indochinaexplorer

     
  Home  |  โปรแกรมทัวร์พม่า อื่นๆ  |  ข้อมูลประเทศพม่า  |  ติดต่อเรา
     
     
พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน

CODE:MM011-4D3N
( 4 วัน 3 คืน เดินทางโดย: สายการบิน MYANMAR AIRWAYS )

   
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์  
 
พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน
4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : สายการบิน MYANMAR AIRWAYS
 
 
วันแรก กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – สิเรียม – พระเจดีย์กลางน้ำ – ตลาดโบโจ๊ก -
เทพทันใจ
 
 10.30 น. คณะพร้อมกันที่สนาม เคาน์เตอร์ สายการบิน MYANMAR AIRWAYS
 
 13.00 น. ออกเดินทางสายการบิน MYANMAR AIRWAYS
 
 13.45 น. ถึงสนามบิน เมงกาลาดอน ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร แล้ว นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองสิเรียม ( ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ) ถึงเมืองสิเรียมนำท่านลงเรือไปนมัสการ พระเจดีย์กลางน้ำไจ้หม่อนเป็นพระเจดีย์กลางน้ำ นมัสการพระพุทธรูปเก่าแก่ทรงเครื่องจักรพรรดิ์ ประดิษฐาน บนบัลลังก์ไม้แกะสลักปิดทองคำทองเปลวที่มีความงดงามอธิษฐานและร่วมทำบุญ บูรณะพระเจดีย์ นมัสการพระพุทธรูปแกะสลักศักดิ์สิทธิ์บริเวณพระเจดีย์ให้อาหารปลาสวายตัวโต ได้ เวลาอันสมควรลงเรือกลับและต่อรถยนต์ปรับอากาศชั้นหนึ่งกลับสู่เมืองย่างกุ้ง เดินทางกลับเมืองย่างกุ้ง นำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดโบโจ๊ก ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของพม่าความหลากหลายของสินค้าของฝากของที่ระลึก มากมายราคาถูก อาทิ อัญมณี ทับทิม ไพลิน หยก ไข่มุก เครื่องเงิน เครื่องหวาย งานฝีมือ เช่น ผ้าปูโต๊ะที่มีความสวยงามและราคาถูกมาก ผ้าโสร่งหญิงชายที่มีลวดลายงามมาก นมัสการ พระเจดีย์โบตาทอง สร้างเป็นอนุสรณ์คราวรับเสด็จพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจากอินเดีย สักการะ เทพทันใจ เครื่องสักการะมีขายที่หน้าวัด
 
 ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตาคาร จากนั้นนำท่าเข้าสู่โรงแรมที่พัก Kandawgyi Hotel
 
วันที่สอง เมืองหงสาวดี – พระเจดีย์ชเวมอร์ดอร์ – พระนอนชเวตาเลียง -
พระธาตุอินทร์แขวน
 
 เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหาร นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ มุ่งสู่เมืองหงสาวดี (BAGO) ซึ่งในอดีตเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรมอญและเคยเป็นอดีตราชธานีของพระเจ้าบุเรงนอง ระยะทาง 84 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชม. ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรมอญและเคยเป็นอดีตราชธานีของพระเจ้าบุ เรงนอง นำท่านชมพระนอนชเวดาเลียง กราบนมัสการพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55 ฟุต สูง 3-16 ฟุต สร้างใน พ.ศ. 2424 นำ ชมพระมหาเจดีย์ ที่ได้รับการบูรณะขึ้นในปี พ.ศ.2103 โดยพระเจ้าบุเรงนอง เพื่อบรรจุพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า เพื่อเสริมบารมี แต่น่าเสียดายปัจจุบันได้ถูกย้ายไปประดิษฐานไว้ที่เมืองอังวะ เมื่อครั้งย้ายเมืองหลวง นับเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในหงสาวดี นำท่านนมัสการองค์พระเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า พระเจดีย์ชเวมอร์ดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา เป็นพระเจดีย์ที่เก่าแก่และอยู่คู่เมืองหงสาวดีกว่ากว่า 2,500 ปี ภายในองค์พระเจดีย์ประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุจำนวน 2เส้น เป็นพระเจดีย์ที่ศักดิ์สิทธิ์สร้างโดยชาวมอญ เชิญท่านสมาชิกนมัสการ ณ บริเวณยอดเจดีย์หักที่หล่นลงมาเนื่องจากแผ่นดินไหว และชมความงามของพระธาตุโดยรอบ
 
 เที่ยง บริการ อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองไจ้เที่ยว จากนั้นออกเดินทางสู่คินปุนแค้มป์ (เชิงเขาไจ้เที่ยว) ใช้เวลาเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งถึงคินปุนแค้มป์ หยุดพักเพื่อเปลี่ยนรถเป็นรถท้องถิ่น เพื่อขึ้นไปบนภูเขาไจ้เที่ยว ใช้เวลาเดินทางจากบริเวณนี้ประมาณหนึ่งชั่วโมง ชมทัศนียภาพอันสวยงามข้างทางพร้อมสัมผัสความเย็นซึ่งจะค่อยๆ เย็นขึ้นเรื่อยๆ เดินทางจนเกือบถึงพระธาตุอินทร์แขวนหยุดเปลี่ยนรถเป็นเสลี่ยง ใช้เวลาเดินทางโดยเสลี่ยงจากบริเวณนี้ขึ้นไปอีกประมาณ2 กิโลเมตร (รวมค่าเสลี่ยง ) เพื่อขึ้นสู่ยอดเขานำท่านนมัสการ พระ ธาตุอินทร์แขวน ชมความงดงามขององค์พระธาตุโดยรอบนมัสการพระพุทธรูปต่าง ๆ ตามตำนานของชาวพม่าเชื่อว่าต้องมานมัสการองค์พระธาตุให้ครบสามครั้ง แล้วสิ่งที่ปารถนาจะประสบผลสำเร็จ ( พระเจดีย์องค์นี้จะเปิดให้นมัสการตลอดคืน )
 
 เย็น บริการอาหารค่ำ และเข้าสู่ที่พัก ณ KYAIKHTO RESORT หลังจากนั้น ถ้าหากท่านจะนมัสการพระธาตุกลางแจ้งเป็นเวลานานบริเวณระเบียงที่ยื่นสู่พระเจดีย์ ควรเตรียมเสื้อกันหนาวหรือกันลม หรือผ้าห่มผ้าพันคอ เพราะเบาะรองนั่งมีความเย็นมาก พระเจดีย์องค์นี้เปิดตลอดคืนแต่ประตูเหล็กที่เปิดสำหรับบุรุษเปิดถึงเวลา 22.00 น. เท่านั้นเชิญนมัสการ พระธาตุอินทร์แขวน หรือใส่บาตรตามพุทธนิยมจุดเทียนตามกำลังวันหรือจำนวนอายุ ชมความงามของพระธาตุอินทร์แขวน และ นมัสการสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์บนภูเขา ถ่ายรูปและชมทัศนียภาพรอบๆ พระธาตุอินทร์แขวน พิสูจน์ความ มหัศจรรย์ว่าพระธาตุองค์นี้ตั้งอยู่ได้อย่างไร โดยไม่ล้มหรือหล่นลงมา
 
วันที่สาม พระราชวังบุเรงนอง – เจดีย์ไจ้ปุ้น – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
 
 เช้า บริการ อาหารเช้าที่โรงแรมและเก็บสำภาระเพื่อเดินทางกลับจากนั้นออกเดินทางกลับโดย เสลี่ยงและรถพื้นเมืองจนถึงคินปุนแค้มป์ เปลี่ยนอิริยาบถโดยใช้รถปรับอากาศชั้นหนึ่ง เพื่อเดินทางสู่เมืองหงสาวดี
 
 เที่ยง บริการ อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมืองหงสาวดี จากนั้นนำท่านเยี่ยมชมและสัมผัสกับพระราชวังของพระเจ้าบุเรงนอง ชมโถงท้องพระโรง ที่ได้รับการบูรณะก่อสร้างใหม่ ณ จุดนี้ ชมบริเวณที่เคยเป็น พระตำหนักของพระนางสุพรรณกัลยาและนำท่านนมัสการพระพุทธรูปไจ้ปุ่นซึ่งบูรณะ เมื่อ พ.ศ.2019 มีพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทั้ง 4 ทิศ ประกอบ ด้วยองค์สมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า(หันพระพักตร์ทางทิศเหนือ) กับ พระ พุทธเจ้าในอดีต สามพระองค์คือ พระพุทธเจ้าโกนาคมน์ (ทิศใต้) พระ-พุทธเจ้ากกุสันธ (ทิศตะวันออก) และพระพุทธเจ้ามหากัสสปะ(ทิศตะวันตก) สร้างโดยสี่สาวพี่น้องที่อุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนาสร้างพระพุทธรูปแทนตนเอง และสาบานตนไม่ข้องแวะกับบุรุษเพศ แต่น้องคนสุดท้องได้แต่งงาน ผิดคำสาบาน พระพุทธรูปจึงพังลง จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเมืองย่างกุ้ง นำท่านนมัสการ พระเจดีย์ชเวดากอง เป็นพระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า เป็นเจดีย์ที่ศักดิ์สิทธิ์ของโลกตามตำนานเล่ากันว่า ภายในมหาเจดีย์บรรจุพระเกศาของพระพุทธเจ้าจำนวน 8 เส้น ซึ่งประทานแก่นายวานิช 2 พี่น้อง นำมาสร้างเป็นมหาเจดีย์เพื่อเป็นที่สักการะแก่ปวงชนมีอายุ กว่า2,500 ปี สูง 326 ฟุตยอดบนสุดของเจดีย์หุ้มด้วยทองคำแท้หนัก 2 ตันประดับด้วยเพชร 5,448 เม็ดทับทิมนิล และบุษราคัม อีก 2,317 เม็ด มีมรกตเม็ดเขื่องอยู่กลาง เพื่อรับลำแสงแรกและลำแสงสุดท้ายของแสงพระ อาทิตย์รวมถึงทับทิมขนาดเท่าไข่ไก่บนยอดพระเจดีย์ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของ โลก ความงดงามอลังการของเจดีย์แห่งนี้ นอกจากสถูปทองคำที่ส่องอร่ามอยู่นั้นกล่าวกันว่าทองคำที่ใช้ในการก่อสร้าง ทั้งหมดนั้นมีมูลค่ามากกว่าทองคำทั้งหมดที่เก็บอยู่ในธนาคารชาติอังกฤษเสีย อีก
 
 ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพร้อมชมการแสดงพื้นเมือง จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก Kandawgyi Hotel
 
วันที่สี่ ย่างกุ้ง – พระพุทธรูปหินอ่อน – พระเขี้ยวแก้ว – กรุงเทพฯ
 
 เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำ ท่านสักการะ พระพุทธรูปหิน อ่อน ที่ใหญ่ที่สุดในพม่า ซึ่งทั้งองค์ สร้างด้วยหินอ่อนก้อนเดียวเท่านั้น และนำท่านชมวัดพระเขี้ยวแก้ว ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วจำลองจากเมืองจีนที่เคยนำมา ประดิษฐานที่พุทธมณฑลได้เวลาพอสมควรเดินทางสู่ สนามบิน
 
 11.00 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน MYANMAR AIRWAYS
 
 12.45 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 
 

ราคาโปรแกรมทัวร์
ราคาปกติ: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาสมาชิก: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาบริษัทห้างร้าน:
 ราคาตัวแทนบริษํทนำเที่ยว:บริษัท อินโดไชน่า เอ็กซ์พลอเรอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 973/4 ถ.มาเจริญ(บางบอน5) แขวงหนองแขม เขตหนองแขม จ.กรุงเทพ 10160 Tel. (+66) 0 2814-9585, 0 2814-9586 By EiEi