indochinaexplorer

     
  Home  |  โปรแกรมทัวร์ไทย อื่นๆ  |  ข้อมูลประเทศไทย  |  ติดต่อเรา
     
     
เชียงใหม่ - เชียงราย 5 วัน 4 คืน

CODE:T-Hilight-006-5D4N
( 5 วัน 4 คืน  เดินทางโดย: รถปรับอากาศ )

   
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์  
 
สัมผัสอากาศหนาวเมืองเชียงราย-เชียงใหม่
ดอยตุง-ท่าขี้เหล็ก-ล่องเรือแม่น้ำกก-วัดร่องขุ่น
ดอยอินทนนท์-พระธาตุลำปางหลวง
5 วัน 4 คืน
เดินทางโดย : รถปรับอากาศ
 
กำหนดการเดินทาง : สอบถามเจ้าหน้าที่ 
  ** ทัวร์ส่วนตัว หมู่คณะ 8 ท่านขึ้นไป ออกได้ทุกวัน **
 
วันแรก กรุงเทพ-เชียงราย
 
 18.00 น. พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยต้อนรับออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ.เชียงราย โดยรถปรับอากาศ แวะบริการข้าวต้มรอบดึก ณ ร้านอาหาร จ.นครสวรรค์ (มื้อที่ 1)
 
วันที่สอง เชียงราย-ดอยตุง-แม่สาย-ท่าขี้เหล็ก
 
 07.00 น. เดินทางถึง จ.เชียงราย....อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าและบริการอาหารเช้า ณ โรงแรม จ.เชียงราย  
(มื้อที่ 2)
 
 09.00 น. จากนั้นเปลี่ยนการเดินทางเป็นรถตู้ท้องถิ่นนำท่านเดินทางสู่ดอยตุง  เข้าชมพระตำหนักดอยตุงและสวนแม่ฟ้าหลวง ชมความสวยงามของสวนไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว ที่ผลิดอกบานสะพรั่งทั้งปี จนได้รับฉายา ดอกไม้ไม่เคยโรยรา และเดินทางเข้าชมความวิจิตรตระการตาของพระตำหนักซึ่งเคยใช้เป็นที่ประทับแปรพระราชฐานของสมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี รูปแบบพระตำหนักเป็นอาคารสองชั้น มีรูปทรงผสมผสานระหว่างศิลปะล้านนากับชาเลท์ของสวิส และตกแต่งด้วยไม้แกะสลักจากนั้นเดินทางสู่ อ.แม่สาย
 
 12.00 น. บริการอาหารเที่ยงแบบบุฟเฟ่ต์ ณ โรงแรมวังทองแม่สาย  (มื้อที่ 3) ทำเรื่องผ่านแดนเพื่อเดินทางเข้าสู่ประเทศพม่า ที่เมืองท่าขี้เหล็ก สนุกสนานกับการช้อปปิ้งสินค้าจากต่างประเทศนานาชนิดที่ตลาดท่าขี้เหล็ก อาทิเช่น เครื่องประดับ,เสื้อผ้า,เครื่องใช้ไฟฟ้า,ของเด็กเล่น,เครื่องไม้แกะสลัก ฯลฯ
 
 18.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหารเอกโอชา (มื้อที่ 4) ท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก ระดับ 3 ดาว พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่สาม ล่องเรือแม่น้ำกก-บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร-วัดร่องขุ่น-เชียงใหม่
 
 08.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (มื้อที่ 5)
 
 09.00 น. นำท่านลงเรือที่ท่าเรือแม่ฟ้าหลวง ล่องเรือเพลิดเพลินกับธรรมชาติสองฟากฝั่งแม่น้ำกกจนถึงท่าเรือหมู่บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร เดินชม วิถีชีวิตของชาวเขาเผ่าต่าง ๆ พร้อมซื้อของที่ระลึกนานาชนิด
 
 12.00 น. บริการอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร ภัตตาคารยูนนานเชียงราย (มื้อที่ 6) ได้เวลาอันสมควรออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ.เชียงใหม่ ระหว่างทางแวะชม วัดร่องขุ่น ชมความวิจิตรงดงามเต็มไปด้วยสัจธรรมแนวคิดของผู้สร้าง ซึ่งสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินชื่อดังชาวเชียงรายโดย ใช้เส้นทางผ่านทาง อ.ดอยสะเก็ด
 
 เย็น เดินทางถึง จ.เชียงใหม่ ท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก ระดับ 3 ดาว
 
 19.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 7)
 
วันที่สี่ พระธาตุศรีจอมทอง-อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์-หมู่บ้านถวาย-กรุงเทพ
 
 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(มื้อที่ 8)
 
 08.00 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ อ.จอมทอง แวะสักการะ วัดพระธาตุศรีจอมทอง ซึ่งเป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีชวดและเป็นที่ประดิษฐานของพระทักษิณโมลีธาตุ (พระธาตุส่วนที่เป็นพระเศียรเบื้องขวาของ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า) จากนั้นออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับทัศนียภาพ อันเป็นดินแดนแห่งขุนเขาสูงสลับซับซ้อนกว้างใหญ่ไพศาล ดุจท้องทะเลแห่งขุนเขา
 
 12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารโครงการหลวงอินทนนท์ (มื้อที่ 9)
 
 13.00 น. นมัสการพระธาตุนภเมทนีดล และพระธาตุนภพลภูมิสิริ เพื่อความเป็นสิริมงคล....จากนั้นเดินทางขึ้นสู่ยอดดอยอินทนนท์ ซึ่งเป็นจุดที่สูงที่สุดในประเทศไทย มีความสูงประมาณ 2,550 เมตร จากระดับน้ำทะเล สัมผัสอากาศหนาวเย็นยะเยือก และเชิญถ่ายรูปกับป้ายสูงสูดแดนสยาม
 
 14.30 น. แวะชมน้ำตกวชิรธาร ซึ่งเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ น้ำไหลค่อนข้างแรงตกลงมาจากหน้าผาสูงประมาณ 70 เมตร ละอองฟุ้งกระจายดูสวยงามมาก
 
 15.30 น. เดินทางลงจากดอยอินทนนท์ และมุ่งหน้าสู่ อ.หางดง ระหว่างทางแวะชมหมู่บ้านถวาย ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีเครื่องไม้แกะสลักและสินค้าแฮนด์เมดจำหน่ายมากมายริมสองข้างทาง เช่น เฟอร์นิเจอร์ลวดลายต่างๆ ฯลฯ
 
 18.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 10) หลังอาหารออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
 
วันที่ห้า กรุงเทพ
 
 05.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
 
 

อัตราค่าบริการ    ขั้นต่ำ 8 - 10 ท่าน เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ
ผู้ใหญ่ ขั้นต่ำ 8 - 9 ท่าน (รถตู้)                     ท่านละ            8,900     บาท     (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี                                   ท่านละ            7,900     บาท      (มีเตียงเสริม )
พักเดี่ยวเพิ่ม                                               ท่านละ            1,800     บาท

กรณี ขั้นต่ำ 30 ท่าน เดินทางโดยรถบัส

ผู้ใหญ่ ขั้นต่ำ 30 ท่าน                                 ท่านละ             6,900     บาท   (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี                                   ท่านละ             6,500     บาท   (มีเตียงเสริม )
พักเดี่ยวเพิ่ม                                              ท่านละ             1,800     บาท

อัตรานี้รวม
- ค่ารถปรับอากาศ
- ค่าที่พักห้องพัก 2- 3 ท่าน
- ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ พร้อมเครื่องดื่มบริการบนรถ
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ
- ค่าประกันการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
- มัคคุเทศก์นำเที่ยว

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย ครีมกันแดด, แว่นกันแดด, กล้องถ่ายรูป, ยารักษาโรคประจำตัว

เงื่อนไขการจอง และการสำรองที่นั่ง
การจองจะสมบูรณ์ เมื่อบริษัทได้รับชำระเงินมัดจำ จำนวน ท่านละ 3,000 บาท
การโอนเงิน ชื่อ บริษัท อินโดไชน่า เอ็กซพลอเรอร์ แฟกซ์สลิปการโอนเงินมาที่บริษัทฯ ที่แฟกซ์ 02-814-9587   ATTN : ถึงพนักงานที่ท่านติดต่อด้วย

กรณียกเลิกการเดินทาง แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วันก่อนการเดินทางจะไม่คืนเงินทั้งหมด

 
 

ราคาโปรแกรมทัวร์
ราคาปกติ: 9,500.- บาท
 ราคาสมาชิก: 8,900.- บาท
 ราคาบริษัทห้างร้าน:
 ราคาตัวแทนบริษํทนำเที่ยว:บริษัท อินโดไชน่า เอ็กซ์พลอเรอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 973/4 ถ.มาเจริญ(บางบอน5) แขวงหนองแขม เขตหนองแขม จ.กรุงเทพ 10160 Tel. (+66) 0 2814-9585, 0 2814-9586 By EiEi