indochinaexplorer

     
  Home  |  โปรแกรมทัวร์พม่า อื่นๆ  |  ข้อมูลประเทศพม่า  |  ติดต่อเรา
     
     
เที่ยวพม่า - ย่างกุ้ง - สิเรียม - หงสาวดี -พระธาตุอินทร์แขวน

CODE:MM015-4D3N
( 4 วัน 3 คืน เดินทางโดย: สายการบินบางกอกแอร์เวย์ )

   
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์  
 
ย่างกุ้ง-สิเรียม-หงสาวดี
พระธาตุอินทร์แขวน
ขอเสนอโปรแกรมนำเที่ยวประเทศพม่า
เยือนดินแดนแห่งพระพุทธศาสนา
และอารยะธรรม คุ้มสุดๆ!!
เที่ยวพร้อมทำบุญในทริปเดียว...
สักการะ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งพม่า
4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : บินบางกอกแอร์เวย์
 

โปรแกรมพิเศษ
- สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง เจดีย์ชเวดากอง (1 ใน 5 สิงศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
- ขอพรเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาวน์
- ไหว้พระที่วัดบารมี สัมผัสพระเกศาธาตุอย่างใกล้ชิด
- สัมผัสชีวิตชาวเมืองย่างกุ้งย่านไชน่าทาวน์
- ตามรอยบุเรงนองที่เมืองหงสาวดี สักการะเจดีย์ชเวมอดอร์
  (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
- ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1000 รูป ที่วัดไจ้คะวาย
- สักการะพระธาตุอินทร์แขวนแห่งเมืองไจ้โท (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
- ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสก๊อต หรือตลาดโบโจ๊ก
- อร่อยเด็ด กับเมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง + สลัดกุ้งมังกร และ กุ้งแม่น้ำย่าง

- ราคานี้ไม่มีแถมกระเป๋า

 

กำหนดเดินทาง :  สอบถามเจ้าหน้าที่

 
วันแรก กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง
 
 06.30 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ F
 
 08.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงย่างกุ้ง โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์
 
 09.40 น. เดินทางถึง.....สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง  ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นที่เมียนมาร์ช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง) นำท่านเดินทางสูตัวเมืองย่างกุ้ง   นมัสการ เจดีย์โบตะทาวน์ ซึ่งโบตะทาวน์ แปลว่า เจดีย์นายทหาร 1000 นาย    ได้สร้างเจดีย์โบตะทาวน์นี้และทรงนำพระเกศธาตุ ไว้ 1 เส้น  ก่อนที่จะนำไปบรรจุที่เจดีย์ชเวดากองและเจดีย์สำคัญอื่นๆ   เมื่อเดินเข้าไปในเจดีย์สามารถมองเห็นพระเกศาธาตุได้อย่างใกล้ชิด    นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่น่าชมภายในบริเวณรอบๆเจดีย์คือ พระพุธรูปทองคำ ประดิษฐานในวิหารด้านขวามือ เป็นพระพุธรูปปางมารวิชัยที่มีลักษณะงดงามยิ่งนัก   ตามประวัติว่าเคยประดิษฐานอยู่ในพระราชวังมัณฑะเลย์        ครั้งเมื่อพม่าตกเป็นอาณานิคมอังกฤษในปี พ.ศ.2428 ถูกเคลื่อนย้ายไปยังพิพิธภัณฑ์กัลป์กัตตาในอินเดีย ทำให้รอดพ้นจากระเบิดของฝ่ายพัธมิตรที่ถล่มพระราชวังมัณฑะเลย์ ต่อมาในปี 2488    พระพุทธรูปองค์นี้ถูกจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์วิกตอเรียและแอลเบร์ต และด้านซ้ายมือจะเป็นรูปปั้น นัตโบโบยี หรือ เทพทันใจ ซึ่งชาวพม่ารวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหว้บูชา ด้วยที่เชื่อว่าเมื่ออธิษฐานสิ่งใดแล้วจะสมปรารถนาทันใจ
 
 เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) (อาหารจีน + ไทย)
จากนั้นนำท่านสักการะพระเกศาของพระพุทธเจ้าที่วัดบารมี ที่เชื่อว่าพระเกศายังมีชีวิตอยู่จริง  ด้วยองค์พระเกศานั้นเมื่อนำมาวางบนมือจะสามารถเคลื่อนไหวได้    อีกทั้งวัดนี้ยังได้ชื่อว่าเป็นที่เก็บองค์พระบรมสารีริกธาตุไว้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นพระโมคาละ พระสารีบุตร และองค์พระอรหันต์ต่างๆ หลังจากนั้นนำท่านสักการะ พระเขี้ยวแก้ว ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว        เมื่อครั้งที่อัญเชิญมาจากประเทศจีน เป็นองค์เดียวที่เชิญมาจากพุทธมณฑล   จากนั้น..นำท่านสู่ย่านไชน่าทาวน์ ให้ท่านได้สัมผัสชีวิต  ประเพณี  และวัฒนธรรม   ของคนจีนในเมืองย่างกุ้ง พร้อมทั้งเลือกชื้อสินค้าพื้นเมืองในย่านไชน่าทาวน์
...นำท่านสักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า     เป็นเจดีย์ทองคำที่งดงาม ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่กลางเมืองย่างกุ้ง มีความสูง 109 เมตร ประดับด้วยเพชร 544 เม็ด ทับทิม นิล และบุษราคัมอีก 2317 เม็ด   มหาเจดีย์ชเวดากองมีทองคำโอบหุ้มอยู่น้ำหนักถึง 1,100 กิโลกรัม โดยช่างชาวพม่า จะใช้ทองคำแท้ตีเป็นแผ่นปิดองค์เจดีย์ไว้รอบ  ว่ากันว่าทองคำที่ใช้ในการก่อสร้าง และซ่อมแซมพระมหาเจดีย์แห่งนี้   มากมายมหาศาลกว่าทองคำที่เก็บอยู่ในธนาคารชาติอังกฤษเสียอีก รอบๆ ฐานพระมหาเจดีย์รายล้อมด้วยเจดีย์องค์เล็กๆ นับร้อยองค์  มีซุ้มประตูสี่ด้าน ยอดฉัตรองค์พระมหาเจดีย์ประกอบด้วยเพชรและพลอยมากมาย   ภายในองค์พระมหาเจดีย์ได้บรรจุเส้นพระเกศาธาตุของพระพุธเจ้าจำนวน 8 เส้น  เป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีมะเมีย และยังเป็น 1 ใน 5   มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า ซึ่งมีทั้งผู้คนชาวพม่า และชาวต่างชาติพากันสักการะทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย ณ ที่แห่งนี้มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามอย่างน่าอัศจรรย์ ไม่ว่าจะเป็นความงามของวิหารทิศที่ทำเป็นศาลาโถงครอบด้วยหลังคาทรงปราสาทซ้อนเป็นชั้นๆ ที่เรียกว่า พยาธาตุ รายรอบองค์พระเจดีย์ ภายในประดิษฐานพระประธานสำหรับให้ประชาชนมากราบไหว้บูชา
 
 ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (2) (อาหารแบบบุฟเฟ่ต์)
เข้าที่พัก  MYANMAR LIFE HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่สอง ย่างกุ้ง - หงสาวดี - วัดไจ้คะวาย - เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ - พระราชวังบุเรงนอง  - พระธาตุอินทร์แขวน
 
 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (3)
เดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองหงสาวดี (บะโค) อยู่ห่างจากย่างกุ้งประมาณ 80 ก.ม   ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง หงสาวดี   เป็นเมืองหลวงที่รุ่งเรืองในอดีตแห่งราชอาณาจักรมอญ มีรูปหงส์คู่ เป็นสัญลักษณ์ของเมือง
นำท่านตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่ วัดไจ้คะวาย สถานที่ที่มีพระภิกษุและสามเณรไป  ศึกษาพระไตรปิฎกเป็นจำนวนมาก ท่านสามารถนำสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคที่วัดแห่งนี้ได้  จากนั้นนำท่านสักการะ พระเจดีย์ชเวมอดอว์ เจดีย์นี้เป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งโรจน์แห่งหงสาวดี    และนับเป็น 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า คนไทยนิยมเรียกว่า “พระธาตุมุเตา”  ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ซึ่งครั้งก่อนเป็นสถานที่ประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ ก่อนออกศึกของบูรพกษัตริย์ ในสมัยโบราณกาล ไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์มอญหรือพม่า รวมทั้งพระเจ้าบุเรงนองด้วย   และเมื่อครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนางสุพรรณกัลยา ทรงประทับอยู่ในหงสาวดี ก็เคยเสด็จมานมัสการพระเจดีย์องค์นี้  ยังเคยผ่านการพังทลายจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่มาแล้วถึง 4 ครั้ง    ทำให้ปลียอดของเจดีย์องค์นี้หักพังลงมา แต่ด้วยความศรัทธาที่ชาวเมืองมีต่อเจดีย์องค์นี้ จึงได้ทำการสร้างเจดีย์ชเวมอดอว์ขึ้นมาใหม่ในปีพ.ศ.2497 ด้วยความสูงถึง 374 ฟุต (ตอนแรกที่สร้างสูง 70 ฟุต) นับเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในพม่า ส่วนปลียอดที่พังลงมาก็ได้ตั้งไหว้ที่มุมหนึ่งขององค์เจดีย์ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้บูชาควบคู่ไปกับเจดีย์องค์ปัจจุบัน  .....ท่านจะได้นมัสการ ณ จุดอธิษฐานอันศักดิ์สิทธิ์และสามารถนำธูปไปค้ำกับยอดของเจดีย์องค์ที่หักลงมาเพื่อเป็นสิริมงคลซึ่งเปรียบเหมือนดั่งค้ำจุนชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป
 
 เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) (กุ้งแม่น้ำย่าง คนละ 1 ตัว)
จากนั้นนำท่านชม พระราชวังบุเรงนอง สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2109      เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางทางการปกครองและใช้ออกว่าราชการ ปี พ.ศ. 2142 ในสมัยพระเจ้านันทบุเรง ซึ่งพระราชวังเดิมนั้นเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์และถูกจับเป็นตัวประกัน   มีการค้นพบเสาและกำแพงเดิมที่ถูกฝังอยู่ในดิน รัฐบาลพม่าจึงได้ทำการขุดค้นและสร้างพระราชวังบุเรงนองขึ้นมาใหม่ โดยถอดแบบจากของเดิม     ซึ่งพระตำหนักที่ประทับรรทมสีทองเหลืองอร่ามที่ดูโดดเด่นชวนมองในรูปแบบสถาปัตยกรรมพม่า และท้องพระโรงที่ใช้ออกว่าการก็ดูโดดเด่น ด้วยสถาปัตยกรรรมพม่าสีทองเหลืองอร่ามทั้งภายนอกและภายใน
 
 บ่าย

นำท่านออกเดินทางสู่ คิมปูนแค้มป์ (เชิงเขาไจ้ก์โท) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง ระหว่างทางท่านจะเห็นแม่น้ำสะโตง ซึ่งเป็นแม่น้ำที่มีความสัมพันธ์กับพระนเรศวรมหาราช พระองค์สามารถยิงพระแสงปืนข้ามน้ำที่กว้างใหญ่นี้ไปต้องแม่ทัพพม่า จนได้รับชัยชนะ
ถึงคิมปูนแค้มป์ หยุดพักเปลี่ยนรถเป็นรถบรรทุกหกล้อขึ้นบนภูเขาไจ้เที่ยว เพื่อเดินทางสู่โรงแรมที่พัก ระหว่างทางชมทัศนียภาพอันสวยงามสองข้างทาง (นั่งรถบรรทุกขึ้นไปจนถึงจุดบนสุดของภูเขาไจ้เที่ยวที่เป็นที่ตั้งของพระธาตุอินทร์แขวน)
เชิญชมทัศนียภาพงดงาม ตื่นตาตื่นใจกับ “พระธาตุอินทร์แขวน” (ซึ่งอยู่ใกล้ที่พักมากใช้เวลาเดินเพียง 10 นาที) พระธาตุอินทร์แขวน ตั้งอยู่ที่เมืองไจ้โท อำเภอสะเทิม เขตรัฐมอญของประเทศพม่า อยู่บนยอดเขา เหนือระดับน้ำทะเล 3,615 ฟุต มีลักษณะเด่นเป็นก้อนหินสีทองขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงชันอย่างหมิ่นเหม่ เหมือนจะหล่นและท้าทายแรงดึงดูดของโลกโดยไม่ตกลงมา นับเป็น 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวพม่าต้องไปสักการะ และยังเป็นพระธาตุประจำปีจอ (สุนัข) ที่คนเกิดปีนี้ต้องไปนมัสการสักการะครั้งหนึ่งในชีวิต

 
 ค่ำ

รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พัก(5)

 
  นำคณะเข้าสู่ที่พัก KYAIKHTO HOTEL (โรงแรมไจ้โท) หรือเทียบเท่าหลังอาหารเย็นเชิญท่านไปสักการะพระธาตุ ตามอัธยาศัย นมัสการ เทพทันใจพระธาตุอินทร์แขวน ซึ่งเป็น นักพรตที่มีความศักดิ์สิทธ์อีกแห่งหนึ่ง ท่านสามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ได้ตลอดคืน ถ้าจะสักการะกลางแจ้งเป็นเวลานานบริเวณระเบียงที่ยื่นสู่พระเจดีย์ไจ้เที่ยว ควรเตรียมเสื้อกันหนาว หรือกันลม หรือผ้าห่ม ผ้าพันคอ เบาะรองนั่งเพราะพื้นที่นั่งมีความเย็นมาก พระเจดีย์องค์นี้เปิดตลอดคืน (แต่ประตูเหล็กที่เปิดสำหรับบุรุษที่เข้าไปปิดทององค์เจดีย์เปิดถึงเวลา 22.00น.) พระธาตุอินทร์แขวนนี้ เป็นที่มาและแรงบันดาลใจของกวีซีไรส์ ปี พุทธศักราช 2534 มาลา คำจันทร์ ที่แต่งวรรณกรรม เรื่อง “เจ้าจันทร์ผมหอม นิราศพระธาตุอินทร์แขวน”
**หมายเหตุ** กรุณา เตรียมกระเป๋าใบเล็ก กรณีวันเดินทางขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน สำหรับค้างคืน 1 คืน บนพระธาตุอินทร์  แขวน หากไม่ได้เตรียมขึ้นไปท่านจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเองสำหรับค่าจ้าง ลูกหาบขนสัมภาระขึ้นพระธาตุ
 
วันที่สาม พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี- พระนอนชเวตาเลียว - เจดีย์ไจ๊ปุ่น -ย่างกุ้ง วัดพระหินอ่อน - ช้างเผือก - เจดีย์กาบาเอ
 
 เช้าตรู่ เชิญท่านสักการะ พระธาตุอินทร์แขวน  หรือถวายอาหารพระธาตุอินทร์แขวน    ท่านจะพบกับบรรยากาศยามเช้าที่สดชื่น ทิวทัศน์งดงาม   ความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า   สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนภูเขา ถ่ายภาพและชมทัศนียภาพรอบ ๆ พระธาตุ พิสูจน์ความมหัศจรรย์ว่าพระธาตุองค์นี้ตั้งอยู่ได้อย่างไร    โดยไม่ล้มหรือหล่นลงมาการที่ก้อนหินสีทองวางหมิ่นเหม่บนหน้าผามานานนับพันปี โดยเฉพาะเมื่อมองจากด้านล่างขึ้นไปก็ดูคล้ายกับลอยอยู่เหนือหน้าผา ราวกับพระอินทร์นำไปแขวนไว้กลางอากาศนับเป็นอัศจรรย์เจดีย์
 
 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (6)
เก็บสัมภาระพร้อมออกเดินทางกลับสู่ หงสาวดีตามเส้นทางเดิม (เดินทาง 3 ชั่วโมง)
 
 เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมืองหงสาวดี (7)
นำท่านสักการะ.... พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว เป็นที่เคารพนับถือของชาวพม่า   มีความยาว 60 เมตร สูง 17 เมตร สร้างขึ้นโดยพระเจ้ามิคทิปปะ ใน พ.ศ. 1537   ในสมัยมอญเรืองอำนาจ    มีพุทธลักษณะงดงาม   โดยจะวางพระบาทเหลื่อมพระบาท   ต่างจากพระพุทธไสยาสน์ของไทยที่นิยมวางพระบาทเสมอกัน   ด้านหลังพระองค์มีภาพวาดที่สวยงาม   เมื่อครั้งก่อนพระพุธรูปองค์นี้ถูกปล่อยให้ทรุดโทรมจนกลายเป็นเพียงกองอิฐท่ามกลางป่ารก จนถึงปี พ.ศ. 2424  เมื่ออังกฤษสร้างทางรถไฟสายพม่า จึงได้พบพระนอนองค์นี้ จากนั้นในปี พ.ศ. 2491 หลังพม่าได้รับเอกราชก็มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่  โดยทาสีและปิดทองใหม่  จนกลายเป็นพระพุทธรูปที่สวยงามในปัจจุบัน   อีกทั้งยังสามารถเลือกซื้อของฝาก อาทิ ไม้แกะสลัก ไม้จันทร์หอม ผ้าปักพื้นเมือง ผ้าพิมพ์เป็นรูปต่างๆ เครื่องเงิน เครื่องเขิน
...จากนั้นนำท่านชม เจดีย์ไจ๊ปุ่น ซึ่งมีอายุมากกว่า 500 ปี  เป็นพระพุธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทั้ง 4 ทิศ   ที่มีความงดงามเป็นเอกของศิลปะแบบมอญ ประกอบ ด้วยพระสมณะโคดม (ทิศเหนือ), พระโกนาคม (ทิศใต้), พระกกุสันโธ (ทิศตะวันออก)และพระมหากัสสปะ (ทิศตะวันตก) สร้างโดยสี่สาวพี่น้องที่อุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนาสร้างพระพุทธรูปแทนตนเอง และสาบานตนไม่ข้องแวะกับบุรุษเพศ ซึ่งมีพระพุทธรูปองค์หนึ่งได้เกิดพังทลายและได้มีการบูรณะใหม่   ทำให้พระพุทธรูปองค์นี้มีลักษณะสวยงามแตกต่างไปจากองค์อื่นๆ
จากนั้นเดินทางกลับย่างกุ้ง (เดินทาง 1.30 ชั่วโมง)
ชม วัดพระหินอ่อน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักจากหินอ่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพม่า  นำท่านชม ช้างเผือก ที่เป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองของพม่า  มีสีขาวเผือกตลอดทั้งตัวถูกต้องตาม คชลักษณะของช้างเผือกทุกประการ จากนั้น..นำท่านชม เจดีย์กาบาเอ  เจดีย์นี้อยู่ทางด้านเหนือของทะเลสาบอินยา  ทะเลสาบใหญ่ใจกลางเมืองย่าง  สร้างครั้งเมื่อปี พ.ศ. 2493-2495 โดยนายอูนุนายกรัฐมนตรีคนแรกของพม่า เพื่อใช้เป็นสถานที่ชำระพระไตรปิฎกครั้งที่ 6 ในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2497 – พ.ศ.2499 และเพื่อให้บังเกิดสันติสุขแก่โลก ล่าสุดใช้เป็นสถานที่ใช้ในการประชุมสงฆ์โลกเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2547 ที่ผ่านมา ที่สำคัญเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมทั้งพระธาตุของ พระสารีบุตรและพระโมคลานะ นอกจากนั้นยังมีพระมหามุนีจำลอง (สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 5 ของพม่า องค์จริงอยู่ที่มัณฑะเลย์)
 
 ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (8)
ที่พัก HOTEL YANGON หรือเทียบเท่า
 
วันที่สี่ ย่างกุ้ง - สิเรียม(เจดีย์กลางน้ำ) - เจดีย์เยเลพญา - ย่างกุ้ง -  พระนอนตาหวาน - ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต - กรุงเทพฯ
 
 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (9)
นำท่านเดินทางสู่สิเรียม อยู่ห่างจากย่างกุ้งประมาณ 40กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1ชั่วโมง ถึงเมืองสิเรียมนำท่านลงเรือไป ชมเจดีย์เยเลพญา เจดีย์นี้สร้างขึ้นบนเกาะกลางน้ำ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “เจดีย์กลางน้ำ”  นำท่านนมัสการพระพุทธรูปทรงเครื่องจักรพรรดิเก่าแก่   ที่ประดิษฐานบนบัลลังก์ไม้แกะสลักปิดทองคำเปลวที่งดงาม   มีอายุนับพันปี    ซึ่งเป็นที่สักการบูชาของชาวพม่าและชาวต่างชาติ ได้เวลาอันสมควรลงเรือกลับและต่อรถปรับอากาศเดินทางกลับย่างกุ้ง
 
 เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)
หลังจากนั้นนำท่านสักการะ  พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี ซึ่งเป็นพระนอนที่มีความสวยงายที่สุดและดวงตาสวยที่สุดของประเทศพม่า   ที่บริเวณพระบาทมีภาพวาดรูปสรรพสิ่ง   อันล้วนเป็นมิ่งมงคลสูงสุด ประกอบด้วยลายลักษณธรรมจักรข้างละองค์ในบริเวณใจกลางฝ่าพระบาท  และล้อมด้วยรูปอัฎจุตรสตกมงคล 108 ประการ พระบาทมีลักษณะซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทย  
...จากนั้นนำท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ตลาด   “สก๊อตมาร์เก็ต”   ซึ่งสร้างเมื่อครั้งพม่ายังคงเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ   ให้ท่านได้เลือกชมและเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกพื้นเมืองมากมายในราคาถูก เช่น ไม้แกะสลัก  พระพุทธรูปไม้หอมแกะสลัก แป้งทานาคา ผ้าปักพื้นเมือง เครื่องเงิน ไข่มุก  และหยกพม่า
นำท่านเดินทางสู่สนามบินย่างกุ้ง เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
 
 18.20 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์
 
 20.15 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 
 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุเกิน 6 เดือน นับจากวันเดินทาง ***
หากเกิดข้อผิดพลาดไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

ประกาศ
เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง
มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ***

อัตราค่าบริการ
- ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน             22,900  บาท

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่าต่อสถานทูต
  (โปรดส่งเอกสารก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วันทำการ)
- หนังสือเดินทาง ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (นับจากวันที่ออกเดินทาง) (สำหรับท่านที่มีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย เพื่อความสะดวกในการพิจารณาวีซ่าของท่าน)  หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า
- รูปถ่ายสี จำนวน 3 รูป ขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเท่านั้น ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน , สติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้, ห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ)
  (กรุณาระบุอาชีพ พร้อมเบอร์ติดต่อมาด้วยนะค่ะ) ** ห้ามแม็กซ์รูปใส่พาสปอร์ตโดยเด็ดขาด **

อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายสถานทูต เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า
- วีซ่ากรุ๊ปยื่น 14 วันก่อนการเดินทาง กรณีที่เอกสารได้ล่าช้ากว่านี้
   ยื่นวีซ่าด่วน 3 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม 500 บาท
- ยื่นวีซ่าด่วน 1-2 วัน และลูกค้าต่างชาติ ต้องไปยื่นวีซ่าเองเพราะต้องโชว์ตัว

อัตรานี้รวม
-  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นนักท่องเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความ
   ประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน จำนวนคนและมีค่าใช้จ่ายที่ทางสายการบินกำหนด)
-  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ  ,ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 20 กก
-  ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
-  ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า  ,ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
-  ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ , ค่ารถ และเสลี่ยงขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน 25  USD
-  ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง(วงเงินประกันอุบัติเหตุสูงสุด ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาทและ
   วงเงินประกันสุขภาพสูงสุด ท่านละไม่เกิน 1,500,000)  
-  ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง , ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศพม่า

อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าทำหนังสือเดินทาง (PASSPORT)
- ค่าห้องพักเดี่ยวตามอัตรา, ค่าวีซ่าเข้าประเทศพม่า ในกรณีเร่งด่วน ,ค่านำกล้องถ่ายรูป และกล้องวีดีโอเข้าวัด
- ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ มินิบาร์, น้ำดื่ม, บุหรี่, เหล้า, เบียร์ ฯลฯ
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า ฯลฯ
- ค่าวีซ่าเข้าประเทศพม่า ในกรณีเร่งด่วน
- ค่านำกล้องถ่ายรูป และกล้องวีดีโอเข้าวัด
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว
- ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง, ค่าทิปคนแบกเสลี่ยง
- ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และหัก ณ ที่จ่าย 3 % (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

เงื่อนไขการจอง 
1. วางเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น  การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนด เนื่องจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
2. การโอนเงิน ชื่อบัญชี บริษัท อินโดไชน่าเอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด แฟกซ์สลิปการโอนเงินมาที่บริษัทฯ พร้อมหน้าพาสปร์อตมาด้วยที่ แฟกซ์ 02-814-9587   ATTN : ถึงพนักงานที่ท่านติดต่อด้วย

การยกเลิก
- สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิก
  การเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
- ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
- ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล ที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

กรณีคณะออกเดินทางได้
- คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
- คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์)
- คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

หมายเหตุ
- บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
- บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการ
   ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การ
   สูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
- หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการ
  ที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
  เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
- รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และ
  โรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
- ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว
  เครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
- กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก
  สายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ  บริษัทฯ  จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น
  ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมี
  เอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
- หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด
  จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ 
  โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ ราคานี้สำหรับผู้โดยสารถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น ชาติอื่นกรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่


ราคาโปรแกรมทัวร์
ราคาปกติ: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาสมาชิก: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาบริษัทห้างร้าน:
 ราคาตัวแทนบริษํทนำเที่ยว:บริษัท อินโดไชน่า เอ็กซ์พลอเรอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 973/4 ถ.มาเจริญ(บางบอน5) แขวงหนองแขม เขตหนองแขม จ.กรุงเทพ 10160 Tel. (+66) 0 2814-9585, 0 2814-9586 By EiEi