indochinaexplorer

     
  Home  |  โปรแกรมทัวร์พม่า อื่นๆ  |  ข้อมูลประเทศพม่า  |  ติดต่อเรา
     
     
นมัสการ 3 มหาสถานของพม่า ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี อินแขวน

CODE:MM014-4D3N
( 4 วัน 3 คืน เดินทางโดย: สายการบิน MYANMAR (8M) )

   
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์  
 

นมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานศักดิ์สิทธิ์พม่าย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน
นมัสการเจดีย์กลางน้ำเมืองสิเรียม
ขอพรเทพทันใจ ณ เจดีย์โบตาทาวน์
ท่องแดนหงสาวดี เยือนวังบุเรงนอง
นมัสการพระธาตุมุเตา  หุบเขาไจ้ติโย...
สักการะพระธาตุอินทร์แขวน
นมัสการมหาเจดีย์ชเวดากอง  
ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต
โดยสายการบิน MYANMAR 
...เมนูพิเศษ กุ้งมังกร, เป็ดปักกิ่ง, กุ้งแม่น้ำ...
4 วัน 3 คืน

 
 
 
วันแรก กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง - สิเรียม - พระหินอ่อน - ช้างเผือก - เทพทันใจ
 
 16.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ N สายการบิน MYANMAR AIRWAYS
 
 19.15 น. ออกเดินทางสายการบิน MYANMAR AIRWAYS
 
 20.00 น. ถึงสนามบิน เมงกาลาดอน ณ  กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า (เวลาที่พม่าช้ากว่าเมืองไทย 30 นาที)
ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร แล้ว นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองกรุงย่างกุ้ง
 
 ดึก บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก SEDONA HOTEL หรือเทียบเท่า (ให้แยกกระเป๋าเสื้อผ้าใบเล็กที่หิ้ว ขนย้ายง่าย ใส่เสื้อผ้า, ชุดนอน อย่างละ 1 ชุด และของใช้ส่วนตัว สำหรับใช้ 1 วัน สำหรับขึ้นพระธาตุอินแขวน ซึ่งเราจะต้องนั่งเสลี่ยงขึ้นไปพักที่โรงแรมบนพระธาตุ 1 คืน โดยผู้เดินทางต้องนำกระเป๋าเสื้อผ้าใบเล็กนี้วางบนตักขณะนั่งเสลี่ยงไปด้วย ส่วนกระเป๋าใบใหญ่จะฝากไว้ที่โรงแรมที่จะพักในย่างกุ้ง หากกระเป๋าเดินทางท่านเป็นใบเล็ก ๆ อยู่แล้ว หิ้วสะดวกก็ใช้กระเป๋าเพียงใบเดียวก็ได้ ถ้าท่านต้องการเอากระเป๋าใบใหญ่ขึ้นไป ต้องเสียค่าจ้างแบกเองใบละประมาณ 100 บาท)
 
วันที่สอง เมืองหงสาวดี - พระพุทธรูปไจ้ปุ้น - พระเจดีย์ชเวมอร์ดอร์ -
พระธาตุอินทร์แขวน
 
 เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ มุ่งสู่เมืองหงสาวดี (BAGO) ซึ่งในอดีตเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรมอญ และเคยเป็นอดีตราชธานีของพระเจ้าบุเรงนองระยะทาง 84 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชม. ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรมอญและเคยเป็นอดีตราชธานีของพระเจ้าบุเรงนอง นำท่านนมัสการพระพุทธรูปไจ้ปุ่นซึ่งบูรณะเมื่อ พ.ศ.2019    มีพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทั้ง 4 ทิศ     ประกอบด้วยองค์สมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า(หันพระพักตร์ทางทิศเหนือ) กับ พระพุทธเจ้าในอดีต สามพระองค์คือ พระพุทธเจ้าโกนาคมน์ (ทิศใต้) พระพุทธเจ้ากกุสันธ (ทิศตะวันออก) และพระพุทธเจ้ามหากัสสปะ(ทิศตะวันตก) สร้างโดยสี่สาวพี่น้องที่อุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนาสร้างพระพุทธรูปแทนตนเอง และสาบานตนไม่ข้องแวะกับบุรุษเพศ แต่น้องคนสุดท้องได้แต่งงาน ผิดคำสาบาน พระพุทธรูปจึงพังลง

นำท่านนมัสการองค์พระเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า พระเจดีย์ชเวมอร์ดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา (1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า) เป็นพระเจดีย์ที่เก่าแก่และอยู่คู่เมืองหงสาวดีกว่ากว่า 2,500 ปี ภายในองค์พระเจดีย์ประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุจำนวน 2เส้น เป็นพระเจดีย์ที่ศักดิ์สิทธิ์สร้างโดยชาวมอญ เชิญท่านสมาชิกนมัสการ ณ บริเวณยอดเจดีย์หักที่หล่นลงมาเนื่องจากแผ่นดินไหว และชมความงามของพระธาตุโดยรอบ
 
 เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองไจ้เที่ยว จากนั้นออกเดินทางสู่คินปุนแค้มป์ (เชิงเขาไจ้เที่ยว) ใช้เวลาเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งถึงคินปุนแค้มป์  หยุดพักเพื่อเปลี่ยนรถเป็นรถท้องถิ่น เพื่อขึ้นไปบนภูเขาไจ้เที่ยว ใช้เวลาเดินทางจากบริเวณนี้ประมาณหนึ่งชั่วโมง  ชมทัศนียภาพอันสวยงามข้างทางพร้อมสัมผัสความเย็นซึ่งจะค่อยๆ  เย็นขึ้นเรื่อยๆ  เดินทางจนเกือบถึงพระธาตุอินทร์แขวนหยุดเปลี่ยนรถเป็นเสลี่ยง ใช้เวลาเดินทางโดยเสลี่ยงจากบริเวณนี้ขึ้นไปอีกประมาณ2 กิโลเมตร  เพื่อขึ้นสู่ยอดเขานำท่านนมัสการ   พระธาตุอินทร์แขวน ชมความงดงามขององค์พระธาตุโดยรอบนมัสการพระพุทธรูปต่าง ๆ ตามตำนานของชาวพม่าเชื่อว่าต้องมานมัสการองค์พระธาตุให้ครบสามครั้ง แล้วสิ่งที่ปรารถนาจะประสบผลสำเร็จ
 
 ค่ำ บริการอาหารค่ำ และเข้าสู่ที่พัก ณ KYAIKHTO RESORT หลังจากนั้น ถ้าหากท่านจะนมัสการพระธาตุกลางแจ้งเป็นเวลานานบริเวณระเบียงที่ยื่นสู่พระเจดีย์ ควรเตรียมเสื้อกันหนาวหรือกันลม หรือผ้าห่มผ้าพันคอ เพราะเบาะรองนั่งมีความเย็นมาก พระเจดีย์องค์นี้เปิดตลอดคืนแต่ประตูเหล็กที่เปิดสำหรับบุรุษเปิดถึงเวลา 22.00 น. เท่านั้นเชิญนมัสการ พระธาตุอินทร์แขวน ( 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า ) หรือใส่บาตรตามพุทธนิยมจุดเทียนตามกำลังวันหรือจำนวนอายุ ชมความงามของพระธาตุอินทร์แขวน และ นมัสการสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์บนภูเขา ถ่ายรูปและชมทัศนียภาพรอบๆ พระธาตุอินทร์แขวน พิสูจน์ความ มหัศจรรย์ว่าพระธาตุองค์นี้ตั้งอยู่ได้อย่างไร โดยไม่ล้มหรือหล่นลงมา
 
วันที่สาม พระนอนชเวตาเลียง - พระราชวังบุเรงนอง - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
 
 เช้า บริการอาหารเช้าที่โรงแรมและเก็บสำภาระเพื่อเดินทางกลับ จากนั้นออกเดินทางกลับโดยเสลี่ยงและรถพื้นเมืองจนถึงคินปุนแค้มป์ เปลี่ยนอิริยาบถโดยใช้รถปรับอากาศชั้นหนึ่ง เพื่อเดินทางสู่เมืองหงสาวดี
 
 เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมืองหงสาวดี
นำท่านชมพระนอนชเวดาเลียง กราบนมัสการพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55 ฟุต สูง 3-16 ฟุต สร้างใน พ.ศ. 2424 จากนั้นนำท่านเยี่ยมชมและสัมผัสกับพระราชวังของพระเจ้าบุเรงนอง ชมโถงท้องพระโรง ที่ได้รับการบูรณะก่อสร้างใหม่ ณ จุดนี้ ชมบริเวณที่เคยเป็น พระตำหนักของพระนางสุพรรณกัลยา จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเมืองย่างกุ้ง นำท่านนมัสการ พระเจดีย์ชเวดากอง (พระธาตุประจำปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า) เป็นพระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า เป็นเจดีย์ที่ศักดิ์สิทธิ์ของโลกตามตำนานเล่ากันว่า ภายในมหาเจดีย์บรรจุพระเกศาของพระพุทธเจ้าจำนวน 8 เส้น ซึ่งประทานแก่นายวานิช 2 พี่น้อง นำมาสร้างเป็นมหาเจดีย์เพื่อเป็นที่สักการะแก่ปวงชนมีอายุ กว่า2,500 ปี สูง 326 ฟุตยอดบนสุดของเจดีย์หุ้มด้วยทองคำแท้หนัก 2 ตันประดับด้วยเพชร 5,448 เม็ดทับทิมนิล และบุษราคัม อีก 2,317 เม็ด มีมรกตเม็ดเขื่องอยู่กลาง เพื่อรับลำแสงแรกและลำแสงสุดท้ายของแสงพระ อาทิตย์รวมถึงทับทิมขนาดเท่าไข่ไก่บนยอดพระเจดีย์ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ความงดงามอลังการของเจดีย์แห่งนี้ นอกจากสถูปทองคำที่ส่องอร่ามอยู่นั้นกล่าวกันว่าทองคำที่ใช้ในการก่อสร้างทั้งหมดนั้นมีมูลค่ามากกว่าทองคำทั้งหมดที่เก็บอยู่ในธนาคารชาติอังกฤษเสียอีก 
 
 ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารการะเวก บนทะเลสาบหลวง ภัตตาคารนี้สร้างในปีที่ 2513 เลียนแบบเรือกัญญาหัวเรือเป็นรูปนกการะเวก สัตว์ในวรรณคดีป่าหิมพานต์ ท่านสามารถเห็นทิวทัศน์ของพระมหาเจดีย์ชเวดากองได้งดงามน่าประทับใจอย่างยิ่งพร้อมชมการแสดงพื้นเมือง จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก SEDONA HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่สี่ เมืองสิเรียม - เจดีย์โบตาทอง - พระนอนเจาทัตยี - พระหินอ่อน - ช้างเผือก - กรุงเทพฯ
 เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองสิเรียม ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ) ถึงเมืองสิเรียมนำท่านลงเรือไปนมัสการ พระเจดีย์กลางน้ำเยเลพญา นมัสการพระพุทธรูปเก่าแก่ทรงเครื่องจักรพรรดิ์  ประดิษฐานบนบัลลังก์ไม้แกะสลักปิดทองคำทองเปลวที่มีความงดงามอธิษฐานและร่วมทำบุญบูรณะพระเจดีย์ นมัสการพระพุทธรูปแกะสลักศักดิ์สิทธิ์บริเวณพระเจดีย์ให้อาหารปลาสวายตัวโต  ได้เวลาอันสมควรกลับสู่เมืองย่างกุ้ง 
นมัสการ พระเจดีย์โบตาทอง สร้างเป็นอนุสรณ์คราวรับเสด็จพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจากอินเดีย สักการะเทพทันใจ หรือ โบโบยี ซึ่งชาวพม่ารวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหว้บูชา ด้วยที่เชื่อว่าเมื่ออธิษฐานสิ่งใดแล้วจะสมปรารถนาทันใจ เครื่องสักการะมีขายที่หน้าวัด
 
 เที่ยง

บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
นำท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี(KYAUK HTAT GYI) ซึ่งเป็นพระที่มีความสวยงามที่สุด มีขนตาที่งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการและพระบาทซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทย
นำท่านสักการะ พระพุทธรูปหินอ่อน ที่ใหญ่ที่สุดในพม่า ซึ่งทั้งองค์ สร้างด้วยหินอ่อนก้อนเดียวเท่านั้น นำท่านเดินทางชม ช้างเผือก ซึ่งมีลักษณะความงดงาม ครบตามหลักการ โหราศาสตร์ เป็นของรักของหวงของชาวพม่า  ได้เวลาพอสมควรเดินทางสู่ สนามบินเมงกาลาดอน

 

 
 16.30 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน MYANMAR AIRWAYS
 
 18.15 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 
 
 

อัตราค่าบริการ (กรุ๊ปเดินทาง 20 ท่าน) 
โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่
***หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมันเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนเดินทาง***

อัตรานี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินแอร์เมียนมาร์แอร์เวย์ ชั้นประหยัด และ ค่าภาษีสนามบิน ไทย และ พม่า
- ค่ายานพาหนะในการนำเที่ยวชมตามรายการ
- ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยวตามรายการ
- ค่าเสลียงขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน
- ค่าโรงแรมที่พัก พักห้องละ 2 ท่าน จำนวน 3 คืน
- ค่าธรรมเนียมในการเที่ยวชมสถานที่ต่าง ๆ
- ค่าวีซ่าพม่า ( สำหรับคนไทย )
- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงิน 1 ล้านบาท

อัตรานี้ไม่รวม
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือโปรแกรม
-ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์ และมินิบาร์
-ค่าทิปพนักงานแบกเสลียงคนล่ะ 1000 จ๊าต /คน/เที่ยว
-ค่าทิปไกด์และคนขับวันล่ะ 50 บาท / คน / วัน

-ค่าขนกระเป๋าท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม
-ค่าหักภาษี ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่มในการบริการนำเที่ยว (ใบเสร็จที่ท่านจะได้รับจะไม่มี VAT)
-ค่าบริการการยื่นวีซ่าด่วนเพิ่ม ท่านละ 500 บาท (กรณีที่ท่านนำเอกสารส่งทางบริษัทไม่ทันกำหนดการ)

เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่าเข้าประเทศพม่า
- หนังสือเดินทางที่มีวันกำหนดอายุใช้นานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง
- รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป (พื้นหลังต้องเป็นสีขาวเท่านั้น)
**หมายเหตุ**โปรดส่งเอกสารก่อนการเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วัน

เงื่อนไขการจอง และการสำรองที่นั่ง
- การจองจะสมบูรณ์ เมื่อบริษัทได้รับชำระเงินมัดจำ จำนวน ท่านละ 5,000 บาท

การยกเลิกทัวร์
- ยกเลิกทัวร์หลังจากการจองสมบูรณ์แล้ว บริษัทขอเก็บค่าธรรมเนียมเต็มจำนวนเงินมัดจำท่านละ 5,000 บาท
- ยกเลิกทัวร์ภายใน 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะริบเงินมัดจำและค่าใช้จ่ายที่ชำระไปแล้ว
- ยกเลิกทัวร์ภายใน 15 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะหัก 50% จากราคาทัวร์
- ยกเลิกทัวร์ภายใน 7 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

 
 

ราคาโปรแกรมทัวร์
ราคาปกติ: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาสมาชิก: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาบริษัทห้างร้าน:
 ราคาตัวแทนบริษํทนำเที่ยว:บริษัท อินโดไชน่า เอ็กซ์พลอเรอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 973/4 ถ.มาเจริญ(บางบอน5) แขวงหนองแขม เขตหนองแขม จ.กรุงเทพ 10160 Tel. (+66) 0 2814-9585, 0 2814-9586 By EiEi