indochinaexplorer

     
  Home  |  โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน อื่นๆ  |  ข้อมูลประเทศไต้หวัน  |  ติดต่อเรา
     
     
เที่ยวไต้หวัน หอเจียงไคเชค ไทเป ตึกไทเป101 ผู่ลี่ CI

CODE:TW003-4D3N
( 5 วัน 4 คืน เดินทางโดย: โดยสายการบิน CI )

   
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์  
 

ไต้หวัน หอเจียงไคเชค ไทเป ตึกไทเป101 ผู่ลี่
5 วัน 4 คืน

เดินทางโดย : CI

 
วันแรก กรุงเทพฯ – ไทเป – หอระลึกเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101
 
 06.00 น.

พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 8 ROW S เคาน์เตอร์ 1-9

 
 08.25 น.

ออกเดินทางสู่ไทเป โดยสายการบิน CI 

 
 13.05 น.

ถึงท่าอากาศยานเจียงไคเช็ค กรุงไทเป ผ่านพิธีการทางศุลกากรและรับสัมภาระเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 
 14.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตารคาร หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “หอระลึกท่านประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค” อดีตผู้นำของไต้หวัน เพื่อชมพิพิธภัณฑ์เครื่องใช้ส่วนตัวบทกลอนกวี ตลอดจนภาพยนตร์สมัยสงคราม ซึ่งรวบรวมมาแสดงให้ผู้เข้าชมได้ทราบเรื่องราวและประวัติความเป็นมาของประเทศ หลังจากนั้นพาท่านช้อปปิ้งสินค้าที่ตึกระฟ้า “TAIPEI 101” ซึ่งเป็นตึกที่มีความสูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง 508 เมตร สร้างขึ้นโดยหลักวิศวกรรมชั้นเยี่ยม สามารถทนทานต่อการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวและป้องกันการก่อวินาศกรรมทางอากาศ ถือว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ทันสมัยที่สุดในไทเป

 
 เย็น

รับประทานอาหารค่ำ ณ. ภัตตาคาร หลังจากนั้นพาท่านสู่โรงแรมที่พักในเมืองไทเป HOTEL : HOLIDAY INN ( หรือเทียบเท่า )

 
วันที่สอง ไทเป ( CITY TOUR ) – จงเรื่อฉือ - กู้กง – เย้ยหลิว
 
 เช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พักหลังอาหารพาท่านชมอนุสาวรีย์วีระชน “จงเรื่อฉือ” เพื่อชมการเปลี่ยนผลัดเวรทหารชั่วโมงละครั้ง เหมือนการเปลี่ยนเวรที่หน้าพระราชวังบักกิ่งแฮมในกรุงลอนอนดอน จากนั้นพาท่านชมวัตถุโบราณอันล้ำค่าในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ “กู้กง” ซึ่งติดอันดับหนึ่งในสี่ของโลกโดยสมบัติเหล่านี้มีอายุกว่า 5,000 ปี และมีจำนวนมากถึง 720,000 ชิ้น
 
 เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นพาท่านชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ “เย้ยหลิว” ซึ่งเป็นเมืองชายทะเล เพื่อชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของน้ำทะเลและลม ณ ที่แห่งนี้ท่านจะได้ชมโขดหิน และชะง่อนทรายที่เกิดเป็นรูปร่างต่างๆ ตามธรรมชาติ เช่น พระเศียรของควีนอริสเบส (Queen’s head), รองเท้านางฟ้า เป็นต้น

 
 เย็น

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารพาท่านเที่ยวชมตลาดกลางคืนสำหรับนักท่องเที่ยว
( NIGHTBARZA TOURIST ) หลังจากนั้นนำท่านสู่โรงแรมที่พักในเมืองไทเป HOTEL : HOLIDAY INN ( หรือเทียบเท่า )

 
วันที่สาม ไทเป – วัดหลงซานซื่อ - ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ – ( นั่งรถไฟหัวจรวต High Speed ) ซิงจู๋ – ผู่ลี่
 
 เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พักหลังอาหารพาท่านชม“วัดหลงซันซื่อ ” ซึ่งเป็นศาลที่ประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิม อันศักดิ์สิทธิ์ โดยสร้างขึ้นแห่งแรกในไทเปเป็นที่นับถือของชาวจีนดั่งเดิมที่ย้ายถิ่นฐานมาจากแผ่นดินใหญ่ หลังจากนั้นพาท่านช้อปปิ้งที่ช้อปปิ้งเซนเตอร์

 
 เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ฟู๊ดคอร์ด หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟในเมืองไทเป เพื่อนั่งรถไฟหัวจรวตสู่เมืองซิงจู๋ จากนั้นนั่งรถบัสเดินทางสู่เมืองผู่ลี่

 
 เย็น

รับประทานอาหารค่ำ ณ. ภัตตาคาร หลังจากนั้นพาท่านสู่โรงแรมที่พัก HOTEL : CHENG PAO ( หรือเทียบเท่า )

 
วันที่สี่ ผู่ลี่ – จงไถซานซื่อ – สุริยัน จันทรา – อารีซาน
 
 เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก หลังอาหารนำท่านชม “วัดจงไถซานซื่อ ” ซึ่งถือว่าเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีความสูง 150 เมตร มีห้องเรียนกว่า 1,000 ห้อง เพื่อให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรม หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “ ทะเลสาบสุริยัน – จันทรา ”

 
 เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านนั่งรถเพื่อชมความงามรอบ “ ทะเลสาบสุริยัน- จันทรา ” (ยื่อเย้ถัน / ซันมูนเลค) จากนั้นพาท่านนมัสการ “ศาลเจ้าขงจื้อและศาลเจ้ากวนอู ” ซึ่งถือเป็นเทพเจ้าแห่งภูมิปัญญา และเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์

 
 เย็น

นำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติ “อารีซาน ” ระหว่างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์สองข้างทาง

 
 ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นนำท่านสู่โรงแรมที่พักในอุทยานแห่งชาติอารีซาน HOTEL : ALISHAN KAO ( หรือเทียบเท่า )

 
วันที่ห้า อารีซาน –เถาหยวน - กรุงเทพฯ
 
 เช้ามืด

(ถ้าอากาศดีท่านที่สนใจสามารถดูพระอาทิตย์ขึ้น และทะเลหมอกได้)

 
 เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก หลังอาหารพาท่านชมพรรณไม้และดอกไม้นานาชนิด ในเขต “อุทยานแห่งชาติอารีซาน ”ซึ่งเป็นอุทยานฯ ที่มีความสวยงามมาก ในฤดูใบไม้ผลิ ดอกซากุระจะบานสะพรั่งพร้อมกับพรรณไม้อีกนานาชนิด

 
 เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่เมืองเถาหยวน

 
 เย็น

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเดินทางสู่สนามบินเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสายการบิน CHINA AIRLINES เที่ยวบิน CI 065 (22.30- 01.05 น.)

 
 

ราคาโปรแกรมทัวร์
ราคาปกติ: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาสมาชิก: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาบริษัทห้างร้าน:
 ราคาตัวแทนบริษํทนำเที่ยว:บริษัท อินโดไชน่า เอ็กซ์พลอเรอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 973/4 ถ.มาเจริญ(บางบอน5) แขวงหนองแขม เขตหนองแขม จ.กรุงเทพ 10160 Tel. (+66) 0 2814-9585, 0 2814-9586 By EiEi