัน เก็บค่าเสียหาย 50% ของราคาทัวร์
2.2 ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
3 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
** ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงิน หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

หมายเหตุ
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศและจากการปรับขึ้นค่าน้ำมันของสายการบิน
- รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะยึดถือผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ
- บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนสายการบิน, โรงแรม, ภัตตาคาร หรืออื่นๆ ไม่อาจจะรับผิดชอบต่อปัญหา นัดหยุดงาน การเมือง ความล่าช้า การจราจร หรือภัยธรรมชาติ แต่ยังคงรักษามาตรฐานการบริการที่ดี เพื่อให้ท่านเกิดประโยชน์และความสุขในการท่องเที่ยว

 
 

ราคาโปรแกรมทัวร์
ราคาปกติ: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาสมาชิก: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาบริษัทห้างร้าน:
 ราคาตัวแทนบริษํทนำเที่ยว:บริษัท อินโดไชน่า เอ็กซ์พลอเรอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 973/4 ถ.มาเจริญ(บางบอน5) แขวงหนองแขม เขตหนองแขม จ.กรุงเทพ 10160 Tel. (+66) 0 2814-9585, 0 2814-9586 By EiEi