indochinaexplorer

     
  Home  |  โปรแกรมทัวร์พม่า อื่นๆ  |  ข้อมูลประเทศพม่า  |  ติดต่อเรา
     
     
ทัวร์เมืองหลวงแห่งใหม่พม่า นครเนปิดอย์

CODE:MM017-4D3N
( 4 วัน 3 คืน เดินทางโดย: สายการบินบางแอร์เวย์ )

   
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์  
 
เมืองหลวงแห่งใหม่ของพม่า นครเนปิดอย์
ชมมรดกโลก พุกาม เมืองแห่งทะเลเจดีย์ นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง
4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : สายการบินบางแอร์เวย์
 
โปรแกรมพิเศษ
• นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง
• ขอพรเทพทันใจ ณ เจดีย์โบตาทาวน์
• นมัสการเจดีย์ชเวสิกอง...ชมทะเลเจดีย์ ณ เมืองพุกาม
• ชมพระราชวังมัณฑะเลย์...เข้าร่วมพิธีล้างหน้าพระมหามุนี
• ข้อปปิ้งตลาดสก๊อต
       ***เมนูพิเศษ...เป็ดปักกิ่ง,กุ้งมักร,บุฟเฟ่อาหารนานาชาติ,อาหารพื้นเมือง***
 

เดินทางหมู่คณะ ออกได้ทุกวัน   *** รายละเอียดสอบถามเจ้าหน้าที่ค่ะ***

 
วันแรก กรุงเทพ – ย่างกุ้ง – เมืองใหม่เนปิดอร์
 
 07.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ F 
 
 09.15 น. เหินฟ้าสู่เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ (พม่า)
 
 10.05 น. เดินทางถึงสนามบินมิงกาลาดง (เวลาท้องถิ่นพม่าช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง แล้ว นำท่านเดินทางสู่ เมืองหลวงใหม่ของเนปิดอร์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) เป็นที่ตั้งของเมีองเปียงมะนาอยู่ห่างจากย่างกุ้งไปทางเหนือราว 244 ไมล์ และเป็นจุดตัดของถนนสายหลัก 2 เส้น พม่าตอนเหนือกับตอนใต้เข้าด้วยกันรวมถึงเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ที่ใช้กันมาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 อีกทั้งยัง  เชื่อมกับเส้นทางรถไฟที่ติดต่อไปยังตอนใต้ของจีน และได้ย้ายแหล่งประมูลหยกมาไว้ที่เมืองเนปิดอร์อีกด้วย
 
 13.00 น.

เดินทางถึงเมืองเนปิดอร์  นำท่านบริการอาหารกลางวัน
หลังอาหาร นำท่านนั่งบนรถชมรอบเมือง เพราะสิ่งที่โดดเด่นที่สุดคงเป็น โซนทหาร เนื่องจากเต็มไปด้วยศุนย์ราชการ โรงเรียน มหาวิทยาลัย และคลังอาวุธเพื่อ ใช้ในการป้องกันประเทศ ผังเมืองของกรุงเนปิดอร์ แบ่งออกเป็น 4 โซนหลักๆ คือ โซนราชการ โซนโรงแรม โซนอุตสาหกรรม และโซนทหาร ซึ่งปัจจุบัน มีประขากรย้ายเข้าไปยังกรุงเนปิดอร์แล้ว

 
 ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร
นำท่านสู่ที่พัก AUREUM PALACE ( NAY PIDAW ) หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่สอง เมืองใหม่เนปิดอร์ – ย่างกุ้ง  - วัดบารมี – เจดีย์ชเวดากอง
 
 07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก
 
  หลังอาหาร นำท่านชมอนุสาวรีย์ของ 3 กษัตริย์ผู้ก่อตั้งพม่า คือ พระเจ้าอโนรธา แห่งเมืองพุกาม พระเจ้าบุเรงนอง แห่งกรุงหงสาวดี และพระเจ้าอลองชญา แห่งชเวโบ ซึ่งอนุสาวรีย์ของสามบูรพกษัตริย์นี้ ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ที่ใจกลางเมืองเนปิดอร์ และไม่ใช่เพียงเท่านั้น ทางการพม่ายังได้สร้างมหาเจดีย์อุปปตศานติ โดยแบบจำลองของมหาเจดีย์ชเวดากองในกรุงย่างกุ้ง สร้างแรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองย่างกุ้ง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) ระหว่างทางให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
 เที่ยง

บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

 
 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่เมืองย่างกุ้ง นำทุกท่านเดินทางไปสักการะพระเกศาธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ วัดบารมี ซึ่งเชื่อกันว่าพระเกศายังคงมีชีวิตอยู่จริง เนื่องจากองค์พระเกศานั้นสามารถเคลื่อนไหวได้ นอกจากนี้ ณ วัดแห่งนี้ยังได้ชื่อว่าเป็นสถานที่ๆ มีการเก็บองค์พระบรมสารีริกธาตุเอาไว้มากที่สุด จากนั้นนำท่านเดินทางไปนมัสการ เจดีย์ชเวดากอง ( SHWEDAGON ) พระมหาธาตุคู่บ้านคู่เมืองพม่า ที่มีอายุกว่า 2,500 ปี เป็นที่ประดิษฐานพระแกศาธาตุ 8 เส้น ของพระพุทธเจ้าองค์พระเจดีย์สร้างด้วยทองคำหนัก 2 ตัน ประดับด้วยเพชร 5,548 เม็ด รวมถึงทับทิม ขนาดเท่าไข่ไก่บนยอดเจดีย์ ซึ่งมีทั้งผู้คนชาวพม่าและชาวต่างชาติมากมายพากันเที่ยวชมและนมัสการทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย

 
 ค่ำ

บริการค่ำ ณ ภัตตาคาร “ การะเวก  ”  (แบบบุฟเฟ่ต์) ระหว่างอาหารให้ท่านได้เพลิดเพลินกับโชว์พื้นเมือง

 
  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก KANDAWGYI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่สาม ย่างกุ้ง – พุกาม
 
 05.00 น. บริการอาหารเช้า (แบบกล่อง เพื่อความสะดวกในการเดินทางไปสนามบิน)
 
 05.30 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบิน มิงกะลาดง เมืองย่างกุ้ง
 
 06.15 น. เหินฟ้าสู่เมืองพุกาม โดยสายการบิน AIR BAGAN
 
 07.30 น. เดินทางถึงเมืองพุกาม “ดินแดนแห่งเจดีย์หมื่นองค์” ที่มีอายุกว่า 200 ปี ของกษัตริย์อนุรุท มหาราชแห่งอาณาจักรพุกามพร้อมนำท่านสัมผัสแหล่งโบราณสถานและประวัติศาสตร์ของอาณาจักรพุกาม นำท่านชมเจดีย์ชเวสิกอง (SHWEZIGON PAGODA) ซึ่งเป็นสถูปของพม่าโดยแท้ มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ ที่เชื่อว่าภายในพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า ต่อจากนั้นนำท่านชมวัดอนันดา ( ANANDA TEMPLE ) ซึ่งวิหารแห่งนี้นับได้ว่าเป็นวิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพุกาม สิ่งที่น่าทึ่งของวิหารแห่งนี้ก็คือช่างได้ทำการส่องแสงสว่างเข้าไปในวิหาร เฉพาะให้ตรงองค์พระประธาน ทำให้มองดูโดดเด่น สวยงามมาก จากนั้นพาท่านชมวัดมนุหา  (MANUHA TEMPLE) ที่สร้างโดยพระเจ้ามนูกษัตริย์แห่งมอญ
 
 11.30 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นพาท่านเที่ยว วัดกุบยางกี (GUBYAUKKYI TEMPLE) สร้างโดยพระโอรสของพระเจ้าจันสิทธะ สิ่งที่โดดเด่น คือ ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามที่สุดในพุกาม ที่ยังคงเหลืออยู่จากนั้นพาท่านชม HTILOMINLO TEMPLE ที่สันนิษฐานว่าน่าจะเพี้ยนมาจากคำว่า “ติโลกมงคล” จากนั้นพาท่านชมชเวกุจี  (SHWEGUGYITEMP) แปลว่าถ้ำทองที่ยิ่งใหญ่งดงามด้วยถาปัตยกรรมที่อยู่ในช่วงต่อของศิลปะพุกามยุคแรก และยุคหลัง จากนั้นนำท่านนมัสการเจดีย์สัพพัญญ ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในเมืองพุกาม มีความสูง 6 เมตร ชมวิหารธรรมยันจี (DHAMMAYANGYT) ที่ตั้งโดดเด่นยิ่งใหญ่ตระหง่านดังตำนานที่โหดร้ายต้องตามไปฟัง แล้วชมพระอาทิตย์ยามอัสดงที่เจดีย์ชเวซานดอว์ (SHAWESANDAW PAGODA) ที่ตั้งอยู่กลางทะเลเจดีย์  ท่านสามารถมองเห็น ทะเลเจดีย์ได้อย่างชัดเจน
 
 ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก MYANMAR TREASURE RESORT  ******  
หรือระดับเทียบเท่า
 
วันที่สี่ พุกาม – ย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ
 
 06.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก หลังอาหารนำท่านสู่สนามบินเมืองพุกาม
 
 07.30 น. เหินฟ้าสู่เมืองย่างกุ้ง โดยสายการบิน AIR BAGAN
 
 08.00 น. เดินทางถึงเมืองย่างกุ้งนำท่านช็อปปิ้ง ตลาด โบโจ๊ก (Bogyoke Market) ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของพม่าความหลากหลายของสินค้าของฝากของที่ระลึกมากมายราคาถูก อาทิ อัญมณี ทับทิม ไพลิน หยก ไข่มุก เครื่องเงิน เครื่องหวาย งามฝีมือ เช่น ผ้าปูโต๊ะ ที่มีความสวยงามและราคาถูกมาก ผ้าโสร่งหญิงชายที่มีลวดลายงามมาก นำท่านนมัสการพระหยกขาวที่วัดเจาตอจี ซึ่งพระองค์นี้สร้างจากหินขาวที่มีลักษณะมันวาว สูง 37 ฟุต กว้าง 24 ฟุต หนักถึง 600 ตัน
 
 12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 

 

หลังอาหารนำท่านนมัสการพระเขี้ยวแก้วที่จำลองมาจากประเทศจีนซึ่งมีสีเหลืองอร่ามที่ประดับด้วยทองเหลือง พระเจดีย์ที่มีความงดงามทางพุทธศิลปะทั้งภายในและภายนอก สมควรแกเวลานำท่าดนทงส่สนามบิน
 
 16.40 น. หินฟ้าสู่ประเทศไทย กรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวยส์ เที่ยวบินที่
 
 18.35 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 
 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุเกิน 6 เดือน นับจากวันเดินทาง ***
หากเกิดข้อผิดพลาดไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมันเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนเดินทาง

กรณีคณะออกเดินทางได้

***คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน  ออกเดินทาง    (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)***
***คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไป ออกเดินทาง  (มีหัวหน้าทัวร์)***
***คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง***

อัตรานี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ, ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ
- ค่าโรงแรม 3 คืน
- ค่าอาหารตามรายการค่าเข้าชม   สถานที่ต่างๆ
- ค่าวีซ่าพม่าปกติ 14 วันทำการ (คนไทย)
- ค่าภาษีสนามบินตามโปรแกรม
- ค่ารถนำเที่ยวตามโปรแกรม
- ค่า TAX  พม่า 10 USD
- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงิน 1 ล้านบาท

อัตรานี้ไม่รวม
- ยื่นวีซ่าเร่งด่วน/ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
- ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
- ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก.
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
- ค่าภาษีน้ำมันที่มีการปรับเพิ่มจากสายการบิน
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
- ค่าทิปไกดท้องถิ่น , คนขับรถ 

เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่าเข้าประเทศพม่า   (กรุณาส่งล่วงหน้า  15 วันทำการ)
- หนังสือเดินทางที่มีวันกำหนดอายุใช้นานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง
- รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว  จำนวน 3 รูป (พื้นหลังต้องเป็นสีขาวเท่านั้น)

การยื่นวีซ่าด่วนกรณีที่ส่งเอกสารล่าช้า
- ยื่นวีซ่า ด่วน 4  วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 800 บาท
- ยื่นวีซ่า ด่วน 1  วัน และ 2 วัน ลูกค้าต้องไปยื่นด้วยตัวเอง เพื่อโชว์ตัวที่สถานฑูตพม่า

เงื่อนไขการจอง และการสำรองที่นั่ง
 การจองจะสมบูรณ์ เมื่อบริษัทได้รับชำระเงินมัดจำ จำนวน ท่านละ  5,000 บาท
กรุณาโอนเข้าบัญชีธนาคารดังนี้นะค่ะ
 
แฟกซ์สลิปการโอนเงินมาที่บริษัทฯ พร้อมหน้าพาสปร์อตมาด้วยที่ แฟกซ์ 02-814-9587 ATTN : ถึงพนักงานที่ท่านติดต่อด้วย

การยกเลิกทัวร์
• ยกเลิกทัวร์หลังจากการจองสมบูรณ์แล้ว บริษัทขอเก็บค่าธรรมเนียมเต็มจำนวนเงินมัดจำท่านละ 5,000 บาท
• ยกเลิกทัวร์ภายใน 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะริบเงินมัดจำและค่าใช้จ่ายที่ชำระไปแล้ว
• ยกเลิกทัวร์ภายใน 15 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะหัก 50 % จากราคาทัวร์
• ยกเลิกทัวร์ภายใน 7 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ
- บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
- บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการ
   ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การ
   สูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
- หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการ
  ที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
  เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
- รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และ
  โรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
- ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว
  เครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
- กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก
  สายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ  บริษัทฯ  จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น
  ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมี
  เอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
- หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด
  จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ 
  โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ ราคานี้สำหรับผู้โดยสารถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น ชาติอื่นกรุณาสอบถาม

โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้้
ทราบล่วงหน้าทางบริษัทจะยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 
 

ราคาโปรแกรมทัวร์
ราคาปกติ: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาสมาชิก: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาบริษัทห้างร้าน:
 ราคาตัวแทนบริษํทนำเที่ยว:บริษัท อินโดไชน่า เอ็กซ์พลอเรอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 973/4 ถ.มาเจริญ(บางบอน5) แขวงหนองแขม เขตหนองแขม จ.กรุงเทพ 10160 Tel. (+66) 0 2814-9585, 0 2814-9586 By EiEi