indochinaexplorer

     
  Home  |  โปรแกรมทัวร์มาเลเซีย อื่นๆ  |  ข้อมูลประเทศมาเลเซีย  |  ติดต่อเรา
     
     
เที่ยวมาเลเซีย- เก็นติ้ง ไฮแลนด์

CODE:MY008-3D2N
( 3 วัน 2 คืน  เดินทางโดย: สายการบิน AIR ASIA )

   
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์  
 
มาเลเซีย- เก็นติ้ง ไฮแลนด์
ชมตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลก
เมืองใหม่ปุตราจาย่า พักผ่อนที่เก็นติ้ง
แหล่งพักผ่อนตากอากาศระดับชาติ
ที่อากาศเย็นตลอดทั้งปี
สนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิด
หรือเสี่ยงโชคที่บ่อนคาสิโน ช้อปปิ้งจุใจ
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย : สายการบินไทย AIR ASIA
 
วันแรก กรุงเทพฯ -มาเลเซีย – เก็นติ้ง ไฮแลนด์
 
 08.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ E สายการบิน AIR ASIA เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
 
 10.00 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศมาเลเซีย โดย AIR ASIA 
 
 13.05 น. เดินทางถึง สนามบินกัวลาลัมเปอร์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เก็นติ้งไฮแลนด์ สถานตากอากาศและสถานคาสิโนระดับชาติ บนยอดเขาสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 6,000 ฟิต นำท่านสู่ เก็นติ้งไฮแลนด์ โดยการนั่งกระเช้าลอยฟ้า ที่สถานี SKY WAY นั่งกระเช้าข้ามภูเขาที่ยาวที่สุดในเอเชีย เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ปลอดภัย รวดเร็ว ซึ่งท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของมุมสูงที่สวยงาม ผ่านภูเขาและทิวไม้ที่ท่านต้องประทับใจ นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก FIRST WORLD HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว บนยอดเขาเก็นติ้ง อิสระให้ท่านได้พักผ่อน หรือเลือกบันทึกภาพความประทับใจ หรือสนุกสนานและเพลิดเพลินกับเครื่องเล่นต่าง ๆ มากมาย ทั้งในร่มและกลางแจ้ง (ค่าเครื่องเล่น ไม่รวมในอัตราค่าบริการ) อาทิเช่น ซีมูเลเตอร์ ล่องแก่งชมสัตว์โลกล้านปี ตะลุยอวกาศ แข่งขันรถโกลคาร์ท เป็นต้น หรือเชิญหาความสำราญ เสี่ยงโชคในสถานคาสิโนระดับชาติ
 
 ค่ำ รับประทานอาหารค่ำแบบบุปเฟ่ ณ ภัตตาคาร จากนั้นเชิญท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่สอง ชมกรุงกัวลาลัมเปอร์
 
 เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ได้เวลาอันสมควรลงจากเก็นติ้ง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสทิวเขาและต้นไม้ที่เขียวขจีจนเริ่มเข้าตัวเมืองก รุงกัวลาลัมเปอร์ชมกรุงกัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย นำท่านเลือกซื้อของฝากสินค้าขึ้นชื่อของมาเลเซีย ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากดีบุก จากนั้นเลือกซื้อช๊อคโกแลต และเยี่ยมชมร้านดิวตี้ฟรี ชม ตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลก Petronas (ไม่ได้ขึ้นด้านบน) ผ่านชม ตึก KL TOWER ที่มีความสูงเป็นอันดับ 4ในบรรดาหอสูงสื่อสารในโลก ซึ่งใช้เป็นที่ถ่ายทอดเสียงสำหรับ วิทยุและโทรทัศน์ (ไม่ได้ขึ้นด้านบน)
 
 เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านผ่านชมตึกรัฐสภา และบันทึกภาพความประทับใจที่ จตุรัสเมอร์เดก้า สถานที่ฉลองเอกราชหลังจากที่อังกฤษเคยปกครองมาเลเซียมายาวนาน ชมอาคารสวยๆรอบๆเช่น อาคาร Sultan Abdul Samad ซึ่งปัจจุบันได้ใช้เป็นที่ทำการของศาลสูงและยังได้ชื่อว่าเป็นอาคารที่สวย ที่สุดแห่งหนึ่งของมาเลเซียด้วย ชมอดีตเสาธงที่สูงที่สุดในโลก Union Jack สูงถึง 100 เมตรของอังกฤษซึ่งได้ลดลงและชักธงสหพันธ์รัฐมาเลเซียขึ้นแทน ในวันฉลองเอกราช 31 สิงหาคม ค.ศ.1957 และชมพระราชวังสุลต่าน อีสตาน่า ไนการ่า ถ่ายรูปด้านหน้ากับพระราชวังของสุลต่านมาเลเซีย
 
 ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นเข้าสู่ที่พัก CITITEL EXPRESS HOTEL ระดับ 3 ดาว
 
วันที่สาม ช้อปปิ้ง – ปุตราจาย่า- กรุงเทพฯ
 
 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ที่ห้างซูเรีย ห้างชั้นนำของกัวลาลัมเปอร์ อิสระกับการช้อปปิ้งตามอัธยาศัย (อิสระกับการรับประทานอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง) ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่เมืองใหม่ ปุตราจาย่า สร้างขึ้นเพื่อลดปัญหาการจราจรของกรุงกัวลาลัมเปอร์และเมืองที่เติบโตขึ้น ทุกวัน โดยเริ่มย้ายสถานที่สำคัญต่างๆทางราชการทั้งหมด มารวมกันเป็นตึกขนาดใหญ่พร้อมสาธารณูปโภคต่างๆอย่างเป็นระบ ชมมัสยิดสีชมพู ที่งดงามยิ่ง ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีสถาปัตยกรรมงดงาม ให้ท่านได้บันทึกภาพความประทับใจ ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
 
 18.45 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดย สายการบิน AIR ASIA
 
 19.50 น. เดินทางกลับถึงสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 
 

อัตรานี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
- ค่ารถรับ - ส่ง
- โรงแรมที่พัก 2 คืน
- ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
- ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว
-ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน
-ค่าน้ำหนักสัมภาระการเดินทาง โหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 15 กก.

อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
- ค่าทิปยกกระเป๋าพนักงานโรงแรม ทิปพนักงานขับรถ ไกด์ ทิปไกด์ (ตามความสมัครใจ)

หมายเหตุ บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบค่าเสียหายกรณีเกิดเหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัย อันเนื่องจากภัยธรรมชาติ การล่าช้าของสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิเสธการเข้าเมือง ฯลฯ ราคาทัวร์เป็นแบบเหมาจ่ายหากท่านยกเลิกรายการใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินในส่วนที่ขาดหายไป

*อัตราค่าบริการนี้สำหรับคณะเดินทางอย่างต่ำ 20 ท่าน ในกรณีที่คณะเดินทางน้อยกว่าที่กำหนดจะไม่มีมัคคุเทศก์นำเที่ยวจากเมืองไทย แต่จะมีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นรอรับท่านอยู่ที่มาเลเซีย (พูดภาษาไทย)*

 
 

ราคาโปรแกรมทัวร์
ราคาปกติ: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาสมาชิก: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาบริษัทห้างร้าน:
 ราคาตัวแทนบริษํทนำเที่ยว:บริษัท อินโดไชน่า เอ็กซ์พลอเรอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 973/4 ถ.มาเจริญ(บางบอน5) แขวงหนองแขม เขตหนองแขม จ.กรุงเทพ 10160 Tel. (+66) 0 2814-9585, 0 2814-9586 By EiEi