indochinaexplorer

     
  Home  |  โปรแกรมทัวร์มาเก๊า อื่นๆ  |  ข้อมูลประเทศมาเก๊า  |  ติดต่อเรา
     
     
มาเก๊า - ฮ่องกง 4 วัน 3 คืน

CODE:MC007-4D3N
( 4 วัน 3 คืน เดินทางโดย: สายการบินอิมิเรตแอร์ไลน์ )

   
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์  
 
มาเก๊า - ฮ่องกง 4 วัน 3 คืน
พิเศษ ! เที่ยวสุดหรู The Venetian
+ ช้อบปิ้งฮ่องกง
" สนุกสุดหรรษาไปกับเหล่าตัวการ์ตูนใน
Disney Land "
นั่งกระเช้านองปิงชมวิว 360 องศา
สักการะพระใหญ่โป่หลิน
พักหรูที่ Venetian
4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : สายการบิน (EK)
 
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – มาเก๊า – ฮ่องกง- Avenue Of Star - A Symphony of Lights
 
 11.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ .... สายการบินอิมิเรตแอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวก
 
 13.45 น. ออกเดินทางสู่ ฮ่องกงโดยสายการบินอิมิเรตแอร์ไลน์ 
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเที่ยวบิน) ( มื้อที่1 )
 
 17.20 น. เดินทางถึง สนามบิน Chek Lap Kok ท่าอากาศยานใหม่ของฮ่องกงที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางผ่านสะพานแขวนชิงหม่า ชมวิวทิวทัศน์ อันสวยงามของประเทศฮ่องกง... "ฮ่องกง" เป็นภาษากวางตุ้ง ซึ่งมาจากภาษาจีนกลาง ว่า "เซียงก่าง" ความหมายก็ไม่เหมือนใคร หมายความว่า "ท่าเรือหอม" มีความเป็นมา สืบเนื่องมาแต่ครั้งที่กวางตุ้ง เป็นแหล่งปลูกไม้หอมชนิดหนึ่ง ส่งขายเป็นสินค้าออก โดยที่ต้องมาขนถ่ายสินค้ากัน ที่ท่าเรือน้ำลึกตอนใต้สุดของแผ่นดินจีน
 
 ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2 ) หลังอาหารนำท่านชม Avenue Of Star ท่านจะได้พบกับรอยประทับมือของบุคคลที่มีชื่อเสียงและเป็นแรงบันดาลใจของโลกฮอลลีวู้ดตะวันออก อาทิ ฉีเคอะ, เหลียงเฉาเหว่ย, จางม่านอวี้, เจ็ท ลี,มิเชล โหย่ว ยังไม่รวมถึงคนดังอื่น ๆ ที่ได้ประทับรอยมือลงบนพื้นซีเมนต์ ต่อด้วยนำท่านชม A Symphony of Lights ความมหัศจรรย์เริ่มต้นในเวลา 20.00 น. ทุกค่ำคืน การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตา ที่ได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก ครอบคลุมพื้นที่อาคารตึกระฟ้าสำคัญต่างๆ ที่ตั้งอยู่สองฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี้จะประดับประดาด้วยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสีต่างๆ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก PANDA KOWLOON HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่สอง นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา - ไหว้ พระใหญ่โป่วหลิน – ดิสนีย์แลนด์ - ชมพลุไฟสุดอลังการ
 
 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร แบบติ่มซ่ำ ( มื้อที่ 3 ) บริการท่านด้วยโจ้กหอมกรุ่น และซาลาเปา ต้นตำหรับรสชาติกวางตุ้งแท้ๆ แท้ๆ หลังอาหารนำท่านสู่ เกาะลันเตา ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของเกาะฮ่องกง และเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในคาบสมุทรฮ่องกง นำท่านนั่งกระเช้า Ngong ping 360 จากตุงชุงสู่ที่ราบนองปิง ในเวลา 25 นาที ท่านจะได้ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา พบกับสถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมู่บ้านนองปิงบนพื้นที่ 1.5 เฮคตาร์ เหนือระดับน้ำทะเล 371เมตร องค์พระสร้างจากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร องค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนินเขาเบื้องล่างบริเวณทะเลจีนใต้
 
 เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่ 4 )
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่อาณาจักรสวนสนุกอันยิ่งใหญ่ของเกาะฮ่องกง “ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์” ให้ท่านเพลิดเพลินไปกับนานาเครื่องเล่นหลากหลายชนิด ทุกอย่างไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม อาทิ การนั่งรถไฟไอน้ำโบราณเพื่อชมรอบสวนสนุก, ชมขบวนพาเหรดของเหล่าตัวการ์ตูนจากดิสนีย์, นั่งรถไฟเหาะที่ SPACE-MOUNTAIN, ชมภาพยนตร์การ์ตูนสามมิติที่ MICKEY’S PHILHAR MAGIC, ชมละครเพลงพร้อมแสง สี เสียงอันตระการตาที่ FESTIVAL OF THE LION KING และผจญภัยไปกับการล่องเรือเข้าไปในป่าดงดิบที่ RAFTS TO TARZAN’S TREEHOUSE
 
 19.00 น. สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ ทำการจุดพลุไฟในชุด “DISNEY IN THE STARS” ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ โดยจะจุดทุกวัน วันละ 1 ครั้งเท่านั้น
*** อาหารค่ำไม่รวมอยู่ในรายการท่องเที่ยว เพื่อให้ท่านได้ เพลิดเพลินเต็มที่กับเครื่องเล่นนานาชนิด ***
*** ท่านสามารถทานอาหารได้สะดวกสบายกับร้านอาหารและภัตตาคารมากมายภายในดิสนีย์แลนด์ ***
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก PANDA KOWLOON HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่สาม วิคตอเรียพีค – รีพัลส์เบย์ – วัดหวังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว– Shopping Thim sha tui - มาเก๊า- เวเนเชี่ยน
 
 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร แบบติ่มซ่ำ ( มื้อที่ 5 ) บริการท่านด้วยโจ้กหอมกรุ่น และซาลาเปา ต้นตำหรับรสชาติกวางตุ้ง หลังอาหาร นำท่านชมทิวทัศน์รอบเกาะฮ่องกง ผ่านชมย่านธุรกิจการค้าต่างๆ อันทันสมัย เพื่อเดินทางสู่ วิคตอเรียพีค เพื่อขึ้นชมวิวบนเขาวิคตอเรียพีค ชมความงามของอ่าวฮ่องกงที่สวยงามเลื่องลือไปทั่วโลก ถ่ายรูปกับตึกสูง 3 อันดับของฮ่องกง แล้วนำท่านสู่ รีพัลส์เบย์ หรืออ่าวน้ำตื้น ซึ่งชื่ออ่าวนี้ได้มาจากชื่อเรือรบของอังกฤษที่มาจอดเพื่อรักษาการณ์อ่าวอ่าวด้านนี้เป็นอ่าวน้ำตื้น ซึ่งได้รับความนิยมจากคนฮ่องกงเองที่มาเที่ยวพักผ่อน ซึ่งด้านหนึ่งของอ่าวมีวัด พระพุทธรูปและเทพเจ้าต่างๆ ก่อสร้างประดิษฐานไว้มากมาย ตามความเชื่อถือศรัทธา พระสังฆจาย บูชาเพื่อความสุข, เจ้าสมุทร เทพเจ้าแห่งโชคการงาน พระกาฬเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่ง มีเทพแห่งวาสนา เทพแห่งดวงชะตา รวมทั้งกามเทพ ที่มีวิธีการเสี่ยงทายด้วยด้ายแดง และอธิษฐานด้วยการลูบคลำหินก้อนกลมอย่างตั้งใจ จากนั้นนำท่านสู่ โรงงานจิวเวลรี่ ที่โด่งดังที่สุดบนเกาะฮ่องกงของ บริษัท ฮ่องกง จิวเวลรี่ กรุ๊ป จำกัด ได้เกิดแรงบันดาลใจ นำกังหัน มาพลิกแพลงเป็น จี้ ล้อมเพชร โดยเชิญซินแสชื่อดัง มาจัดวางตำแหน่งของเพชรแต่ละเม็ด ซึ่งถือเป็นเครื่องรางตามหลักฮวงจุ้ยซึ่งจำลองเลียนแบบมาจาก “แซ้ก๋งเมี๋ยว” กังหันใหญ่ 4 ใบพัด ที่ชาวฮ่องกงเลื่อมใสศรัทธา ที่ “วัดเชอกุง” ซึ่งเป็นวัดที่ดังมาก และมีตำนานความเชื่อมายาวนานว่า คนที่มีเคราะห์ เมื่อ จับใบพัดของกังหันหมุนไปโดยรอบแล้ว จะทำให้ชีวิต หมุนเวียนไปในทางที่ดี และ สามารถพัดเอา สิ่งชั่วร้ายต่างๆ ออกไปได้
 
 กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่ 6 )
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ วัดเชอกุง หรือที่รู้จักกันดีในนามของ “วัดแชกงหมิว” หรือ วัดกังหัน วัดนี้มีกังหันทองแดงที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบจะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและนำแต่สิ่งดีๆ มาให้ ชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะที่วัดนี้ในวันขึ้นปีใหม่ของจีน ซึ่งชาวฮ่องกงและไทย จะไปสักการะผู้ที่เกิดปีชง จะแคล้วคลาดในเรื่องที่ไม่ดีทุกเรื่อง
จากนั้นอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย ย่านถนนนาธาน เช่น น้ำหอม นาฬิกา กระเป๋าหนังยี่ห้อต่างๆ หรือช้อปปิ้งสินค้า BRAND NAME ชั้นนำที่มีให้ท่านเดินเลือกช้อปปิ้งมากกว่า 700 ร้านค้า อาทิ GIORGIO ARMAI, EMORIO AMANI, DKNY, ESPRIT, MARK & SPENSOR ของฝากหนูๆที่ Toy ‘ R Us จากทั่วโลก อิสระตามอัธยาศัย
 
 18.00 น. นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อขึ้นเรือเฟอร์รี่อันทันสมัย เดินทางสู่มาเก๊า
 
 19.00 น. ถึงมาเก๊า ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองนำท่านเดินทางสู่ร้านอาหาร
 
 เย็น รับประทานอาหารเย็น ภัตตาคาร ( มื้อที่ 7 )
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก THE VENETIAN MACAO RESORT HOTEL โรงแรมหรูระดับ 6 ดาว ให้ทุกท่านได้อิสะตามอัธยาศัยเพื่อสัมผัสบรรยากาศของลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย ภายในพร้อมสรรพด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้ความบันเทิง และช้อปปิ้งที่แกรนด์คาแนลช้อป พบกับร้านค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมายกว่า 350 ร้าน ให้ท่านได้สัมผัสกับภัตตาคารกว่า 30 แห่งเพื่อลิ้มลองเมนูต่างๆ ที่ท่านชื่นชอบ ท่านสามารถนั่งเรือกองโดล่าล่องไปตามคลองเวนิชภายในโรงแรม (ค่าบริการไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์) หรือจะเสี่ยงโชคที่คาสิโนซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 4 โซนใหญ่
หรือหากท่านใดอยากชมโชว์มังกร สุดยอดเทคนิคอลังการของแสงสีที่ City Of Dream ก็สามารถเดินข้ามไปชมได้จนได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ที่พัก
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก THE VENETIAN MACAO RESORT HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่สี่ วัดอาม่า – วัดเจ้าแม่กวนอิม –เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - โบสถ์เซนต์ปอล – ช้อปปิ้งเซนาโด้สแควร์ - ฮ่องกง – กรุงเทพ
 
 เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร Café Deco ( มื้อที่ 8 ) จากนั้นนำท่านสัมผัสกับเมือง มาเก๊า ดินแดนแห่งการพนันและคาสิโนนามระบือ นอกจากนี้ มาเก๊า มีภาพความงามแห่งศิลปวัฒนธรรมของโลกตะวันออกและตะวันตกให้ได้ชื่นชม และยังมีมนต์เสน่ห์แห่งความเชื่อและศรัทธาทางศาสนา ตลอดจนวิถีชีวิตที่ผสมผสานกันอย่างกลมกลืน กว่าจะเป็นชื่อ “มาเก๊า” มีที่มาจาก “อาม่า” องค์เทพธิดาแห่งท้องทะเลผู้ศักดิ์สิทธิ์ ตามตำนานเล่าสืบต่อกันมาว่า “อาม่า” มีพระนามเดิมว่า “หลิงม่า” หญิงสาวชาวฟูเจี้ยนที่วันหนึ่งเธอต้องการข้ามฝั่งมายังคาบสมุทรดอกลิลลี่ขาว หรือ “เอ้าเหมิน” ตามชื่อในภาษาจีน จึงขอโดยสารมากับเรือของชาวประมงชราคนหนึ่งซึ่งเป็นเพียงเรือลำเล็กๆ ที่ยอมให้หลิงม่า โดยสารมาด้วย ในระหว่างที่เรือล่องอยู่กลางทะเล เกิดมีพายุขึ้นอย่างรุนแรงทำให้เรือหลายลำต้องอับปาง แต่ด้วยปาฏิหาริย์ในคำสั่งฟ้าของหลิงม่าทำให้เรือที่เธอโดยสารมา เข้าถึงฝั่งได้อย่างปลอดภัย ทันทีที่หลิงม่า ก้าวเท้าขึ้นสู่ฝั่ง เธอก็ลอยขึ้นไปบนฟ้าและหายลับไป ชาวประมงทั้งหลายต่างเชื่อกันว่าเธอ คือ องค์เทพธิดาแห่งท้องทะเล นับตั้งแต่นั้นดินแดนแห่งนี้ก็ได้รับการขนานนามว่า “อ่าวของ อาม่า” หรือ “อา-หม่า-เกา” ที่เพี้ยนเสียงมาเป็น “มาเก๊า” ในปัจจุบัน นำท่านสักการะ วัดอาม่า หรือ ศาลเจ้าแม่ทับทิม สร้างเพื่ออุทิศถวายให้กับอาม่า องค์เทพธิดาแห่งท้องทะเล ภายในมีศาลเจ้าและก้อนหินขนาดใหญ่ แกะสลักเป็นรูปเรือสำเภาโบราณ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าบริเวณนี้ เป็นจุดแรกที่เจ้าแม่อาม่า ก้าวขึ้นสู่แผ่นดินมาเก๊า ชาวประมงจะต้องมาทำการสัการะก่อนออกเรือ เพื่อขอพรให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ สร้างขึ้นเพื่ออุทิศถวายให้แด่ "อาม่า" องค์เทพธิดาแห่งท้องทะเลและชื่อ "มาเก๊า" ก็มาจากคำว่า "อาม่า" นำท่านเดินทางสู่ เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล ซึ่งโปรตุเกสสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊า เนื่องในโอกาสที่ส่งมอบ มาเก๊าคืนให้กับจีน จากนั้นนำท่านสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิม นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่เก่าแก่ที่สุดในมาเก๊ามีอายุราว 600 กว่าปี
 
 กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่ 8 )
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ โบสถ์เซนต์ปอล โบสถ์เก่าแก่ซึ่งมีความงดงามตามสถาปัตยกรรมยุโรป นำท่านสู่จุดกำเนิดแห่งมาเก๊า ณ ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล ซึ่งโบสถ์แห่งนี้เคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวันตกในดินแดนตะวันออกไกล ต่อมาในปี ค.ศ.1835 เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรงทำให้โบสถ์เซนต์ปอลคงเหลือแค่เพียงบานประตูและบันไดทางเข้าด้านหน้าที่สง่างาม จากนั้นนำท่านสู่ เซนาโด้แสควร์ เซ็นเตอร์พอยท์แห่งมาเก๊า ซึ่งโดดเด่นด้วยพื้นถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้องเป็นลอนคลื่นล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โปรตุเกส อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวและช้อปปิ้งสินค้าที่มีชื่อเสียงและสินค้าแผงลอยมากมาย อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้า
 
 17.00 น. ได้เวลานัดหมาย นำทุกท่านเดินทางสู่ท่าเรือเฟอรี่ เพื่อเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง
 
 21.15 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพ โดย สายการบินอิมิเรตแอร์ไลน์ 
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องฟรี)
 
 23.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ…
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 
 

อัตรานี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เส้นทางและสายการบินตามที่รายการระบุ ชั้นทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะ และค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
- ค่าที่พักตามระบุในรายการ ห้องละ 2 ท่าน
- ค่าอาหารที่ระบุในรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
- ค่ารถรับ-ส่งและนำเที่ยวตามรายการ
- หัวหน้าทัวร์ นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
- ประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดเสื้อผ้า ค่ามินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากต้องการสั่งเพิ่มกรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
- ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.)
- ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างชาติหรือต่างด้าว
- ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นมาเก๊า-จูไห่ 10 เหรียญฮ่องกง / หยวน(จีน) หรือ 50 บาท ต่อ วัน ต่อ 1 ท่าน และคนขับรถ 10 เหรียญฮ่องกง / หยวน(จีน) หรือ 50 บาท ต่อ วัน ต่อ 1 ท่าน (3 วัน รวมเป็น 60 เหรียญฮ่องกง หรือ 300 บาท)

เงื่อนไขการให้บริการ
1. กรุณาจองล่วงหน้า 3 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำท่านละ 10,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 15 วัน โดยชำระเงินสด หรือโอนเงินเข้าบัญชี บริษัท อินโดไชน่าเอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
พร้อม แฟกซ์สลิปการโอนเงินมาที่บริษัทฯ พร้อมหน้าพาสปอต มาด้วยที่ แฟกซ์ 02-814*9587  ATTN : ถึง พนักงานที่ท่านติดต่อด้วย
2. การยกเลิก
2.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าเสียหาย ท่านละ 1,000 บาท
2.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 13 - 29 วัน เก็บค่าเสียหาย 50% ของราคาทัวร์
2.3 ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

3. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศและจากการปรับขึ้นค่าน้ำมันของสายการบิน
- รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะยึดถือผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ
- บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนสายการบิน, โรงแรม, ภัตตาคาร หรืออื่นๆ ไม่อาจจะรับผิดชอบต่อปัญหา นัดหยุดงาน การเมือง ความล่าช้า การจราจร หรือภัยธรรมชาติ แต่ยังคงรักษามาตรฐานการบริการที่ดี เพื่อให้ท่านเกิดประโยชน์และความสุขในการท่องเที่ยว

 
 

ราคาโปรแกรมทัวร์
ราคาปกติ: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาสมาชิก: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาบริษัทห้างร้าน:
 ราคาตัวแทนบริษํทนำเที่ยว:บริษัท อินโดไชน่า เอ็กซ์พลอเรอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 973/4 ถ.มาเจริญ(บางบอน5) แขวงหนองแขม เขตหนองแขม จ.กรุงเทพ 10160 Tel. (+66) 0 2814-9585, 0 2814-9586 By EiEi