indochinaexplorer

     
  Home  |  โปรแกรมทัวร์ไทย อื่นๆ  |  ข้อมูลประเทศไทย  |  ติดต่อเรา
     
     
วังน้ำเขียว-ปากช่อง-อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

CODE:T-Hilight-018-3D2N
( 3 วัน 2 คืน เดินทางโดย: รถบัสปรับอากาศ )

   
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์  
 

วังน้ำเขียว-ปากช่อง-อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เส้นทางแหล่งโอโซนอันดับ 7 ของโลก

กำหนดวันเดินทาง  รถบัสปรับอากาศ 20 ท่านขึ้นไป

วันแรกกรุงเทพ-วังน้ำเขียว-ท่องเที่ยวเชิงเกษตร-อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง

07.00 น.                   ออกเดินทางจากจุดนัดหมาย มุ่งหน้าสู่ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา (มื้อที่ 1)  

11.00 น.        เดินทางถึง อ.วังน้ำเขียว  ชมไร่องุ่นวิลเลจฟาร์มไวท์นารี และเยี่ยมชมโรงงานผลิตไวน์ชาโต                                           พร้อมชิมไวน์ผลิตในแบบฝรั่งเศสแท้พร้อมทั้งเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากองุ่น เช่นน้ำ องุ่นแยมองุ่น                                       ขนมที่ทำมาจากองุ่น เป็นต้น 

12.00 น.             บริการอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 2)

 

                     บ่ายนำท่านชม วังน้ำเขียวฟาร์ม โรงงานเพาะเห็ด Organics ปลอดสารพิษบรรยากาศภายใน                                         เน้นให้เหมาะสมกับการเพาะเลี้ยงเห็ดมีผลิตภัณฑ์หลายอย่างมากมายแสดงไว้ให้เลือกซื้อเลือกดู                                       มีตั้งแต่เสื้อที่ระลึกลาย  Mr.Mushroom เห็ดสดชนิดต่างๆ ที่โตเต็มที่และนำออกมาจัดวาง                                             จำหน่าย

 

                    นำท่านเดินทางไปยัง Montana farm แหล่งท่องเที่ยวบรรยากาศดีท่ามกลางวิวภูเขบรรยากาศ                                      ภายในร่มรื่น มีฟาร์มแกะสามารถให้อาหารน้องแกะสุดน่ารักอย่างใกล้ชิด  มีมุมถ่ายภาพสวย                                          หลายจุดให้ได้ถ่ายภาพรวมถึงให้บริการร้านอาหาร

 

16.00 น.            เช็คอินเข้าที่พักที่ Aneto Valley บรรยากาศดี หรือ เทียบเท่าระดับเดียวกัน

 

            เย็นชมทัศนียภาพของ อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง 

 

19.00 น.            รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) จากนั้นกลับเข้ารีสอร์ทเชิญท่าน พักผ่อนตามอัธยาศัย........

 

วันที่สอง            วังน้ำเขียว-อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่-ปาลิโอ

 

07.00 น.            อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของรีสอร์ท (มื้อที่ 4)  

                    หลังอาหารออกเดินทางสู่ อ.ปากช่อง

10.00 น.             เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถท้องถิ่น เดินทางสู่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แวะสักการะศาลเจ้าพ่อเขา                                       ใหญ่ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคงถ่ายรูปกับจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของอุทยาน เช่น อ่างเก็บ                                       น้ำ

12.00 น.             บริการอาหารเทียง ณ ร้านอาหารบนอุทยาน (มื้อที่ 5)  

13.00 น.              เดินทางต่อไปยังน้ำตกเหวสุวัติ น้ำตกนี้นี้มีลักษณะเป็นสายน้ำตกลงมาจากหน้าผาสูงประมาณ                                          20 เมตรเศษ บริเวณด้านล่างของน้ำตกเป็นแอ่งน้ำและลำธารเหมาะที่จะลงเล่นน้ำเล่นน้ำพัก                                            ผ่อนตามอัธยาศัย.......

 

                     จากนั้นเดินทางสู่ ปาลิโอเขาใหญ่ โครงการ Palio มีร้านค้าเล็กๆ น่ารักแบบถนนคนเดินสไตล์                                         อิตาเลียน

 

                      เย็นนำท่านเข้าสู่ที่พัก จุลดิศเขาใหญ่ หรือเทียบเท่า

                                      รับประทานอาหารเย็นที่ห้องอาหารของรีสอร์ท จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย (มื้อที่ 6)   

 

วันที่สาม               ไร่ทองสมบูรณ์–หลงพ่อขาว-ไร่องุ่นสุพัตรา

 

07.00 น.            อรุณสวัสดิ์ยามเช้ากับบรรยากาศที่สดชื่น บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางรีสอร์ (มื้อที่ 7)

 

 

                                     บ่ายแวะไร่องุ่นสุพัตราที่ 85 ไร่ เป็นองุ่นพันธุ์แบล็กไนท์และลูสเพอร์เลส มีเมล็ดและไร้เมล็ด                                           นอกจากนี้ยังมีองุ่นพันธุ์ไข่ปลาคาร์เวีย(ผลใหญ่กว่าเม็ดพริกไทยนิดหนึ่ง)มีผลิตภัณฑ์จากองุ่น                                        เช่น  กะหรี่พั๊พไส้องุ่น ไส้ไก่ ไส้สับประรด พายไส้องุ่น เยลลี่ คุ๊กกี้ ลูกเกด องุ่นกวน แยมไอศ                                          ครีม และองุ่นตัดสด จำหน่ายตลอดทั้งปี นอกจากนั้นยังมีกิ่งพันธุ์องุ่น จำหน่ายทุกสายพันธุ์แวะ                                        สักการะหลวงพ่อขาวที่วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนเดินทางกลับเย็น                                        เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

อัตราค่าบริการ เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศขั้นต่ำ 20 ท่านขึ้นไป                                                                                                         

ผู้ใหญ่พักห้องคู่ท่านละ6,900บาท                                                                                                               

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม    

 

อัตราค่าบริการนี้รวม     

- ค่ารถบัสปรับอากาศนำเที่ยวตลอดรายการ         

- ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในโปรแกรม รวม 8 มื้อ                                                                                              

-ค่าห้องพักที่รีสอร์ท ห้องละ 2-3 ท่าน                                               

- มัคคุเทศก์และทีมงานที่คอยดูแลท่านและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง                                                                

- ค่าน้ำดื่ม และอาหารบริการบนรถระหว่างเดินทาง                                                                                                               

- ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงินท่านละ 1000,000 บาท 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม                                                                                                                                                    

- ค่าเครื่องเล่นทุกชนิดที่ไร่ทองสมบรณ์                                                                                                                       

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ                                                                                   

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และ หัก ณ ที่จ่าย 3%                                                                                                                                           

 

เงื่อนไขการจอง และการสำรองที่นั่ง                                                                                                                                        

การจองจะสมบูรณ์ เมื่อบริษัทได้รับชำระเงินมัดจำ จำนวน ท่านละ  3,000 บาท                                                                   

การโอนเงิน ชื่อบัญชี บริษัท อินโดไชน่าเอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด                                                                                          

แฟกซ์สลิปการโอนเงินมาที่บริษัทฯ ที่ แฟกซ์ 02-814-9587  ATTN  : ถึงพนักงานที่ท่านติดต่อด้วย

 

กรณียกเลิกการเดินทาง แจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วันก่อนการเดินทางจะไม่คืนเงินทั้งหมด   

 

หมายเหตุ :  โปรแกรมเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ

 

 

                                      


ราคาโปรแกรมทัวร์
ราคาปกติ: ติดต่อเจ้าหน้าที่
 ราคาสมาชิก: สอบถามเจ้าหน้าที่ บาท
 ราคาบริษัทห้างร้าน:
 ราคาตัวแทนบริษํทนำเที่ยว:บริษัท อินโดไชน่า เอ็กซ์พลอเรอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 973/4 ถ.มาเจริญ(บางบอน5) แขวงหนองแขม เขตหนองแขม จ.กรุงเทพ 10160 Tel. (+66) 0 2814-9585, 0 2814-9586 By EiEi