indochinaexplorer

     
  Home  |  โปรแกรมทัวร์ไทย อื่นๆ  |  ข้อมูลประเทศไทย  |  ติดต่อเรา
     
     
เที่ยวทะเลตรัง- ลังกาวี ดำน้ำเกาะเชือก เกาะม้า 5 วัน

CODE:T-Hilight-009-5D4N
( 5 วัน 4 คืน เดินทางโดย: รถปรับอากาศ )

   
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์  
 
เที่ยวอันดามัน ทะเลตรัง  เกาะลังกาวี 5 วัน
ทะเลตรัง : เกาะมุก - เกาะกระดาน-เกาะเชือก เกาะม้า - ถ้ำมรกต
เกาะลังกาวี โดยเรือเฟอร์รี่ : สถานีเคเบิ้ลคาร์ ชมสุสานพระนางมะสุหรี พิพิธภัณฑ์มหาเธร์
ให้อาหารนกอินทรีย์ ตลาดกัวห์
จตุรัสนกอินทรีย์
5 วัน 4 คืน
(พัก จ.ตรัง 1 คืน/ เกาะลังกาวี 1 คืน)
เดินทางโดย : รถปรับอากาศ จากกรุงเทพ
 
กำหนดเดินทาง :         รับจัดทัวร์เหมา กำหนดวันเดินทางเองได้        เพียง 9,900.-
ขั้นต่ำ 8 ท่าน  โดยรถตู้  เดินทางได้ทุกวัน  ทัวร์เทศกาลมีที่จำนวนจำกัด !!!!
 
วันแรก กรุงเทพ–ตรัง
 
 17.00 น. พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ทีมงานคอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระ
 
 18.00 น. นำท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศมุ่งหน้าสู่ จ.ตรัง บริการข้าวต้มรอบดึก (มื้อที่ 1)
 
วันที่สอง ดำน้ำทะเลตรัง - เกาะมุก - ถ้ำมรกต - เกาะกระดาน - เกาะเชือก
เกาะม้า
 
 07.00 น. เดินทางถึงท่าเรือปากเมง จ. ตรัง
บริการอาหารเช้า ข้าวต้ม ชา กาแฟ พร้อมเปลี่ยน เสื้อ ผ้า ทำธุระส่วนตัวก่อนลงดำน้ำ(มื้อที่ 2)
 
 09.30 น. นำท่านลงเรือไปดำน้ำ เที่ยวเกาะมุก ชมความมหัศจรรย์ของถ้ำมรกต Unseen in Thailand โดยให้ท่านได้สวมชูชีพลอยเข้าไปภายในถ้ำมีทะเลในสีเขียวมรกตโอบล้อมด้วยผาหินรอบด้านและต้นไม้เขียวขจีในถ้ำ
 
 12.00 น. ล่องเรือต่อเพื่อไปเที่ยวยังเกาะกระดาน Land of Love หาดทรายขาวสะอาดสวยงาม ใช้เป็นที่สำหรับจัดพิธีวิวาห์ใต้น้ำ....รับประทานอาหารแบบบบุฟเฟ่ท์บนเรือ (มื้อที่ 3) ดำน้ำชมปะการังน้ำตื้น เพลิดเพลินกับปะการังกัลปังหาหลากสีสัน แบบอ่อนและแข็งที่สวยงาม
 
 14.00 น. ดำน้ำชมปะการังน้ำตื้นที่เกาะเชือก เกาะม้า ชมปะการังดอกไม้ไหว ปะการังนิ่ม ที่สวยสดงดงามที่สุดในทะเลตรังเป็นปะการังดอกไม้ทะเล รายล้อมปลาการ์ตูนและปลาสวยงามมากมาย
 
 17.00 น. เดินทางกลับสู่ฝั่ง...บริการอาหารทะเลแสน ณ ร้านอาหารเลตรัง (มื้อที่ 4)
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองตรัง
 
 19.00 น. เข้าเช็คอินสู่ที่พัก โรงแรมธรรมรินทร์  ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า
 
วันที่สาม ลังกาวี - สถานีเคเบิ้ลคาร์ - สุสานพระนางมัสสุหรี - ช้อปปิ้งตลาดกัวห์
 
 06.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  (มื้อที่ 5)
 
 07.00 น. ออกเดินทางสู่ ท่าเรือตำมะลัง จ.สตูล
 
 09.00 น. เดินทางถึงท่าเรือตำมะลัง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ณ ด่านตำมะลัง
 
 09.30 น.  ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เกาะลังกาวีโดยเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศอันทันสมัย ระหว่างการเดินทางท่านจะได้สัมผัสกับความงดงามของทะเลฝั่งอันดามัน พร้อมกับการบริการอาหารว่างตลอดการเดินทาง
 
 10.30 น. ถึงท่าเทียบเรือเกาะลังกาวี  ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางโดยรถปรับอากาศ
 
 11.00 น. บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6)
 
 13.00 น. นำท่านสู่ สถานีเคเบิ้ลคาร์ นั่งกระเช้าชมวิวสวยงามของเกาะลังกาวีและเกาะตะรุเตา และชมทัศนียภาพเหนือยอดเขา คุนุงมัตจิงจั้ง
 
 15.00 น. เยี่ยมชม สุสานของพระนางมะสุหรี (พระนางเลือดขาว) พร้อมฟังประวัติความเป็นมา
ของเกาะลังกาวี ที่ต้องคำสาปของพระนางมะสุหรี หญิงสาวผู้บริสุทธิ์ และนิยายปรัมปรามากมาย
 
 16.00 น. จากนั้นนำท่านสู่ ตลาดกัวฮ์ ซึ่งเป็นย่านร้านค้าที่รวมสิ้นค้าปลอดภาษี  และสินค้าพื้นเมืองอีกมากมาย
 
 18.00 น. บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7) นำท่านสู่ Grand Continental ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่สี่ พิพิธภัณฑ์ท่านนายกมหาเธร์ - ให้อาหารนกอินทรีย์ - ศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้าน - สตูล - กรุงเทพ
 
 07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 8)
 
 08.00 น. นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ท่านนายกมหาเธร์ แหล่งสะสมของมีค่านับหมื่นชิ้นจากทั่วทุกมุมโลกที่มอบให้แด่ อดีตนายกรัฐมนตรี ดร. มหาเธร์ โมฮัมหมัด ที่หาชมได้ยากยิ่ง
 
 10.00 น. เดินทางสู่ท่าเรือ นำท่านเที่ยวชมบริเวณคีลิม ชมนกอินทรีย์ และเพลิดเพลินกับการให้อาหารนกอินทรีย์นับร้อยตัว ร่วมตื่นเต้นกับนกอินทรีย์ตัวใหญ่ที่จะมาโฉบอาหารต่อหน้าท่าน  พร้อมชมธรรมชาติป่าชายเลนตามเกาะแก่งต่างๆ ที่สวยงาม    
 
 12.00 น. บริการอาหารเที่ยง  ณ  ภัตตาคาร (มื้อที่ 9)
 
 13.00 น. แวะชม ศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านบูดายาคร๊าฟ หรือ โอท๊อปของมาเลเซีย  ชมการเป่าแก้ว การทำเครื่องจักสาน และหัตถกรรมพื้นบ้านต่างๆ
 
 15.00 น. คณะร่วมบันทึกภาพ  ณ  จัตุรัสนกอินทรีย์ ดาดารันลัง สัญลักษณ์อันยิ่งใหญ่ของเกาะลังกาวี
 
 16.00 น. อำลาเกาะมนต์ขลังลังกาวี  เดินทางกลับสู่จังหวัดสตูล  ประเทศไทย
 
 17.30 น. คณะเดินทางถึงท่าเทียบเรือตำมะลัง จ. สตูล
 
 18.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร
 
 16.00 น. จากนั้นออกเดินทางกลับ กรุงเทพ
 
วันที่ห้า กรุงเทพ
 
 06.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
 
 

อัตราค่าบริการ    ขั้นต่ำ 35 ท่าน โดยรถบัสปรับอากาศ  ทัวร์เทศกาลมีที่จำนวนจำกัด !!!!
ผู้ใหญ่                                                       ท่านละ             9,900    บาท (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี                                   ท่านละ             9,900    บาท (มีเตียงเสริม )
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี                                   ท่านละ             8,900    บาท (ไม่มีเตียงเสริม )
พักเดี่ยวเพิ่ม                                              ท่านละ              2,500    บาท

กรณีเดินทางรถตู้ส่วนตัว 9 ท่าน จากกรุงเทพ เพิ่มท่านละ 1,000 บาท
สามารถเดินทางได้ทุกวัน ยกเว้นช่วงเทศกาล

อัตรานี้รวม

- ค่ารถโค้ชปรับอากาศ นำเที่ยวตามรายการ และรถบัสปรับอากาศนำเที่ยวบนเกาะลังกาวี
- ค่าเรือนำเที่ยวทะเลตรัง - ค่าเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศสตูล - เกาะลังกาวี - สตูล
- ค่าประกันการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท   
- ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน สตูล 1คืน/ เกาะลังกาวี 1คืน                   
- ค่าอาหารตามที่ระบุตามโปรแกรม 
- ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ และค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ
- เจ้าหน้าที่ทีมงานที่ชำนาญคอยดูแลตลอดการเดินทาง 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%   (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
- ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ  
- ค่าอาหารและเครื่องดื่มพิเศษที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้  
- ค่าขนส่ง กรณีฉุกเฉิน
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หัก ณที่จ่าย 3% (กรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี) 
- ค่าบริการกรณีชำระด้วยบัตรเครดิต 3% 

เอกสารที่ต้องใช้ในการเดินทาง  
- พาสปอร์ตที่เหลืออายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
- ถ้าไม่มีพาสปอร์ต ต้อง ใช้สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป และเงิน 200 บาท

สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย รองเท้าแตะ,ชุดว่ายน้ำหรือเสื้อผ้าที่สวมใส่สบายแห้งง่าย,ถุงกันน้ำ,ครีมกันแดด,
แว่นกันแดด, กล้องถ่ายรูป,ไฟฉาย,ยารักษาโรคประจำตัว

เงื่อนไขการจอง และการสำรองที่นั่ง
1. กรุณาจองมัดจำ 3,000 บาท ณ วันจอง
2. ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดพร้อมส่งเอกสารประกอบการเดินทาง ประมาณ 15 วัน
3. การโอนเงิน ชื่อบัญชี บริษัท อินโดไชน่าเอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด

4. แฟกซ์สลิปการโอนเงินมาที่บริษัทฯ พร้อมหน้าพาสสปร์อตมาด้วยที่ แฟกซ์ 02-814-9587 ATTN : ถึงพนักงาน
   ที่ท่านติดต่อด้วย

กรณียกเลิกการเดินทาง
1. แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 10 วันแต่เกิน 7 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการ 30% ของราคาทั้งหมด
2. แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วันแต่เกิน 3 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำ 50%
3. บอกยกเลิกการเดินทาง 3 วันก่อนการเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด

****หมายเหตุ ราคาและรายการที่เสนอมานี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โปรแกรมนี้ไม่เหมาะสมสำหรับสตรีที่ตั้งครรภ์****      

 
 

ราคาโปรแกรมทัวร์
ราคาปกติ: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาสมาชิก: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาบริษัทห้างร้าน:
 ราคาตัวแทนบริษํทนำเที่ยว:บริษัท อินโดไชน่า เอ็กซ์พลอเรอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 973/4 ถ.มาเจริญ(บางบอน5) แขวงหนองแขม เขตหนองแขม จ.กรุงเทพ 10160 Tel. (+66) 0 2814-9585, 0 2814-9586 By EiEi