indochinaexplorer

     
  Home  |  โปรแกรมทัวร์มาเลเซีย อื่นๆ  |  ข้อมูลประเทศมาเลเซีย  |  ติดต่อเรา
     
     
เที่ยวเก็นติ้ง-ปีนัง-ปุตราจายา-กัวลาลัมเปอร์ สุดคุ้ม

CODE:MY011-6D5N
( 6 วัน 5 คืน เดินทางโดย: รถบัสปรับอากาศ )

   
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์  
 
เก็นติ้ง-ปีนัง-ปุตราจายา-กัวลาลัมเปอร์
6 วัน 5 คืน
เดินทางโดย : รถปรับอากาศ
 
วันแรก กรุงเทพฯ-หาดใหญ่
 
17.00 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ จุดนัดพบพร้อมกัน เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระ ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งสู่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยรถบัสปรับอากาศ บริการอาหารว่าง (มื้อที่ 1)
 
วันที่สอง หาดใหญ่-มาเลเซีย-ปีนัง-ปีนังฮิลล์
 
06.00 น. รุ่งอรุณที่ อ.หาดใหญ่ นำท่านเข้าสู่ที่พักชั่วคราว ทำธุระส่วนตัวและบริการอาหารเช้า( มื้อที่2) จากนั้นนำท่านออกเดินทางเข้าสู่ ประเทศมาเลเซีย ผ่านด่านสะเดาของประเทศไทย ทำการตรวจประทับตราหนังสือเดินทาง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร ของมาเลเซียที่ด่านจังโหลน เรียบร้อยแล้วเริ่มต้นการเดินทางในประเทศเพื่อนบ้าน ผ่านจิตรา อลอสตาร์ บัตเตอร์เวิร์ธ ข้ามสะพานที่ยาวเป็นอันดับ 3 ของโลก (13.5 กิโลเมตร) ถึง เกาะปีนัง เมืองที่ได้รับการขนานนามว่า “ไข่มุกแห่งโลก ตะวันออก” เมือง ที่ผสมผสานความเป็นโลกตะวันตกและตะวันออกเข้ากันได้อย่างกลมกลืน ชมศิลปะวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ซึ่งแสดงออกในรูปแบบของอาคาร บ้านเรือนต่างๆ
 
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน( มื้อที่3) ณ ร้านอาหาร จากนั้นนำท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่ วัดเขาเต่า เชิญให้อาหารเต่าซึ่งอาศัยอยู่มากมายภายในวัดและชม เจดีย์หมื่นพระ หลังจากนั้นนำท่านขึ้นสู่ ปีนังฮิลล์ โดยรถรางไฟฟ้า ชมทัศนียภาพรอบเกาะซึ่งสามารถมองเห็นสะพานปีนัง บนยอดเขาจะมีวัด โรงแรมและร้านค้าต่างๆ มากมาย แวดล้อมด้วยบรรยากาศที่เย็นสบาย สดชื่น
 
18.30 น. บริการอาหารค่ำ( มื้อที่4) ณ ร้านอาหาร
 
19.30 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมบนเกาะปีนัง เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่สาม ปีนัง-เก็นติ้งไฮแลนด์-First World Plaza-Theme Park
 
07.00 น. บริการอาหารเช้า( มื้อที่5) ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านชมป้อมปืนเก่า จากนั้นนำท่านสู่ วัดไชยมังคลาราม วัดไทยที่ใหญ่ที่สุดในปีนังซึ่งจะมีพระนอนองค์ใหญ่ที่สุดในมาเลเซียและนำชม วัดพม่า ชมสถาปัตยกรรมต่างๆ ภายในวัด จากนั้นนำท่าน แวะช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด อาทิ ขนมเปี๊ยะ บะกุ๊ดเต๋ โสมจีน
 
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(มื้อที่6) ณ ร้านอาหาร
 
13.00 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ เก็นติ้งไฮแลนด์ เมืองตากอากาศและที่ตั้งของสถานคาสิโนระดับชาติ เชิญท่านสนุกสนาน ตื่นเต้น กับการนั่ง กระเช้าลอยฟ้า (Sky Way) ขึ้นสู่ยอดเขา เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดซึ่งสามารถเลื่อนได้ถึง 6 เมตรต่อวินาที จากสถานีถึงโรงแรม ระยะทาง 3.4 กิโลเมตร ซึ่งยาวที่สุดในเอเซีย ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับปุยเมฆหมอกที่ปกคลุมอยู่เต็มยอดเขา ท่ามกลางอากาศที่บริสุทธิ์และหนาวเย็น (โปรดนำเสื้อกันหนาวติดตัวไปด้วย)
 
16.00 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมบนเก็นติ้งไฮแลนด์
 
18.00 น. บริการอาหารค่ำ(มื้อที่7) หลังอาหารเชิญท่านตามอิสระ เลือกกิจกรรมอันหลากหลายและช้อปปิ้งที่ First World Plaza สนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิดที่ Theme Park (ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์) หรือลองเสี่ยงโชคในคาสิโนที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฏหมาย เชิญท่านสนุกสนานกับเกมต่างๆ อาทิ สล็อตแมชชีน แบล็คแจ็ค รูเล็ต ไฮโล บัคคาร่า ตู้ม้า เป็นต้น
 
วันที่สี่ ซิตี้ทัวร์-กัวลาลัมเปอร์-เมืองใหม่-Putra Jaya
 
07.00 น. บริการอาหารเช้า(มื้อที่ 8) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 
08.00 น. อำลาเก็นติ้ง นำท่านเดินทางสู่ กัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงของมาเลเซีย “นครที่ห้อมล้อมด้วยสวนไม้ดอก” ตามเส้นทางแวะร้านนาฬิกาปลอดภาษีและร้านผลไม้แปรรูปอบแห้ง จากนั้นนำชม จตุรัสเมอเดก้า ศูนย์กลางของกรุงกัวลาลัมเปอร์ ชมเสาธงที่สูงที่สุดในโลก สูงประมาณ 100 เมตร ความงามอันโดดเด่นของสถาปัตยกรรม อาคารสุลต่าลอับดุล ซาหมัด ชมพระราชวังแห่งชาติ พร้อมกองทหารม้า ทหารราบประจำพระองค์ ผ่านชมทัศนียภาพของเมือง ตึกรัฐสภา มัสยิดหินอ่อน สถานีรถไฟที่เก่าแก่ KL. Tower หอคอยที่สูงเป็นอันดับ 4 ของโลก รถไฟลอยฟ้ารอบเมือง
 
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(มื้อที่ 9) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารออกเดินทางต่อ แวะช้อปปิ้งร้านช็อกโก้แลตและเชิญท่านถ่ายภาพคู่กับ Twin Tower (ปิโตนาสทาวเวอร์) ตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลก มีความสูงถึง 452 เมตร จากนั้นมุ่งหน้าสู่ “เมืองใหม่” Putra Jaya ซึ่งถูกสร้างให้เป็นศูนย์ราชการแห่งใหม่ของรัฐบาลมาเลเซีย นำท่านชมสำนักนายกรัฐมนตรี ชม มัสยิดสีชมพู ซึ่งเป็นมัสยิดขนาดใหญ่ที่สร้างด้วยหินอ่อนทั้งหลัง ภายในตกแต่งอย่างงดงามตระการตา ผ่านชมอาคาร สถานที่ กระทรวงต่างๆ บ้านพักของอดีตนายกรัฐมนตรี ดร. มาหาเทียร์ โมฮัมหมัด ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขากลางทะเลสาบที่สวยงาม
 
19.00 น. บริการอาหารค่ำ(มื้อที่10) ณ ร้านอาหาร
 
20.00 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมเมืองกัวลาลัมเปอร์ เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่ห้า กัวลาลัมเปอร์-อีโปร์-ถ้ำเปรัค-หาดใหญ่
 
07.00 น. บริการอาหารเช้า(มื้อที่11) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 
08.00 น. อำลากัวลาลัมเปอร์ เดินทางกลับ
 
11.00 น. เดินทางถึง เมืองอีโปร์ นำชม ถ้ำเปรัค เชิญท่านนมัสการเทพเจ้ายูไลและเจ้าแม่กวนอิม อันศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว
 
12.0 น. บริการอาหารกลางวัน(มื้อที่12) ณ ร้านอาหาร จากนั้นเดินทางต่อ
 
16.00 น. ถึง ด่านจังโหลน เชิญท่านเลือกซื้อสินค้า ของฝาก ของที่ระลึกที่ ร้านปลอดภาษี(Duty Free) จากนั้นนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เดินทางข้ามแดนกลับสู่ อ.หาดใหญ่ มีเวลาให้ท่านได้ช้อปปิ้งอีกครั้ง
 
18.30 น. บริการอาหารค่ำ(มื้อที่13) ณ ร้านอาหาร
 
19.30 น. ได้เวลาอันสมควรอำลาหาดใหญ่ เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ เชิญท่านพักผ่อนบนรถ
 
วันที่หก หาดใหญ่-กรุงเทพฯ
 
05.00 น. เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 
 

เอกสารประกอบการเดินทาง :
หนังสือเดินทางไทยต้องไม่หมดอายุก่อนเดินทางอย่างน้อย 6 เดือน

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการ 10% ของราคาทัวร์ทั้งหมด
2.แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 10 วันแต่เกิน 7 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการ 30% ของราคาทั้งหมด
3.แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วันแต่เกิน 3 วัน หักค่ามัดจำ 50%
4.บอกยกเลิกการเดินทาง 3 วันก่อนการเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด

หมายเหตุ
บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวข้างต้น และไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากความควบคุมของบริษัทฯ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ เป็นต้น กรณีที่ท่านถูกปฎิเสธไม่ให้เข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าหน้าที่แรงงานไทย และต่างประเทศ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการทั้งหมด

 
 

ราคาโปรแกรมทัวร์
ราคาปกติ: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาสมาชิก: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาบริษัทห้างร้าน:
 ราคาตัวแทนบริษํทนำเที่ยว:บริษัท อินโดไชน่า เอ็กซ์พลอเรอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 973/4 ถ.มาเจริญ(บางบอน5) แขวงหนองแขม เขตหนองแขม จ.กรุงเทพ 10160 Tel. (+66) 0 2814-9585, 0 2814-9586 By EiEi