indochinaexplorer

     
  Home  |  โปรแกรมทัวร์ไทย อื่นๆ  |  ข้อมูลประเทศไทย  |  ติดต่อเรา
     
     
วังน้ำเขียว-ปากช่อง-อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

CODE:T-Hilight-018-3D2N
( 3 วัน 2 คืน เดินทางโดย: รถบัสปรับอากาศ )

   
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์  
 
วังน้ำเขียว-ปากช่อง-อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
เส้นทางแหล่งโอโซนอันดับ 7 ของโลก
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย : รถปรับอากาศ
 
กำหนดเดินทาง :  5,900.-/ท่าน
    (รถตู้ 8 คนขึ้นไป ออกได้ทุกวัน  // ไปเช้าวันแรก - กลับเย็นวันสุดท้าย)
 
วันแรก กรุงเทพ - วังน้ำเขียว - ท่องเที่ยวเชิงเกษตร - อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง
 
 07.00 น. ออกเดินทางจากจุดนัดหมาย มุ่งหน้าสู่ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา(มื้อที่ 1)
 
 11.00 น. เดินทางถึง อ.วังน้ำเขียว  ชมไร่องุ่นวิลเลจฟาร์มไวท์นารี และเยี่ยมชมโรงงานผลิตไวน์ ชาโต  พร้อมชิมไวน์ผลิตในแบบฝรั่งเศสแท้ๆ พร้อมทั้งเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากองุ่น เช่นน้ำองุ่น แยมองุ่น ขนมที่ทำมาจากองุ่น เป็นต้น
 
 12.00 น. บริการอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (มื้อที 2)
 
 บ่าย นำท่านชม สวนหน้าวัวสุชาดา สวนหน้าวัวขนาดใหญ่คุณภาพดี ซึ่งนำสายพันธุ์มาจากประเทศฮอลแลนด์   มากกว่า 30 สายพันธุ์ ในพื้นที่ประมาณ 20 ไร่  
จากนั้นนำท่านออกเดินทางไปเที่ยวเชิงเกษตร ที่ หมู่บ้านไทยสามัคคี
* ถ่ายภาพประทับใจกับแปลงเบญจมาศสวนคุณวิภา
* ตรวจสุขภาพด้วยแพทย์แผนทางเลือกที่สวนสวยคุณต่อ
* ชมและเลือกซื้อเห็ดหอมสดๆจาก ฟาร์มเห็ดหอมสด ฟาร์มเห็ดมีมากมายในหมู่บ้านไทยสามัคคี
 
 16.00 น. เช็คอินเข้าที่พักที่บ้านไร่ตับเต่ารีสอร์ทบรรยากาศดี หรือ เทียบเท่าระดับเดียวกัน
 
 เย็น ชมทัศนียภาพของ อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง
บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหารครัวริมเขื่อน(มื้อที่ 3)
 
 19.00 น. จากนั้นกลับเข้ารีสอร์ทเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่สอง วังน้ำเขียว-อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่-ปาลิโอ
 
 07.00 น. อรุณสวัสดิยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของรีสอร์ท (มื้อที 4) 
หลังอาหารออกเดินทางสู่ อ.ปากช่อง
 
 10.00 น. เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถท้องถิ่น เดินทางสู่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ แวะสักการะศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ถ่ายรูปกับจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของอุทยานเช่นอ่างเก็บน้ำ
 
 12.00 น. บริการอาหารเทียง ณ ร้านอาหารบนอุทยาน (มื้อที 5)
 
 13.00 น. เดินทางต่อไปยังน้ำตกเหวสุวัติ น้ำตกนี้นี้มีลักษณะเป็นสายน้ำตกลงมาจากหน้าผาสูงประมาณ 20 เมตรเศษ บริเวณด้านล่างของน้ำตกเป็นแอ่งน้ำและลำธารเหมาะที่จะลงเล่นน้ำเล่นน้ำพักผ่อนตามอัธยาศัย.....
จากนั้นเดินทางสู่ ปาลิโอเขาใหญ่ โครงการ Palio ประกอบด้วยร้านค้าเล็กๆ น่ารักแบบถนนคนเดินสไตล์อิตาเลียน
 
 เย็น นำท่านเข้าที่พักเขาใหญ่คาวบอยซิตี้รีสอร์ท หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
รับประทานอาหารเย็นที่ห้องอาหารของรีสอร์ท จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย (มื้อที่ 6) 
 
 
วันที่สาม ไร่ทองสมบูรณ์ - หลวงพ่อขาว-ไร่องุ่นสุพัตรา
 
 07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้ากับบรรยากาศที่สดชื่น บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางรีสอร์ท (มื้อที่ 7)
หลังอาหารเช้าออกเดินทางสู่ไร่ทองสมบูรณ์ เลือกเล่นเครื่องเล่นตามอัธยาศัย เช่น เอทีวี,ลูจ,กระเช้าลอยฟ้า
(ค่าเครื่องเล่นไม่รวมในโปรแกรมทัวร์ กิจกรรมละ 150 บาท)
โกคาร์ท,รอกลอยฟ้า,คาร์ทครอส,ล็อกไรด์ ฯลฯ
 
 12.00 น. บริการอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหารบ้านไม้ชายน้ำ (มื้อที่ 8)
 
 บ่าย แวะไร่องุ่นสุพัตรา บนพื้นที่ 85 ไร่ เป็นองุ่นพันธุ์แบล็กไนท์และลูสเพอร์เลส มีเมล็ดและไร้เมล็ด นอกจากนี้ยังมีองุ่นพันธุ์ไข่ปลาคาร์เวีย(ผลใหญ่กว่าเม็ดพริกไทยนิดหนึ่ง)มีผลิตภัณฑ์จากองุ่น เช่น กะหรี่พั๊พไส้องุ่น ไส้ไก่ ไส้สับประรด พายไส้องุ่น เยลลี่ คุ๊กกี้ ลูกเกด องุ่นกวน แยม ไอศครีม และองุ่นตัดสด จำหน่าย ตลอดทั้งปี นอกจากนั้นยังมีกิ่งพันธุ์องุ่นจำหน่ายทุกสายพันธุ์
แวะสักการะหลวงพ่อขาวที่วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม เพื่อความเป้นสิริมงคล ก่อนเดินทางกลับ
 
 เย็น เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
 
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 
 

   *** ยินดีต้อนรับ ทัวร์หมู่คณะ ตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป  ออกเดินทางได้ทุกวัน  สอบถามรายละเอียดฟรี ***  

อัตราค่าบริการ  รถตู้ 8 คนขึ้นไป ออกได้ทุกวัน  // ไปเช้าวันแรก - กลับเย็นวันสุดท้าย
ผู้ใหญ่                            ท่านละ  5,900     บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี        ท่านละ  5,400     บาท (พักกับผู้ใหญ่ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยวเพิ่ม                   ท่านละ   2,000     บาท
** ช่วงเทศกาล :: คิดเพิ่มค่าบริการท่านละ 500 บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่ารถตู้ปรับอากาศนำเที่ยวตลอดรายการ
- ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในโปรแกรม รวม 8 มื้อ    -ค่าห้องพักที่รีสอร์ท ห้องละ 2-3 ท่าน
- มัคคุเทศก์และทีมงานที่คอยดูแลท่านและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
- ค่าน้ำดื่ม และอาหารบริการบนรถระหว่างเดินทาง    
- ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงินท่านละ 1000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าเครื่องเล่นทุกชนิดที่ไร่ทองสมบรณ์
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ  -ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และ หัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการจอง และการสำรองที่นั่ง   
การจองจะสมบูรณ์ เมื่อบริษัทได้รับชำระเงินมัดจำ จำนวน ท่านละ  3,000 บาท
การโอนเงิน ชื่อบัญชี บริษัท อินโดไชน่าเอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด  
แฟกซ์สลิปการโอนเงินมาที่บริษัทฯ ที่ แฟกซ์ 02-814-9587  ATTN  : ถึงพนักงานที่ท่านติดต่อด้วย

กรณียกเลิกการเดินทาง แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วันก่อนการเดินทางจะไม่คืนเงินทั้งหมด  

หมายเหตุ :  โปรแกรมเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ 

 
 

ราคาโปรแกรมทัวร์
ราคาปกติ: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาสมาชิก: สอบถามเจ้าหน้าที่ บาท
 ราคาบริษัทห้างร้าน:
 ราคาตัวแทนบริษํทนำเที่ยว:บริษัท อินโดไชน่า เอ็กซ์พลอเรอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 973/4 ถ.มาเจริญ(บางบอน5) แขวงหนองแขม เขตหนองแขม จ.กรุงเทพ 10160 Tel. (+66) 0 2814-9585, 0 2814-9586 By EiEi