indochinaexplorer

     
  Home  |  โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน อื่นๆ  |  ข้อมูลประเทศไต้หวัน  |  ติดต่อเรา
     
     
TAIWAN LAVENDER 4D3N

CODE:TW012-4D3N
( 4 วัน 3 คืน  เดินทางโดย: บินไชน่าแอร์ไลน์ )

   
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์  
 
TAIWAN LAVENDER 4D3N
**ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์**
4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : บินไชน่าแอร์ไลน์
พิเศษ!! พระกระโดดกำแพง,อู่เจี้ยว ภัตตาคาร 200 ล้าน
 
กำหนดเดินทาง  :  สอบถามเจ้าหน้าที่
 
วันแรก กรุงเทพฯ - ไทเป - อนุสรณ์สถานวีรชนจงเรี่ยฉือ-พิพิธภัณฑ์กู้กง - อาบน้ำแร่ 5*   
 
 06.00 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ S สายการบิน CHINA AIRLINES  เจ้าหน้าที่ คอยอำนวยความสะดวกตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ ก่อนการเดินทาง
 
 08.25 น. นำท่านออกเดินทางสู่ นครไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง ระหว่างการเดินทาง
 
 13.05 น. ถึงท่าอากาศยาน เถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน  หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว รถโค้ชปรับอาการ พร้อม มัคคุเทศก์ท้องถิ่น รอรับบริการอาหารว่าง ให้ท่านได้ลิ้มรสขนมเค้กและชาไข่มุกไต้หวันต้นตำรับ ท่านละ 1 ชุด 
นำท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานวีรชนจงเลียฉือ สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงวีรชนของจีน จำนวน 330,000 คน ที่สังเวยชีวิตในช่วงสงครามจีน-ญี่ปุ่น และสงครามกลางเมือง  ของประเทศจีน มีการจัดพิธีสักการะ โดย ทหารจะแต่งเครื่องแบบและเดินสับเปลี่ยนเวรยามทุกชั่วโมง เริ่มตั้งแต่เวลาตั้งแต่ 9.00 น. เป็นภาพที่ ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากให้มาถ่ายรูปเป็นที่ระลึก จากนั้น นำท่านเดินทางถึง  พิพิธภัณฑ์กู้กง เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บวัตถุและผลงานทางศิลปะของจีนโบราณ ที่มีประวัติยาวนานกว่า 5000 ปี ซึ่งของล้ำค่าทางประวัติศาสตร์มีอยู่ที่นี่จำนวนมากกว่า 620,000 ชิ้นจากทุกราชวงศ์ของจีน  จนต้องหมุนเวียนออกมาจัดให้ชม (ซึ่งหนึ่งชุด 5000 ชิ้น) จะหมุนเวียนทุก 3 เดือน ไม่ว่าจะเป็นภาพวาดเครื่องปั้นดินเผา เครื่องทองสำริดต่างๆ เหมาะมากกับท่านที่ชอบโบราณวัตถุ และงานศิลปะ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องถมของจีน หรือ Cloisonné หรือการลงยาทองแบบอิสลามิค นำท่านเดินทางไปยัง  เมืองไถจง ซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน เป็นเมืองใหญ่อันดับ 3 ของมณฑลไต้หวัน ปัจจุบันเป็นศูนย์วัฒนธรรมทางการศึกษา เศรษฐกิจและการคมนาคมในภาคกลางของ เกาะไต้หวัน และยังเป็นศูนย์วัฒนธรรมทางพุทธศาสนาของไต้หวัน เมืองไถจง เป็นเมืองที่สะอาดที่สุดในไต้หวัน ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงาม
 
 ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ อู๋เจี่ยวภัตตาคาร 200 ล้าน
หลังอาหาร จากนั้น  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก FRESH FIELDS HOTEL 5* ให้ท่านได้พักผ่อนซึ่งในห้องพักจะมี อ่างอาบน้ำแร่ส่วนตัว
 
วันที่สอง เมืองหนานโถว - วัดเหวินหวู่ - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋งชิมชาอู่หลง - วัดจงไถฉานซื่อ - ฟงเจี๋ย ไนท์มาเก็ต
 
 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
หลังอาหาร  นำท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองหนานโถว เป็นมณฑลที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน เป็นเมืองเดียวที่ไม่มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลครอบคลุมพื้นที่ 410 กม. พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง เมืองนี้มั่งคั่งด้วยทรัพยากรและทัศนียภาพที่สวยงาม นำท่านนมัสการ ศาลเจ้าขงจื้อและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ซึ่งถือเป็นเทพเจ้าแห่งภูมิปัญญาและเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์
นำท่าน ล่องเรือชมความงาม ทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ตั้งอยู่ในเขตซันมูนเลก เนชั่นแนลซีนิกแอเรีย ซึ่งการท่องเที่ยวไต้หวันได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 21 กันยายน 1999 รวมความหลากหลายทางธรรมชาติจากผืนน้ำสู่ยอดเขาที่นับจากความสูงระดับ 600-2000 เมตร มีความยาว 33กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ทำให้ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยวซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า“สุริยัน-จันทรา” และนำท่าน นมัสการอัฐิของพระถังซำจั๋ง ที่ได้อัญเชิญ อัฐิธาตุกลับมาที่วัดเสวียนกวง เมื่อปี ค.ศ. 1965 จากนั้นนำท่าน และนำท่าน ชิมชาอู่หลง ที่มีชื่อเสียงของไต้หวัน
 
 เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟต์ สุกี้ ชาบู ชาบู ไต้หวัน
หลังอาหาร นำท่านเดินทางไปยัง  เมืองผูหลี่ นำท่านเดินทางสู่ วัดจงไถซานซื่อ ซึ่งเป็นวัดที่ทันสมัยที่สุดในไต้หวัน งบประมาณสร้างกว่าหมื่นล้านบาท มีความสูง 150 เมตร ออกแบบโดยวิศวกรคนเดียวกัน กับตึก 101 มี  โครงสร้างแข็งแกร่งมาก เมื่อปี 1999 เกิดแผ่นดินไหวอย่างแรง พสุธาแยกและเกิดธรณีสูบหมู่บ้านหายไป ที่เมืองหนานโถว แต่วัดนี้กลับไม่เป็นอะไรเลย สร้างความศรัทธาให้กับชาวไต้หวันมาก มีห้องเรียนกว่า 1,000 ห้อง เพื่อให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรม สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทาง กลับไปเมืองไถจง ปัจจุบันเป็นศูนย์วัฒนธรรมทางการศึกษา เศรษฐกิจและการคมนาคมในภาคกลางของ เกาะไต้หวัน และยังเป็นศูนย์วัฒนธรรมทางพุทธศาสนาของไต้หวัน เมืองไถจง เป็นเมืองที่สะอาดที่สุดในไต้หวัน ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงาม นำท่านเดินทางสู่ ตลาดฟงเจี๋ย ไนท์มาเก็ต   เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงของเมืองไถจงและ เป็นตลาดคนเดินที่มีร้านค้าครบครันจำหน่าย เช่น อาหารทานเล่นสไตล์ไต้หวัน อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดพบ
 
 เย็น

รับประทานอาหารเย็น เมนู สเต็ก + สลัดบาร์  
หลังอาหาร นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก CITY RESORT 4*  หรือในระดับเดียวกัน
http://www.cityresort.com.tw ให้ท่านได้พักผ่อน

 
วันที่สาม Ta Shee Blooming Oasis (ทุ่งดอกไม้ Lavender)  DIY หมอน Lavender - ร้านขนมพายสับปะรด ศูนย์ปะการังแดง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป101  (ไม่รวมค่าขึ้นตึกเพิ่ม 500.-บาท)
 
 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
หลังอาหาร นำท่านชม ทุ่งดอกไม้ลาเวนเดอร์ ที่ Ta Shee Blooming Oasis Farm ท่านจะได้กลิ่นหอมอ่อนๆของดอกลาเวนเดอร์ ที่บานสะพรั่งสีม่วงสวย และยังมีดอกไม้อื่นๆนานาพันธุ์สลับสีแดง เขียว เหลือง ดั่งภาพวาด ให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจ จากนั้น นำท่านร่วมทำกิจกรรม DIY หมอนลาเวนเดอร์ ท่านละ 1 ใบ และนำกลับบ้านเป็นที่ระลึกซึ่งมีแค่ใบเดียวในโลกแน่นอน  จากนั้นให้ท่านได้ชิมและเลือกซื้อขนมยอดนิยมของไต้หวัน พายสับปะรดที่ขึ้นชื่อ และขนมอื่นๆอีกมากมาย ที่ ร้านขนมเหวยเก๋อ เพื่อเป็นของฝาก
 
 เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน  เมนูอาหารจีนพื้นเมือง
หลังอาหาร นำท่าน ชมศูนย์ปะการังแดง เป็นศูนย์ปะการังแดงที่ใหญ่ที่สุดของโลก ซึ่งปะการังแดงถือเป็นอัญมณีชั้นสูงและเป็นที่แพร่หลายของชาวไต้หวัน มีพลังพิเศษช่วยในการปรับสมดุลในร่างกาย ปะการัง  แดงจะมีอยู่มากที่สุด เกาะโอกินาว่าของญี่ปุ่น และชายฝั่งแถบประเทศอิตาลีและโครเอเชียเท่านั้น ซึ่งปะการังแดงนี้จะอาศัยอยู่ใต้ทะเลลึกถึง 1,800 เมตร ในอดีตเป็นเครื่องประดับสำหรับราชวงศ์และเหล่าบรรดาขุนนางชั้นสูง จากนั้น นำท่าน เดินทางถึง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซึ่งเป็นแหล่งรวมรูปภาพ สิ่งของต่างๆ ที่เป็นประวัติแทบทั้งหมดเกี่ยวกับ ท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นลูกศิษย์ ดร.ซุนยัดเซ็น จนท่านได้ก้าวมาสู่ตำแหน่งผู้นำประเทศ ท่านจะได้พบกับการเปลี่ยนเวรทหารรักษาการหน้ารู้ปั้นท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ซึ่งจะมีขึ้นทุก 1 ชั่วโมง บนชั้น 4 ของอนุสรณ์แห่งนี้ จากนั้น นำท่านเดินทางไปยัง  ตึกไทเป 101 นวัตกรรมด้านวิศวกรรม และศักยภาพทางเทคโนโลยีของไต้หวัน สัญลักษณ์ของเมืองไทเปมีความสูงถึง 508 เมตร ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรรมชาวไต้หวันภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 660 ตัน ทำหน้าที่กันการ สั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวและมีการตั้งระบบป้องกันวินาศกรรมทางอากาศอย่างดี ตัวอาคารมองดูคล้ายปล้องไผ่ 8  ปล้องต่อกัน และยังมีลิฟท์ที่ เร็วที่ที่สุดในโลก ด้วยความเร็ว 1,010 เมตรต่อนาที  ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์แนมชื่อดัง 
(ท่านใดสนใจขึ้นลิฟท์ชมวิวบนตึก ชั้น 89 กรุณาติดต่อที่หัวหน้าทัวร์)
 
 ค่ำ รับประทานอาหารเย็น เมนู ปิ้ง-ย่าง สไตล์เกาหลี
หลังอาหาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก  FULLON SHENKENG HOTEL 4* หรือเทียบเท่าhttp://shenkeng.fullon-hotels.com.tw ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่สี่ DUTY FREE - อุทยานเย่หลิ่ว - วัดหลงซาน-ซีเหมินติง-รถไฟหัวจรวดกรุงเทพฯ
 
 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
หลังอาหาร นำท่าน ช้อปปิ้งสินค้า ณ ร้านค้าปลอดภาษีที่ DUTY FREE ซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย
จากนั้นนำท่านไปยัง อุทยานเย๋หลิ่ว จุดเหนือสุดของไต้หวัน มีลักษณะเป็นแหลมทอด  ยาว ออกไปในทะเล เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียง เต็มไปด้วยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม เกิดจากการกัดกร่อนของน้ำทะเล ลมทะเล และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเมื่อหลายล้านปีก่อนทำให้เกิดการทับถมของแนวหินตามชายฝั่งในรูปร่างที่แตกต่างกัน ประกอบด้วยโขดหิน ชะง่อนทราย รูปร่างต่างๆ เช่น รองเท้าเทพธิดา ,เทียน ,ดอกเห็ดเต้าหู้รังผึ้ง และที่โดดเด่นมีชื่อเสียงมากที่สุดก็คือ “เศียรราชินี” 
 
 เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน เมนู กุ้งมังกรซีฟู๊ด
หลังอาหาร นำท่าน นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ที่ วัดหลงซันซื่อ หรือ "วัดเขามังกร"  เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่า 240 ปี ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1738 ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2 วัดหลงซันซื่อถูกทิ้งระเบิดจนพระอุโบสถได้รับความเสียหายยับเยินแต่ปรากฏว่า"พระโพธิสัตว์กวนอิม" ที่สถิตอยู่ด้านในนั้นกลับไม่ได้รับความเสียหายเลย ยิ่งทำให้ผู้คนเลื่อมใสพากันมากราบไหว้มากขึ้นๆในทุกวัน จากนั้น ช้อปปิ้ง ตลาดซีเหมินติง หรือที่คนไทยเรียกว่า  สยามสแควร์เมืองไทย มีทั้งแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนม สไตล์วัยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนที่ท่านรัก รองเท้ายี่ห้อต่าง อาทิ ONITSUKA TIGER แบรนด์ที่ดังของญี่ปุ่น แต่ในส่วนของราคาที่ประเทศไต้หวัน ถือว่าถูกที่สุดในโลก อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
จากนั้นนำท่าน นั่งรถไฟหัวจรวด ความเร็วสูง (เหมือนกับชินคันเซ็นที่ประเทศญี่ปุ่น) ซึ่งเป็นรถไฟความร็วสูงแห่งที่สอง ของเอเซียได้เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อเดือนธันวาคม 2006 ที่ผ่านมานี้เอง ซึ่งทำความเร็วได้  300 กม./ชม. และมีความ ทันสมัยสะดวกสบายที่สุด เดินทางสู่ สถานีเถาหยวน
 
 ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ  ภัตตาคาร เมนู พระกระโดดกำแพง
หลังอาหาร นำทุกท่านเดินทาง สู่ สนามบินเถาหยวน เพื่อตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
 
 22.45 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA  AIRLINES
 
 01.15 น. ถึงท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 
 

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคา
หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ำมันของสายบิน และต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทาง

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง
มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ***

อัตราค่าบริการ       
ผู้ใหญ่                                                                            สอบถาม
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) มีเตียงเสริม      สอบถาม
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) ไม่มีเตียงเสริม  สอบถาม
พักเดียวจ่ายเพิ่มท่านละ                                                    สอบถาม
ราคานี้ รวมภาษีน้ำมันและประกันวินาศภัยของสายการบินแล้ว หากมีการประกาศเพิ่มขึ้นหลังจากวันที่  31 มีนาคม  2556 ทางบริษัทฯ  จะเรียกเก็บตามจริง**
** กรณี ผู้เดินทาง 10 ท่าน  ออกเดินทาง โดย ไม่มีหัวหน้าทัวร์
** กรณี ผู้เดินทาง 15 ท่าน  ออกเดินทาง โดย มีหัวหน้าทัวร์

อัตรานี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบิน เดินทางไป - กลับ พร้อมภาษีสนามบิน และค่าประกันภัยการบิน
- ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน
- ค่าพาหนะนำเที่ยวตามสถานที่ต่างๆดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
- ค่าอาหาร และเครื่องดื่มทุกมื้อดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
- ค่าระวางกระเป๋าเดินทางน้ำหนักไม่เกินท่านละ 20 ก.ก.
- ค่ามัคคุเทศก์มืออาชีพ และหัวหน้าทัวร์ นำเที่ยวและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท *ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต *
- ค่าวีซ่าไต้หวัน ท่านละ 1,500 บาท

อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีทุกชนิด (ไม่รวมภาษีน้ำมันที่มีการเปลี่ยนแปลง)
- ค่าทิปไกด์และพนักงานขับรถ ท่านละ 150 NTD / วัน / คน ส่วนหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่ามินิบาร์ในห้องพัก, ค่าซัก รีด ฯลฯ
เงื่อนไขการจอง  
 มัดจำท่านละ 10,000 บาท พร้อม FAX สลิปการโอนเงินและหน้าหนังสือเดินทางมาที่เจ้าหน้าที่ที่ท่านติดต่อไว้ที่ 02-814-9587  ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
การยกเลิก
- บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
- บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการ ควบคุมของทางบริษัทฯหรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้ายการสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุ ต่างๆ
- หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการ ที่ท่านได้ชำระ ไว้ แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสาร เดินทาง ไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
- ราคานี้คิดตามราคาภาษีเครื่องบินและภาษีสนามบินในปัจจุบัน ซึ่งหากมีการปรับราคาสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะ ปรับราคาขึ้นตามจริง
- กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสาย การบิน บริษัทขนส่งหรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทน ให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมี เอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
- หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรม เนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทาง สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ ทางบริษัทฯจะจัดหา รายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให้ โดยขอ สงวน สิทธิ์การจัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
การขอวีซ่า
- ในการยื่นขอวีซ่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่ระบุ พร้อม ส่งมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง (ในกรณีที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทาง สถานฑูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซ่าของท่านได้ และท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากต้องการยื่นวีซ่าอีก ครั้งหนึ่ง)
เอกสารยื่นวีซ่า
หมายเหตุ…ท่านใดมีซองใส่พาสปอร์ตกรุณาถอดออกเก็บไว้ก่อน ส่งเล่มมายังบริษัทเพื่อยื่นวีซ่าเพื่อเป็นการป้องกันการสูญหาย เนื่องจากขณะยื่นเล่มเข้าสถานทูต ทางสถานฑูตจะต้องให้เอาซองที่ใสพาสปอร์ตออกก่อนยื่น
คุณสมบัติของผู้ที่ไม่ต้องยื่นขอวีซ่าไต้หวัน
1. ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2552 ผู้ถือหนังสือเดินทางของประเทศไทยที่มีวีซ่า (หรือสิทธิการพำนักถาวร) ของประเทศใดประเทศหนึ่งคือ อเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น อังกฤษ อียู (Schengen Visa) ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์ ที่ยังไม่หมดอายุ สามารถเดินทางเข้าประเทศไต้หวันได้ โดยไม่ต้องยื่นวีซ่าไต้หวันและสามารถพำนักอยู่ในประเทศไต้หวันได้ไม่เกิน 30 วัน
2. ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยดังกล่าวข้างต้น สามารถขอหลักฐานการเข้าไต้หวันได้ทางเว็บไซต์ http://immigration.gov.tw และนำหลักฐานที่ได้รับแสดงต่อสายการบินและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของไต้หวัน (กรณีที่ผู้แสดงหลักฐานแต่ไม่สามารถแสดงวีซ่าของประเทศดังกล่าว ในข้อที่ 1จะถูกปฏิเสธการเข้าไต้หวัน)
3. คุณสมบัติของผู้ยื่นขอหลักฐานทางเว็บไซด์ มีดังนี้:
3.1 เป็นผู้ถือหนังสือเดินทางไทยที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (ไม่รวมเอกสารการเดินทางอื่นๆที่มิใช่พาสปอร์ต)
3.2 เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับการว่าจ้างไปใช้แรงงานในไต้หวันมาก่อน
3.3 ตั๋วโดยสารเครื่องบินหรือตั๋วโดยสารเรือขากลับหรือ จุดหมายถัดไปพร้อมวีซ่าที่ยังมีอายุและระบุวันเดินทางและเที่ยวบินหรือเที่ยวเรืออย่างชัดเจน
3.4 ไม่เป็นผู้เคยมีประวัติเป็นผู้ไม่พึงประสงค์ของสำนักตรวจคนเข้าเมืองของไต้หวัน

 
 

ราคาโปรแกรมทัวร์
ราคาปกติ: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาสมาชิก: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาบริษัทห้างร้าน:
 ราคาตัวแทนบริษํทนำเที่ยว:บริษัท อินโดไชน่า เอ็กซ์พลอเรอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 973/4 ถ.มาเจริญ(บางบอน5) แขวงหนองแขม เขตหนองแขม จ.กรุงเทพ 10160 Tel. (+66) 0 2814-9585, 0 2814-9586 By EiEi