indochinaexplorer

     
  Home  |  โปรแกรมทัวร์ไทย อื่นๆ  |  ข้อมูลประเทศไทย  |  ติดต่อเรา
     
     
เที่ยวหาดบ้านกรูด ดำน้ำเกาะทะลุ - ประจวบคีรีขันธ์

CODE:T-Hilight-001-3D2N
( 3 วัน 2 คืน เดินทางโดย: รถปรับอากาศ )

   
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์  
 
ทัวร์หาดบ้านกรูด เกาะทะลุ จ.ประจวบฯ
สัมผัสหาดทรายขาว....ทะเลสีฟ้าคราม
ณ หาดบ้านกรูด
ดำน้ำเกาะทะลุ-เกาะสิงห์-เกาะสังข์
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย : รถปรับอากาศ
 
เดินทาง  : สอบถามเจ้าหน้าที่
         รถตู้ 8 คนขึ้นไป ออกได้ทุกวัน  // ไปเช้าวันแรก - กลับเย็นวันสุดท้าย
 
วันแรก กรุงเทพฯ - วัดเขาช่องกระจก - อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าหว้ากอ - เขาธง
 
 06.00 น. พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
 
 07.00 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมบริการอาหารเช้าบนรถ (มื้อที่ 1) และสนุกสนานกับกิจกรรมสันทนาการโดยทีมงานมัคคุเทศก์มืออาชีพระหว่างการเดินทาง
 
 10.30 น. นำท่านสมาชิกเดินทางถึงวัดเขาช่องกระจก ให้ท่านสมาชิกนมัสการพระพุทธบาทจำลองและชมทัศนียภาพของตัวเมืองประจวบคีรีขันธ์ จนสมควรแก่เวลาเดินทางสู่ห้องอาหาร
 
 12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารริมชายหาดอ่าวประจวบคีรีขันธ์ (มื้อที่ 2) จากนั้นเดินทางสู่อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าหว้ากอ
 
 14.00 น. เดินทางถึงอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าหว้ากอ นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ ซึ่งมีทั้งปลาน้ำจืดปลาทะเลหลากสายพันธุ์ และชมการให้อาหารปลาฉลามในบ่อปลาขนาดใหญ่
 
 16.00 น. นำท่านขึ้นสู่เขาธงชัย กราบสักการะพระพุทธกิติสิริชัยและอนุสรณ์สถานกรมหลวงชุมพรเขตอุดม-ศักดิ์ ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ชมพระมหาเจดีย์เก้ายอดสีทองอร่าม นอกจากนี้ยังเป็นจุดชมวิวพานอรามาสามารถมองเห็นชายหาดที่ทอดตัวเป็นแนวยาว
 
 18.00 น. บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 3)
 
 19.00 น. นำท่านสมาชิกเดินทางกลับสู่ที่พัก....อิสระพักผ่อนหรือท่องราตรีได้ตามอัธยาศัย....ราตรีสวัสดิ์
 
วันที่สอง วัดถ้ำเขาม้าร้อง - เกาะทะลุ - เกาะสิงห์ - เกาะสังข์
 
 07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (มื้อที่ 4)....ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ อ.บางสะพาน
 
 09.00 น. นำท่านสมาชิกเดินทางสู่ถ้ำเขาม้าร้อง ซึ่งภายในถ้ำมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่ใช้ในการทำพิธีดื่มน้ำถวายสัตย์ปฏิญาณแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
 11.30 น. เดินทางถึงท่าเรือเกาะทะลุ บริการอาหารกลางวันแบบอาหารจานเดียว (มื้อที่ 5)
 
 12.30 น. เตรียมพร้อมลงสู่เกาะทะลุ-เกาะสิงห์-เกาะสังข์ ให้ท่านสมาชิกได้สัมผัสกับความงามของโลกใต้ทะเล ชมปะการังหลายพันธุ์ ดอกไม้ทะเลสีสวยหลากชนิด ชมฝูงปลาใต้ทะเลสีสันอันแปลกตา
 
 16.30 น. เดินทางกลับถึงฝั่ง เล่นน้ำ เล่นฟุตบอลชายหาดหรือวอลเล่ย์บอลชายได้ตามอัธยาศัย จากนั้นอาบน้ำชำระร่างกายและเปลี่ยนเสื้อผ้า
 
 18.00 น. บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 6)
 
 19.00 น. นำท่านสมาชิกเดินทางกลับสู่ที่พัก....อิสระพักผ่อนหรือท่องราตรีได้ตามอัธยาศัย....ราตรีสวัสดิ์
 
วันที่สาม น้ำตกห้วยยาง - หลวงปู่ทวด - กรุงเทพ
 
 07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (มื้อที่ 7)
 
 08.30 น. จัดเก็บสัมภาระออกเดินทางจากที่พัก เดินทางมุ่งหน้าสู่น้ำตกห้วยยาง
 
 09.30 น. เดินทางถึงน้ำตกห้วยยาง....สนุกสนานกับการเล่นน้ำตก ถ่ายรูปวิวสวย ๆ ได้ตามอัธยาศัย
 
 12.00 น. บริการอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 8) หลังอาหารแวะนมัสการหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลก ณ วัดห้วยมงคล อ.หัวหิน
 
 14.00 น. เดินทางมุ่งหน้ากลับสู่กรุงเทพ......ระหว่างทางแวะซื้อของฝากขนมหม้อแกงได้ตามอัธยาศัย
 
 19.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 
 

อัตราค่าบริการ
ผู้ร่วมเดินทางขั้นต่ำ 8 - 9 ท่าน  ออกรถตู้
ผู้ใหญ่                               ท่านละ     5,500  บาท 
เด็กอายุต่ำกว่า 12  ปี          ท่านละ     5,500  บาท (มีเตียงเสริม)
พักเดียวเพิ่ม                       ท่านละ    1,500  บาท

ผู้ร่วมเดินทางขั้นต่ำ 30 ท่าน ออกรถบัส

ผู้ใหญ่                                ท่านละ    5,000 บาท 
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี            ท่านละ    5,000 บาท  (มีเตียงเสริม)
พักเดียวเพิ่ม                        ท่านละ    1,500 บาท
***  หมายเหตุ     -  เด็กอายุต่ำกว่า 12  ปี ไม่มีเตียงเสริม         ลดท่านละ  1,000 บาท 

อัตราค่าบริการนี้รวม
- รถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น ตลอดการเดินทาง
- ค่าเรือและอุปกรณ์ดำน้ำ
- ค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
- ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1000,000 บาท
- ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ (8 มื้อ) และน้ำอัดลม
- มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดรายการ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย
- แว่นกันแดด,ครีมกันแดด,ยาประจำตัว,รองเท้าแตะ,เสื้อผ้าใช้สำหรับดำน้ำ,ถุงใส่เสื้อผ้าที่ชื้น,กล้องถ่ายรูป

*** โปรแกรมเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก***

 
 

ราคาโปรแกรมทัวร์
ราคาปกติ: 5,500.- บาท
 ราคาสมาชิก: 5,000.- บาท
 ราคาบริษัทห้างร้าน:
 ราคาตัวแทนบริษํทนำเที่ยว:บริษัท อินโดไชน่า เอ็กซ์พลอเรอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 973/4 ถ.มาเจริญ(บางบอน5) แขวงหนองแขม เขตหนองแขม จ.กรุงเทพ 10160 Tel. (+66) 0 2814-9585, 0 2814-9586 By EiEi