indochinaexplorer

     
  Home  |  โปรแกรมทัวร์ไทย อื่นๆ  |  ข้อมูลประเทศไทย  |  ติดต่อเรา
     
     
อุทยานฯ ศรีน่าน ดอยเสมอดาว ผาชู้ เสาดินนาน้อย ดอยภูคา แพร่ แพะเมืองผี พระพุทธชินราช

CODE:T-Hilight-008-4D3N
( 4 วัน 2 คืน เดินทางโดย: รถปรับอากาศ )

   
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์  
 
ทัวร์น่าน แพร่
อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ดอยเสมอดาว
ผาชู้ เสาดินนาน้อย
งาช้างดำ วัดภูมินทร์ ดอยภูคา
พระธาตุแช่แห้ง แพร่ แพะเมืองผี
พระธาตุช่อแฮ พระพุทธชินราช
(พัก อูปแก้ว รีสอร์ท อ.ปัว 1 คืน,
โรงแรมในตัวเมืองน่าน 1 คืน)
4 วัน 2 คืน
เดินทางโดย : รถปรับอากาศ
 

กำหนดเดินทาง : สอบถามเจ้าหน้าที่

        รถตู้ 8 คนขึ้นไป ออกได้ทุกวัน  // ออกเย็นถึงเช้า ตั้งแต่วันแรก
 
วันแรก กรุงเทพฯ-น่าน
 
 19.00 น. พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับ
 
 19.30 น. ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศหลังคาสูง สู่ จ.น่าน แวะบริการข้าวต้มรอบดึกที่ (มื้อที่ 1)
 
วันที่สอง อุทยานแห่งชาติศรีน่าน-ผาชู้-ดอยเสมอดาว-งาช้างดำ-วัดภูมินทร์-
วัดช้างค้ำ
 
 05.30 น. อรุณสวัสดิ์ที่ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน นำท่านชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นอันสวยงามยามเช้าที่จุดชมวิวผาชู้ และ จุดชมวิวดอยเสมอดาว ผาหัวสิงห์ (หากวันไหนไม่มีทะเลหมอกก็จะเห็นแม่น้ำน่านทอดตัวยาวกลางหุบเขา)
 
 07.30 น. บริการอาหารเช้าที่ร้านอาหารอุทยานศรีน่าน (มื้อที่ 2) หลังอาหารให้ท่านพักผ่อน ถ่ายรูป ชมสายเสาธงที่ยาวที่สุดในโลก สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่ เสาดินนาน้อย ชมปฎิมากรรมธรรมชาติของเสาดินรูปร่างต่างๆ ที่ถูกน้ำ ลมและฝน กัดเซาะจนทำให้เกิดรูปร่างประหลาด แปลกตา จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ตัวเมืองน่าน
 
 12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหารเรือนแก้ว ริมน้ำน่าน (มื้อที่ 3) หลังอาหารนำท่านชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ซึ่งในอดีตเป็นคุ้มของเจ้าผู้ครองนครน่านและเป็นหอคำของพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ ซึ่งภายในเป็นที่เก็บรักษาโบราณวัตถุและประวัติศาสตร์เมืองน่าน นำท่านชม งาช้างดำ (งาช้างสีดำที่มีเพียงแห่งเดียวในโลก) จากนั้นนำท่านนมัสการ พระประธานจตุรทิศ (UNSEEN) และชมจิตรกรรมฝาผนังที่ วัดภูมินทร์ และนำท่านนมัสการ พระเจ้านันทบุรี พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดน่านที่ วัดช้างค้ำ สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่ อ.ปัว นำท่านชม ต้นดิกเดียม (ต้นไม้อารมณ์ขัน UNSEEN) ที่ วัดปรางค์ นำท่านเข้าที่อูปแก้ว รีสอร์ท อ.ปัว
 
 19.00 น. บริการอาหารเย็นที่ห้องอาหารของรีสอร์ท (มื้อที่ 4) หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย......ราตรีสวัสดิ์
 
วันที่สาม ดอยภูคา-บ้านร้องแง-วัดหนองแดง-บ้านหนองบัว-วัดหนองบัว-
พระธาตุแช่แห้ง
 
 07.00 น. บริการอาหารเช้าที่รีสอร์ท (มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ชมวิวทิวทัศน์ของขุนเขา ที่ ดอยภูคา ชม ต้นชมพูภูคา ชม ป่าดึกดำบรรพ์ ลานดูดาวและต้นเต่าร้างยักษ์
 
 12.00 น. บริการอาหารกลางวันร้านอาหารอุทยานฯดอยภูคา (มื้อที่ 6) หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม บ้านร้องแง ชมหมู่บ้านไทลื้อที่ยังอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน การแต่งกายและมีภาษาพูดเป็นของตนเอง และออกเดินทางสู่ อ.เชียงกลาง ชมสถาปัตยกรรมไทลื้อที่ วัดหนองแดง จากนั้นนำท่านชมหมู่บ้านไทยลื้อที่ บ้านหนองบัว ชมจิตรกรรมฝาผนังที่ วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา นำท่านนมัสการ พระธาตุแช่แห้ง (พระธาตุประจำปีเกิดปีเถาะ) เพื่อเป็นสิริมงคล จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อของฝากจากเมืองน่าน อาทิ ผ้าทอลายน้ำไหลของชาวไทยลื้อ เครื่องเงินเมืองน่าน และนำท่านเที่ยวชมบรรยากาศ ตลาดเย็นเมืองน่าน นำท่านเดินทางเข้าที่พัก พักผ่อนกันตามสบาย.. โรงแรมศศิดารารีสอร์ท หรือ เทียบเท่า
 
 19.00 น. บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหารริมน้ำน่าน (มื้อที่ 7) หลังอาหารพักผ่อนกันตามสบาย......
ราตรีสวัสดิ์
 
วันที่สี่ ตลาดเช้า-แพะเมืองผี-พระธาตุช่อแฮ-วัดพระพุทธชินราช-กรุงเทพฯ
 
 06.00 น. อรุณสวัสดิ์ นำท่านเที่ยวชมบรรยากาศ ตลาดเช้า ของจังหวัดน่านซึ่งคล้ายกับเมืองหลวงพระบาง
 
 07.00 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 8) หลังอาหารนำออกเดินทางสู่ จ.แพร่ แวะชม แพะเมืองผี ชมปฎิมากรรมธรรมชาติของเสาดิน และนมัสการ พระธาตุช่อแฮ (พระธาตุประจำปีเกิดปีขาล) เพื่อเป็นสิริมงคล
 
 12.00 น. บริการอาหารกลางวันร้านอาหารบ้านฝ้าย จ.แพร่ (มื้อที่ 9) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ จ.พิษณุโลก แวะซื้อของฝากกลับบ้าน นำท่านนมัสการ พระพุทธชินราช ที่ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) เพื่อเป็นสิริมงคล จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ จ.นครสวรรค์ แวะบริการอาหารเย็นที่ร้านอาหารสี่แควริเวอร์ไซด์ จ.นครสวรรค์ (มื้อที่ 10)
 
 22.30 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 
 

อัตราค่าบริการ   ขั้นต่ำ 8 ท่านต่อ 1 ตู้ คณะส่วนตัว ออกได้ทุกวัน
ผู้ใหญ่                           ท่านละ    5,900 บาท   (พักห้องละ 2 ท่าน)
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี       ท่านละ    4,900 บาท   (พักกับผู้ใหญ่ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยวเพิ่ม                   ท่านละ    2,000 บาท
***หมายเหตุ *** เด็กมีเตียงเสริมคิดราคาเดียวกับผู้ใหญ่
*** ราคาข้างต้น อาจมีเปลี่ยนแปลง ตามความเหมาะสน และเป็นจริง ***

อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่ารถตู้ปรับอากาศ D4D
- ค่าที่พัก 2 คืน (พักรีสอร์ท 2 คืน ห้องละ 2-3 ท่าน)
- ค่าอาหาร 10 มื้อพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่างๆ
- ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000.-บาท/ท่าน
- มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย กล้องถ่ายรูป, เสื้อกันหนาว, ของใช้ส่วนตัว, ยารักษาโรคประจำตัว, รองเท้าสวมใส่สบาย

เงื่อนไขการจอง และการสำรองที่นั่ง
การจองจะสมบูรณ์ เมื่อบริษัทได้รับชำระเงินมัดจำ จำนวน ท่านละ 3,000 บาท
ชื่อบัญชี บริษัท อินโดไชน่า เอ็กซพลอเรอร์  แฟกซ์สลิปการโอนเงินมาที่บริษัทฯที่ แฟกซ์ 02-814-9587 ATTN : ถึงพนักงานที่ท่านติดต่อด้วย

การยกเลิกทัวร์
- ยกเลิกทัวร์ภายใน 7 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

 
 

ราคาโปรแกรมทัวร์
ราคาปกติ: 6,800.- บาท
 ราคาสมาชิก: 5,900.- บาท
 ราคาบริษัทห้างร้าน:
 ราคาตัวแทนบริษํทนำเที่ยว:บริษัท อินโดไชน่า เอ็กซ์พลอเรอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 973/4 ถ.มาเจริญ(บางบอน5) แขวงหนองแขม เขตหนองแขม จ.กรุงเทพ 10160 Tel. (+66) 0 2814-9585, 0 2814-9586 By EiEi